Osvita.ua Середня освіта Помилки в підручнику з англійської мови
Помилки в підручнику з англійської мови

Матеріали підручника часто не відповідають сучасним нормам літературної мови

Помилки в підручнику з англійської мови

"Українська правда. Життя" продовжує досліджувати підручники, за якими вчаться учні в українських школах. Цього разу мова йтиме про підручник для 1 класу з англійської мови для загальноосвітных шкіл.

Ще до парламентських слухань учитель-методист Анатолій Шванц ознайомився з ним і помітив чимало помилок. Йдеться навіть не про мимодруки чи неправильно поставлені розділові знаки.

У цьому підручнику його автор постійно  експериментує з артиклями і не помічає, що на сестру, Санта-Клауса і маму не можна казати "it" – адже вони живі, а не предмети.


У підручнику є ще чимало недоглядів, у тому числі звертання на листівці. Наприклад, вказано "To Mum and Dad", хоча там правильно писати "Dear Mum and Dad";  королева і зоопарк чомусь  пишуться з великої літери при простому називанні (у підручнику вони Zoo і Queen).

Автор підручника для першокласників також вважає, що носії мови  використовують словосполучення "a New Year tree", хоча  це калька з російської, натомість є " а Christmas tree".


Зазначимо, що цього разу аналізував підручник учитель-методист, а не «молоді дівчата-журналістки, які вчора вийшли зі школи», як під час парламентських слухань казав директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України Олександр Удод.

Нижче подаємо текст учителя-методиста Анатолія Шванца з деякими з помічених ним помилок. Учитель у дужках вказував джерела, на які посилався, коментуючи помилку. Їх ми теж залишаємо внизу тексту.


Готуючись до участі в недавніх парламентських слуханнях, вирішив доскіпливіше придивитися до нової навчальної літератури для початкової школи.

У руки мені потрапила книжка, видана торік у Києві за державний кошт і надіслана для використання в наших школах. Це підручник з англійської мови для першого класу загальноосвітніх шкіл (видавництво "Генеза", 2012 рік, 128 сторінок).

Книжка рекомендована Міносвіти і видана масовим, чи не кількасоттисячним, тиражем. Як зазначено у вихідних даних, "експертизу здійснював Інститут педагогіки НАПН України", там же названо і прізвище рецензента.

Оскільки комплексний висновок про якість навчальної літератури можна робити лише після її перевірки шкільною практикою, то далі йтиметься в основному про мовний аспект згаданого підручника, тобто про те, що лежить на поверхні і чого не можна не помітити навіть неозброєним оком.

При читанні матеріалів, призначених для учнів (там є ще і розділи з порадами для вчителів), часто виникало відчуття їх невідповідності сучасним нормам літературної мови, як англійської, так і української.

Далі спробую  викласти свої спостереження. Кожну невідповідність зазначено з указівкою на сторінку підручника.

Is it your mum? Is it your sister? (с.17). Неправильно вжито особовий займенник it замість вказівного займенника this. Правильно: Is this your mum? Is this your sister? [18, с.404; 5, с. 287]. Адже вводиться питальна форма зразка, опрацьованого на с.16.: This is my … Особовий займенник "it" у своєму основному значенні заміняє раніше вказані назви неістот: This a pen. – Is it your pen? Тобто слово "it" заміняє те, що вже було назване раніше.

Speak in class. / Спілкуйся в класі
(с.21, 26, 63, 70, 81, 83). Неправильний переклад, бо in class означає "на уроці" і відповідає на питання "коли?", а не "де?". Правильний переклад: Спілкуйся на уроці [8, с.293; 13, с.266].

"Learn the Letters"
/ "Вивчаємо літери" (с. 27, 29, 32, 34, 36, 39, 41, 44, 46, 49, 53, 55, 58, 61, 63, 72, 77, 80, 82, 84, 88). Якщо виходити з українського перекладу,то мало б бути  Learning the Letters.

the Queen
(с.41). Оскільки назва не конкретна, то краще писати з маленької букви і з неозначеним артиклем: a queen [13, c. 1242] (поряд бачимо a jellyfish).

the Zoo
(с.46). Правильніше писати з маленької літери, бо це загальна назва [3, c.1827, 14, c.958].

It is summer. It is a tree. It is a bird
(с.50). Правильно (для опису цього малюнка): This is summer. This is a tree. This is a bird [18, с.404; 5, с. 287].  Усе це в поданій ситуації  не називалося раніше.

What season do you like?
(с.51). Правильно: Which season do you like?  Мова йде про вибір з обмеженої кількості [5, с.588; 8, с.1995; 18, с.611] (пір року всього чотири).

New Year Day
(с.54). Правильно: New Year’s Day [8, с.1176; 13, с.1029].

When is the New Year Day?
(с.54). Правильно: When is New Year’s Day? [8, с.1176; 13, с.1029].

Play a game "A Ribbon Game"
[та іншi аналогічнi завдання] (с.54, 57, 60, 72, 74, 77, 86). Правильно: Play the game…, бо далі йде уточнення [18, с.54].

Days of the Week
(с.56 і 58, назви уроків). Правильно: The Days of the Week [18, с.54] (є уточнення).

Holiday is Coming
(c.59, назва уроку). Правильно: "The Holiday Is Coming," адже мова йде про конкретне свято [18, c.53-54], тому потрібен артикль the.

[The] guests are standing the door!
(с.59). Пропущено прийменник at перед the door [14, с.247].

Easter Bunny
(с.65). Правильно: the Easter Bunny; крім того, цей персонаж унікальний, тому на малюнку їх не може бути два [9, с.434; 15, с.136-137].

To Mum and Dad
(с.67, на листівці). Правильно: Dear Mum and Dad. Це - звертання перед текстом поздоровлення [5, с.668; 18, с.123].

Happy Easter Day
(с.67, на листівці). Правильно: Happy Easter [14, с.259].

Whom can you see?
(с.68). Маємо стилістичну неузгодженість. Правильніше:  Who can you see? [5, с.595; 18, с.612]. Whom – ознака книжного стилю, який не властивий дитячій пісні.

In the menu
(с.68). Правильно: Оn the menu [7, с.774; 14, с.518].

What colour is it? [it=the book] – This is a green book!
(с.73). Відповідь неправильна в логічному плані, бо вона називає певний об’єкт, тому не може слугувати відповіддю  на питання What colour is it? Правильна відповідь: It’s green (або: The book is green) [4;5;18 – див.  відповідні розділи;   6, с.149].

At the Lessons
(с.76 і 78, у назвах уроків; at the English  lessons: с.81, у запитанні). Перед іменником lesson у часовому значенні "на уроці" (=коли?) вживаються тільки прийменники during або in [6, с.13; 7, с.716; 14. с.478]. 

What colour is a boat? (с.93). Правильно: What colour is the boat? (вказівка на конкретний об’єкт). Також: Girls have got three toys (с.94). Правильно: The girls have got three toys (посилання на вже згаданих осіб) [18, c.54].

Where is an egg / an apple / a ball / a car?
(с.96). Правильно: Where is the egg / the apple / the ball / the car? (питання про  об’єкт, єдиний у певній ситуації) [18, c.54].

Where is Santa Claus? – It is under the New Year Tree
(с.99). Правильно: Не [бо це особа чоловічої статі] is under the Christmas tree. Словосполучення "a New Year tree" не вживається в автентичному мовленні [7, с.1331; 14, с.121, 885]. Є тільки a Christmas tree, де tree              пишуть з маленької букви, бо це загальна назва [15, с.84].

They are at the lesson
(с.103).  Тут, за змістом поданих ситуацій, потрібна обставина місця, а вирази in / during the lesson (at the lesson не вживають!) є обставинами часу [6, с.13; 7, с.716; 14. с.478]. Правильно: They are in the classroom.

Очевидно, що перелік помічених помилок і недоречностей не є вичерпним і однозначним. Значна кількість недоглядів є і в англо-українському словничку на с.117-125 у кінці книжки; вони не ввійшли до цього огляду (як і помилки українського слововжитку). А загалом число місць, які потребують уточнення, перевищує сотню…

Найменше мені хотілося б ставити на карб помічені недоліки авторові підручника. Навіть тексти, які пишуть професійні письменники рідною мовою, часто потребують вдумливого редактора. Для фахового видання, яким є книжка для школи, робота з редагування є набагато складнішою і відповідальнішою.

На закінчення знову повторю вже озвучену мною думку про обов’язкову участь у редагуванні (а ще краще – в написанні) вітчизняних підручників з іноземних мов освічених носіїв цих мов.

Це світова практика, яка виправдала себе в багатьох державах. Україна не може більше залишатися осторонь цього процесу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Cambridge advanced learner’s dictionary. – 4th ed. – Cambridge: CUP, 2013. – XIV, 1844p.
 2. Cambridge English pronouncing dictionary / Daniel Jones. – 17th ed. – Cambridge: CUP, 2006. – XXII, 600p.
 3. Collins COBUILD advanced dictionary of English. – 7th ed. – Boston (USA): National Geographic Learning, 2013. – LIV, 1914p.
 4. Collins COBUILD English grammar. – 3rd ed. – Glasgow: HarperCollins, 2011. – XX, 524p.
 5. Collins COBUILD English usage. – 3rd ed. – Glasgow: HarperCollins, 2012. – XVI, 784p.
 6. Hughes, Glyn and Moate, Josephine. Practical classroom English. – Oxford: OUP, 2007. – X, 172p.
 7. Longman collocations dictionary and thesaurus . – Harlow (England): Pearson, 2013. – VIII, 1464p.
 8. Longman dictionary of contemporary English. – 5th ed. – Harlow (England): Pearson, 2009. – XIV, 2082p.
 9. Longman dictionary of English language and culture. – 3rd ed. – Harlow (England): Pearson, 2005. – X, 1620p.
 10. Longman pronunciation dictionary / J.C.Wells. – 3rd ed. – Harlow (England): Pearson, 2008. – XXXVIII, 922p.
 11. Macmillan English dictionary for advanced learners. – 2nd ed. – Oxford: Macmillan, 2007. – XII, 1748p.
 12. Merriam-Webster’s advanced learner’s English dictionary. – Springfield (U.S.A.) : Merriam-Webster, 2008. – 22a, 1994p.
 13. Oxford advanced learner’s dictionary of current English / A.S.Hornby. – 8th ed. – Oxford: OUP, 2010. – XII, 1940p.
 14. Oxford collocations dictionary for students of English. – 2nd ed. – Oxford: OUP, 2009. – XII, 964p.
 15. Oxford guide to British and American culture for learners of English. – 2nd ed. – Oxford: OUP, 2005. – VIII, 536p.
 16. Povey J., Walshe I. An English teacher’s handbook of educational terms. – 2nd rev.ed. – Moscow: Vyssaja Skola, 1982. – 240p.
 17. Puffalt D., Starko V. Speak authentic English: a handbook for Ukrainians. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 192p.
 18. Swan, Michael. Practical English usage. – 3rd ed. – Oxford: OUP, 2005. – XXX, 658p.

Автор: Шванц Анатолій Васильович, 1952 року народження. Учитель-методист з 1983 року. Співукладач кількох словників англійської мови. Стажувався у британських і американських університетах і середніх школах. Педагогічний стаж - 44 роки, з них 34 - у школі. Стаж методиста з іноземних мов - понад 20 років.

Українська правда. Життя
13.11.2013

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Юлія
Скажіть будь ласка,вчитель сам вибирає по якому підручнику навчати дітей,чи вибиреє підручник для окремих міст та сіл відділ освіти?
Nick
Подскажите пожалуйста. За учебником карпюк в транскрипции предлагают такой вариант произношения: Санди, Манди и т.д., а вот по фильмам и обучающим мультфильмам: Сандэй, Мандэй и т.д. Всё таки как правильно читаются дни недели на английском языке?
Anastasiia
Правильно будет и санди и сандэй, потому что в учебниках пишут транскрипцию Британсуого варианта англ языка, а в фильмах/мультфильмах, скорей Американское произношение, на это тоже следует обращать внимание.
Коментувати
Татьяна Николаевна
Вы еще учебник английского для 5-го класса не видели!!! программа расчитана на то, что бы дети дополнительно занимались с репетиторами!!! я учила английский очень давно. и то мне бросились в глаза пару ошибок. жаль, что не пометила. правила изложены в конце учебника. лексика обширная, но при такой нагрузке это очень много. если бы не знания, полученныt мною в школе, я бы не смогла помочь своему ребенку. нет четкой отработки правил: тут идут прилагательные, тут уже что-то другое. Да, есть объединение по темам - но я считаю, прежде всего правила. Почему нельзя вернуть те учебники, что были 20 лет назад. по крайней мере, я и сейчас могу почочь своему ребенку , а сможет ли мой ребенок помочь своему??? очень сочуствую учителям. с таими учебниками чему-то научить детей тяжело!!!
Николай Хмеленок
Грамматические ошибки в учебнике - не самое страшное. Хуже то, что учебник ужасен с методической стороны. По нему невозможно научить детей ни говорить, ни читать, ни писать.
Николай Хмеленок
This is употребляется, когда мы представляем что-то новое для собеседника.
Николай Хмеленок
Автор в своём оправдании так и не смогла доказать, что в следующем вопросе правильно употреблён неопределённый артикль: What colour is a boat?
Николай Хмеленок
Автор учебника неуклюже оправдывается http://www.mon.gov.ua/ua/comments/23385-ubolivannya-za-spravu-chi-svidoma-manipulyatsiya-vidpovid-avtora-pidruchnika-angliyska-mova-1-klas-alli-nesvit-na-stattyu-anatoliya-shvantsa-v-ukrayinskiy-pravdi.-geittya
Николай Хмеленок
И Карпюк, и Несвит зарабатывают на бездарных и безграмотных учебниках английского языка. Причём они клепают учебники для всех типов школ. Надо отстранять таких авторов от написания учебников.
Татьяна Николаевна
Для Николай Хмеленок: согласна с Вами полностью. сначало плакали от Карплюк. учебник расчитан на англоговорящих детей ( 2 класс) а теперь от Несвит
Коментувати
англійська
А чому ви не проаналізували заодно і підручники Карп"юк? Там теж помилок "выше крыши".Наприклад, у 5-му класі вона дає "my the best friend" і т.п. Вчителю треба кричати караул за такі підручники.
Дописувач
Для англійська: а ніхто з присутніх критиків не допускає можливості виникнення технічних помилок? Невже усе, що ВИ робите, документи і звіти, які готуєте, роздаткові матеріали для учнів тощо позбавлені помилок? Іноді складається враження, що ви їх робите лівою ногою! Більше того, в автентичному Headway теж є окремі misprint’и, які суперечать нормам граматики. В тлумачних словниках (наприклад, Activator) є помилки, які спотворюють не граматику, а історичну дійсність!!!! І цього ніхно не помічає!!! Тоді, будьте ласкаві, прошванцуйте і їх. І розкажіть усій Україні, а заодно й світу, які бездарні телепні їх клепають!!!
Lola
Дуже невдале порівняння з документом і звітом. Не забувайте, що це шкільний предмет. Коли людина займається таким питанням, то вона на себе бере велику відповідальність за дітей, які будуть навчатися за цими підручниками. Вони отримують за свою працю гроші, а не займаються цим бескоштовоно. Тому навіщо ви виправдовуєте цю людину, коли дуже важко дітям, батькам і вчителям працювати за такими підручниками?
Коментувати
Дописувач
Вам не подобається Happy Easter Day? Тоді тримайте - http://www.goodreads.com/book/show/7932070-happy-easter-day Сумніваєтеся? - Google вам в руки
Anastasiia
Хахаха....))) Happy Easter Day говориться, але це українці і російці вбільшості говорять так) а якщо поспілкуватися з адекввтним американйем або британцем - він скаже просто Happy Easter без всілякого Day)))
Коментувати
Дописувач
Я не працюю в школі, але як людина, що володіє англійською не на побутовому рівні і в силу певних обставин має працювати з різножанровою англомовною літературою, як періодикою, так і навчальною (для різних вікових категорій), скажу, що половина окреслених помилок далеко не є помилками!!! Я не оцінюю методичні переваги й недоліки підручника!!! Нехай це роблять вчителі й методисти. Скажу одне - як на мене, то досить вже піарити Шванца...
lira
Маю нещастя працювати за даним підручником, причому і в 1, і в 2 класі. Методично підручник жахливий. Аудіододатку до нього не існує взагалі і навіть не обіцяють його зробити. 2 клас - перенасичення лексикою і граматикою. Наступного тижня за 2 уроки потрібно навчити дітей 28 нових лексичних одиниць з тема "Зовнішність", яка є найважчою в початкових класах. Як можна так знущатися з дітей?
Николай Хмеленок
Для lira: Авторы учебников английского языка - бессовестные и безграмотные люди, которые ради наживы клепают учебники, не зная ни методики, ни возрастных особенностей детей. Садить надо за такие учебники, а им премии дают.
Teacher
Я теж маю нещастя працювати по цих двох підручниках. В програмі пишуть одне, а підручник видають взагалі не по програмі. Лексика подається такими швидкими темпами, що її нема коли закріплювати. Бідні наші діти!!! Їх всілякими способами і методами намагаються затуркати. В 1 класі 1 год на тиждень, та ще й домашніх НЕ ЗАДАВАТИ. А плтім ще й розкажуть, що ми, вчителі, не навчили.Чому ж наші чиновники і методисти не учать своїх дітей по англійських підручниках українських авторів????
Коментувати
Михтод
В руслі новонаскрізьпомилкових підручників наказ про використання в навчальному процесі лише грифованих матеріалів переродився в наказ про обов’язкове використання лише підручників з помилками! Особлива ГАНЬБА тим хто це спричинив (тобто організовував конкурс рукописів) та організував! Людоньки, чому б Вам добровільно не зректись посад!
учительwww
"Придворные" издательства "Генеза", "Грамота", издательский дом "Освіта" "распилили" госбюджет на учебники, а выпустить нормальные не могут. По этому, то в математике 162 ошибки, то английский ,извините, через Ж...
анфисочка
Ничего себе, сколько ошибок. Дети и так з горем пополам английский знают, а так вообще будет ужас.
Irina
...это для первого класса такой учебник....а когда ж они буквы учат?
Алена
Для Irina: А они их и не учат, им сразу пытаются вбить целые слова, предложения, без транскрипций, потом такими же темпами их учат параллельно писать. У меня ребенок во втором классе, мне просто повезло, что с английским дружу и могу помочь ребенку, иначе, это просто кошмар.
Николай Хмеленок
Читать и писать вообще не учат. Для этого надо знать методику. А что может написать человек, который живого ученика в глаза не видел? Переписывют из английских книг, предназначенных для английских школьников, которые уже умеют читать.
Коментувати
Гість
Чому б не користуватися автентичними англійськими підручниками?! Вважаю, що оксфордські чи макмілланівські підручники куди кращі як у мовному, так і методичному планах.
Дарья
Вы бы лучше посмотрели учебник по Украинскому языку Глазовой и Кузнецова. Зачем расписывать правила на целую страницу, тем самым усложняя понимание предмета, если можно внятно и понятно описать его в двух строках?
Николай Хмеленок
Для Дарья: Это касается всех учебников.
Лилия
Спасибо огромное автору этой статьи. Мы учимся по учебнику Карпюк. Масса вопросов возникает по всем учебникам с 1-го по 11 класс. В 2014 году автор продолжает заниматься издательством книги за 3 класс. Почему этот вопрос "Ошибки в учебниках по английскому языку" до сих остаётся открытым? Тогда из всего напрашивается вывод, что кто-то заинтересован, чтобы наши дети не развивались и деградировали.
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!