16 змін у вищій освіті: новий закон почав діяти

6 вересня набув чинності новий закон «Про вищу освіту», прийнятий парламентом два місяці тому

16 змін у вищій освіті: новий закон почав діяти

6 вересня набув чинності новий закон «Про вищу освіту», прийнятий парламентом два місяці тому. Зміни, запущені цим законом, стали поки що найпомітнішою, якщо не єдиною, системною реформою в пореволюційній Україні.

Отже, що зміниться в українських вишах?

1. Якість освіти контролюватиме незалежний орган

Значна частина повноважень Міністерства освіти і науки перейде до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 25 членів цього колегіального органу обиратимуться на три роки. 13 з них представлятимуть виші (9 – державні, 3 – приватні і 1 – комунальні), 5 – галузеві академії наук, 3 – об’єднання роботодавців, по 2 – Національну академію наук та органи студентського самоврядування. До складу агентства не можуть належати керівники вишів чи Академії наук та їх заступники, бути членом цього органу можна буде не більше двох строків.

Нацагентство контролюватиме якість освіти у вишах, формуватиме перелік спеціальностей, розроблятиме стандарти вищої освіти, акредитуватиме спеціальності, навчальні програми, спеціалізовані вчені ради та установи оцінювання якості.

Агентство визначить критерії оцінювання якості освіти, які дозволять сформувати рейтинг вищих навчальних закладів.

Відтепер кожний навчальний заклад буде змушений доводити, що він дає справді якісні знання. Підсумки оцінювання якості освіти за кожною спеціальністю будуть дійсні п’ять років, після чого виш може знову пройти акредитацію або втратити право навчати за цією спеціальністю.

Перший склад агентства повинен бути обраний уже до кінця 2014 року. Статут нового органу мусить затвердити уряд, який також призначить із числа членів агентства його голову та заступника.

2. Академічна автономія

Кожний виш отримав право впроваджувати власні освітні та наукові програми.

Також саме навчальні заклади тепер остаточно присуджуватимуть учені ступені. Нацагентство лише акредитуватиме спеціалізовані вчені ради й розглядатиме апеляції на їх рішення.

Виші самостійно вирішуватимуть, чи визнавати іноземні дипломи та ступені піл час прийому на навчання і роботу.

Навчальні заклади зможуть видавати як власні, так і державні дипломи.

Ректорів і деканів обиратимуть строком на п’ять років на прямих виборах викладацькі колективи, а також студенти, частина голосів яких збільшується до 15 %. Міністерство не зможе більше нав’язувати вишам ректорів і мусить укласти контракт із тим керівником, який отримав на виборах понад 50 % голосів.

3. Фінансова та господарська автономія

Виші можуть відкривати власні рахунки, отримувати кредити, розпоряджатись майном і землею. Вони зможуть засновувати наукові парки та підприємства, що займаються наукою чи інноваціями.

Навчальний заклад вільно розпоряджатиметься власними доходами, у т. ч. платою за навчання, яка не може вилучатись у державний чи місцеві бюджети.

Кожний виш зможе засновувати сталий фонд і користуватись пасивними доходами з нього, перераховувати кошти за кордон для участі в наукових та освітніх асоціаціях.

4. Сильне студентське самоврядування

Значно зросте роль органів студентського самоврядування, що вільно формуватимуться самими студентами. Ці органи захищатимуть права та інтереси студентів, вноситимуть пропозиції до навчальних планів, отримають значний вплив (15 % голосів) при обранні ректорів і деканів, право на оголошення акцій протесту, а також отримають 0,5 % від фінансових надходжень вишу.

5. Прозорість

Кожний вищий навчальний заклад зобов’язаний публікувати на власному сайті документи про свої фінанси, майно, у т. ч. кошториси, звіти про їх виконання, розподіл зарплат тощо.

Виші також зобов’язані оприлюднювати в Інтернеті підсумки щорічного внутрішнього моніторингу якості освіти.

За допомогою єдиних державних реєстрів можна буде отримати інформацію про перелік спеціальностей, фахівців з яких має право готувати виш, видані дипломи, захищені наукові роботи чи сертифікати ЗНО.

6. Не буде «вічних» ректорів і деканів

Ректори, декани, завідувачі кафедр будуть обиратись на свої посади на п’ять років і не зможуть їх обіймати більше ніж двічі.

Забороняється суміщати адміністративні посади (наприклад, проректора чи декана й завкафедрою).

7. Бакалавр-магістр-PhD, як в Європі

В Україні буде п’ять освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший бакалавр; бакалавр; магістр; доктор філософії; доктор наук.

Ступінь «спеціаліста» буде скасовано. Отримання ступеня бакалавра означатиме здобуття повної вищої освіти. Останній набір на «спеціалістів» і «молодших спеціалістів» відбудеться у 2016 році. Усі, хто вже отримав ступінь спеціаліста, автоматично будуть прирівняні до магістрів.

Так само зникає поняття «кандидат наук», і всі, хто засвоїть відповідно освітньо-наукову програму й публічно захистить дисертацію, стануть докторами філософії. Усі нинішні кандидати наук за власним бажанням зможуть отримати диплом доктора філософії.

Ступені бакалавра, магістра та доктора філософії (PhD) відповідають прийнятій у більшості країн Європи класифікації, що полегшить академічну мобільність українських студентів і науковців.

8. Нова класифікація вишів

В Україні більше не буде так званих «рівнів акредитації» вищих навчальних закладів. Натомість будуть чотири типи вишів: університети (універсальні навчальні заклади); інститути та академії (галузеві навчальні заклади) й коледжі (де готують спеціалістів до рівня молодшого бакалавра чи бакалавра).

9. Війна із плагіатом

Наукові роботи та відгуки опонентів перед захистом будуть розміщуватись на сайтах вишів.

Сам захист буде відкритим, при чому кожний присутній зможе вільно робити аудіо- чи відеозапис.

Санкції за плагіат жорсткі: науковець позбавляється ступеня, його науковий консультант, опоненти та голова спеціалізованої ради – права брати участь у таких радах на два роки, а навчальний заклад – упродовж двох років створювати такі ради.

Крім того, кожний ВНЗ мусить запровадити внутрішній контроль плагіату серед викладачів і студентів.

10. Зменшення навантаження на викладачів і студентів

Із 2015 року навантаження на викладача на одну ставку зменшується з 900 до 600 годин. При цьому штат викладачів не змінюється. Це дасть викладачам більше часу на науку, а також зменшить кількість штучних дисциплін, які запроваджувалися для «наповнення годин».

Зменшується й навантаження на студентів: один кредит дорівнює 30 годинам замість 36-ти.

11. Академічна мобільність

Запроваджується передбачена Болонською системою кредитно-модульна система вимірювання навчального навантаження. Воно вимірюватиметься тепер не в годинах, а у кредитах. Бакалавр має набрати 180–240 кредитів, магістр 90–120 і т. д. Додаток до диплома європейського зразка буде містити дані про оцінки і кількість кредитів з кожного предмету.

Це дозволить стикувати українські виші не тільки між собою, а й з закордонними навчальними закладами. Студенти і викладачі зможуть захищатися, продовжувати навчання чи роботу в будь-якому виші не тільки України, а й усієї Європи.

Студенти зможуть на власний розсуд вибирати значну частину (не менше 25 %) навчальних курсів і викладачів.

Бакалаври при вступі на магістратуру можуть вільно вибирати спеціальність, тоді як досі вони могли лише продовжувати навчання за тією самою спеціальністю.

12. Вступ – тільки через зовнішнє оцінювання

Дотепер зовнішнє незалежне оцінювання знань випускників шкіл (ЗНО) трималось на рішеннях уряду й міністерства, і його могли в будь-який момент скасувати. Відтепер обов’язковість проходження ЗНО для вступу у вищі навчальні заклади закріплено законом.

Під час вступного конкурсу кожний сертифікат ЗНО важитиме на менше 20 % підсумкового бала, шкільний атестат – не більше 10 %, призові місця на всеукраїнських олімпіадах і конкурсах – не більше 5 %, оцінка за творчий конкурс або фізичну підготовку в деяких вишах – не більше 50 %.

Точний розподіл балів визначає сам виш, який не пізніше 15 жовтня оприлюднює на власному сайті правила вступу на наступний рік.

13. Конкурентна система держзамовлення

Із 2016 року запрацює механізм електронного вступу у виші й автоматичного розміщення держзамовлення.

Абітурієнти уже на етапі проходження ЗНО вибиратимуть спеціальність і виш, в який хочуть вступити. За підсумками ЗНО буде складено рейтинг абітурієнтів, кращі з них отримають право вчитись безкоштовно. Якщо вони вступлять у вибраний виш, то навчатимуться безкоштовно, а виш, відповідно, отримає державне замовлення на навчання цих абітурієнтів.

Таким чином, у відповідності з уподобаннями абітурієнтів автоматично визначатимуться рейтинги спеціальностей і вишів. Виші для отримання державного замовлення змагатимуться не за прихильність міністерства, як донині, а за прихильність абітурієнтів. При цьому бюджетні місця зможуть отримати і приватні виші.

Пільговики на кожній спеціальності отримають 5 % бюджетних місць.

14. Стипендії на рівні прожиткового мінімуму

Стипендія виплачуватиметься в розмірі не нижче за прожитковий мінімум. Але спочатку всім студентам виплачуватиметься 2/3 від цього розміру, а після першої сесії стипендію отримають 2/3 кращих студентів кожного курсу згідно з рейтингом.

Проте рівень стипендій підвищать не одразу, а поступово, починаючи із січня 2015 року, за визначеним урядом графіком.

15. Державне фінансування науки

До 2018 року держава повинна запровадити гарантоване цільове фінансування наукових розробок в університетах, які отримають статус національного або дослідницького. Причому такий статус треба буде постійно підтверджувати.

16. Викладання українською мовою

Закон визначає, що мовою викладання є державна мова. Для підвищення міжнародної академічної мобільності виш має право частину дисциплін викладати англійською чи іншими іноземними мовами, але забезпечивши при цьому знання здобувачами відповідної дисципліни й українською.

Перелік іноземних мов, якими дозволено вести викладання, затверджуватиме навчальний заклад.

Якщо викладання іноземців ведеться іноземною мовою, для них створюються спеціальні групи, й такі студенти зобов’язані вивчати українську як окрему дисципліну.

За бажанням студентів навчальний заклад дає їм можливість вивчити мову національної меншими в обсязі, що дає можливість професійно працювати за фахом з використанням цією мови.

Такі норми закону мусять повсюдно утвердити в вищій освіті українську мову й водночас дати можливість вивчати мови національних менших і дозволити в разі потреби викладати іноземними мовами.

Тарас Шамайда

 

texty.org.ua
12.09.2014

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Merri
У 2014 році я закінчила 4 роки навчання та отримала диплом бакалавра, працюю на роботі за дипломом. Мені сказали, що мій диплом рахують як неповну вищу освіту і зарплату платять як за неповну. Чи дійсно бакалавр це повна вища освіта? Як можна це довести для роботодавці? Дякую за допомогу
Економіст
Для Merri: ні не правильно. за новим законом про освіту немає такого визначення повна або неповна вища освіта (порівняйте старий та новий закони). але може бути, що для вашої посади необхідно мати кваліфікацію магістра (подивіться на вимоги), тоді дійсно є така норма, коли на 10% зменшують оклад для особи, освіта якої не відповідає кваліфікаційним вимогам. Але при атестації Вам мали б висувати вимоги щодо отримання освіти відповідного рівня.
Merri
Працюю вчителем у школі.
Економіст
Для Merri: Якщо Ви працюєте вчителем, то без магістратури можете мати категорію "спеціаліст без категорії" з 10 тарифним розрядом. І жодних знижень у зарплаті. дивіться наказ МОН від 26.09.2005 № 557
Коментувати
Анна
Добрый день!А скажите пожалуйста в этом году можно было поступать на второе дневное отделение, если ты уже учиться на втором и выше курсе.А как быть дальше,если оба вуза говорят "Что такого нельзя и как вы себе представляете это?Вы сами себе придумали" и ТД. Как быть с данной ситуацией?Кто прав?И как ее решить? Учреждения находится в одной сфере направления, разница только в аккредитации заведений одно из них III-IV,а второе I-II аккредитации.
Лариса
Я в 1999 году окончила педагогический колледж и получила диплом бакалавра базовое высшее образование воспитатель в дошкольном учреждении считается ли это полным высшим образованием.
ответ
Для Лариса: бакалавр - это неполное высшее образование, т.е. - младший специалист.
1111
Для ответ: Ви дибіл? Молодший спеціаліст -це обна кваліфікація, а бакалавр -інша. Немає поннятия повна і неповна освіта. Є отримана кваліфікація. І Ларися як педагогу з кваліфікацією це має бути відомо, а якщо ні, то гнати поганою мітлою в прибиральниці. Як людина яка не знає яку освіту вона отримала може еавчати дітей!
Коментувати
Наталия Коптиль
Мені теж цікаво чи вважається повною вищою освітою диплом бакалавра отриманий у поточному 2018 році? Бо моїй дитині неможливо доказати щось. Вона навідріз каже що магістратура не потрібна, але з дипломом бакалавра навіть по службі не продвинутися.
Галина
Для Наталия Коптиль: Ви говорите дурниці. Диплом бакалавра є повною вищою освітою. Зараз навіть навіть для вступу на державну службу достатньо диплома бакалавра (раніше вимагали не нижче спеціаліста). А щодо продвинутись по службі. Нехай спершу спробує, можливо диплом магістра буде отримувати в іншій галузі. Наприклад, щодо державної служби, якщо при вступі на роботу потребують саме галузевої освіти, то дали можна отримати освіти магістра державного управління. А може пропрацювавши пару років в одній галузі, взагалі захоче кардинально змінити професію. Якщо судити як Ви "не продвинутись по службі", то можна потім сказати що і магістратури мало, треба аспірантуру, а далі докторантуру, але ж непотрідно стількі докторів наук. Насильно ваша дитина вчитись все одно не буде. 21 рік - це доросла людина, яка сама має право вирішувати вчитись чи працювати!
Коментувати
Тетяна
Якщо я отримала диплом бакалавра у 2011 р. чи вважається повною вищою освітою?
Наталія
Чи вважається бакалавр вищою освітою, якщо диплом отримано в 2016 році?
Михайло
Так, авжеж, зняття навантаження. Те що раніше пояснювали на парах - тепер на самоосвіті. Уберіть фізіку, украінську мову, історію для непрофільних спеціальностей. Усі такі “патріоти” - а корисні знання за спеціальністю читати не є кому і ніколи.
Кривий Ріг
Для Михайло: Якщо убрати "фізику, українську мову, історію", а також Ви б убрали, як я розумію, і "філософію, етику, естетику, політологію, соціолгію", то це вже не вища освіта буде, а "у сухому залишку" - ПТУ чи, в кращому випадку - технікум. Бо саме ці дисципліни формують людину як "людину з вищою освітою"! "Економіста" можливо отримати і у технікумі (без "політологій та філософій"), а "Бухгалтера" так взагалі - "на бухгалтерських курсах" (без "усього взагалі"; до речі, дуже багато хороших спеців звідти), а педагоги можуть курити, закрившись у школі "в підсобках та лаборантських", та ще й матюкатись між собою - "бо діти ж не чують". Можу продувжувати ряд - геодезисти, будівельники, гірники. Навіщо їм бакалаврат? Навіщо їм "вища освіта" у Вашому розумінні? Технікум! Там, до речі, вважається, що дають у навчанні більше практики, студенти ближче до "об’єктів", до "земного", так би мовити. Ото у нас в Україні за всі роки незалежності, без оцього Вашого "патріоти", і з’явилися "днр-лнр"!
Коментувати
Ярослава
Якщо я вступила в 2014 році до ВУЗу, то по закінченню 4 років навчання я отримаю освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", і це буде рахуватися як вища освіта?
cos
Для Ярослава: Вважається, що цe повна вища освіта.
Геннадий
Для Ярослава: Ні. Бо термін "повна вища освіта" більше не існує в законі про вищу освіту. Стаття 5. Рівні та ступені вищої освіти 4. Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Це не повна вища освіта.
Коментувати
Christina Olshanetska
Якщо я поступила в 2015 році, то яку освіту я отримаю після закінчення бакалаврату? Повну вищу?
Тетяна
Для чого сайт і коментарі , якщо на них не дають відповіді? А студентам повторюють дивіться на сайті.
Тетяна
Я також повторюю питання: Бакалавр отримано буде у 2017 році,це вже остаточно прийнятий закон і на магістра вступати не обов’язково? Це вже буде повна вища освіта?. Хто небудь дасть відповідь на це питання.
Олександр
Для Тетяна: вообще если есть Закон то пофиг кому там неполное высшее и т.д.! Есть Закон и пожалуйста будьте так добры выполняйте его!!!Во-первых, в самом Законе нет такого понятия как базовое высшее или неполное высшее!Во-вторых, это всё придумано было для выкачки денег ВУЗами из студентов! В Европе нет такого! Вас тут вообще не должно никого волновать, что вам и где говорят! Есть Закон и точка!
Віталій
Ну тоді де в законі зазначено що бакалавр це вища освіта?
Вячеслав
"на магістра вступати не обов’язково?" А коли було обов’язково? Вища освіта - це взагалі необов’язкова річ. Людина зобов’язана отримати тільки повну загальну середню освіту. А якщо там все таки запитувалося про те, чи бакалавр є повною вищою освітою, то скажу так: із відповідного закону взагалі виключено поняття повної чи неповної вищої освіти. Є початковий рівень ВО (раніше називався незакінчена вища, а тепер ще й включає середню спеціальну освіту), перший рівень (бакалавр), другий рівень (магістр) і т.д. Тобто ви звичайно можете не йти далі вчитися після отримання ОС "бакалавр", але в тій же бухгалтерії тепер будуть вимагати диплом про підтвердження 2-го рівня ВО. А у вас його не буде. От і відповідь. Чиста математика:)
Коментувати
Маргарита
бакалавр - полное высшее. (с.) Министерство образования и нахрена тогда такое писать в нэте и распространять в СМИ ?!!!!???!!! везде заливают, звоню в Мин. и мне говорят что такие нет как это понимать ???!!! реформы идиотские такие как и те кто их внедряет
Маргарита
Для Маргарита: НЕ полное высшее*
Олександр
Нет такого понятия уже и забудь о нем! Есть Закон и похеру кто там и что говорит! Выполняйте Закон!
Коментувати
Саша Задерей
скажіть ті студенти що отримають диплом бакалавра у 2017 році, враховуючи те що вони вже будуть писати і захищати дипломні то чи буде їхня освіта вважатись повною вищою? і всі люди які вже отримати дипломи бакалавра ще до набуття новаго закону «Про вищу освіту» будуть вважатись із повною вищою овітою?
Олександр
Для Саша Задерей: вкл логику! Якщо та сама программа и той же строк навчання 4 роки то що по твоему буде відповідно жо Закону? Базова выща?)) Такого поняття уже не має в законі. Повна вища буде и до і після. Я у всякому разі я іншої не бачу) В Европі ,наприклад в Англії бакалаври - повна вища! так зрівняйте якість оствіти тут і там! Тут магистр и рядом не стоить з їхнім бакалавром. Понавидумували тільки щоб гроші качать з студентів) то не повна віща то базова віща то ще якасть и т.д. По суті спеціаліст и бакалавр одне и теж и різніці ніякої не має...
Ірина
Ще б хто бухгалтерії пояснив, що це одне й те саме...
Коментувати
Тетяна
Я отримала цього року бакалавра. згідно з законом це вважається повною вищою освітою?виходить,що на магістра можна не йти,він йде як науковий ступінь?
Тарас
Бкдь ласка скажи. Якщо диплом спеціаліст 2017. Новий законом освітно-кваліфікації спеціаліст. Спеціаліст припинити. Автоматично прирівняти до магістр. Що означає? Пояснити.
Иван Крицкий
скажите пожалуйста за 2014 год если я набрал хороший бал его обязательно надо сдавать в 2015году ???
галына
Для Иван Крицкий:
Коментувати
Маша Іванова
Освіта у вузах повинна бути прозорою! Чому в університеті ім. Шевченка деякі викдадачі (по зрозумілим причинам не можу назвати прізвища) не оголошують учням бали, які вони отримують під час семінарів, інших робіт. Малюють у себе в зошитах галочки, квіточки, крапочки... Тобто до сесії студенти не знають, які в них бали. А тоді виходить, що ті студенти, які не відповідають на сесіях, майже не відвідують семінари отримують бали більші, ніж ті студенти, які вчаться добросовісно. Я, наївна, думала, що хоч у столиці все чесно.
Володимир
Підкажіть як закон змінив правила отримання вченого звання доцента та професора?
Лілія
не зовсім зрозуміло зі стипендіями: чому тільки 23 студентів? зараз потрібно мати сер.бал 4. в майбутньому на це вже не звертатимуть уваги?
Ігор
Интересно а как вписывается пункт о языке преподавания в закон о региональных языка? Или снов взрыв будет?? об этом МОН не подумало??
Веремій
Для Ігор: Потрібно ще запровадити спеціальну форму навчання московською мовою для вати(для тебе) , але бажано за межами нашої держави.
Ігор
Для Веремій: я смотрю быдлохохлы сильно вякать стали! ты имеешь что-то против обучения на русском языке (или румынском или крымско-татарском?)???!
Володимир Шевченко
Ігор Може ти не прочитаєш, але вчитись мовою ворога, та мати якісь стосунки з ватно-кацапською нечистю - бридко ! Брись у Тамбов, паскуда !
Коментувати