Вступ іноземців на бакалаврат в Україні

Як іноземцям вступити до закладів вищої освіти України для здобуття рівня бакалавра

Вступ іноземців на бакалаврат в Україні

Право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України (у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету) мають такі категорії осіб (ст. 4 Закону України «Про вищу освіту»):

 • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 • закордонні українці, які постійно проживають в Україні;
 • особи, яких визнано біженцями;
 • особи, які потребують додаткового захисту.

Громадяни російської федерації та республіки бєларусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міносвіти.

Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, громадяни Республіки Польща, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

Також іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за контрактною формою навчання, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Іноземці, які не проживають постійно в Україні, зараховуються на бюджетні місця до закладів вищої освіти в межах квот для іноземців.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у закладах вищої освіти, мають рівні права та обов’язки.

Прийом на навчання іноземців для здобуття вищої освіти проводиться на акредитовані освітні програми.

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за контрактом може здійснюватися закладами вищої освіти двічі на рік у визначені Правилами прийому строки для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра.

Вимоги закладу вищої освіти щодо вступу іноземців на бакалаврат, строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування визначаються приймальною комісією та оприлюднюються в Правилах прийому закладу освіти. Також вони мають бути оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

Окрім того, Правила прийому мають містити перелік предметів, з яких проводяться вступні іспити для іноземців у розрізі спеціальностей (спеціалізацій, предметних спеціальностей, освітніх програм), та перелік партнерських організацій, з якими укладено договір про дистанційне проведення вступних іспитів для іноземців.

Подача заяв

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви в електронній або паперовій формі.

Тільки в паперовій формі (у зв'язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника) приймаються заяви у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні.

Конкурсний відбір

Університет зараховує іноземців на навчання за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання. Окрім цього, заклад вищої освіти може приймати іноземців на підставі академічних прав на продовження навчання. Для того щоб реалізувати такі права, вступник має пред’явити приймальній комісії:

 • документ про здобутий рівень освіти в країні походження;
 • бали успішності.

Оцінка вступного іспиту для іноземців є єдиною складовою конкурсного бала для цієї категорії вступників.

Окрім того, для громадян Республіки Польща для конкурсного відбору зараховуються бали матурального іспиту з двох основних предметів (польська мова, математика) та одного додаткового предмету (іноземна мова, або історія, або біологія, або фізика та астрономія, або хімія за вибором вступника).

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Заклад вищої освіти обчислює бали / оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів / оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням договірних зобов'язань відповідних закладів вищої освіти.

Необхідні документи

Перелік документів, які подаються іноземцями для вступу до закладу вищої освіти визначається наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства».

Згідно з наказом, для вступу до навчального закладу іноземець має подати до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії заяву.

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

6) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

8) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, зазначені у підпунктах 1–4, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. Документи, зазначені у підпунктах 1–3, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Дистанційний прийом на навчання

Прийом іноземців на навчання може проводитись очно або дистанційно.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну з метою навчання або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі:

 • здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту;
 • здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль).

Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти заклад освіти укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників.

Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному форматі.

Укладання угод закладами освіти України можливе з організаціями, що відповідають таким вимогам:

 • відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень у країні, де здійснюється набір;
 • забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;
 • забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію;
 • забезпечення контролю дотримання вимог академічної доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців;
 • забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп'ютерів та інших електронних пристроїв вступників;
 • забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі;
 • забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для іноземців, шляхом встановлення не менше ніж двох відеокамер;
 • забезпечення технічного оснащення для відеозв'язку з екзаменаційною комісією закладу освіти у режимі реального часу (комп'ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);
 • наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;
 • забезпечення всіх вступників індивідуальними комп'ютерами з підключенням до онлайн-платформи закладу, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;
 • забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи;
 • забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до закладу освіти через онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п'яти років у партнерській організації.

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв'язку до закладу освіти легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до закладу освіти іноземець передає оригінали документів особисто.

Правове регулювання

Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з:

Для отримання оперативної інформації про проведення вступної кампанії приєднуйтесь до каналу Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram або сторінок Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
07.04.2023

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів