Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

Наказ МОН № 1541 від 01.11.2013 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

(Увага! До наказу внесено зміни. Див. наказ МОН № 71 від 20.01.2021)

(Увага! До наказу внесено зміни. Див. наказ МОН № 1239 від 17.11.2021)

№ 1541 від 01 листопада 2013 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 листопада 2013 р. за № 2004/24536

Деякі питання організації набору
та навчання (стажування) іноземців
та осіб без громадянства

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 1272 від 11.12.2015
№ 1167 від 11.08.2017}

На виконання підпункту 68 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства;

2) Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації.

{Підпункт 3 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

2. Уповноважити Державне підприємство «Український державний центр міжнародної освіти України» Міністерства освіти і науки України на реєстрацію виданих навчальними закладами запрошень на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства та ведення обліку зазначених осіб, які прибули на навчання в Україну.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Міністерства освіти і науки України від 12 серпня 2003 року № 544 «Про затвердження Порядку набору іноземців на навчання в Україні та Порядку видачі іноземцям запрошень на навчання в Україні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2003 року за № 766/8087;

2) наказ Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2004 року № 67 «Про внесення змін до Порядку набору іноземців на навчання в Україні, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2003 № 544», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 185/8784;

3) наказ Міністерства освіти і науки України від 06 вересня 2004 року № 701 «Про внесення змін до Порядку набору іноземців на навчання в Україні та Порядку видачі іноземцям запрошень на навчання в Україні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2004 року за № 1300/9899.

4. Управлінню міжнародного співробітництва (Божков А. Д.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

6. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2014 року.

Міністр                     Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Служби безпеки України                                  С. Черних

Т.в.о. Голови
Державної прикордонної служби України                        П. А. Шишолін

Міністр внутрішніх справ України                            В.Ю. Захарченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
01.11.2013  № 1541
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
від 11.12.2015 № 1272)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 листопада 2013 р. за № 2004/24536

ПОРЯДОК
організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

{У тексті Порядку слова "факультети (відділення)" в усіх відмінках замінено словами "факультети, відділення (підрозділи)" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

1. Цей Порядок визначає особливості організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (далі - іноземці) у навчальних закладах незалежно від їх підпорядкування та форми власності, які надають освітні послуги іноземцям на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності,  отриманої в установленому порядку.

2. Дія цього Порядку не поширюється на іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

3. Навчання іноземців здійснюється за очною (денною) та заочною формами навчання.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

4. Організацію набору іноземців на навчання здійснюють:

1) навчальні заклади.

Навчальні заклади можуть залучати суб’єктів господарювання (резидентів та нерезидентів) на підставі укладених із навчальними закладами договорів щодо надання послуг з набору іноземців як кандидатів на навчання;

2) уповноважене МОН державне підприємство (далі - уповноважене державне підприємство).

{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

5. Навчальні заклади, що уклали договори із суб’єктами господарювання щодо надання послуг з набору іноземців як кандидатів на навчання, протягом п’яти робочих днів з дати набрання чинності цими договорами подають уповноваженому державному підприємству інформацію щодо укладених договорів в електронному вигляді для ведення обліку суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з набору іноземців на навчання в Україні, та узагальнення інформації про стан надання освітніх послуг іноземцям.

6. Іноземці вступають до навчальних закладів за акредитованими освітніми програмами:

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 березня відповідно): для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) - за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з підпунктами 1, 2 пункту 9 цього Порядку документів та вступних випробувань з визначених предметів та мови навчання;

{Підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі - за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з підпунктами 1, 2, 10 пункту 9 цього Порядку документів та вступних випробувань з визначених предметів та мови навчання.

Навчальний заклад здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводяться вступні випробування.

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Вимоги навчального закладу щодо відповідності вступників із числа іноземців умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти зазначаються у правилах прийому до вищого навчального закладу та оприлюднюються на офіційному веб-сайті навчального закладу;

3) упродовж року для навчання за програмами підготовчого факультету, відділення (підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, стажування, у порядку переведення та поновлення - на підставі рішення приймальної комісії навчального закладу за результатами вивчення нею документів, поданих згідно з пунктом 9 цього Порядку;

{Підпункт 3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

4) упродовж року для навчання за програмами академічної мобільності - відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 12 серпня 2015 року № 579;

5) упродовж року на навчання в клінічній ординатурі, лікарській резидентурі - відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

Строки подання, розгляду/оцінювання документів, проведення вступних випробувань та зарахування іноземців встановлюються правилами прийому до вищого навчального закладу.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

7. Накази про зарахування іноземців на навчання видаються керівником навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються  в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

8. Зарахування іноземців за навчальними програми підготовчих факультетів, відділень (підрозділів), з вивчення державної мови та/або мови навчання здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України.

{Пункт 8 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

9. Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

{Підпункт 4 пункту 9 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

{Підпункт 8 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:

  • тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;
  • копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;

10) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступників/студентів.

10. Навчання іноземців на підготовчих факультетах, відділеннях (підрозділах) в Україні здійснюється за денною формою згідно з навчальними програмами, розробленими навчальними закладами.

11. Після успішного закінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) іноземець отримує свідоцтво про закінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства (далі - Свідоцтво).

Свідоцтва виготовляються навчальними закладами за зразком згідно з додатком до цього Порядку.

Облік виданих Свідоцтв ведеться у книзі обліку, яка прошивається, її сторінки нумеруються та скріплюються печаткою навчального закладу (відповідного структурного підрозділу навчального закладу).

У книзі обліку відображаються такі дані:

  • порядковий реєстраційний номер;
  • прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові особи, якій видано документ;
  • номер та серія документа;
  • дата видачі документа;
  • підпис особи, яка видала документ.

{Пункт 11 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

12. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України та державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН у порядку, передбаченому цими договорами та програмами.

Якщо іноземці, які навчатимуться за міжнародними договорами та державними програмами, потребують мовної підготовки для здобуття відповідного ступеня вищої/післядипломної освіти, вони зараховуються на підготовчі факультети, відділення (підрозділи) навчальних закладів відповідно до листів-направлень МОН. Навчання на підготовчому факультеті, відділенні (підрозділі) здійснюється за договором, укладеним іноземцем з навчальним закладом.

13. Зарахованим на навчання за очною (денною) формою іноземцям видається студентський квиток державного зразка.

14. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців здійснюються в порядку, як для громадян України,  на підставі наказу навчального закладу.

15. Оплата освітніх послуг, що надаються навчальними закладами іноземцям, здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України або договорами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб договори (контракти) укладають їх батьки або законні представники.

16. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів.

За результатами процедури визнання навчальний заклад приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця.

У разі прийняття Міністерством освіти і науки або вищим навчальним закладом рішення про відмову у визнанні наданого документа про здобутий освітній рівень, у тому числі через його неавтентичність, навчальний заклад відраховує такого іноземця.

{Абзац четвертий пункту 16 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

17. Навчальні заклади, які надають освітні послуги іноземцям, забезпечують своєчасне подання документів до  територіальних органів чи підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення зарахованим на навчання іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання на період навчання.

Періоди навчання іноземних студентів визначаються окремим наказом навчального закладу відповідно до тривалості освітніх (наукових) програм та включають в себе також строк, необхідний для вступу на наступний рівень освіти та (або) здійснення офіційного засвідчення отриманих після завершення навчання документів.

18. Навчальний заклад інформує уповноважене державне підприємство про іноземців, які прибули для здобуття відповідного ступеня вищої, післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, стажування), навчання в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, лікарській резидентурі, на підготовчому факультеті, відділенні (у підрозділі), за програмами академічної мобільності та/або з вивчення державної мови та/або мови навчання, шляхом внесення відповідних відомостей до електронного журналу протягом 15 днів після зарахування іноземця.

{Порядок доповнено пунктом 18 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

19. Навчальний заклад інформує уповноважене державне підприємство про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців шляхом внесення змін в електронний журнал протягом 15 днів після зміни статусу студента.

{Порядок доповнено пунктом 19 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

20. Про іноземців, яких відраховано з навчального закладу відповідно до пунктів 2 - 6 частини першої статті 46 Закону України «Про вищу освіту», а також про іноземців, які без поважних причин припинили навчання або зникли з місця проживання, навчальний заклад, що надає освітні послуги такому іноземцю, протягом 10 днів зобов’язаний  повідомити територіальний орган чи підрозділ Державної міграційної служби України за місцем проживання іноземця.

21. Уповноважене державне підприємство у строки, що встановлюються МОН, узагальнює подану навчальними закладами інформацію щодо надання ними освітніх послуг іноземцям та надсилає МОН для здійснення моніторингу.

{Порядок доповнено пунктом 21 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017}

{Порядок в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1272 від 11.12.2015}

Начальник управління
міжнародного співробітництва                      А. Д. Божков

Освіта.ua
01.11.2013

Популярні новини
В Україні відтепер можна відмовитися від наукового ступеня В Україні створений юридичний механізм відмови від наукового ступеня його власниками
Більшість вишів працює у змішаній та дистанційній формі В Україні спостерігається тенденція відмови від дистанційного навчання на користь очного
Рейтинг університетів за показниками Scopus 2023 року Освіта.ua презентує рейтинг українських вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus
Плагіат стане офіційною підставою відрахування з вишу Відрахування за факт плагіату буде здійснюватись відповідно до внутрішніх документів вишу
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів