Податковий та бухгалтерський облік ліцензування. Реферат

Бухгалтерський облік придбання і використання ліцензії. Податкові особливості деяких ліцензованих видів діяльності. Фінансові санкції. Ліцензування роздрібного та оптового продажу горілчаних та тютюнових виробів. Вимоги при отриманні ліцензії на оптову торгівлю. Видача ліцензії

При придбанні ліцензії на впровадження окремого виду підприємницької діяльності, які визначені Постановою КМУ від 03.07. 98 р. №1020 "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності", у її власника може скластися думка, що придбана ліцензія - це нематеріальний актив.

І справді, відповідно до наказу Мінфіну від 18.10. 99 р. №242, яким запроваджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Нематеріальні активи", "нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі".

Водночас Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11. 99 р. №291, визначає, що на субрахунку 127 "Інші нематеріальні активи" ведеться облік інших нематеріальних активів, якими володіє підприємство (права на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Створюється враження, що придбані ліцензії, яким присвячена наша тема, збільшують активи підприємства. Проте це враження помилкове. Не варто забувати, що при визначенні нематеріального активу йдеться про право на провадження діяльності. Для правильного визначення нематеріального активу необхідно звернути увагу на один з критеріїв його визначення - він (нематеріальний актив) повинен бути ідентифікований.

Для провадження певного виду діяльності підприємець має отримати дозвіл відповідного органу виконавчої влади. Такий дозвіл він отримує, придбаваючи документ під назвою "ліцензія". Дозволи на провадження певного виду діяльності мають особовий характер, а тому не можуть передаватися користувачем третім особам, тобто не можуть відокремлюватися від підприємства - власника такого дозволу.

Розглядаючи ліцензію як документ, який засвідчує право її власника провадити ту чи іншу діяльність, можна сказати, що він (документ) ідентифікований, тобто ліцензія має стандартизований серійний номер, який внесено до Державного реєстру, та інші дані, що дають змогу вирізнити його з-поміж інших подібних. Ще раз наголошуємо: коли йдеться про ідентифікацію, то мається на увазі ідентифікація самого нематеріального активу, а не документа, який оформлюється.

Таким чином, придбаний дозвіл (ліцензія) на провадження діяльності не відповідає критеріям нематеріального активу, тобто дозвіл (ліцензія) на провадження окремих видів діяльності, перелік яких визначено у постанові КМУ №1020, не є нематеріальним активом.

Бухгалтерський облік придбання і використання ліцензії

Відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції від 22.05. 97 р. №283/97-ВР), до складу валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг). У підпункті 5.4. 7 цього Закону зазначено, що до валових витрат включаються будь-які витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для ведення господарської діяльності.

Отже, сума сплаченої вартості ліцензії за відповідний звітний період може бути включена до валових витрат відповідного звітного періоду.

Якщо підприємець попередньо вніс плату за ліцензію за весь термін її дії, то до валових витрат відноситься тільки частина вартості ліцензії, що відповідає звітному періоду. У разі якщо діяльність, що провадилася за ліцензією, передчасно закінчена, повернення надмірно сплаченої суми не передбачається. Такі витрати здійснюються за рахунок прибутку.

Приклад. Торговельно-виробнича фірма, яка має 3 місця торгівлі, 17 червня 2000 року подала заяву і необхідні документи до відділу з питань торгівлі райдержадміністрації міста для отримання ліцензії на право провадження роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Рішення про видачу ліцензії прийнято 27 червня 2000 року. Річна плата за ліцензію була внесена 27 червня 2000 року, а 30 червня 2000 року отримана ліцензія на провадження цієї діяльності з 1 липня 2000 року до 30 червня 2001 року.

Зміст операції

 

Д-т

К-т

Сума, грн

27.06. 2000 р.

Оплата вартості ліцензії за рік

37

311

1700,00

30.06. 2000 р.

Отримано ліцензію

39

37

1700,00

31.07. 2000 р.

Списання частини вартості ліцензії на витрати

84

39

142,67

31.07. 2000 р.

Відображення фінансового результату

79

84

142,67

31.08. 2000 р.

Списання частини вартості ліцензії на витрати

84

39

142,67

31.08. 2000 р.

Відображення фінансового результату

79

84

142,67

30.09. 2000 р.

Списання частини вартості ліцензії на витрати

84

39

142,66

30.09. 2000 р.

Відображення фінансового результату

79

84

142,66

 

Пояснення до бухгалтерських проводок. При щомісячному списанні частини вартості ліцензії (Д-т 84 К-т 39) у податковому обліку ця сума враховується у складі валових витрат при визначенні авансового платежу з податку на прибуток.

При заповненні Декларації про прибуток підприємств за результатами господарської діяльності третього звітного кварталу витрати на придбання ліцензії відображаються в рядку 23 додатка "Ж". У нашому випадку до загальної суми, зазначеної у рядку 23 додатка "Ж", буде додано 425 грн.

Податкові особливості деяких ліцензованих видів діяльності

Деяким суб'єктам підприємницької діяльності, які придбали ліцензію, встановлюється особливий податковий режим сплати податку на додану вартість. До таких юридичних осіб належать:

 • заклади освіти;
 • заклади охорони здоров'я.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які придбали ліцензію на право надання платних послуг з освіти або охорони здоров'я, відповідно до Закону України від 03.04. 97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість", звільняються від оподаткування ПДВ при здійсненні операції з надання, згідно з переліком, встановленим КМУ, послуг з освіти закладами освіти, які мають ліцензію.

Сюди, згідно з постановою КМУ від 21.01. 98 р. №61 (із доповненнями), належать:

 • навчання іноземних і вітчизняних студентів у вузах понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу приймання (на умовах договору або контракту з фізичними та юридичними особами);
 • здобуття другої вищої освіти, другої кваліфікації молодшого спеціаліста;
 • підготовка робітників різних професій понад державне замовлення;
 • навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів;
 • повторне вивчення відрахованими студентами окремих дисциплін і курсів з подальшим складанням іспитів;
 • приймання кандидатських іспитів;
 • довузівська підготовка;
 • курси, гуртки, факультативи, групи з вивчення іноземних мов, комп'ютерної підготовки, навчання гри на музичних інструментах, хореографії, образотворчого мистецтва, стенографії та машинопису, крою та шиття, оздоблення приміщень, агротехніки, зоотехніки;
 • навчання дітей в школах естетичного виховання (музичних, художніх, хореографічних та школах мистецтв);
 • надання послуг з охорони здоров'я згідно з переліком, встановленим КМУ, закладами охорони здоров'я, які мають ліцензію на надання таких послуг.

До цього переліку за постановою КМУ від 05.10. 98 р. №1602 (з доповненнями) належать:

 • надання косметологічної допомоги, за винятком тієї, що надається за медичними показаннями;
 • масаж з метою зміцнення здоров'я дорослого населення, корекції осанки тощо;
 • проведення профілактичних медичних оглядів з винесенням висновку про стан здоров'я на прохання громадян;
 • проведення гігієнічної експертизи проектних матеріалів та попередніх проектних пропозицій, у тому числі щодо розміщення об'єкта, а також нормативної документації на нові технології виробництва продукції та нові види продукції за заявкою замовника, гігієнічна оцінка зразків нових видів продукції;
 • надання консультаційної допомоги з питань, що стосуються проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи;
 • обстеження відповідності стану об'єктів, що будуються, реконструюються або функціонують, санітарному законодавству за заявкою замовника;
 • проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних, фізіологічних та інших обстежень щодо безпеки продукції для здоров'я людини за заявкою замовника;
 • видавання дозволів суб'єктам господарювання на виробництво, використання, транспортування, зберігання, реалізацію, захоронення, знищення, утилізацію продукції та речовин вітчизняного й імпортного виробництва, що потенційно небезпечні для здоров'я людини;
 • надання юридичним і фізичним особам консультаційної допомоги з питань застосування законодавства про охорону здоров'я, в тому числі щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
 • проведення медичного огляду осіб: а) для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам, за винятком військовослужбовців і посадових осіб, носіння зброї якими передбачено законодавством; б) для отримання відповідних документів на виїзд громадян за кордон за викликом родичів, що проживають у зарубіжних країнах, оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у службові відрядження (за винятком державних службовців, робота яких пов'язана з такими виїздами і які мають відповідні медичні документи); в) для отримання посвідчення водія транспортного засобу;
 • медичне обслуговування з'їздів, конференцій, симпозіумів, фестивалів, нарад, змагань, зон відпочинку тощо;
 • медичне обслуговування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням;
 • організація медичного контролю осіб, які займаються фізичною культурою і спортом в оздоровчих закладах;
 • проведення профілактичних щеплень громадянам, які від'їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у туристичні подорожі (крім тих, хто їде на лікування та у службові відрядження);
 • складання за заявками замовників санітарних паспортів радіотехнічних об'єктів та проведення натурних досліджень для їх підтвердження;
 • проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи з акредитації та атестації підприємств, установ, організацій на право проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень за заявками замовників;
 • визначення за заявками замовника шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, технологічного та трудового процесів, проведення досліджень для розроблення засобів і заходів щодо усунення або зменшення їх небезпечної дії;
 • навчання на робочому місці в установах санепідемслужби, державних науково-дослідних інститутах гігієнічного та епідеміологічного профілю фахівців підприємств, проведення санітарно-гігієнічних та бактеріологічних досліджень за заявками замовників;
 • надання послуг в організації роботи відомчих санітарних лабораторій, оснащенні їх медичною технікою (обладнанням, апаратурою, приладами).

За умови наявності відповідної ліцензії передбачені нею зазначені вище послуги звільняються від податку на додану вартість незалежно від того, яку форму власності має суб'єкт підприємницької діяльності, який надає ці послуги.

Фінансові санкції

Чинним законодавством забороняється провадити певні види підприємницької діяльності без придбання спеціального дозволу (ліцензії). Порушення вимог закону призводить, разом з позбавленням ліцензії, до накладання фінансових санкцій. Так, відповідно до статті 164 Кодексу про адміністративні правопорушення від 17.12. 84 р. №8073-X (із змінами та доповненнями), заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено законодавством, тягне за собою накладення штрафу від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.

Окремо розглядаються порушення провадження діяльності у галузі зв'язку. Відповідно до статті 145 Кодексу, порушення умов і правил, що регламентують діяльність у галузі зв'язку, передбачену ліцензіями, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств і організацій усіх форм власності у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ліцензування роздрібного та оптового продажу горілчаних та тютюнових виробів

Звертаємо вашу увагу на те, що, відповідно до Постанови КМУ від 21.06. 2000 р. №1002 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", видачу ліцензій на провадження діяльності з експорту, імпорту та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснює МЗЕЗторг за погодженням з Мінфіном, а видачу ліцензій на провадження діяльності з оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснює Мінфін.

Ця інформація не була врахована у темі "Ліцензування".

Визначення понять:

 • тютюнові вироби - сигарети, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн та інші вироби з тютюну і його замінники, які впливають на фізіологічний стан людини під час вживання;
 • оптова торгівля - діяльність з придбання і відповідного перетворення товарів для наступної їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності;
 • роздрібна торгівля - діяльність з продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших підприємствах громадського харчування;
 • місце торгівлі - місце реалізації товарів, обладнане електронним контрольно-касовим апаратом або де є товарно-касова книга, в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів;
 • сировина - предмети праці та природні компоненти, які підлягають подальшій переробці.

Продаж яких виробів необхідно ліцензувати

Розпочинаючи діяльність з роздрібної або оптової торгівлі горілчаними, тютюновими виробами, передусім необхідно визначити для себе, продаж яких товарів потребує ліцензування. Відповідно до Закону України від 19.12. 95 р. №481/95-BP "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами", до алкогольних напоїв належать продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць, які належать до товарних груп Гармонізованої системи опису та кодування товарів за кодами 22 04, 22 05, 22 06, 22 08.

Так, до алкогольних напоїв за кодом 22 04 належать:

 • вина виноградні натуральні, включаючи кріплені;
 • сусло виноградне, крім зазначеного в товарній позиції 20 09 (соки фруктові, включаючи виноградне сусло, і соки овочеві, незброджені та ті, що не містять добавок спирту, із додаванням або без додавання цукру або інших підсолоджуючих речовин).

До товарів під кодом 22 05 належать:

 • вермути;
 • інші виноградні натуральні вина з додаванням рослинних або ароматних екстрактів.

До товарів під кодом 22 06 належать:

 • інші зброджені напої (яблучний сидр, пері - грушевий сидр, медяний напій);
 • суміші зі зброджених напоїв і суміші зброджених напоїв і безалкогольних напоїв, які в іншому місці не пойменовані.

До товарів за кодом 22 08 належать:

 • етиловий неденатурований спирт із концентрацією спирту менше 80%;
 • спиртові настойки;
 • лікери;
 • інші спиртові напої.

Що стосується тютюнових виробів, реалізація яких підлягає ліцензуванню, то до них належать товари, що мають, відповідно до Гармонізованої системи опису, коди 24 02 і 24 03.

До групи 24 02 належать:

 • сигари, сигари з обрізаними кінцями;
 • сигарили - тонкі сигари;
 • сигарети з тютюну чи його замінників.

До групи 24 03 належать:

 • інший виготовлений промислово тютюн;
 • промислові замінники тютюну;
 • тютюн "гомогенізований" "відновлений";
 • тютюнові екстракти та есенції.

Скільки ліцензій потрібно і де їх придбати

Кожного разу, коли підприємець вирішує зайнятися реалізацією горілчаних чи тютюнових виробів або разом тих і інших, постає запитання: а скільки ліцензій потрібно для цього? Щоб правильно відповісти на нього, перш за все необхідно з'ясувати, скільки торгових місць має підприємство, на яких будуть реалізовуватися горілчані або тютюнові вироби.

Законом України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" визначено, що видача ліцензій на здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності. Тобто підставою для визначення кількості ліцензій, які має придбати підприємець, є кількість місць торгівлі.

У вищезгаданому законі визначено, що місце торгівлі - це місце реалізації товарів, обладнане електронним контрольно-касовим апаратом або де є товарно-касова книга, в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.

Оснащення місця торгівлі електронними контрольно-касовими апаратами або товарно-касовими книгами є умовою реалізації товарів, а не підставою для видачі кількох ліцензій.

Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затвердженими постановою КМУ від 30 липня 1996 року №854, встановлено, що роздрібна торгівля алкогольними напоями - це діяльність з продажу алкогольних напоїв безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших підприємствах громадського харчування.

Таким чином, враховуючи вимоги чинного законодавства для здійснення діяльності з роздрібної торгівлі алкогольними напоями в одному приміщенні чи будівлі (продовольчому магазині, барі, кафе тощо) за однією адресою, суб'єкт підприємницької діяльності повинен мати одну ліцензію на діяльність з роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Якщо підприємець має намір здійснювати продаж на одному торговому місці як горілчаних, так і тютюнових виробів, необхідно мати на увазі, що ліцензії видаються окремо (!) на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

На підставі наведеного можна зробити висновок:

 • підставою для придбання ліцензії є факт продажу горілчаних та тютюнових виробів;
 • кількість ліцензій не залежить від кількості електронно-касових апаратів або товарно-касових книг, які використовуються на одному торговому місці;
 • кількість ліцензій повинна дорівнювати кількості торгових місць, де реалізуються горілчані вироби;
 • якщо в одному торговому місці здійснюється продаж як горілчаних, так і тютюнових виробів, навіть при застосуванні одного касового апарата необхідно придбати дві ліцензії.

Залишилося з'ясувати, де отримувати ліцензії?

Як визначено законодавством, ліцензію отримують за місцем торгівлі підприємця.

Приймання документів для одержання ліцензій на провадження роздрібної торгівлі та їх видача провадяться відділами з питань торгівлі районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а у містах обласного підпорядкування - виконавчими комітетами міських рад, за погодженням з Міністерством фінансів. Приймання документів для одержання ліцензій на провадження оптової торгівлі - у відповідних територіальних управліннях Мінфіну.

У разі провадження діяльності з продажу таких виробів у декількох торгових місцях, розташованих у різних територіальних громадах, ліцензії придбаваються у відповідних територіальних громад.

Подання документів

Перш ніж вирушити до відділу торгівлі місцевої держадміністрації або виконкому міськради або до відповідного відділу Мінфіну, заздалегідь з'ясуйте, о котрій годині та в якому приміщенні приймають документи. Адже документи для отримання ліцензії приймають за графіком, у спеціально визначеному приміщенні.

Документи для отримання ліцензії подає фізична особа:

 • особисто підприємець, у разі придбання ліцензії фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності;
 • яка уповноважена юридичною особою, у разі придбання ліцензії юридичною особою.

Наказом МЗЕЗторгу України від 17.06. 96 р. №347 "Про заходи щодо організації роботи з видачі ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами" визначено порядок надання документів.

Якщо ліцензію на право роздрібної торгівлі горілчаними або тютюновими виробами придбаває підприємець - фізична особа, необхідно подати такі документи:

 • заяву для одержання ліцензії відповідного зразка (зразок надруковано у "ДК" №26);
 • паспорт, на підставі якого перевіряється відповідність даних, зазначених у заяві, паспортним даним;
 • свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчене печаткою державної податкової інспекції за місцем реєстрації фізичної особи;
 • копію документа про реєстрацію електронного контрольно-касового апарата, засвідчену підписом підприємця і печаткою, а у разі використання товарно-касових книг - довідку відповідного фінансового органу місцевої державної виконавчої влади за місцем проживання суб'єкта підприємницької діяльності про реєстрацію товарно-касової книги.

Для одержання ліцензії юридична особа подає такі документи:

 • заяву для одержання ліцензії відповідного зразка;
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчену підписом керівника і печаткою підприємства;
 • довідку державної податкової інспекції про взяття на облік юридичної особи, засвідчену печаткою державної податкової інспекції за місцем реєстрації юридичної особи;
 • копію документа про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів, засвідчену підписом керівника і печаткою підприємства, у разі використання товарно-касових книг - довідку відповідного фінансового органу місцевої державної виконавчої влади за місцезнаходженням юридичної особи про реєстрацію товарно-касової книги.

Для отримання ліцензії на право оптової торгівлі зазначеними виробами суб'єкт підприємницької діяльності повинен надати:

 • заяву встановленого зразка, яка визначається Міністерством фінансів;
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, яка має бути засвідчена у нотаріуса;
 • копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, теж нотаріально засвідчену;
 • довідку державної податкової інспекції про взяття на облік юридичної особи як платника податків, яка скріплена печаткою державної податкової інспекції. Фізична особа надає копію свідоцтва про державну реєстрацію її як суб'єкта підприємницької діяльності;
 • нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують права власності, оренди або іншого використання складських приміщень;
 • довідку державної податкової інспекції про реєстрацію місць зберігання спирту, оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
 • довідку державної податкової інспекції про відсутність у суб'єкта підприємницької діяльності заборгованості з обов'язкових платежів до бюджету за формою, визначеною Державною податковою адміністрацією.

Зібравши всі необхідні документи, у визначений час ви опиняєтеся перед відповідальною особою торгового відділу міськвиконкому, яка має перевірити комплектність наданих документів та їх відповідність вимогам щодо оформлення. На заяві суб'єкта підприємницької діяльності ставиться дата її прийняття і вхідний номер, який заноситься до журналу обліку вхідних документів.

Якщо документи подано на одержання ліцензії з порушенням вимог до їх оформлення, вони повертаються заявнику. На документі, який має порушення, відповідальна особа обов'язково робить позначку про зміст порушення. Термін розгляду документів при цьому переривається до подання переоформлених документів. При поверненні заявнику документів на переоформлення на заяві та в журналі обліку вхідних документів органу, який видає ліцензії, роблять позначки. При повторному наданні комплекту документів після виправлення визначених порушень на заяві та в журналі обліку знову роблять позначку для визначення терміну розгляду заяви на отримання ліцензії.

Намір займатися роздрібною торгівлею алкогольними напоями та тютюновими виробами необхідно співвідносити з деякими обмеженнями стосовно вибору місця для здійснення такого виду діяльності, а також вимогами до приміщень, у яких провадиться торговельна діяльність. Передусім, це обумовлено тим, що законодавство забороняє видачу ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами:

 • у непристосованих для цього приміщеннях;
 • на території дошкільних, навчальних і лікувальних закладів та прилеглих до них територіях;
 • у місцях проведення спортивних змагань та на прилеглих територіях;
 • у гуртожитках та на прилеглих територіях;
 • в інших місцях, визначених місцевими радами.

Розміри прилеглих територій визначаються архітектурними планами забудови відповідних територіальних громад.

Щодо вимог до приміщень, які використовуються для роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Плануючи розпочати торгівлю ними, суб'єкт підприємницької діяльності має забезпечити:

 • наявність приміщення торговельною площею не менш ніж 20 кв. метрів;
 • обладнання торговельного приміщення відповідним торговельно-технологічним устаткуванням: вітрини, прилавки, пристінні гірки тощо;
 • обладнання торговельного приміщення охоронною і протипожежною сигналізацією;
 • наявність у приміщенні достатнього освітлення, опалення та вентиляції;
 • наявність умов для зберігання матеріальних цінностей;
 • наявність складських приміщень;
 • наявність умов для використання електронних контрольно-касових апаратів, які внесені до Державного реєстру (достатність місця для їх розташування, підведення до місця торгівлі електромережі).

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності планує здійснювати роздрібну торгівлю алкогольними напоями з рук або з лотка, а торгівлю тютюновими виробами - з рук, у видачі ліцензії йому відмовлять.

Вимоги при отриманні ліцензії на оптову торгівлю

Розгляд заяви про видачу ліцензії на право провадження оптової торгівлі горілчаними та тютюновими виробами починається з перевірки достовірності поданих документів і перевірки спроможності здійснювати оптову торгівлю. Таку перевірку провадить територіальне управління Держспецмонополії у разі коли суб'єкт підприємницької діяльності:

 • подає заяву про отримання ліцензій на право оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами;
 • подає заяву про внесення нових адрес місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до раніше виданих ліцензій на право оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами.

Перевірка здійснюється за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності або місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв чи тютюнових виробів протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та документів, наведених нижче.

Для винесення висновку щодо відповідності вимогам, виконання яких дозволяє суб'єкту підприємницької діяльності отримати ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами або зберігати оптові партії цих товарів за зазначеною адресою, враховуються такі фактори, як наявність документів, що підтверджують право власності, оренди або іншого використання суб'єктом підприємницької діяльності складських приміщень, в яких передбачається зберігати оптові партії алкогольних напоїв чи тютюнових виробів.

До документів, що підтверджують право власності на основні засоби, належать:

 • договір купівлі-продажу приміщення, засвідчений нотаріусом і зареєстрований у держадміністрації;
 • договір дарування, засвідчений нотаріусом і зареєстрований у держадміністрації;
 • договір оренди;
 • договір безоплатного користування приміщенням;
 • наявність документів, які підтверджують проведення обстежень цих складських приміщень відповідними органами.

Необхідно мати:

 • акти обстежень приміщень такими установами:
 • державною санітарно-епідеміологічною службою;
 • державним пожежним наглядом;
 • державним комітетом із нагляду за охороною праці;
 • довідку (свідоцтво) Державної податкової адміністрації про реєстрацію даного місця зберігання оптових партій алкогольних напоїв чи тютюнових виробів;
 • відповідність місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв і тютюнових виробів чинним будівельним, протипожежним, техніки безпеки та санітарним нормам і правилам зберігання цих товарів;
 • забезпеченість складських приміщень телефонним зв'язком, охоронною та протипожежною сигналізацією;
 • наявність довідки про відсутність заборгованості перед бюджетом;
 • наявність у суб'єкта підприємницької діяльності:
 • стенда або вітрини для демонстрування зразків продукції в асортименті;
 • відповідно оснащених оргтехнікою робочих місць для оформлення документів і укладення угод. Ця вимога має рекомендаційний характер;
 • контрольно-касових апаратів, якщо розрахунки з покупцями здійснюються готівкою;
 • сертифікованого обладнання для перевірки справжності марок акцизного збору;
 • необхідних умов і засобів для виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Умови мають забезпечити розвантаження автотранспортних засобів, наявність розвантажувальних площадок, достатньої площі для переміщення пересувних розвантажувальних пристроїв у складському приміщенні. До таких засобів належать підйомно-транспортні пристрої (електрокари, електроталі тощо);
 • необхідних засобів та обладнання для забезпечення умов зберігання продукції відповідно до чинних норм і правил;
 • нормативної документації щодо умов зберігання і торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами;
 • під'їзних шляхів та стоянки для автотранспорту.

За результатами перевірки спроможності здійснювати оптову торгівлю складається акт контрольної перевірки, форма якого затверджена наказом Держспецмонополії України від 01.02. 99 р. №15 (зареєстрованим у Мін'юсті 25.03. 99 р. за №188/3481), у трьох примірниках:

 • перший - надається суб'єкту підприємницької діяльності;
 • другий - територіальному управлінню Держспецмонополії;
 • третій - центральному апарату Держспецмонополії.

Необхідно звернути увагу на те, що акти контрольної перевірки, в яких не охоплені всі вищезазначені позиції перевірки, до розгляду не приймаються.

Далі разом з актом територіальне управління подає у центральний апарат Держспецмонополії лист-погодження на видачу ліцензії, в якому обов'язково вказуються:

 • назва, юридична адреса та ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності;
 • адреси місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв чи тютюнових виробів та площа складських приміщень;
 • дата проведення перевірки;
 • результати проведеної перевірки;
 • рекомендація щодо видачі ліцензії або можливості зберігання оптових партій зазначених товарів.

Територіальне управління на підставі перевірки і поданих до розгляду документів (їх перелік наведено вище) дає рекомендацію щодо видачі ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами.

Якщо виявлено недостовірність документів або невідповідність умов, виконання яких необхідне для отримання зазначеної ліцензії, територіальне управління робить на рекомендації відповідний запис про зміст порушення.

Після усунення порушень заява на видачу ліцензії та відповідні документи передаються до Держспецмонополії.

Своєю чергою, Управління контролю Держспецмонополії на підставі розгляду отриманих документів робить висновок щодо можливості видачі суб'єкту підприємницької діяльності ліцензії або щодо можливості внесення до діючої ліцензії нових місць зберігання оптових партій цих товарів та подає його до Головного управління ліцензування і державних реєстрів.

Якщо виявлено недостовірні відомості у документах, поданих заявником, або невідповідність вимогам провадження заявником даного виду діяльності, Держспецмонополія не пізніше ніж через 30 днів з дати реєстрації заяви повертає заявнику подані документи з позначкою про зміст порушення.

Видача ліцензії

Заключний етап ліцензування розпочинається з отримання суб'єктом підприємницької діяльності рішення органу ліцензування. Таке рішення може бути як позитивне, так і негативне.

Рішення про відмову у видачі ліцензії надсилається заявнику з обґрунтуванням причин відмови. Лист про відмову підписується уповноваженою особою органу, що видає ліцензії. У разі незгоди підприємця з таким рішенням він може оскаржити його у порядку, визначеному законодавством.

Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії:

 • на роздрібну торгівлю приймається не пізніше ніж через 15 днів від дати реєстрації заяви, органами ліцензування;
 • на оптову торгівлю приймається після перевірки достовірності поданих документів і відповідності складських приміщень та матеріально-технічної бази необхідним вимогам, а саме наявність:
 • стенда або вітрини зі зразками продукції в асортименті;
 • робочих місць для оформлення документів і укладання угод;
 • контрольно-касових апаратів для розрахунків з покупцями готівкою;
 • обладнанням для перевірки справжності марок акцизного збору;
 • телефонізації, електрифікації, охоронної і пожежної сигналізації у приміщеннях;
 • відповідність іншим вимогам, встановленим для підприємств торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами,
 • але не пізніше ніж через 30 днів від дати реєстрації заяви та всіх необхідних документів. Порядок проведення зазначеної перевірки визначається Міністерством фінансів, що буде роз'яснено далі.

При позитивному рішенні щодо видачі ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності, який отримує ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, має подати до органу, що її видає (уповноважені МЗЕЗторгом у районах, районах у містах Києві та Севастополі, а в містах обласного підпорядкування - виконавчі комітети міських рад):

 • копію платіжного доручення про сплату (з позначкою банку про сплату) 1/4 частини встановленої річної плати за ліцензію до відповідного бюджету;
 • довідку відповідного фінансового органу про фактичне надходження коштів до бюджету.

Для отримання ліцензії на право здійснення оптової торгівлі зазначеними товарами суб'єкт підприємницької діяльності подає до Міністерства фінансів:

 • копію платіжного доручення про сплату до відповідного бюджету (з позначкою банку про сплату) встановленої річної плати за ліцензію;
 • довідку відповідного фінансового органу про фактичне надходження коштів до бюджету.

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності виконав усі зазначені вимоги до переліку документів, умови здійснення діяльності, а також своєчасно сплатив необхідний внесок за ліцензію, він нарешті отримує її.

Позначка про внесення плати за ліцензію на наступний період (квартал або рік) проставляється на зворотному боці оригіналу ліцензії.

Видана ліцензія реєструється в журналі обліку видачі ліцензій, сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою. До нього вносять такі відомості:

 • код АР Крим, області, міста Києва та Севастополя;
 • код району, району в містах Києві та Севастополі. Такі коди встановлюються урядом АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями;
 • порядковий номер видачі ліцензії;
 • дата реєстрації ліцензії;
 • повна назва і місцезнаходження юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання фізичної особи);
 • товари (алкогольні напої чи тютюнові вироби), на право торгівлі якими видається ліцензія;
 • місце торгівлі зазначеним видом товарів;
 • позначка про внесення поточних (щоквартальних, щорічних) платежів за ліцензію;
 • дата початку та закінчення дії ліцензії;
 • витяги з документів, що підтверджують поточні платежі;
 • прізвище, ініціали, підпис особи, яка одержала ліцензію.

Підготовлена до видачі ліцензія підписується уповноваженою особою органу, що видає ліцензію, і засвідчується печаткою.

Якщо ліцензію отримує підприємець - фізична особа, він має пред'явити документ, який посвідчує його особу (паспорт тощо). Якщо ліцензію одержує юридична особа, то уповноважена на це особа має пред'явити довіреність і паспорт. В обох випадках оформлена ліцензія реєструється у журналі обліку видачі ліцензій, з обов'язковим особистим підписом у ньому одержувача.

Орган, що видає ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, при видачі її в обов'язковому порядку ознайомлює під розписку суб'єкта підприємницької діяльності (його керівника, уповноважену особу) з Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затвердженими постановою КМУ від 30.07. 96 р. №854.

І, нарешті, останній крок до отримання права на провадження торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Одержану ліцензію на право торгівлі у містах суб'єкт підприємницької діяльності подає - до державної податкової інспекції за місцем торгівлі для реєстрації виданої ліцензії.

У разі провадження діяльності з торгівлі в сільській місцевості суб'єкт підприємницької діяльності подає одержану ліцензію:

 • до державної податкової інспекції за місцем торгівлі для реєстрації виданої ліцензії;
 • органам місцевого самоврядування.

У податковій інспекції така реєстрація підтверджується відповідною позначкою на зворотному боці ліцензії та засвідчується печаткою.

Що повинно бути зазначено у ліцензії

У всіх видах ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами на лицьовому боці ліцензії, яку отримує юридична особа, зазначаються однакові дані. Це не стосується ліцензії на право здійснення оптової торгівлі - у ній немає розділу "Місце здійснення діяльності".

На зворотному боці усіх видів ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі зазначаються - позначки про внесення щоквартальної плати за ліцензію, яка завіряється підписом відповідальної особи та печаткою.

На зворотному боці усіх видів ліцензії на право здійснення оптової торгівлі зазначаються:

 • позначки про внесення щорічної плати за ліцензію, яка завіряється підписом відповідальної особи та печаткою;
 • адреси місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Як було сказано вище, на зворотному боці ліцензії податкова інспекція ставить позначку про її реєстрацію.

Термін дії ліцензій та їх вартість

Ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами видаються уповноваженими МЗЕЗторгом органами за узгодженням з Мінфіном терміном на один рік. Річна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю за кожне місце торгівлі становить у містах:

 • алкогольними напоями - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • тютюновими виробами - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У селищах міського типу та сільській місцевості:

 • алкогольними напоями - 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • тютюновими виробами - 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються Міністерством фінансів терміном на 5 років.

За видачу ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами справляється плата у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При отриманні ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами ліцензіат вносить попередню плату за квартал, а при здійсненні оптового продажу таких товарів - за рік.

При провадженні роздрібної торгівлі такими товарами суб'єкт підприємницької діяльності вносить плату за ліцензію щокварталу рівними частками, яка зараховується у містах - у розмірі 100% до місцевого бюджету за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності.

При провадженні такої діяльності у сільській місцевості:

 • у розмірі 50% - до районного бюджету за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;
 • у розмірі 50% - до відповідного місцевого бюджету за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності.

З наближенням терміну поточної щоквартальної плати за ліцензію суб'єкт підприємницької діяльності, який придбав ліцензію на роздрібну торгівлю, зобов'язаний зробити наступний внесок до відповідного бюджету в розмірі 1/4 річної суми та подати органу, яким зареєстровано ліцензію, такі документи:

 • копію платіжного доручення (з позначкою банку про сплату),
 • довідку відповідного фінансового органу про фактичне надходження коштів до бюджету.

Плата за ліцензію на право роздрібної торгівлі вноситься до відповідного бюджету.

Власники ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами зобов'язані з наближенням терміну поточної щорічної плати за ліцензію зробити наступний внесок до відповідного бюджету в розмірі річної суми та подати органу, яким зареєстровано ліцензію, вищезазначені документи, а також - надати довідку державної податкової інспекції про відсутність заборгованості перед бюджетом.

Це буде підставою для органу, що зареєстрував ліцензію, для внесення чергової позначки до ліцензії та журналу обліку видачі ліцензій про дату початку і закінчення наступного граничного терміну дії ліцензії.

Плата за ліцензію на право оптової торгівлі справляється щороку і зараховується до Державного бюджету України.

У разі зміни розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян провадиться відповідний перерахунок несплаченої частини річної плати за ліцензію (чергових щоквартальних внесків).

Контроль за внесенням плати за ліцензії та провадженням ліцензованої діяльності

Ліцензіати повинні пам'ятати: несвоєчасне внесення поточної плати за ліцензію суворо контролюється органом, що видав її, та податковою інспекцією, а також може мати серйозні наслідки.

Для контролю надходжень до бюджету плати за ліцензії орган, що їх видав, складає реєстри зазначених ліцензій і щомісяця, до 15 числа місяця, наступного за звітним, подає їх державним податковим інспекціям за місцем діяльності підприємця.

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності не сплатив черговий щоквартальний внесок за ліцензію, орган, що їх видає, у зазначений вище термін повідомляє про це відповідну державну податкову інспекцію для вжиття відповідних заходів.

Може статися, що підприємець - через непередбачені обставини або якщо ліцензія анульована - не здійснював роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами. У цьому разі суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на право провадження роздрібної торгівлі алкогольними (тютюновими) виробами, не звільняється від сплати коштів за ліцензію до Держбюджету у повному обсязі.

Але, щоб уникнути можливих непорозумінь щодо своєчасної сплати вартості ліцензії, суб'єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню оплату вартості ліцензії за весь термін її дії.

Власник ліцензії на право оптової торгівлі такими виробами вносить плату за ліцензію щороку, про що на зворотному боці ліцензії ставиться позначка, без якої дія ліцензії зупиняється.

Контроль за дотриманням суб'єктом підприємницької діяльності - власником ліцензії на оптову торгівлю вимог щодо такої діяльності здійснює Держспецмонополія.

Виявивши порушення цих вимог (перелік їх наведено вище), Держспецмонополія має право:

 • зупинити або анулювати ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами;
 • скасувати в ліцензії адресу місця зберігання оптових партій алкогольних напоїв чи тютюнових виробів.

У разі анулювання ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами суб'єкт підприємницької діяльності має повернути ліцензію до Держспецмонополії у 10-денний термін.

Переоформлення, призупинення, анулювання, втрата ліцензії

Залежно від того, яку діяльність провадить підприємець - роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами, - з боку ліцензіата можуть бути застосовані різні санкції щодо чинності ліцензії.

Ліцензія на роздрібну торгівлю може бути:

 • переоформлена,
 • відновлена (видано дублікат при втраті ліцензії),
 • втратити чинність.

Ліцензія на оптову торгівлю може бути:

 • призупинена,
 • анульована.

Переоформлення ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами передбачено тільки для роздрібної торгівлі. Ліцензія на право оптової торгівлі не переоформлюється.

Підстави для переоформлення ліцензії на роздрібну торгівлю для юридичної особи можуть бути такі:

 • зміна назви юридичної особи;
 • реорганізація підприємства.

Для фізичної особи ліцензія переоформлюється при - зміні паспортних даних.

У таких випадках суб'єкти підприємницької діяльності повинні у 15-денний термін подати до відповідного органу заяву про переоформлення ліцензії.

Переоформлення ліцензії провадиться в такому ж порядку, що і її придбання, без справляння плати. Юридичні та фізичні особи, які подали заяву на переоформлення ліцензії, мають право здійснювати діяльність на підставі раніше отриманої ліцензії. Органи, уповноважені на видачу ліцензій, не мають права відмовити у переоформленні ліцензії, якщо воно здійснюється з однієї з вищенаведених причин.

Підприємці, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними чи тютюновими виробами на підставі придбаної ліцензії, у разі скасування державної реєстрації втрачають право займатися такою діяльністю, а видана ліцензія втрачає чинність.

Нормативними документами передбачена видача дубліката ліцензії на роздрібну торгівлю у разі її втрати. У такому разі суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10-денний термін повідомити про це орган, який видав ліцензію, з поданням заяви на видачу дубліката ліцензії. Дублікат ліцензії видається суб'єкту підприємницької діяльності у 5-денний термін після подання відповідної заяви.  Така норма для ліцензії на оптову торгівлю не передбачена.

Щодо призупинення дії ліцензії. Така процедура застосовується тільки для ліцензій на право оптової торгівлі. Міністерство фінансів як ліцензіат може зупинити дію такої ліцензії у разі:

 • неподання Міністерству фінансів звіту про обсяги реалізації продукції, скріпленого печаткою державної податкової інспекції. Такий звіт подається до Мінфіну щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним, за формою, затвердженою Держкомстатом;
 • порушення умов ліцензійної діяльності, що виявлені Міністерством фінансів;
 • відсутності позначки на ліцензії про чергове внесення плати за ліцензію.

Санкція у вигляді анулювання ліцензії може застосовуватися також тільки для ліцензій на право оптової торгівлі. Таке рішення приймає Міністерство фінансів у разі:

 • подання власником ліцензії відповідної заяви;
 • ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності;
 • повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької діяльності умов ліцензійної діяльності;
 • передачі ліцензії іншому суб'єкту підприємницької діяльності;
 • виявлення недостовірних даних у відомостях, які подавалися суб'єктом підприємницької діяльності для одержання ліцензії;
 • зберігання алкогольних напоїв чи тютюнових виробів у місцях, що не зазначені у ліцензії;
 • зберігання і реалізації алкогольних напоїв чи тютюнових виробів нефасованих, немаркованих, не позначених марками акцизного збору, без сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката;
 • реалізації алкогольних напоїв чи тютюнових виробів суб'єктам підприємницької діяльності, які не мають ліцензій на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами;
 • придбання алкогольних напоїв чи тютюнових виробів від суб'єктів підприємницької діяльності, які не мають ліцензій на право виробництва, імпорту або оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами;
 • приховування фактичних обсягів реалізації.

Рішення про зупинення чи анулювання дії ліцензії на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами доводиться Міністерством фінансів у письмовій формі до відома суб'єкта підприємницької діяльності і державної податкової інспекції у п'ятиденний термін із зазначенням вищенаведених причин.


17.02.2011