Інформатизація бібліотек навчальних закладів

Під впливом процесів глобальної інформатизації, світове співтовариство переходить до гуманітарного розуміння завдань освіти. Відбувається процес створення нової школи, навчання та виховання стають особистісно зорієнтованими, спрямованими на формування та розвиток здібностей учнів до самостійного пошуку, збору, аналізу та використання освітньої інформації

Нова школа й новий навчальний процес вимагають нових форм і методів роботи від бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів. Це вимагає інноваційних перетворень у діяльності мережі освітянських бібліотек України, положення про яку було затверджено спільним наказом МОН та АПН України від 30.05.2003 р. № 334/31.

Особливе місце серед зазначених вище бібліотек займають бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів, що зумовлено їхньою численністю (близько 23 тис.) та провідною роллю в навчально-виховному процесі.

Вони забезпечують інформаційне обслуговування учасників навчально-виховного процесу, формування інформаційної культури учнів - майбутніх будівників нового українського суспільства.

Реформування системи роботи бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів тісно пов'язане з процесами їх інформатизації та комп'ютеризації.

Саме тому в комплексному науковому проекті «Становлення і розвиток мережі освітянських бібліотек України (ХІХ-ХХ ст.)», яке здійснює ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського протягом 2001-2005 рр., було розроблено проект Концепції інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України. З метою виконання цієї роботи науковцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського було досліджено стан комп'ютеризації бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України.

Аналіз стану комп'ютеризації бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України показав, що в результаті виконання Національної програми інформатизації України, ряду регіональних програм і завдячуючи спонсорській допомозі в загальноосвітніх навчальних закладах України з'явилися сучасні комп'ютерні класи, обладнані виходом в Інтернет. У середньому по Україні комп'ютеризація загальноосвітніх навчальних закладів становить 75 %, а в деяких містах і регіонах сягає 100 %. У той же час комп'ютеризація бібліотек цих закладів у середньому дорівнює 1,75 %.

Відсутність у більшості бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України сучасного інформаційно-комунікаційного обладнання й доступу до Інтернет не дає можливості учням набувати сучасних навичок пошуку, збирання, аналізу й використання інформації, які їм потрібні для життєтворчості, у постіндустріальному суспільстві. Учителі не мають можливості ефективно вести пошук потрібних їм інформаційних ресурсів у світовому просторі за допомогою сучасних електронних засобів.

Одночасно в розвинутих країнах світу, навпаки, інформатизації бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів приділяється першочергова увага. Їх інформатизація розпочалася ще в 60-х роках минулого століття з розробки відповідних стандартів. При цьому головна увага приділялась трансформації ролі шкільного бібліотекаря, перетворення його на бібліотекаря-медіа-спеціаліста. Зусилля в цьому напрямку координують національні й регіональні асоціації шкільних бібліотек. Вони ж проводять заохочувальну роботу зі створення навчальних комп'ютерних посібників і баз даних в Інтернет. Потужним джерелом сучасних навчальних електронних ресурсів для шкільних бібліотек у згаданих країнах стали університети. Боротьба за рейтинг і вплив у галузі освітніх технологій змусила їх створювати доступні через Інтернет електронні каталоги, індексні й повнотекстові бази даних. Розвинута система електронної доставки документів і телекомунікаційна інфраструктура створюють такі умови, за яких кожна нова публікація з фахових питань педагогіки й освіти без затримки стає доступною широкому загалу освітян. Діють численні агенції, які беруть на себе юридичне вирішення питань захисту авторських і суміжних прав, що виникають зі створенням і розповсюдженням електронних копій документів.

Коли була розпочата робота зі створення Концепції інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України, постали такі запитання:

 • чи повинна шкільна бібліотека залишатись такою, якою вона є тепер, коли у школи вже почали надходити комп'ютери й мультимедійні засоби навчання?
 • яким чином має бути спрямована допомога державної та регіональної влади в Україні шкільним бібліотекам, багато з яких уже стихійно розпочали впроваджувати в себе комп'ютери, медіатеки та Інтернет?

Отже, під час виконання цієї роботи науковцями Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського було визначено головну мету та пріоритетні напрями інформатизації бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України.

Мета інформатизації - реформування системи роботи бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, підвищення їх ролі в навчально-виховному процесі, створення умов, які сприяють творчим пошукам учителів і розвитку здібностей учнів у всіх регіонах України шляхом розбудови бібліотечного сегмента в національному освітньому інформаційному просторі.

Були визначені такі приоритетні напрями:

 • трансформація бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів у бібліотечно-інформаційні ресурсні центри;
 • інтеграція бібліотечно-інформаційних ресурсних центрів загальноосвітніх навчальних закладів у національний та світовий інформаційний простір.

Основними принципами Концепції є: цільність, комплектність, поліцентричність, варіативність і відкритість рішень, які приймаються.

У Концепції наголошується, що зміст процесів інформатизації бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України повинен мати випереджувальний характер, зорієнтований на широке використання нових ідей та світових досягнень у сфері сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Зазначається, що головними завданнями процесу інформатизації бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів має стати створення бібліотечно-інформаційних центрів загальноосвітніх навчальних закладів у формі шкільних медіацентрів і відповідної інфраструктури їх підтримки.

Ці центри мають інтегрувати всю традиційну та мультимедійну навчальну продукцію, яка надходить до загальноосвітніх навчальних закладів або створюється в них, забезпечувати їх належне зберігання та надання й користування учням і вчителям.

Інфраструктура підтримки повинна передбачати науково-методичне забезпечення шкільних бібліотечно-інформаційних центрів, створення й актуалізацію баз даних, а в перспективі - й банків знань, певні зв'язки зі структурами, які забезпечують сервісне обслуговування програмно-технічної продукції та інформаційно-комунікаційних засобів.

На нашу думку, що і визначено в Концепції, головними складовими інфраструктури підтримки мають стати державний галузевий та регіональні інформаційні ресурсні центри мережі освітянських бібліотек України.

Завданням державного галузевого інформаційного ресурсного центру є розробка наукового та нормативно-методичного забезпечення процесів інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України, виконання, координація та моніторинг робіт зі створення й актуалізації індексних і повнотекстових освітніх баз даних, банків знань, зведеного галузевого електронного каталогу, установлення корпоративних зв'язків із провідними бібліотеками України та світу.

Перед регіональними інформаційними ресурсними центрами поставлено завдання актуалізації місцевих інформаційних ресурсів, методичного та кадрового забезпечення процесів інформатизації бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

Функції державного галузевого центру буде виконувати Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського, що й зазначено в Концепції.

Регіональні центри мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів мають бути створені на засадах поліцентричності та варіативності на базі Львівської обласної та Миколаївської міської науково-педагогічних бібліотек, за відсутності подібних бібліотек в областях - на базі бібліотек інститутів післядипломної педагогічної освіти та університетів педагогічного профілю із залученням методичних кабінетів управлінь освіти держадміністрацій обласного, міського та районного рівнів.

Концепція має бути реалізована шляхом створення й виконання цільової державної програми, яка передбачає впровадження системи відповідних заходів і конкретних проектів, а також участі в чинних державних і галузевих програмах.

Реалізація Концепції потребує вирішення таких завдань:

 • розробка науково-методичного забезпечення й програми реалізації головних положень Концепції;
 • упровадження пілотних проектів у ряді регіонів України для відпрацювання головних положень Концепції;
 • запровадження посад бібліотекарів-медіа-спеціалістів у бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів;
 • визначення порядку та норм забезпечення бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів приміщеннями, меблями, книжковими й навчальними мультимедійними матеріалами, а також іншими засобами навчання;
 • визначення раціонального обсягу автоматизації бібліотечних функцій у бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів та організація розробки й упровадження відсутніх інформаційно-комунікаційних і спеціалізованих програмно-технічних засобів;
 • оснащення сучасними інформаційно-комунікаційними та спеціалізованими програмно-технічними засобами мережі бібліотек загальноосвітніх закладів України за визначеними нормами та в установлені програмою терміни;
 • створення зведеного галузевого електронного каталогу;
 • забезпечення можливості дистанційного замовлення й електронної доставки документів;
 • прискорення створення галузевих баз і банків даних за умов забезпечення захисту авторських і суміжних прав;
 • створення в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського електронної бази даних із проблем сухомлиністики, депозитарію електронних копій дисертацій, авторефератів дисертацій і наукових праць АПН України, а також потужного бібліотечного веб-порталу з розвиненою системою навігації в Інтернет-просторі для педагогічних і науково-педагогічних кадрів України.

Реалізація Концепції інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України сприятиме забезпеченню конституційних прав громадян на вільний доступ до інформації, утілення європейських стандартів освіти, здійсненню ідей, викладених у маніфесті шкільних бібліотек ЮНЕСКО.

У результаті реалізації Концепції посилиться роль бібліотек у повноцінному інформаційному забезпеченні учасників навчально-виховного процесу, прискориться їх інтеграція у світовий інформаційний простір. Інформатизація мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України сприятиме підвищенню рівня загальної середньої освіти в нашій державі, збагаченню духовного життя учасників навчально-виховного процесу, прискоренню інтеграції України до європейського та світового співтовариства.

Автори: П. Рогова, Ю. Артемов

Освіта.ua
17.07.2007

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів