Розрахунок конкурсного бала

У 2020 році конкурсний (рейтинговий) бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) обчислюється на підставі балів за тести зовнішнього незалежного оцінювання, бала документа про повну загальну середню освіту, бала за мотиваційний лист та з урахуванням регіонального (РК), галузевого (ГК), сільського (СК) та першочергового (ПЧК) коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001 та не може перевищувати 200 балів.

ПредметБалКоефіцієнт

Правила розрахунку конкурсного бала

Конкурсний бал на бакалавра (магістра медицини) розраховується за наступною формулою:

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ + К6*МЛ

де:

  • КБ — конкурсной бал;
  • П1, П2 — це оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;
  • П3 — оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу;
  • А — середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту;
  • ОУ — бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
  • МЛ — оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200.
  • К1, К2, К3, К4, К5, К6 — коефіцієнти, що встановлюються закладом вищої освіти та зазначаються умовах прийому навчального закладу та на сайті Вступ.ОСВІТА.UA для кожної конкурсної пропозиції з точністю до 0,01.
  • Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5, К6 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.
  • Бал за особливі успіхи у навчанні. Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів під час вступу на спеціальності, визначені у переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2), останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: