Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

Постанова КМУ № 1187 від 30.12.15 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

(Зі змінами, внесеними згідно постанови КМУ № 365 від 24.03.2021 року)

№ 1187 від 30 грудня 2015 року

Про затвердження Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7, частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, що додаються.

2. Установити, що:

 • кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальностями, за якими на момент набрання чинності цією постановою вищі навчальні заклади мають ліцензію на освітню діяльність, набирають чинності з 1 вересня 2017 року. В зазначений період кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за такими спеціальностями здійснюється відповідно до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 24 грудня 2003 р. № 847;
 • підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за програмами вищої освіти здійснюється відповідно до вимог щодо підготовки здобувачів ступеня молодшого бакалавра, а фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста — вимог щодо підготовки здобувачів ступеня магістра.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України       А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження освітньої діяльності закладів освіти

Загальна частина

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про фахову передвищу освіту", "Про професійну (професійно-технічну) освіту", "Про професійний розвиток працівників", "Про повну загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту" та "Про ліцензування видів господарської діяльності".

2. Терміни, що вживаються у цих Ліцензійних умовах, мають таке значення:

1) ліцензований обсяг на рівнях вищої освіти - визначена ліцензією максимальна сумарна кількість здобувачів вищої освіти на певному рівні вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти, які можуть протягом одного календарного року вступити на навчання до закладу вищої освіти, бути поновлені у ньому або переведені до нього з інших закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня, або за відповідною освітньою програмою на певному рівні вищої освіти;

2) ліцензований обсяг у сфері післядипломної освіти - визначена ліцензією максимальна кількість здобувачів післядипломної освіти, яким заклад освіти може одночасно забезпечити підвищення кваліфікації або підготовку в інтернатурі за відповідною спеціальністю;

3) ліцензований обсяг на рівні фахової передвищої освіти - визначена ліцензією максимальна кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання), яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю;

4) ліцензований обсяг на рівні професійної (професійно-технічної) освіти - визначена ліцензією максимальна кількість осіб, яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за певною професією (групою професій) на кожному курсі навчання або класом класифікаційного угруповання Національного класифікатора ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327 (далі - Національний класифікатор професій ДК 003:2010), (у разі ліцензування освітньої діяльності, що провадиться на виробництві) відповідного виду підготовки на усіх рівнях професійної (професійно-технічної) освіти;

5) місце провадження освітньої діяльності - об'єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія, та/або їх сукупність), що розташований (розташовані) за певною (певними) адресою (адресами), у межах якого (якої/яких) провадиться освітня діяльність, що підлягає ліцензуванню, за відповідним рівнем вищої освіти, освітньою програмою, спеціальністю, професією та/або класом класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, на певному рівні (рівнях) вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти (крім місць проведення практичної підготовки, у тому числі при дуальному навчанні) та у сфері післядипломної освіти (крім підвищення кваліфікації працівника за місцем його роботи), на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти, діяльність на рівні дошкільної освіти (крім провадження освітньої діяльності за місцем проживання дитини), у сфері позашкільної освіти (крім провадження освітньої діяльності за місцем проживання дитини, провадження освітньої діяльності за місцем, наданим замовником для отримання короткострокових освітніх послуг у сфері позашкільної освіти (семінару, лекції, тренінгу, вебінару тощо).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про фахову передвищу освіту", "Про професійну (професійно-технічну) освіту", "Про професійний розвиток працівників", "Про повну загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про ліцензування видів господарської діяльності".

3. Ліцензуванню підлягають такі види освітньої діяльності:

 • на рівні вищої освіти - за певним рівнем вищої освіти (початковий (короткий цикл), перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-науковий / освітньо-творчий), за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання на певному рівні вищої освіти.
 • Ліцензування діяльності закладів вищої освіти (за винятком наукових установ), що провадиться з метою забезпечення здобуття вищої освіти за третім (освітньо-науковим / освітньо-творчим) рівнем, здійснюється за умови наявності у закладу освіти ліцензії на провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти;
 • у сфері післядипломної освіти - підвищення кваліфікації або підготовка в інтернатурі за відповідною спеціальністю.
 • Ліцензуванню підлягає освітня діяльність з підвищення кваліфікації працівників, обов'язковість якої передбачена законом, з підготовки в інтернатурі;
 • на рівні фахової передвищої освіти - за відповідною спеціальністю, з підготовки іноземців та осіб без громадянства за акредитованими спеціальностями;
 • на рівні професійної (професійно-технічної) освіти - за професіями або класом класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010 (у разі ліцензування освітньої діяльності, що провадиться на виробництві) з первинної професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації на першому (початковому), другому (базовому), третьому (вищому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти;
 • на рівні повної загальної середньої освіти - за певним рівнем повної загальної середньої освіти (початкова освіта, базова середня освіта, профільна середня освіта);
 • на рівні дошкільної освіти - за рівнем дошкільної освіти;
 • у сфері позашкільної освіти. Ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти може здійснюватися за рішенням засновника (засновників) закладу позашкільної освіти, засновника (засновників) іншої юридичної особи, що забезпечує (забезпечуватиме) здобуття позашкільної освіти, фізичної особи - підприємця, яка забезпечує (забезпечуватиме) здобуття позашкільної освіти.

Під час ліцензування встановлюється спроможність здобувача ліцензії (ліцензіата) провадити освітню діяльність відповідно до встановлених цими Ліцензійними умовами вимог.

4. До здобувачів ліцензій (ліцензіатів) на провадження освітньої діяльності належать:

на рівні вищої освіти:

 • юридичні особи публічного чи приватного права, крім наукових установ, основним видом діяльності яких статутом визначена освітня діяльність на рівні (рівнях) вищої освіти (після отримання ліцензії набувають статусу закладу вищої освіти);
 • заклади вищої освіти;
 • заклади фахової передвищої освіти (на початковому рівні (короткому циклі) та першому (бакалаврському) рівні вищої освіти);
 • наукові установи (на другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому / освітньо-творчому) рівні вищої освіти);
 • заклади вищої освіти (для територіально відокремлених структурних підрозділів закладу вищої освіти);
 • заклади вищої освіти іноземних держав (для відокремлених структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України);
 • у сфері післядипломної освіти:
 • заклади післядипломної, вищої та фахової передвищої освіти;
 • наукові установи;
 • заклади післядипломної, вищої та фахової передвищої освіти (для територіально відокремлених структурних підрозділів закладів освіти);

на рівні фахової передвищої освіти:

 • юридичні особи публічного чи приватного права, основним видом діяльності яких статутом визначена освітня діяльність на рівні фахової передвищої освіти (після отримання ліцензії набувають статусу закладу фахової передвищої освіти);
 • заклади фахової передвищої освіти;
 • заклади фахової передвищої освіти (для філій);
 • заклади професійної (професійно-технічної) освіти;
 • заклади вищої освіти (для структурних підрозділів, основним видом діяльності яких є освітня діяльність на рівні фахової передвищої освіти);
 • інші юридичні особи публічного чи приватного права (для структурних підрозділів, основним видом діяльності яких є освітня діяльність на рівні фахової передвищої освіти),
 • заклади вищої або фахової передвищої освіти іноземних держав (для відокремлених структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України);

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти (першому (початковому), другому (базовому), третьому (вищому):

 • юридичні особи публічного чи приватного права, у тому числі структурні підрозділи, основним видом діяльності яких статутом визначена освітня діяльність на рівні (рівнях) професійної (професійно-технічної) освіти (після отримання ліцензії набувають статусу закладу професійної (професійно-технічної) освіти);
 • заклади професійної (професійно-технічної) освіти;
 • заклади фахової передвищої освіти, у тому числі структурні підрозділи, основним видом діяльності яких є освітня діяльність на рівні професійної (професійно-технічної) освіти;
 • заклади вищої освіти, у тому числі структурні підрозділи, основним видом діяльності яких є освітня діяльність на рівні професійної (професійно-технічної) освіти;
 • заклади позашкільної освіти;
 • інші юридичні особи публічного чи приватного права (для відокремлених структурних підрозділів, які здійснюють освітню діяльність);
 • заклади професійної (професійно-технічної) освіти іноземних держав (для структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України);

на рівні повної загальної середньої освіти (початковому, базовому середньому, профільному середньому):

 • юридичні особи публічного чи приватного права, основним видом діяльності яких статутом визначена освітня діяльність на рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти (після отримання ліцензії набувають статусу закладу загальної середньої освіти);
 • заклади загальної середньої освіти, у тому числі створені іноземними засновниками;
 • заклади професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі для структурних підрозділів;
 • заклади фахової передвищої освіти, у тому числі для структурних підрозділів;
 • заклади вищої освіти, у тому числі для структурних підрозділів;
 • заклади загальної середньої освіти (для філій закладу загальної середньої освіти);
 • заклади загальної середньої освіти іноземних держав (для структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України);

на рівні дошкільної освіти:

 • юридичні особи публічного чи приватного права, основним видом діяльності яких статутом визначена освітня діяльність на рівні дошкільної освіти (після отримання ліцензії набувають статусу закладу дошкільної освіти);
 • заклади дошкільної освіти (у тому числі в складі об'єднання з іншими закладами освіти);
 • інші юридичні особи публічного чи приватного права (для структурних підрозділів, основним видом діяльності яких є освітня діяльність на рівні дошкільної освіти) (далі - дошкільні підрозділи);
 • заклади дошкільної освіти (для відокремлених структурних підрозділів закладу дошкільної освіти);
 • фізичні особи - підприємці;
 • заклади дошкільної освіти іноземних держав (для структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України);
 • у сфері позашкільної освіти:
 • заклади позашкільної освіти (у тому числі в складі об'єднання з іншими закладами освіти);
 • заклади позашкільної освіти для філій (відокремлених структурних підрозділів) закладу позашкільної освіти;
 • інші юридичні особи публічного чи приватного права (для структурних підрозділів, основним видом діяльності яких є освітня діяльність у сфері позашкільної освіти);
 • фізичні особи - підприємці.

5. За результатами фінансово-господарської діяльності закладу освіти основним видом економічної діяльності повинна бути освітня діяльність. Для наукових установ основним видом діяльності може бути діяльність у сфері наукових досліджень та розробок. Зазначена норма не поширюється на суб'єкт господарювання, підрозділ якого провадить освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

6. Вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного місця провадження освітньої діяльності, у тому числі місць провадження освітньої діяльності філій, структурних підрозділів та територіально відокремлених структурних підрозділів закладів освіти.

У разі запровадження дистанційної форми навчання ліцензіат повинен додатково дотримуватися вимог до кадрового і навчально-методичного забезпечення дистанційної форми навчання, а також забезпечити створення і функціонування системи управління дистанційною формою навчання та веб-ресурсами освітніх компонентів (навчальних дисциплін (освітніх програм).

7. Ліцензіат провадить освітню діяльність на рівнях вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти та у сфері післядипломної освіти в межах ліцензованого обсягу. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється в межах ліцензованих обсягів на рівні вищої освіти, за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на певному рівні вищої освіти, за спеціальностями на рівні фахової передвищої освіти та у сфері післядипломної освіти, за професіями або класом класифікаційного угруповання на рівні професійної (професійно-технічної) освіти.

8. Розширення провадження освітньої діяльності на рівнях вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), повної загальної середньої, дошкільної освіти та у сферах післядипломної і позашкільної освіти підлягає ліцензуванню в установленому порядку. Підстави для розширення провадження освітньої діяльності визначаються спеціальними законами у сфері освіти, Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

9. У разі розширення провадження освітньої діяльності на рівнях вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), повної загальної середньої, дошкільної освіти та у сферах післядипломної і позашкільної освіти ліцензіат подає відповідну заяву разом з документами та відомостями, які підтверджують дотримання ліцензіатом цих Ліцензійних умов під час провадження ним освітньої діяльності на відповідному рівні або у сфері освіти.

10. Підстави для звуження провадження освітньої діяльності визначаються спеціальними законами у сфері освіти, Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

У разі звуження провадження освітньої діяльності ліцензіат подає відповідну заяву на рівні вищої освіти за формою згідно з додатками 1, 2, у сфері післядипломної освіти за формою згідно з додатками 4, 6, на рівні фахової передвищої освіти за формою згідно з додатками 5, 6, на рівні професійної (професійно-технічної) освіти за формою згідно з додатками 7, 8, 9.

У разі припинення провадження частини освітньої діяльності на рівнях вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), повної загальної середньої, дошкільної освіти та у сферах післядипломної і позашкільної освіти у певному місці провадження освітньої діяльності ліцензіат подає заяву про звуження провадження освітньої діяльності у певному місці провадження освітньої діяльності за формою згідно з додатком 3.

11. У разі встановлення факту використання за календарний рік менше 50 відсотків ліцензованого обсягу за певним рівнем вищої освіти або за певною освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти, орган ліцензування приймає рішення про звуження провадження освітньої діяльності у закладі освіти з урахуванням найбільшої фактичної кількості здобувачів вищої освіти протягом одного календарного року навчання за певним рівнем вищої освіти або за певною освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти.

У разі встановлення факту використання менше 25 відсотків ліцензованого обсягу протягом навчального року за певною спеціальністю орган ліцензування приймає рішення про звуження провадження освітньої діяльності у закладі освіти з урахуванням найбільшої фактичної кількості здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання) за відповідною спеціальністю.

12. Переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності на рівнях вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється органом ліцензування на підставі заяви ліцензіата за формою відповідно до законодавства згідно з додатками 10 - 12.

13. Для провадження освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства на рівнях вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти та у сфері післядипломної освіти ліцензіат повинен мати структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства (до функцій якого, зокрема, належить надання інформаційних, методичних, консультативних та організаційних послуг; оформлення запрошень на навчання; організаційна робота щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання, реєстрації місця проживання та перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні та в закладі освіти на законних підставах).

Ліцензіат забезпечує проведення для іноземців та осіб без громадянства, які в'їжджають в Україну з метою навчання, тестових випробувань на знання ними української або англійської мови.

Не менше 25 відсотків педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, які забезпечують реалізацію освітніх компонентів, передбачених освітньою програмою, з підготовки іноземців та осіб без громадянства, іншою ніж державна мова, повинні мати документ, що засвідчує володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, або мати кваліфікаційні документи (документ про вищу освіту, науковий ступінь), що засвідчують кваліфікацію з англійської мови (для вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти - на рівні не нижче CMP-2 за мовним стандартом НАТО - STANAG 6001).

14. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, що не зазначені у цих Ліцензійних умовах. Здобувач ліцензії (ліцензіат) не подає передбачені цими Ліцензійними умовами документи, якщо вони зберігаються у відкритих державних електронних реєстрах.

15. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії (ліцензіат).

Організаційні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності

16. Ліцензіат забезпечує зберігання документів:

 • копії яких подавалися до органу ліцензування;
 • які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії (ліцензіатом) у документах, які подавалися органу ліцензування;
 • які підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії.

Документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років, у тому числі в разі анулювання ліцензії, її переоформлення або звуження провадження освітньої діяльності.

17. Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих органу ліцензування, крім провадження освітньої діяльності за місцем проживання дитини на рівні дошкільної освіти та у сфері позашкільної освіти, провадження освітньої діяльності за місцем, наданим замовником для отримання короткострокових освітніх послуг у сфері позашкільної освіти (семінару, лекції, тренінгу, вебінару тощо), крім провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації працівника за місцем його роботи у сфері післядипломної освіти.

18. Ліцензіат забезпечує повідомлення органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви, протягом тридцяти календарних днів з дня настання таких змін.

Якщо зміна даних стосується зміни (нового) місця провадження освітньої діяльності, ліцензіат протягом семи робочих днів від дня настання таких змін подає органу ліцензування заяву про внесення змін до ліцензії на провадження освітньої діяльності у зв'язку із зміною місця провадження згідно з додатком 13 та копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, що підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності, та забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

19. Ліцензіат забезпечує присутність керівника або іншої уповноваженої посадової особи під час проведення органом ліцензування перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

20. Ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом, за певним рівнем освіти або у певній сфері освіти, або за певними місцями її провадження (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності.

21. Ліцензіат, що провадить освітню діяльність, повідомляє органу ліцензування про планове або позапланове припинення провадження освітньої діяльності загалом, за певним рівнем освіти або у певній сфері освіти, або за певними місцями її провадження протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для забезпечення продовження навчання здобувачів освіти.

22. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам Ліцензійних умов щодо започаткування провадження освітньої діяльності на відповідному рівні освіти або у сфері освіти, а ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги Ліцензійних умов щодо започаткування та провадження освітньої діяльності на певному (певних) рівні (рівнях) або у сфері (сферах) освіти в кожному місці провадження освітньої діяльності.

23. Всі особи, залучені здобувачем ліцензії (ліцензіатом) до провадження освітньої діяльності, діють за відповідними трудовими договорами (угодами).

Здобувач ліцензії (ліцензіат) забезпечує наявність трудових договорів (контрактів) у письмовій формі з усіма керівниками, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками. Здобувач ліцензії забезпечує наявність трудового договору (контракту) з керівником закладу освіти або з особою, що виконує обов'язки керівника закладу освіти (керівником або з особою, що виконує обов'язки керівника відокремленого структурного підрозділу, що провадить освітню діяльність, іншої юридичної особи; особою, найнятою (за потреби) фізичною особою - підприємцем для виконання обов'язків керівника) (крім професійного (професійно-технічного) навчання на виробництві).

Трудові договори (контракти) науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ за основним місцем роботи можуть бути укладені лише за результатами конкурсного відбору.

У разі заміщення посад науково-педагогічних працівників, які підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва, реалізують право на академічну мобільність для провадження професійної діяльності відповідно до укладеного договору про участь у програмі академічної мобільності, проходять військову службу за призовом та/або під час мобілізації, або перебувають у соціальній відпустці, та у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.

24. Кожен працівник закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, дошкільного підрозділу, структурного підрозділу іншої юридичної особи, що забезпечує здобуття позашкільної освіти, фізичної особи - підприємця чи інша фізична особа, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти або виконує професійні обов'язки за відповідним договором (угодою) на рівнях дошкільної, повної загальної середньої освіти та у сфері позашкільної освіти, відповідно до законодавства повинні пройти обов'язковий профілактичний медичний огляд та здійснити обов'язкові щеплення, що відображається в їх особистій медичній книжці встановленого зразка.

25. Ліцензіат повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів (крім будівель, існуюча об'ємно-планувальна схема яких не розрахована на здійснення заходів щодо інклюзивності), що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень.

Вимоги щодо відповідності будівель, споруд і приміщень вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами не стосуються:

 • провадження освітньої діяльності ліцензіата на рівні дошкільної освіти та/або у сфері позашкільної освіти, який не провадить освітньої діяльності для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
 • провадження освітньої діяльності на виробництві на рівні професійної (професійно-технічної) освіти;
 • осіб, що підвищують кваліфікацію за місцем своєї роботи;
 • закладів спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю.

26. Медичне обслуговування, організація харчування та прання, ведення бухгалтерського обліку і діловодства, інші додаткові для здійснення освітнього процесу види діяльності ліцензіатів, передбачені законодавством, можуть забезпечуватися та здійснюватися шляхом залучення ліцензіатами на договірних умовах інших суб'єктів господарювання, що мають право надавати відповідні послуги.

27. Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які цього потребують, повинні бути забезпечені гуртожитком (крім навчання на виробництві).

28. Ліцензіат (крім ліцензіатів на рівні дошкільної освіти та у сфері позашкільної освіти) забезпечує за місцем провадження освітньої діяльності доступ учасників освітнього процесу до Інтернету в номінальній швидкості для виконання затвердженої (затверджених) освітньої (освітніх) програми (програм), включаючи самостійну роботу здобувачів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників.

29. Здобувач ліцензії та ліцензіат (крім фізичних осіб - підприємців, які не використовують найманої праці, та професійного (професійно-технічного) навчання на виробництві) забезпечують на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до інформації та документів, передбачених Законом України "Про освіту" та спеціальними законами у сфері освіти.

У разі започаткування або провадження освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства на офіційному веб-сайті здобувача ліцензії (ліцензіата) повинна бути сторінка англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про суб'єкта освітньої діяльності, правила прийому іноземців та осіб без громадянства, умови навчання та проживання іноземців та осіб без громадянства, контактна інформація тощо.

30. Здобувач ліцензії забезпечує подання в електронній формі відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу, які передбачені цими Ліцензійними умовами, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Ліцензіат повинен забезпечити актуальність відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Відомості про зміни даних у кадровому та матеріально-технічному забезпеченні вносяться ліцензіатом протягом тридцяти календарних днів з дня настання таких змін.

31. Вищі військові навчальні заклади (військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання), заклади фахової передвищої військової освіти, заклади фахової передвищої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти із специфічними умовами навчання подають відомості про дотримання кадрових, технологічних та інших вимог безпосередньо органу ліцензування.

32. Відповідальність за достовірність даних, внесених до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, несе здобувач ліцензії (ліцензіат).

33. Документи формуються у справу (електронну справу), підписуються керівником закладу освіти або уповноваженою на це особою.

Спеціальні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності

34. Ліцензіатам забороняється провадити діяльність релігійних організацій чи політичних партій або брати участь у такій діяльності (крім закладів освіти, визначених частиною другою статті 31 Закону України "Про освіту").

Здобувач ліцензії (ліцензіат) не може перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та/або не можуть діяти в інтересах таких осіб.

Започаткування та провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти

Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання

35. Здобувач ліцензії (ліцензіат) повинен бути забезпечений науково-педагогічними (педагогічними) та/або науковими працівниками, необхідними для реалізації освітніх компонентів, передбачених освітньою (освітніми) програмою (програмами) на відповідному рівні вищої освіти.

Частка науково-педагогічних (педагогічних) та/або наукових працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене звання та працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за основним місцем роботи, повинна становити не менше 50 відсотків на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти, з них осіб, які мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора, повинна становити:

 • для другого (магістерського) рівня вищої освіти - не менше 10 відсотків;
 • для третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) рівня вищої освіти - не менше двох докторів наук (для освітньо-творчих програм замість доктора наук може враховуватися доктор мистецтва) для здійснення керівництва науковою складовою кожної освітньо-наукової / освітньо-творчої програми.

Склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, відповідну освітній програмі, повинен бути не менш як три особи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання та працюють у закладі освіти за основним місцем роботи.

Для наукових установ, які належать до сфери управління Національної академії наук (у тому числі подвійного з МОН підпорядкування) та провадять освітню діяльність на другому (магістерському) та/або третьому (освітньо-науковому / освітньо-творчому) рівні вищої освіти, вимога щодо обов'язкової наявності наукових працівників за основним місцем роботи на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти, не застосовується.

Для науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які здійснюють освітній процес, для галузей знань "Освіта/Педагогіка", "Культура і мистецтво", спеціальностей "Журналістика", "Архітектура та містобудування" почесні звання "Народний артист", "Народний художник", "Народний архітектор", "Народний вчитель", "Заслужений діяч мистецтв", "Заслужений тренер України", "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України" прирівнюються до вченого звання професора, почесні звання "Заслужений артист", "Заслужений художник", "Заслужений архітектор", "Заслужений вчитель", "Заслужений працівник культури", "Заслужений майстер спорту України", "Заслужений працівник освіти", "Заслужений майстер народної творчості України", "Заслужений журналіст" - вченого звання доцента.

36. Здобувач ліцензії (ліцензіат) повинен забезпечити кожний освітній компонент освітньої програми на відповідному рівні вищої освіти науково-педагогічними (педагогічними) та/або науковими працівниками з урахуванням відповідності їх освітньої та/або професійної кваліфікації. Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п'ять років, визначених у пункті 38 цих Ліцензійних умов.

37. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників освітньому компоненту визначається:

на підставі документів встановленого зразка про:

 • про вищу освіту;
 • присудження наукового ступеня (однакова за змістом спеціальність (предметна спеціальність, спеціалізація);
 • наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом (спеціальністю, спеціалізацією) не менше п'яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);
 • керівництво (консультування) дисертації на здобуття наукового ступеня за спеціальністю, що була захищена в Україні або за кордоном;
 • щонайменше п'ятьма публікаціями у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, протягом останніх п'яти років.

38. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п'ять років:

1) наявність не менше п'яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

2) наявність одного патенту на винахід або п'яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п'яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

4) наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня;

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

8) виконання функцій (повноважень, обов'язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора / члена редакційної колегії / експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради / науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових / науково-методичних / експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю);

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання "суддя міжнародної категорії";

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою);

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій;

13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов'язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов'язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III - IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II - III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру "Мала академія наук України"; участь у журі III - IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II - III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру "Мала академія наук України" (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) рівня);

16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об'єднаних Націй (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

18) участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн - членів НАТО (для вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об'єднаннях;

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

Під час визначення досягнень у професійній діяльності науково-педагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися досягнення за попередніми місцями роботи, п'ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в роботі з об'єктивних причин (соціальна відпустка, академічна відпустка, призов/мобілізація на військову службу чи військова служба за контрактом, тривала непрацездатність тощо).

Вимога наявності досягнень у професійній діяльності не застосовується до науково-педагогічних (наукових) працівників із стажем науково-педагогічної роботи менше трьох років, працівників, що мають статус учасника бойових дій, а також до фахівців-практиків, які працюють на посадах науково-педагогічних (наукових) працівників на умовах сумісництва в обсязі 0,25 або менше, або 150 годин навчального навантаження на навчальний рік.

Для закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за мистецькими спеціальностями галузі знань "02 Культура і мистецтво", спеціальностями "014 Середня освіта (Музичне мистецтво)", "014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)", замість наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, науково-педагогічним (педагогічним) працівникам мистецьких спеціальностей можуть зараховуватися такі оприлюднені здобутки: літературні твори, переклади літературних творів, твори живопису, декоративного мистецтва, архітектури, архітектурні проекти, скульптурні, графічні, фотографічні твори, твори дизайну, музичні твори, аудіо- та відеотвори, передачі (програми) організації мовлення, медіатвори, сценічні постановки, концертні програми (сольні та ансамблеві) кінотвори, анімаційні твори, аранжування творів, рекламні твори.

Технологічні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності для освітніх програм на відповідному рівні вищої освіти

39. До матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності до здобувача ліцензії (ліцензіата) встановлюються такі технологічні вимоги:

1) наявність документів, які підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності на строк не менший необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності;

2) забезпечення навчальними аудиторіями та лабораторіями, майстернями, включаючи комп'ютерні робочі місця (враховується комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми років), полігонами, обладнанням та устаткуванням, спортивними залами та спортивними майданчиками (стадіоном) в обсязі, достатньому для виконання затвердженої (затверджених) освітньої (освітніх) програми (програм) та навчальних планів, медичним пунктом, бібліотекою з читальним залом, актовим чи концертним залом та пунктом харчування;

3) забезпечення навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням повинно становити не менше 25 відсотків кількості аудиторій.

Площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу повинна становити не менш як 2,4 кв. метра на одну особу з урахуванням не більше трьох змін навчання, але не менше 2000 кв. метрів для закладу вищої освіти та не менше 1500 кв. метрів для територіально відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти з урахуванням ліцензованих обсягів всіх дійсних ліцензій.

Для наукової установи, яка провадить освітню діяльність на другому (магістерському) та/або третьому (освітньо-науковому / освітньо-творчому) рівні вищої освіти, площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу повинна становити не менш як 2,4 кв. метра на одну особу з урахуванням не більше трьох змін навчання та ліцензованих обсягів всіх дійсних ліцензій.

40. Здобувач ліцензії (ліцензіат) повинен забезпечити дотримання вимог до матеріально-технічної бази, які визначені особливостями ліцензування освітньої діяльності за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

Перелік документів, які подає здобувач ліцензії (ліцензіат) для започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти

41. Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти, ліцензіат разом із заявою про розширення провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти згідно з додатком 14 подає:

1) копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, що підтверджують право власності чи користування майном для кожного місця провадження освітньої діяльності на строк не менший необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності;

2) концепцію освітньої діяльності на заявленому рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти, яка включає:

 • перелік освітніх програм за спеціальностями із зазначенням освітніх компонентів для кожної освітньої програми, спрямованих на досягнення передбачених такими програмами результатів навчання у разі ліцензування започаткування освітньої діяльності на певному рівні вищої освіти (у разі розширення провадження освітньої діяльності щодо збільшення ліцензованого обсягу на певному рівні вищої освіти зазначається тільки перелік освітніх програм за спеціальностями);
 • перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених освітньою програмою результатів навчання, із зазначенням необхідних засобів для провадження освітньої діяльності (у разі ліцензування освітніх програм, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти);
 • інформацію про відповідність стандарту вищої освіти відповідного рівня та/або професійному стандарту, відповідно до яких здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити освітню діяльність;

3) відомості про науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти, згідно з додатком 15;

4) відомості про науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи, мають відповідну освітній програмі освітню та/або професійну кваліфікацію (крім розширення провадження освітньої діяльності щодо збільшення ліцензованого обсягу на певному рівні вищої освіти), згідно з додатком 16;

5) відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності (у разі ліцензування освітніх програм, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання) згідно з додатком 17;

6) відомості про засоби провадження освітньої діяльності (у разі ліцензування освітніх програм, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти) згідно з додатком 18;

7) письмове зобов'язання (у довільній формі) щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання (крім закладів спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю) (у разі започаткування освітньої діяльності);

8) копію документа (документів), який (які) підтверджує (підтверджують) забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (крім закладів спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю) (у разі розширення провадження освітньої діяльності);

9) документ про декларування необхідності збільшення ліцензованого обсягу за певним рівнем вищої освіти (у разі розширення провадження освітньої діяльності щодо збільшення ліцензованого обсягу на певному рівні вищої освіти), який включає:

 • перелік спеціальностей на відповідному рівні освіти із зазначенням освітніх програм за кожною спеціальністю;
 • контингент здобувачів освіти за кожною освітньою програмою відповідної спеціальності за останній календарний рік;
 • обґрунтування необхідності збільшення ліцензованого обсягу на певному рівні вищої освіти;

10) інформацію про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті інформації та документів, передбачених Законами України "Про освіту" та "Про вищу освіту", згідно з додатком 19;

11) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання);

12) копію відповідного рішення президії Національної академії наук, національних галузевих академій наук для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності науковими установами, що перебувають в їх віданні (для здобувачів ліцензії (ліцензіатів) - наукових установ Національної академії наук, національних галузевих академій наук);

13) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб;

14) опис документів, що подаються для отримання ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності, у двох примірниках згідно з додатком 20.

42. У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом освіти іноземної держави (для відокремленого структурного підрозділу (філії) такого закладу освіти), додатково подаються такі документи:

1) копії документів, що засвідчують правові підстави утворення та функціонування на території України відокремленого структурного підрозділу (філії) закладу освіти іноземної держави (міжнародний договір, дозвіл МОН, дозвіл (згода) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу чи його відокремленого структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);

2) копії документів, що засвідчують визнання закладу освіти в системі освіти іноземної держави та/або акредитацію (визнання) освітніх / освітньо-професійних програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та переклад таких документів на українську мову, засвідчений нотаріально.

У разі, коли здобувач ліцензії (ліцензіант) утворений за участю іноземної (іноземних) фізичної (фізичних) та/або юридичної (юридичних) особи (осіб), додатково подається дозвіл МОН.

Започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти

Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти

43. Здобувач ліцензії (ліцензіат) повинен бути забезпечений педагогічними, науково-педагогічними, науковими та іншими працівниками, необхідними для виконання затвердженої (затверджених) освітньої (освітніх) програми (програм) підвищення кваліфікації за спеціальністю, що ліцензується, програм підготовки в інтернатурі за спеціальністю та навчальних планів.

Кожний освітній компонент освітньої програми підвищення кваліфікації з певної спеціальності, освітні та практичні компоненти програми підготовки в інтернатурі з певної спеціальності повинні бути в повному обсязі забезпечені педагогічними, науково-педагогічними, науковими та іншими працівниками з урахуванням їх освітньої та/або професійної кваліфікації. Відповідність кваліфікації визначається спеціальністю згідно з документом про вищу освіту або науковий ступінь, або практичним досвідом професійної та/або управлінської роботи, що безпосередньо стосується змісту освітнього (практичного) компонента, не менше трьох років (педагогічна та/або науково-педагогічна діяльність враховується тільки для програм підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників).

Технологічні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти

44. До матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти до здобувача ліцензії (ліцензіата) встановлюються такі технологічні вимоги:

1) наявність документів, які підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності;

2) забезпечення навчальними приміщеннями та засобами провадження освітньої діяльності в обсязі, достатньому для виконання затверджених освітньої (освітніх) програми (програм) підвищення кваліфікації, програм підготовки в інтернатурі та навчальних планів відповідної спеціальності.

Для закладу освіти, який провадить освітню діяльність тільки у сфері післядипломної освіти, площа навчальних приміщень для здійснення освітнього процесу повинна становити не менш як 2,4 кв. метра на одну особу з урахуванням не більше трьох змін навчання та ліцензованих обсягів всіх чинних ліцензій (крім підвищення кваліфікації у дистанційній формі навчання за державним замовленням та підвищення кваліфікації працівника за місцем його роботи).

45. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти до здобувача ліцензії (ліцензіата) передбачає наявність затверджених освітньої (освітніх) програми (програм) підвищення кваліфікації, програм підготовки в інтернатурі та навчальних планів відповідної спеціальності (освітньої програми), програм навчальних дисциплін.

46. До інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти до здобувача ліцензії (ліцензіата) встановлюється вимога щодо забезпечення доступу здобувачів освіти до електронних версій необхідних підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій тощо (або відповідного електронного ресурсу).

Перелік документів, який подає здобувач ліцензії (ліцензіат) для започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти

47. Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти, ліцензіат разом із заявою про розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти згідно з додатком 21 подає:

1) копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, що підтверджують право власності чи користування майном для кожного місця провадження освітньої діяльності;

2) концепцію освітньої діяльності, яка включає перелік освітніх програм із зазначенням освітніх компонентів для кожної освітньої програми відповідної спеціальності, спрямованих на досягнення передбачених такими освітніми програмами результатів навчання, із зазначенням необхідних засобів для провадження освітньої діяльності (у разі ліцензування підвищення кваліфікації за спеціальністю);

3) концепцію освітньої діяльності, яка включає перелік програм із зазначенням освітніх та практичних компонентів для кожної програми відповідної спеціальності, із зазначенням необхідних засобів для провадження освітньої діяльності (у разі ліцензування підготовки в інтернатурі за спеціальністю);

4) відомості про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітньою (освітніми) програмою (програмами) підвищення кваліфікації із спеціальності або програмами підготовки в інтернатурі із спеціальності згідно з додатком 22;

5) відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти згідно додатком 23;

6) відомості про засоби провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти згідно з додатком 24;

7) письмове зобов'язання (у довільній формі) щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання (крім закладів спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю) (у разі започаткування освітньої діяльності);

8) копію (копії) документа (документів), який (які) підтверджує (підтверджують) забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (крім підвищення кваліфікації осіб за місцем своєї роботи та закладів спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю) (у разі розширення провадження освітньої діяльності);

9) інформацію про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті інформації та документів, передбачених Законом України "Про освіту", згідно з додатком 25;

10) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання);

11) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб;

12) опис документів, що подаються для отримання ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти, у двох примірниках згідно з додатком 26.

Започаткування та провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти

Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності
на рівні фахової передвищої освіти

48. Здобувач ліцензії (ліцензіат) повинен бути забезпечений педагогічними працівниками, необхідними для реалізації затверджених освітньо-професійних програм відповідної спеціальності та навчальних планів.

Кожний освітній компонент повинен бути забезпечений педагогічними працівниками з урахуванням їх освітньої та/або професійної кваліфікації. Відповідність кваліфікації визначається спеціальністю згідно з документом про вищу освіту або науковий ступінь, або досвідом практичної роботи за відповідним фахом не менше п'яти років (крім педагогічної чи науково-педагогічної діяльності).

Частка педагогічних працівників, які працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за основним місцем роботи, повинна становити не менше 50 відсотків за відповідною спеціальністю.

Здобувач ліцензії (ліцензіат) для відповідної спеціальності повинен мати не менше трьох педагогічних працівників, які працюють у закладі освіти за основним місцем роботи, мають освітню та/або професійну кваліфікацію, яка відповідає спеціальності, що ліцензується, з яких не менш як дві особи мають вищу педагогічну категорію.

49. У разі запровадження освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства не менше 25 відсотків педагогічних працівників, які забезпечують реалізацію освітніх компонентів, передбачених освітньою програмою, з підготовки іноземців та осіб без громадянства іншою ніж державна мовою, повинні мати документ, що засвідчує володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, або мати кваліфікаційні документи (документ про вищу освіту, науковий ступінь), що засвідчують кваліфікацію з англійської мови.

Технологічні вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем фахової передвищої освіти

50. До матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти до здобувача ліцензії (ліцензіата) встановлюються такі технологічні вимоги:

1) наявність документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, які підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності на строк не менший необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності;

2) забезпечення майстернями, навчальними кабінетами та лабораторіями, включаючи комп'ютерні робочі місця (враховується комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми років), полігонами, обладнанням та устаткуванням, спортивними залами та спортивними майданчиками (стадіоном) відповідно до затверджених освітньо-професійних програм відповідної спеціальності та навчальних планів, медичним пунктом, бібліотекою з читальним залом, актовим чи концертним залом та пунктом харчування;

3) забезпечення навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням повинно становити не менше 20 відсотків кількості навчальних аудиторій.

Площа навчальних приміщень для здійснення освітнього процесу повинна становити не менше 2,4 кв. метра на одного здобувача освіти з урахуванням не більше трьох змін навчання та ліцензованих обсягів всіх чинних ліцензій.

51. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти до здобувача ліцензії (ліцензіата) передбачає наявність затверджених освітньо-професійних програм та відповідних навчальних планів, програм навчальних дисциплін та програми практик, що відповідають вимогам стандартів фахової передвищої освіти та/або стандартів спеціалізованої освіти (для закладів спеціалізованої освіти).

52. До інформаційного забезпечення освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти до здобувача ліцензії (ліцензіата) встановлюються такі вимоги щодо наявності:

1) на кожного здобувача освіти по одному примірнику підручника із обов'язкових для вивчення навчальних предметів та/або забезпечення постійного доступу до їх електронних версій (якщо освітньо-професійна програма передбачає здобуття профільної середньої освіти);

2) на кожні п'ять здобувачів освіти не менше одного підручника, навчального посібника, конспекту лекцій, хрестоматій з інших дисциплін згідно з переліком рекомендованої літератури та/або забезпечення постійного доступу до їх електронних версій;

3) у бібліотеці (у тому числі в електронній формі) не менше двох різних найменувань фахових періодичних видань відповідного або спорідненого профілю для кожної спеціальності.

Перелік документів, які подає здобувач ліцензії (ліцензіат) для започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти

53. Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти, ліцензіат разом із заявою про розширення провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти згідно з додатком 27 подає:

1) копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, що підтверджують право власності чи користування майном для кожного місця провадження освітньої діяльності на строк не менший необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності;

2) концепцію освітньої діяльності за спеціальністю, яка включає:

 • перелік освітніх програм за спеціальністю із зазначенням освітніх компонентів для кожної освітньої програми, спрямованих на досягнення передбачених такими програмами результатів навчання із зазначенням необхідних засобів для провадження освітньої діяльності;
 • інформацію про відповідність стандарту фахової передвищої освіти та/або професійному стандарту, відповідно до яких здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити освітню діяльність;

3) відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти, згідно з додатком 28;

4) відомості про педагогічних працівників, які працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за основним місцем роботи, мають освітню та/або професійну кваліфікацію, яка відповідає спеціальності, що ліцензується, на рівні фахової передвищої освіти, згідно з додатком 29;

5) інформацію про наявність структурного підрозділу з роботи з іноземцями та особами без громадянства) (у разі започаткування провадження освітньої діяльності з навчання іноземців та осіб без громадянства за акредитованими спеціальностями);

6) відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу освіти на рівні фахової передвищої освіти згідно з додатком 30;

7) відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти згідно з додатком 31;

8) відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти згідно з додатком 32;

9) письмове зобов'язання (у довільній формі) щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання (крім закладів спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю) (у разі започаткування освітньої діяльності);

10) копію (копії) документа (документів), який (які) підтверджує (підтверджують) забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (крім закладів спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю) (у разі розширення провадження освітньої діяльності);

11) інформацію про необхідність збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (у разі розширення провадження освітньої діяльності щодо збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю), яка включає:

 • перелік освітніх програм, які виконуються за відповідною спеціальністю;
 • контингент здобувачів освіти за кожною освітньою програмою відповідної спеціальності за останній навчальний рік;
 • обґрунтування необхідності збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю;

12) інформацію про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті інформації та документів, передбачених Законами України "Про освіту", "Про фахову передвищу освіту", згідно з додатком 33;

13) інформацію про наявність на офіційному веб-сайті здобувача ліцензії (ліцензіата) сторінки англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про суб'єкта освітньої діяльності, правила прийому іноземців та осіб без громадянства, умови навчання та проживання іноземців та осіб без громадянства, контактна інформація тощо (у разі започаткування провадження освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства за акредитованими спеціальностями);

14) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання);

15) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб;

16) опис документів, що подаються для отримання ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності за спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти, у двох примірниках згідно з додатком 34.

54. У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом освіти іноземної держави (для відокремленого структурного підрозділу (філії) такого закладу освіти), додатково подаються такі документи:

1) копії документів, що засвідчують правові підстави утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його відокремленого структурного підрозділу (міжнародний договір, дозвіл МОН, дозвіл (згода) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу чи його відокремленого структурного підрозділу (філії) на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);

2) копії документів, що засвідчують визнання закладу освіти в системі освіти іноземної держави та/або акредитацію (визнання) освітніх / освітньо-професійних програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та переклад таких документів на українську мову, засвідчений нотаріально.

Започаткування та провадження освітньої діяльності на рівні професійної
(професійно-технічної) освіти

Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем професійної (професійно-технічної) освіти

55. Здобувач ліцензії (ліцензіат) повинен бути забезпечений педагогічними працівниками з відповідною освітньою та/або професійною кваліфікацією, необхідними для викладання усіх навчальних предметів (модулів) навчального плану з урахуванням чисельності контингенту здобувачів освіти та норм педагогічного навантаження на одну тарифну ставку.

Відповідність освітньої кваліфікації педагогічного працівника (викладача) визначається спеціальністю згідно з документом про вищу, фахову передвищу освіту та підвищенням кваліфікації за відповідною дисципліною не менше 72 годин.

Кожний вид професійно-практичної підготовки повинен бути в повному обсязі забезпечений майстрами (інструкторами) виробничого навчання з урахуванням відповідності їх освітньої та професійної кваліфікації за відповідною або суміжною професією.

Відповідність освітньої кваліфікації педагогічного працівника (майстра виробничого навчання, інструктора) визначається спеціальністю (професією) згідно з документом про вищу, фахову передвищу освіту.

Відповідність професійної кваліфікації за відповідною або суміжною професією майстрів виробничого навчання (інструкторів) визначається згідно з документом про професійну (професійно-технічну) освіту або досвідом практичної роботи за відповідним фахом (професією) не менше п'яти років (крім педагогічної чи науково-педагогічної діяльності) та підвищенням кваліфікації не менше 72 годин.

Технологічні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем професійної (професійно-технічної) освіти

56. До матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності на рівнях професійної (професійно-технічної) освіти до здобувача ліцензії (ліцензіата) встановлюються такі технологічні вимоги:

1) наявність документів, які підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності;

2) забезпечення майстернями, навчальними кабінетами та лабораторіями, у тому числі комп'ютерними робочими місцями, полігонами, обладнанням та устаткуванням, спортивними залами та спортивними майданчиками (стадіоном) в обсязі, достатньому для виконання затверджених навчальних планів, медичним пунктом, бібліотекою та пунктом харчування.

Під час проведення професійного (професійно-технічного) навчання на виробництві наявність спортивної зали та спортивного майданчика (стадіону), гуртожитку, бібліотеки та пункту харчування не є обов'язковим.

Під час проведення професійного (професійно-технічного) навчання на виробництві за індивідуальною формою навчання, що передбачає навчання на робочому місці під керівництвом кваліфікованих робітників - інструкторів виробничого навчання, наявність майстерень, навчальних кабінетів та лабораторій, включаючи комп'ютерні робочі місця, не є обов'язковим.

57. До навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти до здобувача ліцензії (ліцензіата) встановлюються такі технологічні вимоги:

1) наявність:

 • навчальних планів, затверджених в установленому порядку, відповідно до державних стандартів професійно-технічної освіти (стандартів професійної (професійно-технічної) освіти), професійних стандартів (у разі відсутності - кваліфікаційної характеристики професії);
 • робочої програми з кожного навчального предмета навчального плану;
 • програми професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки;
 • методичних рекомендацій щодо виконання державної кваліфікаційної атестації;
 • критеріїв державної кваліфікаційної атестації випускників;

2) забезпечення навчальними матеріалами для кожного навчального предмета навчального плану та професійно-практичної підготовки (поурочно-тематичних планів, планів виробничого навчання з професії на семестр чи курс навчання, планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт, методичних вказівок для тематичного та вихідного контролю, критеріїв оцінювання знань і вмінь);

3) забезпечення програмами усіх видів виробничих практик.

58. До інформаційного забезпечення освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти до здобувача ліцензії (ліцензіата) встановлюються технологічні вимоги щодо забезпечення на кожних трьох здобувачів освіти не менше одного підручника, навчального посібника, хрестоматій з інших предметів згідно з переліком рекомендованої літератури та/або забезпечення постійного доступу до їх електронних версій (або відповідного електронного ресурсу).

Перелік документів, які подає здобувач ліцензії (ліцензіат) для започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності за рівнем професійної (професійно-технічної) освіти

59. Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти, ліцензіат разом із заявою про розширення провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти згідно додатком 35 подає:

1) копію положення про відокремлений структурний підрозділ (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) (крім розширення провадження освітньої діяльності);

2) копію положення про підрозділ підприємства або закладу освіти, до повноважень якого належить професійне (професійно-технічне) навчання кваліфікованих робітників (у разі ліцензування професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації та/або перепідготовки, у тому числі на виробництві) (крім розширення провадження освітньої діяльності);

3) копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, що підтверджують право власності чи користування майном для кожного місця провадження освітньої діяльності;

4) копії затверджених в установленому порядку робочих навчальних планів, розроблених на основі державних стандартів професійно-технічної освіти (стандартів професійної (професійно-технічної) освіти), професійних стандартів або типових навчальних планів з пояснювальною запискою до них;

5) відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти згідно додатком 36;

6) відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти згідно додатком 37;

7) відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) на рівні професійної (професійно-технічної) освіти згідно додатком 38;

8) відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) на рівні професійної (професійно-технічної) освіти згідно додатком 39;

9) письмове зобов'язання (у довільній формі) щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання (крім ліцензування професійної (професійно-технічного) навчання на виробництві) (у разі започаткування провадження освітньої діяльності);

10) копію (копії) документа (документів), який (які) підтверджує (підтверджують) забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (крім ліцензування провадження професійної (професійно-технічного) навчання на виробництві) (у разі розширення провадження освітньої діяльності);

11) інформацію про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті інформації та документів, передбачених Законом України "Про освіту", згідно додатком 40;

12) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання);

13) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб;

14) опис документів, що подаються для отримання ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти або розширення провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти, у двох примірниках згідно додатком 41;

15) опис документів, що подаються для отримання ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти або розширення провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти закладом освіти іноземної держави, відокремлений структурний підрозділ (філія) якого утворюється і функціонує на території України, у двох примірниках згідно додатком 42.

60. Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом професійної (професійно-технічної) освіти іноземної держави, відокремлений структурний підрозділ (філія) якого утворюється та функціонує на території України, додатково подаються такі документи:

1) копії документів, що підтверджують правові засади утворення та функціонування на території України закладу професійної (професійно-технічної) освіти іноземної держави чи його відокремленого структурного підрозділу (міжнародний договір, дозвіл (згода) уповноваженого органу управління освітою (забезпечення якості освіти) держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу освіти чи його відокремленого структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);

2) копії документів, що підтверджують визнання закладу професійної (професійно-технічної) освіти в системі освіти іноземної держави та/або акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та переклад зазначених документів на українську мову, засвідчений нотаріально;

3) копії погоджених з МОН освітньої/професійної програми та навчального плану українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність.

Започаткування та провадження освітньої діяльності на рівні повної загальної середньої освіти

Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти (початкової, базової середньої, профільної середньої освіти)

61. Ліцензіат повинен бути забезпечений педагогічними працівниками, іншими фізичними особами, які мають право провадити педагогічну діяльність у сфері загальної середньої освіти, необхідними для реалізації освітнього процесу та затвердженої (затверджених) освітньої (освітніх) програми (програм). У ліцензіата допускається наявність вакантних посад не більш як 10 відсотків загальної чисельності педагогічних працівників згідно із штатним розписом. Ліцензіат, який має ліцензії на два або три рівні повної загальної середньої освіти, складає штатний розпис для закладу освіти в цілому.

Керівник закладу загальної середньої освіти (філії закладу загальної середньої освіти) / керівник структурного підрозділу іншого закладу освіти, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, повинен відповідати таким вимогам:

 • бути громадянином України;
 • вільно володіти державною мовою;
 • мати вищу освіту ступеня не нижче магістра;
 • мати стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти);
 • мати стан фізичного і психічного здоров'я, що не перешкоджає виконанню посадових обов'язків, який підтверджується відповідним записом в особистій медичній книжці встановленого зразка.

Педагогічні працівники, інші фізичні особи, які провадять педагогічну діяльність і залучені до здійснення освітнього процесу, повинні відповідати таким вимогам:

 • мати педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію;
 • вільно володіти державною мовою (для громадян України) або володіти державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства);
 • мати стан фізичного і психічного здоров'я, що не перешкоджає виконанню професійних обов'язків, який підтверджується відповідним записом в особистій медичній книжці встановленого зразка.

Педагогічні працівники перший рік своєї роботи можуть не мати педагогічної освіти, мати вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю, не мати професійної кваліфікації педагогічного працівника за умови, що вони проходять педагогічну інтернатуру. На другий рік своєї роботи такі педагогічні працівники повинні отримати професійну кваліфікацію педагогічного працівника.

Технологічні вимоги щодо провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти (початкової, базової середньої, профільної середньої освіти)

62. Ліцензіат під час провадження освітньої діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти повинен дотримуватись таких вимог до матеріально-технічного забезпечення:

1) бути забезпеченим обладнаними навчальними приміщеннями, спортивними залами та спортивними майданчиками в обсязі, достатньому для виконання затвердженої (затверджених) освітньої (освітніх) програми (програм), медичним пунктом, бібліотекою (мінімальні вимоги до комплектації визначаються в цих Ліцензійних умовах), ресурсною кімнатою, медіатекою, пунктом харчування;

2) мати документи, які підтверджують право власності чи користування майном для кожного місця провадження освітньої діяльності.

63. До навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти встановлюються такі вимоги:

1) наявність затвердженої (затверджених) освітньої (освітніх) програми (програм);

2) наявність на кожного учня по одному примірнику підручника з обов'язкових для вивчення навчальних предметів та/або забезпечення постійного доступу до їх електронних версій (або відповідного електронного ресурсу);

3) наявність веб-сайту закладу освіти або сторінок на веб-сайті його засновника (засновників) з інформацією про його діяльність;

4) наявність бібліотечного фонду закладу освіти, який повинен складатися з:

 • художньої літератури для забезпечення виконання навчальних програм з навчальних предметів української, зарубіжної літератури, літератури корінних народів та національних меншин згідно з навчальним планом (з урахуванням наявності хрестоматій) або необхідно забезпечити кожному учневі постійний доступ до їх електронних версій (або відповідного електронного ресурсу);

довідкової літератури:

 • словників перекладних - по одному примірнику на п'ять учнів (з кожної іноземної мови згідно з навчальним планом) або необхідно забезпечити кожному учневі постійний доступ до їх електронних версій (або відповідного електронного ресурсу);
 • тлумачних, орфографічних словників, словників іншомовних слів (українською мовою) - по одному примірнику на п'ять учнів кожного виду словника або необхідно забезпечити кожному учневі постійний доступ до їх електронних версій (або відповідного електронного ресурсу).

Перелік документів, які подає здобувач ліцензії (ліцензіат) для започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти

64. Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності на рівні повної загальної середньої освіти, ліцензіат разом із заявою про розширення провадження освітньої діяльності на рівні повної загальної середньої освіти згідно з додатком 43 подає:

1) копію положення про філію закладу загальної середньої освіти, основним видом діяльності якої є освітня діяльність / структурного підрозділу (у разі наявності);

2) письмове зобов'язання (у довільній формі) щодо виконання кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом певного рівня повної загальної середньої освіти (та стандартом спеціалізованої освіти для закладів спеціалізованої освіти), забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці;

3) письмове зобов'язання (у довільній формі) щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, споруд, приміщень закладу освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання або копію (копії) документа (документів), який (які) підтверджує (підтверджують) забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

4) копії документів, що засвідчують рівень освіти, рівень володіння державною мовою керівника юридичної особи, що виконує обов'язки керівника закладу загальної середньої освіти / керівника закладу загальної середньої освіти (філії закладу загальної середньої освіти) / керівника структурного підрозділу іншого закладу освіти, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти;

5) довідку про стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи керівника закладу загальної середньої освіти (для державних і комунальних закладів загальної середньої освіти);

6) копію особистої медичної книжки встановленого зразка керівника юридичної особи, що виконує обов'язки керівника закладу загальної середньої освіти / керівника закладу загальної середньої освіти (філії закладу загальної середньої освіти) / керівника структурного підрозділу іншого закладу освіти, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти;

7) відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту відповідного рівня повної загальної середньої освіти (у разі розширення провадження освітньої діяльності), згідно з додатком 44;

8) відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання вимог державного стандарту відповідного рівня повної загальної середньої освіти (у разі розширення провадження освітньої діяльності), згідно з додатком 45;

9) відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання вимог державного стандарту відповідного рівня повної загальної середньої освіти (у разі розширення провадження освітньої діяльності), згідно з додатком 46;

10) копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, що підтверджують право власності чи користування майном для кожного місця провадження освітньої діяльності (у разі розширення провадження освітньої діяльності);

11) інформацію про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті інформації та документів, передбачених Законами України "Про освіту" та "Про повну загальну середню освіту" (у разі розширення провадження освітньої діяльності), згідно з додатком 47;

12) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб;

13) опис документів, що подаються здобувачем ліцензії для отримання ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти, у двох примірниках згідно з додатком 48; для ліцензіатів щодо розширення провадження освітньої діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти, у двох примірниках згідно з додатком 49.

65. У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити (провадить) освітню діяльність за освітніми/навчальними програмами (стандартами) іншої держави, то додатково подаються копії документів, що підтверджують визнання закладу освіти у системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми (стандарту), за якою (яким) передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, видані уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми (стандарту) (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та переклад цих документів на українській мові, засвідчений нотаріально.

У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом освіти іноземної держави (для структурного підрозділу (філії) такого закладу освіти), додатково подаються:

 • копії документів, що підтверджують правові підстави утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (філії) (міжнародний договір / дозвіл МОН та дозвіл (згода) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу чи його структурного підрозділу (філії) на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);
 • копії документів, що підтверджують визнання закладу освіти в системі освіти іноземної держави та/або акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та переклад цих документів на українську мову, засвідчений нотаріально (якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) планує видавати документи про відповідний рівень загальної середньої освіти цієї іноземної держави).

Започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем
дошкільної освіти

66. Ліцензіат повинен бути забезпечений педагогічними працівниками, іншими фізичними особами, які мають право провадити освітню діяльність на рівні дошкільної освіти, необхідними для реалізації освітнього процесу та виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

67. Керівник закладу дошкільної освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу дошкільної освіти) / керівник дошкільного підрозділу / фізична особа - підприємець або найнята нею на роботу особа, яка виконуватиме обов'язки, визначені законодавством для керівника закладу дошкільної освіти, повинні відповідати таким вимогам:

 • бути громадянином України;
 • вільно володіти державною мовою;
 • мати вищу освіту (для керівників державних, комунальних закладів дошкільної освіти - вищу педагогічну освіту);
 • мати стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (для керівників державних, комунальних закладів дошкільної освіти (відокремлених структурних підрозділів державних, комунальних закладів дошкільної освіти);
 • мати стан фізичного і психічного здоров'я, що не перешкоджає виконанню посадових обов'язків, який підтверджується відповідним записом в особистій медичній книжці встановленого зразка.

Педагогічні працівники, інші фізичні особи, які провадять педагогічну діяльність і залучені до здійснення освітнього процесу, повинні відповідати таким вимогам:

 • мати вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника;
 • мати стан фізичного і психічного здоров'я, що не перешкоджає виконанню професійних обов'язків, який підтверджується відповідним записом в особистій медичній книжці встановленого зразка.

Педагогічні працівники перший рік своє роботи можуть не мати вищої педагогічної освіти за відповідною спеціальністю, мати вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю, не мати професійної кваліфікації педагогічного працівника. На другий рік своєї роботи такі педагогічні працівники повинні бути атестовані закладом освіти.

68. Фізична особа - підприємець, яка використовує найману працю, повинна відповідати вимогам до керівника закладу дошкільної освіти або повинна прийняти на роботу особу, яка відповідає таким вимогам та виконуватиме відповідні посадові обов'язки.

Технологічні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти

69. Ліцензіат повинен мати затверджену (затверджені) освітню (освітні) програму (програми), матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, що необхідне для виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, відповідає вимогам безпеки життєдіяльності та охорони праці.

70. Ліцензіат повинен забезпечити безперешкодний доступ до будівель, групових приміщень, якщо планується провадження освітньої діяльності для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Ознаками безперешкодного доступу до будівель, групових приміщень, закладів дошкільної освіти та безпеки пересування для маломобільних груп населення є:

 • безпроблемне пересування на візку територією закладу (рекомендована висота бордюрів пішохідних шляхів на ділянці становить 2,5 - 4 сантиметри);
 • доступний заїзд до приміщень: відсутність порогів, наявність пандусів (за наявності технічних можливостей, які не перешкоджають пересуванню інших дітей);
 • наявність означення місцезнаходження (піктограми).

Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщується у місці, доступному для візуального сприйняття дорослим, що супроводжує дитину.

Технологічні вимоги цих Ліцензійних умов не стосуються провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти за місцем проживання дитини.

Перелік документів, які подає здобувач ліцензії (ліцензіат) для започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти

71. Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти, ліцензіат разом із заявою про розширення провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти згідно з додатком 50 подає:

1) письмове зобов'язання (у довільній формі) щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти, у тому числі забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці;

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти, рівень володіння державною мовою керівника юридичної особи, який виконує обов'язки керівника закладу дошкільної освіти / керівника відокремленого структурного підрозділу закладу дошкільної освіти (у разі наявності відокремленого структурного підрозділу) / керівника дошкільного підрозділу / фізичної особи - підприємця або особи, найнятої фізичною особою - підприємцем, яка виконуватиме обов'язки, визначені законодавством для керівника закладу дошкільної освіти;

3) довідку про стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи керівника закладу дошкільної освіти (для керівників державних, комунальних закладів дошкільної освіти) / керівника відокремленого структурного підрозділу (для керівників відокремлених структурних підрозділів державних, комунальних закладів дошкільної освіти - у разі наявності відокремлених структурних підрозділів);

4) копію особистої медичної книжки встановленого зразка керівника юридичної особи, який виконує обов'язки керівника закладу дошкільної освіти / керівника відокремленого структурного підрозділу закладу дошкільної освіти (у разі наявності відокремленого структурного підрозділу) / керівника дошкільного підрозділу / фізичної особи - підприємця або особи, найнятої фізичною особою - підприємцем, яка виконуватиме обов'язки, визначені законодавством для керівника закладу дошкільної освіти;

5) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім'я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання (для фізичної особи-підприємця);

6) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця);

7) копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, що підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності (у разі розширення провадження освітньої діяльності);

8) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб;

9) опис документів, що подаються юридичною особою (закладом дошкільної освіти) / юридичною особою, що має дошкільний підрозділ / фізичною особою - підприємцем для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) на рівні дошкільної освіти, у двох примірниках згідно з додатком 51.

72. Здобувач ліцензії - фізична особа - підприємець, яка провадитиме освітню діяльність на рівні дошкільної освіти самостійно (без використання найманої праці), разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності згідно з додатком 50 подає:

1) копію документа, що посвідчує особу (сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім'я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання);

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;

3) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

4) копію особистої медичної книжки встановленого зразка;

5) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб;

6) опис документів, що подаються фізичною особою - підприємцем, яка провадитиме освітню діяльність на рівні дошкільної освіти самостійно (без використання найманої праці) для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти, у двох примірниках згідно з додатком 52.

Започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти

Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері
позашкільної освіти

73. Ліцензіат повинен бути забезпечений педагогічними працівниками, іншими фізичними особами, які мають право провадити педагогічну діяльність у сфері позашкільної освіти, необхідними для реалізації освітнього процесу та виконання вимог затверджених освітніх, навчальних програм.

74. Керівник державного, комунального закладу позашкільної освіти (філії державного, комунального закладу позашкільної освіти) повинен відповідати таким вимогам:

 • бути громадянином України;
 • мати вищу освіту;
 • мати стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років;
 • мати організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров'я, що не перешкоджає виконанню посадових обов'язків, який підтверджується відповідним записом в особистій медичній книжці встановленого зразка.

Керівник приватного закладу позашкільної освіти (філії приватного закладу позашкільної освіти) / керівник структурного підрозділу іншої юридичної особи, що забезпечує здобуття позашкільної освіти / фізична особа - підприємець або найнята нею на роботу особа, яка виконуватиме обов'язки, визначені законодавством для керівника закладу позашкільної освіти, повинні мати стан фізичного і психічного здоров'я, що не перешкоджає виконанню посадових обов'язків, який підтверджується відповідним записом в особистій медичній книжці встановленого зразка.

Педагогічні працівники, інші фізичні особи, які провадять педагогічну діяльність і залучені до здійснення освітнього процесу, повинні відповідати таким вимогам:

 • мати вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки;
 • мати стан фізичного і психічного здоров'я, що не перешкоджає виконанню професійних обов'язків, який підтверджується відповідним записом в особистій медичній книжці встановленого зразка.

Технологічні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти

75. Ліцензіат повинен мати затверджену (затверджені) освітню (освітні), навчальну (навчальні) програму (програми), матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, що забезпечує виконання затверджених освітніх, навчальних програм, відповідає вимогам безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Перелік документів, які подає здобувач ліцензії (ліцензіат) для започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти

76. Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти, ліцензіат разом із заявою про розширення провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти згідно з додатком 53 подає:

1) письмове зобов'язання (у довільній формі) щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти, у тому числі щодо забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці;

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти керівника закладу позашкільної освіти (для державних, комунальних закладів позашкільної освіти) / керівника філії закладу позашкільної освіти (для філій державних, комунальних закладів позашкільної освіти - у разі наявності філій);

3) довідку про стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи керівника закладу дошкільної освіти (для державних і комунальних закладів позашкільної освіти);

4) копію особистої медичної книжки встановленого зразка керівника закладу позашкільної освіти (філії закладу позашкільної освіти - у разі наявності філії) / керівника структурного підрозділу іншої юридичної особи, що забезпечує здобуття позашкільної освіти / фізичної особи - підприємця або особи, найнятої фізичною особою - підприємцем, яка виконуватиме обов'язки, визначені законодавством для керівника закладу позашкільної освіти;

5) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім'я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання (для фізичної особи - підприємця);

6) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця);

7) копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, що підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності (у разі розширення провадження освітньої діяльності);

8) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб;

9) опис документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері позашкільної освіти, у двох примірниках згідно з додатком 54.

77. Здобувач ліцензії - фізична особа - підприємець, яка провадить (провадитиме) освітню діяльність у сфері позашкільної освіти самостійно (без використання найманої праці), разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти згідно з додатком 53 подає:

1) копію документа, що посвідчує особу (сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім'я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання);

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;

3) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

4) копію особистої медичної книжки встановленого зразка;

5) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб;

6) опис документів, що подаються фізичною особою - підприємцем, яка провадить (провадитиме) освітню діяльність у сфері позашкільної освіти самостійно (без використання найманої праці) для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти, у двох примірниках згідно з додатком 55.

Додатково див.: Додатки 1-55 до Ліцензійних умов

Освіта.ua
30.12.2015

Популярні новини
Реєстрація для участі в НМТ розпочнеться 3 квітня Основний період реєстрації осіб, які бажають пройти НМТ, триватиме з 3 квітня до 3 травня
Учителі не підтримують ідею додаткового навчального року Більшість освітян і батьків не схвалюють проведення додаткового навчального року
Новим міністром освіти і науки стане Оксен Лісовий Директор Національного центру «Мала академія наук» замінить на посаді Сергія Шкарлета
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів