Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541

Наказ МОН № 1272 від 11.12.2015 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

(Увага! До наказу внесено зміни. Див. наказ МОН № 71 від 20.01.2021)

№ 1272 від 11 грудня 2015 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 січня 2016 р. за № 8/28138

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 01 листопада 2013 року № 1541

Відповідно до пунктів 1, 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства» НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, такі зміни:

1) Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2005/24537, викласти в новій редакції, що додається.

2) Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, викласти в новій редакції, що додається.

2. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

3. Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Новосад Г. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Тимчасово виконуюча
обов'язки Міністра                                               І. Р. Совсун

ПОГОДЖЕНО:
Міністр внутрішніх справ України                      А. Б. Аваков

Голова Державної
прикордонної служби України                             В. О. Назаренко

В.о. Голови Державної
міграційної служби України                                М. Ю. Соколюк

Перший заступник Голови
Служби безпеки України                                     В. Трепак

Міністр охорони здоров'я України                     О. Квіташвілі

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра закордонних справ України                     В. В. Пристайко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
01.11.2013 № 1541 (у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
від 11.12.2015 № 1272)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 січня 2016 р. за № 8/28138

ПОРЯДОК
видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання
(стажування) в Україні та їх реєстрації

1. Цей Порядок визначає механізм видачі навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування та форми власності запрошень на навчання (стажування) в Україні іноземцям та особам без громадянства (далі - іноземці).

2. Запрошення видаються навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування та форми власності, які надають освітні послуги іноземцям на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності, отриманої в установленому порядку.

Запрошення видаються іноземцям, щодо яких навчальним закладом надається згода на прийом для здобуття відповідного ступеня вищої, післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, стажування), навчання в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, лікарській резидентурі, на підготовчому факультеті (відділенні), навчання за програмами академічної мобільності або з вивчення державної мови або мови навчання.

3. Навчальні заклади видають запрошення на навчання:

  • іноземцям, які запрошуються на навчання за програмами тривалістю 90 днів і більше, відповідно до зразка, затвердженого підпунктом 3 пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року  № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада  2013 року за № 2004/24536;
  • іноземцям, які запрошуються на навчання за короткостроковими програмами тривалістю до 90 днів, а також іноземцям - студентам заочної (дистанційної) форми навчання для участі у настановчих/заліково-екзаменаційних сесіях - на бланку навчального закладу.

4. Замовлення бланків запрошень здійснюється державним підприємством "Український державний центр міжнародної освіти", уповноваженим МОН (далі - уповноважене державне підприємство) на ведення реєстрації запрошень на навчання.

5. Вивчення відповідності документів іноземця встановленим навчальним закладом вимогам щодо прийому на навчання за обраною ним освітньою (освітньо-професійною чи освітньо-науковою) програмою здійснюється відбірковою комісією навчального закладу, яка надає рекомендації щодо запрошення іноземця на навчання.

Порядок роботи відбіркової комісії встановлюється приймальною комісією навчального закладу.

6. Відбіркова комісія надає рекомендації щодо запрошення іноземця на навчання на підставі поданих до навчального закладу у паперовому або електронному вигляді копій таких документів:

1) паспортного документа іноземця;

2) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;

3) письмової згоди на обробку персональних даних.

Навчальний заклад визначає необхідність перекладу документів українською мовою, а також проведення співбесіди, за можливості в режимі он-лайн.

7. Реєстрація оформлених навчальними закладами запрошень та облік іноземців, які прибули для навчання в Україну, здійснюються уповноваженим державним підприємством в електронному журналі.

8. Для реєстрації запрошення в електронному журналі навчальні заклади подають уповноваженому державному підприємству заповнене запрошення в електронній формі разом з електронними копіями документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, - для іноземців, які навчатимуться за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Для реєстрації запрошень іноземцям, які навчатимуться за міжнародними договорами та державними програмами, а також за програмами міжнародної академічної мобільності, договорами міжнародного співробітництва навчальних закладів, уповноваженому державному підприємству разом із заповненим запрошенням в електронній формі подаються електронна копія листа-пояснення навчального закладу щодо зазначених підстав навчання іноземця та електронні  копії документів згідно з пунктом 6 цього Порядку.

9. Уповноважене державне підприємство протягом п’яти робочих днів з дати отримання від навчального закладу заповненого в електронному вигляді запрошення перевіряє відомості, внесені навчальним закладом, присвоює запрошенню реєстраційний номер в електронному журналі та направляє електронну версію зареєстрованого запрошення навчальному закладу для подальшого видрукування на бланку запрошення.

10. У реєстрації поданого навчальним закладом запрошення іноземцю може бути відмовлено, якщо  запрошення на цю особу було вже видано іншим навчальним закладом та зареєстровано в електронному журналі.

11. Навчальний заклад направляє оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання.

12. Запрошення заповнюються навчальним закладом українською та англійською мовами друкованим способом.

13. Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі.

Строк дії запрошення встановлюється навчальним закладом з урахуванням Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затвердженних МОН, а також тривалості відповідних освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових програм, навчальних програм академічної мобільності, програм з вивчення державної мови або мови навчання, стажування, підготовчих факультетів (відділень).

14. Уповноважене державне підприємство на підставі даних електронного журналу щотижня надає відповідним дипломатичним представництвам та консульським установам України інформацію щодо зареєстрованих запрошень (візову підтримку).

15. Навчальний заклад, який запросив іноземця на навчання (стажування), забезпечує своєчасне інформування відповідного органу охорони державного кордону щодо деталей прибуття запрошеного ним іноземця в Україну (дата прибуття, номер рейсу транспортного засобу), а також надає відомості про особу, уповноважену навчальним закладом на зустріч іноземця та його супроводження від пункту пропуску через державний кордон України до навчального закладу, з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові такої особи й паспортних даних та даних оперативного контактного зв’язку.

16. Навчальний заклад інформує уповноважене державне підприємство про іноземців, які прибули для здобуття відповідного ступеня вищої, післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, стажування), навчання в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, лікарській резидентурі, на підготовчому факультеті (відділенні), за програмами академічної мобільності або з вивчення державної мови або мови навчання, шляхом внесення відповідних відомостей до електронного журналу.

17. Уповноважене державне підприємство у строки, що встановлюються МОН, узагальнює подану навчальними закладами інформацію щодо надання ними освітніх послуг іноземцям та надсилає МОН для здійснення моніторингу.

Начальник управління
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції                             Г. І. Новосад

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
01.11.2013 № 1541 (у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України
від 11.12.2015 № 1272)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 січня 2016 р. за № 8/28138

ПОРЯДОК
організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без  громадянства

1. Цей Порядок визначає особливості організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (далі - іноземці) у навчальних закладах незалежно від їх підпорядкування та форми власності, які надають освітні послуги іноземцям на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності,  отриманої в установленому порядку.

2. Дія цього Порядку не поширюється на іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

3. Навчання іноземців здійснюється за очною (денною) та заочною (дистанційною) формами навчання.

4. Організацію набору іноземців на навчання здійснюють:

1) навчальні заклади;

2) уповноважене МОН державне підприємство (далі - уповноважене державне підприємство), а також інші суб’єкти господарювання (резиденти та нерезиденти) на підставі укладених із навчальними закладами договорів щодо надання послуг з набору іноземців як кандидатів на навчання.

5. Навчальні заклади, що уклали договори із суб’єктами господарювання щодо надання послуг з набору іноземців як кандидатів на навчання, протягом п’яти робочих днів з дати набрання чинності цими договорами подають уповноваженому державному підприємству інформацію щодо укладених договорів в електронному вигляді для ведення обліку суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з набору іноземців на навчання в Україні, та узагальнення інформації про стан надання освітніх послуг іноземцям.

6. Іноземці вступають до навчальних закладів за акредитованими освітніми програмами:

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 березня відповідно): для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста) - за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з підпунктами 1, 2 пункту 9 цього Порядку документів та співбесіди з визначених предметів та мови навчання;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі - за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з підпунктами 1, 2, 10 пункту 9 цього Порядку документів та співбесіди з визначених предметів та мови навчання.

Навчальний заклад здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться співбесіда.

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами співбесіди та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Вимоги навчального закладу щодо відповідності вступників із числа іноземців умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти зазначаються у правилах прийому до вищого навчального закладу та оприлюднюються на офіційному веб-сайті навчального закладу;

3) упродовж року для навчання за програмами підготовчого факультету (відділення), з вивчення державної мови або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, стажування, у порядку переведення та поновлення - на підставі рішення приймальної комісії навчального закладу за результатами вивчення нею документів, поданих згідно з пунктом 9 цього Порядку;

4) упродовж року для навчання за програмами академічної мобільності - відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 12 серпня 2015 року № 579;

5) упродовж року на навчання в клінічній ординатурі, лікарській резидентурі - відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

Строки подання, розгляду/оцінювання документів, проведення співбесіди та зарахування іноземців встановлюються правилами прийому до   вищого навчального закладу.

7. Накази про зарахування іноземців на навчання видаються керівником навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються  в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

8. Зарахування іноземців за навчальними програми підготовчих факультетів (відділень) здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України.

9. Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та  успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця;

9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:

  • тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;
  • копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;

10) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступників/студентів.

10. Навчання іноземців на підготовчих факультетах (відділеннях) в Україні здійснюється за денною формою згідно з навчальними програмами, розробленими навчальними закладами.

11. Після успішного закінчення підготовчого факультету (відділення) іноземець отримує свідоцтво про закінчення підготовчого факультету (відділення) для іноземців та осіб без громадянства за зразком згідно з додатком до цього Порядку.

12. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України та державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН у порядку, передбаченому цими договорами та програмами.

Якщо іноземці, які навчатимуться за міжнародними договорами та державними програмами, потребують мовної підготовки для здобуття відповідного ступеня вищої/післядипломної освіти, вони зараховуються на підготовчі факультети (відділення) навчальних закладів відповідно до листів-направлень МОН. Навчання на підготовчому факультеті (відділенні) здійснюється за договором, укладеним іноземцем з навчальним закладом.

13. Зарахованим на навчання за очною (денною) формою іноземцям видається студентський квиток державного зразка.

14. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців здійснюються в порядку, як для громадян України,  на підставі наказу навчального закладу.

15. Оплата освітніх послуг, що надаються навчальними закладами іноземцям, здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України або договорами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб договори (контракти) укладають їх батьки або законні представники.

16. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів.

За результатами процедури визнання навчальний заклад приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця.

У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий освітній рівень навчальний заклад відраховує такого іноземця.

17. Навчальні заклади, які надають освітні послуги іноземцям, забезпечують своєчасне подання документів до  територіальних органів чи підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення зарахованим на навчання іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання на період навчання.

Періоди навчання іноземних студентів визначаються окремим наказом навчального закладу відповідно до тривалості освітніх (наукових) програм та включають в себе також строк, необхідний для вступу на наступний рівень освіти та (або) здійснення офіційного засвідчення отриманих після завершення навчання документів.

18. Про іноземців, яких відраховано з навчального закладу відповідно до пунктів 2 - 6 частини першої статті 46 Закону України «Про вищу освіту», а також про іноземців, які без поважних причин припинили навчання або зникли з місця проживання, навчальний заклад, що надає освітні послуги такому іноземцю, протягом 10 днів зобов’язаний  повідомити територіальний орган чи підрозділ Державної міграційної служби України за місцем проживання іноземця.

Начальник управління
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції                          Г. І. Новосад

Освіта.ua
11.12.2015

Популярні новини
Опубліковано консолідований рейтинг вишів України – 2022 Освіта.ua складений Консолідований рейтинг українських закладів вищої освіти
Освітян звільнили від призову під час мобілізації ВР прийняла в цілому законопроект, що розширює категорії осіб, які не підлягають призову
МОН: виші визначать дати початку навчання самостійно Заклади вищої освіти самостійно визначать дату початку нового навчального року
Освітян можуть звільнити від призову на військову службу ВР підтримала в першому читанні законопроект, що передбачає відстрочку для освітян
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів