О. Калинич: прийнято важливий для освітян закон

Новації закону - у короткому огляді: увага на моментах, важливих насамперед для вчителів

О. Калинич: прийнято важливий для освітян закон

Автор: Олеся Калинич, учитель, Хустська гімназія-інтернат.

16.01.2020 прийнято, без сумніву, важливий для освітян закон.

Тепер освітній заклад може створювати власну освітню програму.

Педагогічне навантаження - 18 годин (ставка).

У класі має бути не менше 5 осіб і не більше 24 (початкова освіта) та 30 (базова чи профільна освіта) (ст. 12), а інтегровані курси можуть ділитися аж на три групи не менше 8 осіб.

Учителювати може будь-хто, але за умови, що має вищу освіту та/або професійну кваліфікацію й вільно володіє державною мовою (правда, якщо не мати педагогічного стажу, доведеться пройти педагогічну інтернатуру).

Батьки учнів офіційно стають учасниками освітнього процесу, мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей, але за попереднім погодженням з керівником закладу освіти. На нас тепер покладається офіційна відповідальність за здобуття нашими дітьми повної загальної середньої освіти, а отже, до їхніх успіхів чи неуспіхів буде причетний не тільки вчитель.

Ці та інші новації - у короткому огляді (увага на моментах, важливих насамперед для вчителів).

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Стаття 4. Рівні, строки та форми здобуття повної загальної середньої освіти

2. У закладах освіти:

 • початкова освіта здобувається протягом чотирьох років;
 • базова середня освіта здобувається протягом п’яти років;
 • профільна середня освіта здобувається протягом трьох років.

Тривалість здобуття повної загальної середньої освіти на кожному її рівні може бути змінена (подовжена або скорочена) залежно від форми здобуття освіти, результатів навчання та/або індивідуальної освітньої траєкторії учня.

3. Повна загальна середня освіта може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти). Профільна середня освіта професійного спрямування може здобуватися за дуальною формою здобуття освіти.

Стаття 5. Мова освіти в закладах загальної середньої освіти

4. Особи, які належать до корінних народів України, мають право здобувати повну загальну середню освіту в державному, комунальному чи корпоративному закладі освіти мовою відповідного корінного народу поряд з державною мовою.

5. Особи, які належать до національних меншин України, мають право здобувати початкову освіту в державному, комунальному чи корпоративному закладі освіти мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Стаття 9. Забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти

3. Зарахування дітей до державних, комунальних і корпоративних закладів освіти для здобуття профільної середньої освіти (академічного або професійного спрямування) відбувається на конкурсних засадах. Конкурс може не проводитися, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості вільних місць у відповідних класах.

Стаття 10. Організація освітнього процесу

2. На кожному рівні повної загальної середньої освіти освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб.

Освітній процес організовується за такими циклами:

 • перший цикл початкової освіти - адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання);
 • другий цикл початкової освіти - основний (3-4 роки навчання);
 • перший цикл базової середньої освіти - адаптаційний (5-6 роки навчання);
 • другий цикл базової середньої освіти - базове предметне навчання (7-9 роки навчання);
 • перший цикл профільної середньої освіти – профільно-адаптаційний (10 рік навчання);
 • другий цикл профільної середньої освіти – профільний (11-12 роки навчання).

3. Освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

Тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

Стаття 12. Формування класів (груп) у закладах загальної середньої освіти

2. Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) державного, комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів та більше 24 учнів, які здобувають початкову освіту; 30 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту.

6. З метою забезпечення належної якості вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) клас державного, комунального закладу освіти може ділитися не більш як на три групи з кількістю учнів не менше восьми осіб. Порядок поділу класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) у державних, комунальних закладах освіти встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Стаття 14. Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учня

2. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується з урахуванням необхідних для цього ресурсів, наявних у закладу (закладів) освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, зокрема тих, що забезпечують здобуття освіти за мережевою формою здобуття освіти.

4. Учень має право на визнання закладом освіти результатів його навчання, передбачених освітньою програмою закладу освіти, що були здобуті ним шляхом неформальної та/або інформальної освіти.

Визнання таких результатів навчання учня здійснюється шляхом їх річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, що проводяться на загальних засадах, визначених для очної або екстернатної форми здобуття загальної середньої освіти.

Стаття 19. Учасники освітнього процесу

Учасниками освітнього процесу в закладах освіти є:

 • учні;
 • педагогічні працівники;
 • інші працівники закладу освіти;
 • батьки учнів;
 • асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини сьомої статті 26 цього Закону).

Стаття 22. Педагогічні працівники

1. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

2.Педагогічні працівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

Стаття 23. Педагогічна інтернатура

1. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру.

Стаття 24. Робочий час та оплата праці педагогічних працівників

3. Педагогічна діяльність вчителя включає:

1) діяльність у межах його педагогічного навантаження, норма якого на одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень;
2) окремі види педагогічної діяльності, за які встановлюються доплати у такому співвідношенні до тарифної ставки:
а) класне керівництво у 1-11 (12) класах - 20-25 відсотків;
б) перевірка навчальних робіт учнів - 10-20 відсотків;
в) завідування:
майстернями, кабінетами інформатики - 15-20 відсотків;
кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями – 10-15 відсотків;
структурними підрозділами закладів освіти – 25 відсотків;
навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, навчально-дослідними ділянками - 10-15 відсотків;
бібліотекою (медіатекою) або за бібліотечну роботу чи роботу з бібліотечним фондом підручників – 5-15 відсотків;
г) за роботу в інклюзивних класах (групах) - 20 відсотків;
ґ) обслуговування комп’ютерної техніки - 10-15 відсотків;
д) проведення позакласної роботи з учнями – 10-40 відсотків;
3) інші види педагогічної (навчальної, виховної, методичної, організаційної) діяльності, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства, трудовим договором та/або посадовою інструкцією.
За інші види педагогічної діяльності законодавством, засновником та\або закладом освіти можуть встановлюватися доплати.
За почесні, вчені, спортивні звання, наукові ступені педагогічним працівникам встановлюються доплати в розмірі 15 - 30 відсотків посадового окладу в порядку, визначеному законодавством.

Стаття 25. Права, обов’язки та відповідальність батьків учнів

1. Батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з керівником закладу освіти.

2. На батьків учнів, а також керівників закладів освіти, які виконують обов’язки опікунів дитини у випадках, визначених законом, покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти.

Оригінал

Освіта.ua
17.01.2020

Популярні блоги
І. Лікарчук: вчитися мають ті, хто хоче здобути освіту Повна загальна середня освіта повинна бути не обов’язковою, а загальнодоступною
Д. Ламза: ніхто не хоче йти в освіту або школа без учителів Від Кабінету Міністрів немає жодних дій щодо підвищення значимості професії вчителя
С. Колебошин: 3000 спартанців (задача про молодих вчителів) 3000 молодих вчителів на 15000 шкіл, що в середньому – 1 новий вчитель на 5 шкіл
І. Совсун: як надовго ще вистачить запалу учителів? Існує гігантська прірва між переможцями світових олімпіад і базовим рівнем українських шкіл
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Роззуйте очі
Всі так розпереживались,що вчителем працювати може людина без педосвіти. Не переживайте,прямо можна подумати так і ринуть за мінімалку в школу,прям відбою не буде від бажаючих))) Хто хотів,хоче бути вчителем уже ним є і тягне це ярмо невдячне.
Олекса Позняк
Це ви не пишіть дурниці. Ще до прийняття цього закону зав районо Деснянського району Києва був інженер по сантехобладнанню. Сантехнік рулював освітою величезного району бо дядько у нього був депутат ВР. Доречі непогано керував , не те що нинішні крадії.Це ще раз доводить непотрібність районо як структури. А з прийняттям цього закону взагалі руки розвязані -назначай кого пан захоче.
Сергій
Ну, да, вивчити все на світі і урок за уроком пояснювати - це ж під силу кожному. У нас , що не один, то кожний все знає і вміє) Та й спільну мову з учнями теж легко знайти кожному, особливо якщо є спільні інтереси , там шкідливі звички, нецензурна лексика, тролінг) Це ж школа, все легко і просто, без заморочок))))
Олекса Позняк
Для Сергій: ти дебіл.Правильно що таких ідіотів у школу не пускають
Сергій
Це був сарказм! По іншому зараз не можна, нині ж все по приколу, комедіантів багато розвелося))) З серйозними обличчами такі байки розповідаєте, що по іншому як на сміх це перевести ажніяк не можна!
Коментувати
:))))
Не пишіть дурниці. "Учителювати може будь-хто, але за умови, що має вищу освіту та/або професійну кваліфікацію й вільно володіє державною мовою (правда, якщо не мати педагогічного стажу, доведеться пройти педагогічну інтернатуру)." Закон України "Про освіту" Стаття 58. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти. Пункт 5. "Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на один рік."
Родион
Робота в сільській школі стане пристанком для невдах з інших галузей, або буде як колись: дяк дітей учитеме. Можна лише уявити кого наприймають працювати вчителями в удільних князівствах - ОТГ. А може і хірургом нехай працює ветеринар чи м’ясник з ринку?
Не пишите бред.
Для Родион: В якій " сільській школі"? Сёла в школах под руководством голов дубильных ОТГ закрывают бешеными темпами. Не будет ни школ,ни учителей,ни детей. Сёла ОСВОБОЖДАЮТ,чтоб забрать землю! Так что никто никуда никого нанимать не будет.
Родион
Для Не пишите бред.: В кожній ОТГ повинна бути одна опорна школа та хоча б початкові філії.
Коментувати
Ярослав Мазуркевич
Можливість викладати в середній школі для осіб з вищою освітою, але які не мають педагогічної, вважаю позитивною нормою зважаючи на наступне: - для шкіл в районних центрах та селах, де є дефіцит педагогічних кадрів з одного боку, та наявність молодих спеціалістів що не змогли влаштуватись за фахом з іншого - дозволить «закрити» вакансії та працевлаштувати молодь упереджуючи її виїзд закордон. Використання методичних матеріалів та наставнитство допоможе таким вчителям; - відкривається можливість для держслужбовців та працівників ОМС отримати додаткове робоче місце за суміснитством, бо зарплата в них бажає бути кращою; - прогресивність навчання, бо жоден педагогічний інститут не надає такі знання, які студент профільного вишу отримує. - можуть прийти на педагогічну роботу люди що мають прикладний досвід в певній галузі що дітьми вивчається. Щоправда бачу і недолік - відсутність норми про проходження підвищення кваліфікації в післядипломних ВНЗ з педагогіки, бо досвідом це не замінити.
Тато
Для Ярослав Мазуркевич: Скажіть, ви взагалі адекватний- хто захоче на злидні в 4-5 тис. гривень йти в школу. Про виїзд за кордон взагалі маразм- поляки збільщують мінімалку до 17 тис., німціі пропонують 1, 5 тис. євро - кого ви затримаєте вчительськими злиднями. Кому та освіта вср-ся. Діти дивляться на вчителів - як неадекватних і розумово відсталих, дешеву прислугу. Перспектива- АГОНЬ)))
Учень
Абсолютно праві. В школі працюють ті, хто не може реалізувати себе в інших сферах. з них вчителі від Бога - одиниці, та пенсіонери або особи передпенсійного віку.Вибачте за правду.
Ольга Іванівна
Виростеш ти, Учню, станеш пенсіонером, отойді-то і відчуєш, як воно у світі.
Коментувати
Горбань Віктор
Новий закон повністю зберігає жорстко централізовану систему управління середньою освітою, умови для бюрократизації шкільного процесу - якнайсприятливіші! Вчитель залишається безправним перед всіма, директор школи повністю залежний від чиновників, бо вони одноосібно формують конкурсні комісії. Демократією, навіть примітивною, і не пахне! Міністерство у педагогічній частині нікому не підконтрольне, тому і надалі буде продовжувати соросівську політику у дусі формування малограмотного, звичного до брехні і показухи підростаючого покоління!
Богодухів
Пенсіонер пенсіонери - різниця. Друге- Конституція не допускає дискримінаціі по віку чи зросту, кольору чи статті. Пенсіонер в молоді ставки не забирає. Бо можна і навпаки сказати! А причина протистояння в державі глитаів. Якби була достойна пенсія , то який би працював. Тому не зтравлюйте нас, пани соросята!! У вас у всьому винуваті директори, пенсіонери, всі тупі , лінивіі т.і.
Сергій
Для Богодухів: молоді ще на все треба заробити у цьому житті! При цьому у молоді зарплата на ставку 4-5 тис грн, приблизно така як і пенсія у вчителя-пенсіонера. Зрозуміло, що грошей завжди буде комусь мало, але свої амбіції варто звести ло мінімуму. Є така приказка: " Подумай в молодості як забезпечити себе в старості!" Виходить, що пенсіонери в молодості всі заощадження прогуляли? А може вони не раціонально витрачали зароблені кошти, жили сьогоднішнім днем? А, де логіка, що нині дуже багато молоді виживає саме на пенсію дідусів і бабусь? А виходу у них немає, бо вакансій немає, бо скрізь стара гільдія засіла, в школі, в лікарні, в університетах і т д. То чого молодь навчиться і досягне у цьому житті? Хіба що апатії та розчарування! Після звільнення пенсіонерів, вакантні місця вже не будуть цікаві молодшим. Хіба що зовсім молоді спеціалісти, правнуки тих пенсіонпрів, прийдуть на роботу, які всього бояться і нічого не знають, а підсказати і допомогти їм наавряд чи буде кому...
Олекса Позняк
Для Сергій: коли пенсіонери були молоді їм казали - потерпіть, зараз у вас маленька зарплата але через 30 років отримаєте своє. Моя дружина терпіла. Памятаю як колись принесла зарплату в купонах, я перевів по курсу - вийшло 5 доларів.
Сергій
До чого тут тут "потерпіть" і "очікування 30 років"? Зараз треба жити і мати якусь мотивацію на майбутнє! І сьогодні не ХХ , а ХХІ ст.! Все змінюється. Сьогодні вимоги більші ніж колись, а відсиджуватися як колись вже не дадуть, бо дають різні додаткові завдання (курси, вебінари, сертифікація ...). Тому погляди і підходи мають бути сучасні!
Коментувати
Сергій
А хіба не є дискрімінацією вчителів не пенсійного віку, коли вони не доотримають навантаження через пенсіонерів, які й на уроки не ходять, не те щоб дбати про свій рівень акредитації? Хіба не ясно, що вони не зважають на категорію? Пенсіонери комп’ютером не володіють, забули коли цікавилися методикою викладання! А їхня зверхність над молодшими чого вартує? Крім того, дайте і молоді пенсії, щоб не було дискримінації і не треба було думати про підвищення кваліфікації!!!! Понаробили мінімалок а потім колотять людьми! 111 тис грн на місяць кожний хоче! Всі ці сварки, ненависть між громадянами, особливо святими вчителями з бездоганою репутацією - це лише на руку Москві! Думайте за кого голосуєте і що робите!
Ганна
Для Сергій: Яке ж ти дурне! Яка акредитація? Хто не ходить на уроки? Методикою треба не цікавитися, а володіти! Я б не хотіла такого молодого розумного, як ти, вчителя ,своїй дитині. Комп’ютером воно володіє, а написали таке, що перекладача потрібно
Olga
Для Сергій: Якщо ти вчитель, то як пояснюєш матеріал учням, бо зрозуміти, що хотів сказати - не можливо! Вчись висловлювати свої думки, а тоді обурюйся пенсіонерами.
Сергій
Для таких "розумників" - тут леміт символів! Немає можливості все розжовувати та й судячи з дописів - не варто! Хто в темі, той зрозуміє. P.S. Якщо опікуватися високим доходом пенсіонерів, у який входить зарплата та пенсія, тоді за які кошти жити молодим спеціалістам? Їм залишається лише невисока зарплата, за яку заощаджувати кошти на квартиру, дачу , машину потрібно чи не все життя. Нехай би молоді мали ту ставку чи півтори, щоб хоча б отримати 6-8 тис грн, аніж жити на 4 200 грн. Та й для бюджету це вигідніше, бо відсоток за стаж зберігається в казні. Для освіти це ще й ефективніше, бо молодь ще вірить, що все налагодиться у житті, тому й старається працювати на результат. Тому вона вивчає, досліджує , а лише після того опановує методику викладання, удосконалює свій досвід. Не забудьте, що їй ще потрібно заробити на квартиру, подорож, підняти на ноги своїх дітей і т.д. До того ж, бодай з поваги до людей похилого віку, дайте їм змогу відпочити! Хіба у Європі працюють на пенсії?
Коментувати
Вероніка
Показали керівництву основні положення нового закону, а точніше наповнюваність класів початкової школи ( не більше 24 учнів ) , на що керівництво відповідо, що ми неправильно розуміємо закон, тобто у початковій школі має бути таки не більше 30 учнів... Ось як тепер це розуміти ? І ще: якщо таки не більше 24 дітей в класі, то як буде здійснюватись поділ, скажімо на іноземну мову, адже за законом( старим ) для поділу має бути не менше 28 чоловік.?
Іван
Для Вероніка: А це для того й зроблено,щоб поділу не було.Економія.
Коментувати
Олекса Позняк
Радійте зебобіки. Ті хто радісно потирає руки -пенсіонерів позвільняють, я годин нагребу - а хрін вам по лбу. Не будуть звільнять. Чому? Бо пенсіонери тепер переходять у категрію рабів. Прикажуть півзарплати віддавать -віддадуть, прикажуть туалети мить - митимуть. Бо на одну пенсію, особливо як зегниди практично ліквідували субсидії, тільки здохнуть можна. Так який директор захоче виганяти персонального раба?Классно трахнули педінститути -учити можна тепер будь кому хто має професійну кваліфікацію. Закінчив курси де записали фізик-космонавт і гайда у школу.Надбавки зебіли зробили сильно плаваючими. Кумі можна накручувати по масимуму а хто проти директора слово сказав - по мінімуму. Ще придурки дозволили батькам на уроки ходить.Колись один такий прийшов до мене і почав свою дитину бить. Я кинувся рознімать то отримав і я. І хто буде відповідать як когось приб’ють? Придурки при владі
М
Для Олекса Позняк: я з вами згідна і ні.Вчителі як їм скажуть, -вони так і зроблять,так напевно завжди було (це не залежить пенсіонер чи ні ),одиниці,які підуть проти керівництва;вчителі між собою поговорять(поскаржуться),а щоб щось сказати то-ні,навіщо їм лишні проблеми.А те ,що робиться в освіті,хто нею керує?-людина з минулої влади-Новосад(Гриневич)- продовжуються попередні нововедення.Таких потрібно звільняти,вони там навіть не повинні би були бути,а чому -вони там?
ОТОЖ
ДО МЕНЯ физик в школе был инженер с Южмаша ,грамотный дядька ,только курил с учениками в препараторской,да никто ничего не учил и не слушали его вовсе.НА уроках бардак ,шум ,а он с листочка читает ,потому что надо на українській мові викладать .Вот вам и физик с хорошим образованием ,инженерным.
Коментувати
Володимир
Лікбез для безграмотних чиновників-освітян.
Марина
Буде зросійщення йти повним ходом, особливо у великих містах. Чому не дотримуються у цьому законі закону про мову?
Олексій
В місті Павлоград місцева влада зняла повністю доплати з педагогам за престижність. Чиновники на місцях навіть цей закон читати не будуть, чхали вони на всі доплати педагогам, головне набити свій карман. А про кількість дітей в класах з 1 вересня не згадають. На місцях не мають коштів...
Мирослава
Як на мене, нічого нового, кардинального,за винятком контрактів з пенсіонерами. Але контракт просто продовжується. За підбір калрів відповідає директор.
stop_ze
Для Мирослава: Ліцеї лище в місцевості з населенням більше ніж 50000 осіб. Малі та середні ОТГ позбуваються старшої школи майже повністю. Якщо ліцей створюється лише в якомусь великому місті, то відправили б дитину туди навчатись, притому взагалі не стоїть питання проживання ліцеїстів (гуртожитки чи щось накшталт). Також контрактна система вкупі з "новим" КЗПП дозволить тіранити вичтельський та директорський персонал засновниками як їм заманеться. Далі - без педосвіти велкам до ЗЗСО. Навіщо ж тоді педвиші?
Лідія
А яку сертифікацію будуть проходити ПІДАГОГИ без освіти? Може, і курси в них будуть специфічні. Прийде пасічник чи ветеринар у клас з вищою освітою і чому навчатиме? Або пройде куплені двотижневі курси вчитель образотворчого мистецтва і скаже, щоб дали йому англійську чи математику... Якийсь "дурдом"...
Коментувати