Бухгалтерський облік надходження цінностей і податкового кредиту. Реферат

У рефераті подано відомості про бухгалтерський облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ на виробничих, оптово-збутових, оптових і торговельно-посередницьких підприємствах

У 2000 році в Україні здійснюється реформування бухгалтерського обліку на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що відповідають вимогам ринкової економіки та міжнародним стандартам.

Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 на виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706, затверджені План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Названим наказом встановлено, що План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його застосування запроваджуються підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації.

Облік надходження товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, товарів і ін.), нематеріальних активів, одержання виконаних робіт і наданих послуг та їх використання і реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку підприємства, яка забезпечує контроль за точністю і об’єктивністю основного показника діяльності підприємства - обсягу реалізації (доходу) і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності. Облік надходження і реалізації цінностей безпосередньо пов’язаний з правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на додану вартість.

З набранням чинності з 1 жовтня 1997 р. Законом України "Про податок на додану вартість" від 3.04. 97 р. № 168/97 ВР (далі - Закон) та введенням в дію Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 (далі - Інструкція) в методології бухгалтерського обліку надходження і реалізації цінностей та податкового кредиту й податкових зобов’язань з ПДВ сталися ґрунтовні зміни. Бухгалтерський облік став ще складнішим і, головне, значно змінився. Особливо ускладнився бухгалтерський облік в роздрібній торгівлі, при чому питання обліку в роздрібних торговельних підприємствах недостатньо регламентуються відповідними нормативними документами.

Суттєві зміни в методології бухгалтерського обліку сталися з введенням в дію в 2000 році нового Плану рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій, розробленого з врахуванням міжнародних стандартів обліку й схваленого Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України.

Автором зроблена спроба дати бухгалтерам рекомендації з раціональної організації і ведення бухгалтерського обліку надходження цінностей та пов’язаних з ними податкових розрахунків з ПДВ. Складність ведення цього обліку в тому, що в нормативних документах є недостатньо чітко викладені та суперечливі положення, що допускають можливість неоднозначного їх трактування і застосування. В цьому разі та у випадках, коли порядок бухгалтерського обліку нормативними документами не регламентується або недостатньо регламентується, відображення в обліку господарських операцій дається в розумінні його автором. В Інструкції про застосування Плану рахунків економічний зміст бухгалтерських рахунків та порядок їх застосування викладені вельми лаконічно.

Необхідно підкреслити, що при значному ускладненні в останній час бухгалтерського обліку, що пов’язане з новим порядком обліку доходів і витрат та податкових розрахунків з ПДВ, пересічному головному бухгалтерові підприємства розібратись в теорії та практиці обліку надходження цінностей дійсно трудно. Тому автор старався дати роз’яснення окремих положень організації і ведення бухгалтерського обліку з посиланням на нормативні документи, а також викласти ускладнені питання методології бухгалтерського обліку як можна простіше, зрозуміліше.

Для уникнення недоцільних повторень та в разі необхідності ув’язки викладеного матеріалу для кращого його розуміння в статті даються посилання на окремі пункти тексту статті із застосуванням спрощеної нумерації.

З метою покращення наочності бухгалтерські записи з обліку надходження цінностей розглядаються спочатку на загальній схемі їх обліку з поясненням економічного змісту окремих записів. Вивчення записів за схемою сприятиме кращому розумінню викладеного теоретичного і практичного матеріалу. Для кращого розуміння викладеної методології обліку надходження цінностей бухгалтерські записи розглядаються також на числових прикладах з округленням чисел до цілих гривень.

Рекомендується спочатку ознайомитись з особливостями бухгалтерського обліку надходження цінностей за загальною схемою їх обліку і тільки після цього приступити до вивчення записів на бухгалтерських рахунках.

Читачам рекомендується постійно слідкувати за змінами в бухгалтерському обліку після 1 лютого 2000 р., що вносяться до нього згідно з новими нормативними документами та відповідними Інструкціями.

Облік надходження товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, товарів і ін.), нематеріальних активів, одержання виконаних робіт і наданих послуг (далі - цінності) та їх використання є важливою ділянкою бухгалтерського обліку підприємства, яка забезпечує контроль за оприбуткуванням цінностей та своєчасністю і повнотою розрахунків з постачальниками. Облік надходження цінностей безпосередньо пов'язаний з правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на додану вартість.

В цьому питанні розглядається тільки бухгалтерський облік надходження цінностей, що оприбутковуються і обліковуються за купівельними цінами.

1. При обліку надходження цінностей необхідно виходити в першу чергу із наступних положень Закону України "Про податок на додану вартість":

 • Податок на додану вартість становить 20 відсотків бази оподаткування та додається до ціни цінностей (ст. 6.1. 1).
 • Продаж цінностей здійснюється за договірними цінами з додатковим нарахуванням податку на додану вартість (ст. 7.1).

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається:

 • дата здійснення першої з подій: або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату цінностей (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) - в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;
 • або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку цінностей (робіт, послуг), ст. 7.5, 7.5. 1.

Облік надходження цінностей від постачальників

2. Згідно з пунктом 3 Інструкції при передоплаті цінностей постачальнику сплачений податок на додану вартість відноситься на збільшення податкового кредиту записом на бухгалтерських рахунках:

 • Дт 64 "Розрахунки за податками й платежами", субрахунок 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "З податку на додану вартість".
 • Кт 31 "Рахунки в банках", 60 "Короткострокові позики" і інших.

Одночасно на суму податкового кредиту відображається в обліку сплата ПДВ постачальнику бухгалтерською проводкою:

 • Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", Кт 68 "Розрахунки за ін шими операціями" і ін.
 • Кт 644 "З податкового кредиту".

Після одержання цінностей, вартість яких оплачена постачальнику раніше, списують нарахований податковий кредит з ПДВ:

 • Дт 644 "З податкового кредиту".
 • Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями" та ін.

В результаті наведених вище записів у синтетичному і аналітичному обліку субрахунок 644 "З податкового кредиту" закривається.

У випадку надходження цінностей без попередньої оплати на суму ПДВ за товарним документом і податковою накладною постачальника податковий кредит з ПДВ відображається в обліку записом на рахунках:

 • Дт 641 "Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість".
 • Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями" і ін.

Після оплати цінностей, що надійшли від постачальника на умовах наступної оплати, на суму цінностей з податком на додану вартість в обліку має бути зроблений запис:

 • Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і ін.
 • Кт 31 "Рахунки в банках ", 60 "Короткострокові позики" і інших.

3. Вважаємо, що на платіжних дорученнях на передоплату цінностей постачальникам необхідно вказувати, що здійснюється передоплата, в т. ч. сума ПДВ. При бухгалтерській обробці платіжних документів в бухгалтерії в бухгалтерській проводці треба виділити запис: Дт 641 (ПДВ) - Кт 31. Сплата постачальнику ПДВ при передоплаті цінностей повинна бути виділена в обліковому регістрі, що складається за кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках". Але розноску в аналітичному обліку сум передплат цінностей постачальникам доцільно здійснювати загальною сумою на підставі платіжного документа. За підсумком цих записів за звітний місяць треба скласти додатковий запис на відображення в обліку нарахування податкового кредиту з ПДВ (п. п. 2.1, 7, 9):

Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями" і ін.

Кт 644 "З податкового кредиту"

4. Після 1.10. 98 р. право на податковий кредит згідно з Указом Президента складається із сум податків, сплачених або нарахованих платником податку в звітному періоді (Дт 641 (ПДВ) - Кт 31, 60 і ін. або Дт 641 (ПДВ) - Кт 63, 68 і ін.).

5. Враховуючи суттєве ускладнення бухгалтерського обліку надходження цінностей у зв'язку з введенням податкових розрахунків з податку на додану вартість на субрахунку 644 "З податкового кредиту", наводимо загальну схему відображення надходження цінностей і податкового кредиту з податку на додану вартість.

6. Приклад 1. На облік надходження цінностей з передоплатою їх постачальнику.

1. Підприємство здійснило передоплату цінностей постачальнику. За угодою повинно бути отримано цінностей на суму 624 грн., в т. ч. ПДВ 104 грн.

2. Одержано цінності від постачальника. За товарним документом постачальника значиться:

Відпускна договірна вартість цінностей 520 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 520____104 грн.

До оплати постачальнику 624 грн.

3. Цінності оприбутковуються за купівельними (без ПДВ) цінами на суму 520 грн.

Заданими прикладу 1 необхідно скласти бухгалтерські проводки (п. п. 2.1, 5, 6):

1. На передоплату цінностей постачальнику - 624 грн., в т. ч. ПДВ -104 грн.:

1.1. Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

Кт 31 "Рахунки в банках" - 520 і,

Дт 641 "Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість", розрахунковий період якого Настав:

Кт 31 "Рахунки в банках" – 104.

1.2. Одночасно на нарахування податкового кредиту треба скласти бухгалтерську проводку:

Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",

Кт 644 "З податкового кредиту" – 104.

2. Оприбутковуються одержані від постачальника цінності за купівельними цінами - 520:

Дт 20 "Виробничі запаси", 28 "Товари" і ін.

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" – 520.

3. Одночасно списується нарахований при передоплаті цінностей податковий кредит з ПДВ (операція 1.2):

Дт 644 "З податкового кредиту",

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" – 104.

Відображення в обліку нестач цінностей, виявлених при прийманні цінностей, що надійшли на підприємство від постачальників, також пов'язане з обліком ПДВ. Виявлені в цьому разі нестачі цінностей повинні бути записані за кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" за купівельними (з ПДВ) цінами. Записи за дебетом відповідних рахунків мають бути зроблені в залежності від характеру виявлених нестач (з вини працівників, перевізника, природний убуток і ін.). Відображення при цьому на бухгалтерських рахунках податку на додану вартість нормативними документами не регламентовано.

7. У тому разі, коли оплата цінностей здійснюється після їх надходження на підприємство, бухгалтерські записи за даними наведеного вище прикладу 1 (п. п. 2.2, 5, 6) будуть наступними:

1. Дт 20 "Виробничі запаси", 28 "Товари" і ін.

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" – 520.

2. Дт 641 анал. рахунок "З податку на додану вартість",

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" – 104.

3. Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",

Кт 31 "Рахунки в банках" – 624.

8. Так, як показано в операціях 1.1 і 1.2 (п. 7), повинні відображатись в обліку суми податкового кредиту з ПДВ згідно з пунктом 3 Інструкції.

Відображення в обліку оплати цінностей постачальникам двома записами не раціональне, бо викликає значні ускладнення в облікових записах, плутанину в аналітичному обліку розрахунків з постачальниками. На наш погляд, було б методологічно вірним, раціональним та сприяло б спрощенню бухгалтерського обліку здійснення вказаних вище записів з оплати цінностей постачальникам в однаковому порядку:

Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",

Кт 31 "Рахунки в банках" - на суму передплати і післяплати цінностей постачальникам, включаючи ПДВ.

Одночасно за підсумком за місяць на суму сплаченого ПДВ в складі авансових платежів постачальникам як суми податкового кредиту зробити запис на його нарахування:

Дт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість",

Кт 644 "З податкового кредиту".

Такий порядок записів доцільний ще й тому, що аналогічно відображається в обліку згідно з пунктом 2 Інструкції ПДВ, одержаний в складі авансових платежів від покупців (Дт 31 - Кт 36 і одночасно Дт 643 "З податкових зобов'язань" - Кт 641 (ПДВ). В цьому разі забезпечуватиметься єдиний принцип записів в обліку передплат цінностей постачальникам і одержаних від покупців.

Для забезпечення і перевірки правильності останнього запису (Дт 641 (ПДВ) - Кт 644) на нарахування суми податкового кредиту в обліковому регістрі за кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках" необхідно виділити записи сум сплаченого постачальникам ПДВ, враховуючи структуру цього регістра на підприємстві.

Облік повернення цінностей покупцями. 9. До надходження цінностей відноситься повернення їх підприємству покупцями. Порядок відображення в обліку повернення покупцями цінностей, відвантажених або відпущених на умовах наступної оплати, нормативними документами не регламентується. У зв’язку з неплатежами питання обліку повернення цінностей покупцями є актуальним.

Розглянемо на прикладі повернення покупцями готової продукції, товарів, матеріалів та інших цінностей, враховуючи, що методологія відображення в обліку їх реалізації однакова. Різниця в тому, що готова продукція обліковується за цінами фактичної виробничої собівартості, а товари, сировина, матеріали та інші цінності - за купівельними (без ПДВ) цінами з врахуванням транспортно-заготівельних витрат.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 "Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів, підписання документів про виконані роботи". Отже, після 1.08. 97 р. для відображення в обліку реалізації цінностей міг застосовуватись тільки спосіб нарахування реалізації.

10. Приклад 2. На відображення в обліку повернення покупцями готової продукції та інших цінностей, відвантажених їм на умовах наступної оплати:

Підприємство відвантажило покупцю цінності на умовах наступної оплати:

За товарним документом значилось:

 • Цінності за договірними цінами - 2000 грн.
 • Податок на додану вартість, 20% - 400 грн.
 • До сплати покупцем - 2400 грн.

Облікова купівельна вартість (фактична собівартість) відвантажених цінностей - 1800 грн.

Відвантажені цінності покупцем не оплачені і повернені повністю підприємству - постачальнику.

За даними прикладу 2 при поверненні цінностей підприємство-постачальник повинно зробити наступні записи в бухгалтерському обліку:

Якщо готова продукція та інші цінності, відвантажені покупцю до 1.01 2000 р. і реалізація їх відображена в обліку способом нарахування, то для того, щоб правильно зрозуміти і зробити в обліку записи на повернення оприбуткованих цінностей, необхідно виходити із записів, що були зроблені в обліку при відвантаженні цінностей покупцю способом нарахування реалізації:

До 1 січня 2000 року:

 • Дт 46 - Кт 40, 41 - на облікову вартість відвантажених готової продукції, товарів – 1800.
 • Дт 62 (45) - Кт 46 - на відпускну з ПДВ вартість цих цінностей – 2400.
 • Дт 46 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість" - на суму нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ – 400.
 • Дт 46 - Кт 80 - на суму фінансового результату від реалізації цінностей (різниці в цінах) – 200.

Якщо готова продукція або товари відвантажені після 1 січня 2000 року:

 • Дт 90 "Собівартість реалізації",

Кт 26 "Готова продукція", 28 "Товари" – 1800.

 • Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками",

Кт 70 "Доходи від реалізації" – 2400.

 • Дт 70 "Доходи від реалізації",

Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" – 400.

Згідно з пунктами 7- 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї ж самої статі Звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, пов'язаних з об’єктом такої оцінки.

Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до Звіту про фінансові результати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.

Враховуючи наведені положення ПСБО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" на повернення покупцем готової продукції і товарів, на думку автора, бухгалтерські записи повинні бути такими, як показано нижче:

За даними прикладу 2 на повернення цінностей, відвантажених покупцю до 1 січня і після 1 січня 2000 року та оприбуткування їх на склад у цьому разі необхідно зробити сторнувальні записи способом червоного сторно.

1. На зменшення доходу (обороту) з реалізації цінностей), включаючи ПДВ, і заборгованості покупця в сумі 2400 грн.:

Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками",

Кт 70 "Доходи від реалізації" – 2400.

На зменшення затрат з реалізації повернених цінностей і надходження їх на підприємство в сумі 1800:

Дт 90 "Собівартість реалізації",

Кт 26 "Готова продукція", 28 "Товари" – 1800.

3. На зменшення нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ в сумі 400 грн.:

Дт 70 "Доходи від реалізації",

Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" – 400.

Слід підкреслити, що від’ємний сторнувальний запис за кредитом рахунків 26 "Готова продукція" і 28 "Товари" рівнозначний збільшенню цих цінностей, а за кредитом рахунку 641 (ПДВ) - зменшення податку на додану вартість у зв’язку з поверненням покупцями цінностей.

В результаті зроблених сторнувальних записів на бухгалтерських рахунках будуть зменшені в звітному місяці суми доходу і витрат з реалізації цінностей. В місяці повернення цінностей і сторнування суми їх реалізації дохід і витрати звітного місяця будуть відповідно зменшені на суму доходу від реалізації повернених цінностей та їх собівартості, які були відображені в обліку в місяці їх відвантаження.

У тому разі, коли покупцем повернені відвантажені йому на умовах наступної оплати виробничі запаси та інші оборотні активи, на повернення покупцем цих цінностей бухгалтерські записи мають бути аналогічними з використанням рахунків 20 "Виробничі запаси" і інших, 71 "Інший операційний дохід" та 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Спрощення обліку надходження цінностей від постачальників

11. Бухгалтерський облік надходження цінностей суттєво ускладнився з введення для обліку розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість податкових розрахунків. Чи можливе в цих умовах спрощення бухгалтерського обліку надходження цінностей? Можливе, якщо хотіти його знайти в найбільш доцільному варіанті. Але раз уже субрахунки 643 "З податкових зобов'язань" і 644 "З податкового кредиту" для податкових розрахунків до плану бухгалтерських рахунків введено і Інструкцією встановлений порядок їх застосування, то в першу чергу необхідно спростити облік розрахунків з ПДВ із застосуванням рахунку 644 і одночасно облік розрахунків з постачальниками, пов'язаний з надходженням цінностей.

Суть спрощення бухгалтерського обліку, пов'язаного з надходженням цінностей на умовах їх передоплати із застосуванням субрахунку 644 "З податкового кредиту", має бути в тому, щоб обмежити записи на цьому рахунку нарахованим податком на додану вартість лише у випадку передоплат цінностей, які за станом на кінець місяця не були отримані. Виключити при цьому з обліку на рахунку 644 "З податкового кредиту" найбільш масові записи, що пов'язані з оплатою в звітному місяці цінностей, які протягом цього ж місяця були отримані від постачальників, тобто субрахунок 644 має застосовуватись лише відносно операцій з передплат цінностей, не збалансованих протягом звітного місяця (оплати цінностей, здійснені в звітному місяці, що залишились на кінець цього місяця не перекритими, не збалансованими).

В цьому разі відпаде сама собою необхідність за кожною із операцій з оплати і надходження цінностей в кожному окремому випаду виясняти, яка із подій відбулася раніше, застосувати субрахунок 644 "З податкового кредиту" чи ні. Не кажучи вже про значне скорочення кількості записів в синтетичному обліку на субрахунку 644, а, головне, в аналітичному обліку до нього та в аналітичному обліку до рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". Зрозуміло, наскільки це важливо. Встановленого порядку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість це не порушує.

Отже, питання спрощення бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками і податкових розрахунків з ПДВ можна вирішити досить просто. А чим рішення простіше, тим воно раціональніше і ефективніше. Для цього бухгалтер протягом звітного місяця відслідковує тільки операції, пов'язані з надходженням цінностей, що попередньо оплачені постачальникам в минулі звітні періоди, й надійшли в звітному місяці; вказує при цьому на первинних товарних документах кореспонденцію рахунків на вказані операції з використанням субрахунку 644 "З податкового кредиту" (Дт 20, 28 і ін. - Кт 63 і Дт 644 - Кт 63), враховуючи особливості запису платіжних документів в обліковому регістрі за кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках" (п. 16.3). І тільки за цими операціями, пов'язаними з податковими розрахунками з ПДВ, повинні бути зроблені відповідні записи на списання з обліку нарахованого за кредитом субрахунку 644 податкового кредиту.

Записи за всіма іншими операціями, пов'язаними з оплатою і надходженням цінностей у звітному місяці, здійснюються без використання субрахунку 644 (на надходження цінностей з передоплатою їх у звітному місяці: Дт 63 - Кт 31 і ін. і Дт 20, 28 і ін. - Кт 63 та Дт 641 (ПДВ) - Кт 63; на надходження цінностей без передоплати: Дт 20, 28 і ін. - Кт 63 і Дт 641 (ПДВ) - Кт 63 та на понаступну оплату: Дт 63 - Кт 31).

12. Податок на додану вартість від сум авансових платежів (передплат), сплачених постачальникам у звітному місяці, в рахунок яких цінності не надійшли, відображається в обліку за даними спеціальної сальдової відомості, складеної за перевіреними даними аналітичного обліку розрахунків з постачальниками (табл. 1).

Спрощення обліку надходження цінностей не вимагає ведення жодних додаткових облікових регістрів, бо сальдова відомість здійснених і не збалансованих передплат постачальникам складається за даними існуючого на підприємстві аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками. Нарахування податкового кредиту за даними сальдової відомості підтверджується платіжними документами й відповідними податковими накладними.

___________________________

(підприємство)

Таблиця 1. САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ авансових платежів (передплат), сплачених постачальникам, за дебетом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" станом на 1 лютого 2000 р.

п/п

Постачальник

Передоплати попередніх місяців

Передоплати звітного місяця

 

Разом

платіжні доручення

 

сума

платіжні доручення

 

сума

дата

дата

1.

2.

3. 4.

Фірма "Прут"

ВАТ "Міжрайбаза"

МП "Марія"

КСП "Україна"

І т. д.

-

18.11

26.12

-

-

285

18

-

-

180-00 500-00

-

20.01 28.01

-

25.01

48

86

-

18

800-00 2580-00

-

850-00

800-00 2760-00 500-00

850-00

. Разом

Х

Х

1780-00

Х

X

5880-00

7660-00

В т. ч. ПДВ

Х

Х

297-00

Х

X

 980-00

1277-00

 

Дт 641 (ПДВ) – Кт 644 - 980-00.

Головний бухгалтер ________________________

Перевірка правильності складеної сальдової відомості здійснюється на підставі платіжних документів і відповідних податкових накладних на суми ПДВ, що входять до авансових платежів. Загальна сума ПДВ в складі авансових платежів може бути додатково перевірена розрахунковим шляхом (сума передплат помножена на 20% і поділена на 120).

13. Перейти на спрощений бухгалтерський облік надходження цінностей від постачальників можна з будь-якого першого числа місяця. Для цього необхідно скласти сальдову відомість здійснених передплат за цінності постачальникам за станом на початок місяця і звірити, чи сума ПДВ за цією відомістю тотожна сумі кінцевого сальдо за кредитом субрахунку 644 "З податкового кредиту" за попередній місяць.

В цьому разі в звітному місяці, в якому здійснюється перехід на спрощений облік надходження цінностей, податкових розрахунків з ПДВ і розрахунків з постачальниками, на підставі сальдової відомості авансових платежів (передплат), здійснених постачальникам в попередні місяці, в тому числі в розрізі окремих балансових рахунків (63, 68 і інших), в звітному місяці треба здійснювати окремий контроль тільки за надходженням цінностей, оплачених в попередні місяці, і скласти відповідні бухгалтерські проводки з використанням субрахунку 644 "З податкового кредиту". Бухгалтерські проводки складають в установленому Інструкцією порядку (п. п. 7, 9, 16.1, оп. 5).

14. Отже, на цінності, отримані без передоплати, оплачені та попередньо оплачені постачальникам в звітному місяці, бухгалтерські записи здійснюються без застосування субрахунку 644 "З податкового кредиту".

На підставі сальдової відомості на суми податку на додану вартість, сплачені підприємством постачальникам в складі передплат цінностей звітного місяця, в рахунок яких цінності не надійшли, складають відповідну бухгалтерську проводку на нарахування податкового кредиту з ПДВ за підсумком за місяць (Дт 641 (ПДВ) - Кт 644, табл. 1, п. 16.1, оп. 5).

15. Розглянемо спрощений бухгалтерський облік надходження цінностей, податкових розрахунків з ПДВ та розрахунків з постачальниками і підрядниками на прикладі.

Приклад 3. На відображення в обліку надходження цінностей від постачальників спрощеним способом.

1. Початкове сальдо передплат постачальникам за цінності, здійснених у попередньому місяці, - 800 грн., в т. ч. ПДВ - 133 грн.

2. У звітному місяці здійснено оплату цінностей постачальникам на суму 8000 грн., в т. ч. ПДВ -1333 грн.

3. Надійшли цінності від постачальників, оплачені в попередньому місяці, на суму 800 грн., в т. ч. ПДВ - 133 грн.

4. У звітному місяці оплачено і отримано від постачальників цінності на суму 6000 грн., в т. ч. ПДВ - 1000 грн.

5. Надійшли цінності від постачальників на умовах оплати в наступному місяці на суму 1000 грн., в т. ч. ПДВ - 167 грн.

6. Кінцеве сальдо передплат постачальникам, здійснених у звітному місяці, в рахунок яких цінності не надійшли (п. 2 - 8000 - п. 4 - 6000) - 2000 грн., в т. ч. ПДВ - 333 грн.

За даними наведеного прикладу 3 треба зробити записи на рахунках:

1. На суму цінностей, отриманих від постачальників в рахунок передплат, здійснених у передньому місяці, - 800 грн., в т. ч. ПДВ - 133 грн.:

Дт 20 "Виробничі запаси", 28 "Товари" і ін.

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і ін. - на купівельну вартість отриманих цінностей без ПДВ (800 -133) - 667 та

644 "З податкового кредиту".

Кт 63 " Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і ін. - на суму податкового кредиту з ПДВ, нарахованого при передоплаті цінностей - 1ЗЗ.

В результаті цього запису списується нарахований в попередньому місяці за кредитом субрахунку 644 податковий кредит з ПДВ, що рахується на цьому рахунку до надходження цінностей.

2. На суму оплат і передплат цінностей постачальникам, здійснених у звітному місяці, на суму 8000 грн., в т. ч. ПДВ -1333 грн.

Дт 63 "Розрахунку з постачальниками та підрядниками",

Кт 31 "Рахунки в банках" – 8000.

3. На суму цінностей, що оплачені та надійшли в звітному місяці, - 6000 грн., в т. ч. ПДВ - 1000 грн.:

Дт 20 "Виробничі запаси", 28 "Товари" і ін..

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і ін. - на купівельну вартість цінностей без ПДВ (6000 - 1000) – 5000.

Дт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість",

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і ін. - на суму ПДВ на ці (оплачені) цінності згідно з податковими накладними -1000.

4. На суму цінностей, що надійшли від постачальників на умовах оплати в наступні місяці, - 1000 грн., в т. ч. ПДВ - 167 грн.:

Дт 20 "Виробничі запаси", 28 "Товари" і ін..

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і ін. - на купівельну вартість цінностей без ПДВ (1000-167) – 833.

Дт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість",

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і ін. - на суму ПДВ на ці (не оплачені) цінності згідно з податковими накладними - 167.

5. На суму ПДВ, сплаченого постачальникам за цінності в складі авансових платежів (передплат), здійснених у звітному місяці, в рахунок яких цінності не надійшли, згідно із даними сальдової відомості передплат звітного місяця за дебетом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" та інших здійснюється запис на нарахування податкового кредиту. За даними сальдової відомості рахуються авансові платежі постачальникам в сумі 2000 грн. (8000 - 6000), в т. ч. ПДВ - 333 грн. На суму цього ПДВ необхідно зробити запис на відображення його в обліку як нарахування податкового кредиту з ПДВ за підсумком за місяць (п. п. 15, 16.3, оп. 2):

Дт 641, анал. рахунок "3 податку на додану вартість",

Кт 644 "З податкового кредиту" – 333.

Для того, щоб зрозуміти о особливості і переваги рекомендованого автором спрощеного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками й податкових розрахунків з ПДВ, пов'язаних з надходженням цінностей, доцільно рознести складені за даними прикладу 3 бухгалтерські проводки на схематичних рахунках, визначити обороти і кінцеві сальдо та проаналізувати їх.

При спрощеному бухгалтерському обліку надходження цінностей записи платежів в обліковому регістрі за кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках" необхідно здійснювати в наступному порядку:

За кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках" на оплату цінностей постачальникам суми платежів необхідно записувати одною сумою без виділення ПДВ, а суму ПДВ, що входить до цих платежів, треба записати в окремих графах після графи "Разом" за кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках" - "в т. ч. ПДВ" з виділенням сум ПДВ:

 • в складі оплат за отримані цінності;
 • в складі не збалансованих передплат цінностей постачальникам (за даними сальдової відомості, табл. 1).

На підставі підсумкових даних облікового регістра за кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках" за даними прикладу 3 мають бути зроблені записи:

1. Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями" і ін.

Кт 31 "Рахунки в банках" - на всю суму оплат і передплат цінностей постачальникам згідно з платіжними документами (п. 16.1, оп. 2) - 8000.

2. Дт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість",

Кт 644 - на суму ПДВ в складі отриманих в звітному місяці не збалансованих авансових платежів постачальникам за даними сальдової відомості (п. 16.1, оп. 5) – 333.

Із наведених вище бухгалтерських проводок видно, що записи на підставі платіжних документів податку на додану вартість у відповідних графах облікових регістрів за кредитом рахунків підприємства в банках як "в т. ч. ПДВ", не є підставою для відображення в бухгалтерському обліку податкового кредиту. Вони використовуються тільки для оперативного контролю записів сум сплаченого ПДВ та запису ПДВ в складі не збалансованих передплат за дебетом рахунку 641 (ПДВ) в кореспонденції з кредитом субрахунку 644 "З податкового кредиту" за даними сальдової відомості (табл. п. 16.1, оп. 5).

Правильне, що відповідає нормативним документам, відображення в бухгалтерському обліку надходження цінностей від постачальників та іншого їх надходження має важливе значення для контролю за наявністю та рухом цінностей, розрахунків з постачальниками і підрядниками, а також для своєчасності і повноти сплати до бюджету податку на додану вартість, для уникнення штрафних санкцій, пов'язаних з помилковими записами в обліку ПДВ.


18.02.2011