Osvita.ua Законодавство Інше Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів

Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів

Наказ МОН № 665 від 01.06.13 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 665 від 01 червня 2013 року

Про затвердження кваліфікаційних характеристик
професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних
працівників навчальних закладів

На виконання пункту 2 Плану заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року № 551-р наказую:

1 Затвердити погоджені з Міністерством соціальної політики України кваліфікаційні характеристики професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів як такі, що додаються.

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) підготувати до видання довідники кваліфікаційних характеристик працівників. Випуск 77 "Професії* (посади) працівників закладів освіти". Випуск 73 "Наука та вища школа", розділ "Вища школа".

3. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) забезпечити фінансування видання вищезазначених довідників.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

ВСТУП

На всіх етапах розвитку суспільства, становлення національних економік, формування соціально-культурних і духовних горизонтів будь-яких держав проблеми раціонального використання педагогічних та науково-педагогічних працівників за фахом завжди були ключовими, невичерпними джерелами підвищення ефективності та якості функціонування освітніх і науково-педагогічних установ та організацій.

Вихідними нормативно-правовими документами для формування кваліфікаційних характеристик слугують: постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних і науково-педагогічних працівників" зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. № 432 "Про внесення змін до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників", від 14 січня 2004 р. № 40 "Про внесення змін у додаток "Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам і до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників", від 17 листопада 2004 р. № 1567 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", від 30 листопада 2005 р. № 1148 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 та від 14 червня 2000 р. № 963", від 22 лютого 2006 р. № 203 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 та від 14 червня 2000 р. № 963", від 31 січня 2007 р. № 94 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 і від 4 березня 2004 р. № 257", Загальні положення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці України від 29.12.2004 № 336 "Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", Методичні рекомендації щодо формування кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджених спільним наказом Міністерство соціальної політики України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.12.2011 № 547/1438 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування кваліфікаційних характеристик професій працівників", Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010  № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників", із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 "Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників", зареєстрованим в Мін’юсті України 10.01.2012 за №14/20327, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.10.2005 за №1130/11410, Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327 "Про затвердження, внесення змін та скасування нормативних документів", відповідні накази і розпорядження Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Зазначеними актами затверджено перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Кваліфікаційні характеристики посад педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти сприяють підбору і розстановці кадрів, підвищенню їхньої ділової кваліфікації, раціональному розподілу праці, створенню дієвого механізму розмежування функцій, повноважень та відповідальності між працівниками, а також встановленню єдиних підходів у визначенні їхніх посадових обов’язків та кваліфікаційних вимог, що до них висуваються.

Кваліфікаційні характеристики застосовуються як нормативні документи і можуть служити основою для розробки посадових інструкцій, що містять конкретний перелік посадових обов’язків працівників з урахуванням особливостей організації праці та управління, їх прав, відповідальності та компетентності. При необхідності посадові обов’язки, що зазначені у кваліфікаційній характеристиці працівника, можуть бути розподілені між кількома виконавцями.

Кваліфікаційна характеристика кожної посади має три розділи:

"Завдання та обов'язки", "Повинен знати" і "Кваліфікаційні вимоги".

У розділі "Завдання та обов'язки" міститься перелік основних трудових функцій, що можуть бути повністю або частково доручені працівникові, який займає певну посаду з урахуванням технологічної однорідності та взаємозв’язку робіт, що дозволяють забезпечити оптимальну спеціалізацію за посадами керівника, професіонала та фахівця.

У розділі "Повинен знати" містяться основні вимоги, що висуваються до працівника щодо професійних знань, а також знань законодавчих та інших нормативних правових актів, положень, інструкцій та інших документів, методів і засобів, які працівник повинен застосовувати при виконанні посадових обов’язків.

У розділі "Кваліфікаційні вимоги" визначено необхідний для виконання посадових обов’язків рівень професійної підготовки працівника, що засвідчується документами про освіту, а також вимоги до стажу роботи.

Особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.

З метою удосконалення організації та підвищення ефективності праці працівників навчальних закладів та установ освіти, можливе розширення кола їх  обов’язків у порівнянні з обов’язками, що визначені відповідними кваліфікаційними характеристиками. У цих випадках без зміни назви посади працівнику за його згодою може бути доручено виконання обов’язків, що передбачені кваліфікаційними характеристиками інших посад, які близькі за змістом робіт, аналогічними за складністю, виконання яких не вимагає іншої спеціальності, кваліфікації та діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчальним і науково-педагогічним процесом.

Крім цього, у кваліфікаційній характеристиці посади педагогічного, науково-педагогічного працівника мають бути відображені його компетентності. При цьому під компетентністю розуміється якість дій працівника, що забезпечують адекватне та ефективне вирішення професійно важливих предметних завдань, що мають проблемний характер, а також готовність нести відповідальність за свої дії. До головних складових компетентності педагогічних працівників відносять: професійну, комунікативну, інноваційну, правову.

Головні складові компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників

Професійна компетентність - якість дії працівника, що забезпечує ефективність вирішення професійно-педагогічних проблем і типових професійних завдань, які виникають у реальних ситуаціях педагогічної чи науково-педагогічної діяльності, і залежить від кваліфікації, загальноприйнятих цінностей моралі та етики, володіння освітніми технологіями, технологіями педагогічної діагностики (опитування, індивідуальні та групові інтерв’ю) та психолого-педагогічної корекції, життєвого досвіду, постійного удосконалення та впровадження у практику ідей сучасної педагогіки, методів навчання та викладання навчальних дисциплін і предметів, використання наукової літератури та інших джерел інформації для створення сучасних форм навчання, впровадження оціночно-ціннісної рефлексії.

Інформаційна компетентність - якість дій працівника, що забезпечують ефективний пошук, структурування інформації, її адаптацію до особливостей педагогічного процесу і дидактичних вимог, формулювання навчальної проблеми різними інформаційно-комунікативними способами, кваліфіковану роботу з різними інформаційними ресурсами, професійними інструментами, готовими програмно-методичними комплексами, що дозволяють проектувати рішення педагогічних проблем і практичних завдань, використання автоматизованих робочих місць педагогічного та науково-педагогічного працівника в освітньому процесі; регулярну самостійну пізнавальну діяльність, готовність до ведення дистанційної освітньої діяльності, використання комп’ютерних і мультимедійних технологій, цифрових освітніх ресурсів в освітньому процесі, ведення документації навчального закладу на електронних носіях.

Комунікативна компетентність - якість дії працівника, що забезпечує ефективний прямий та зворотній зв’язок з особою, яка навчається, контакт з учнями (вихованцями, дітьми) різного віку, студентами, батьками (особами, які їх заміняють), колегами, здатність до розробки стратегії, тактики і техніки взаємодії з людьми, організацію їхньої спільної діяльності для досягнення певних суспільно значимих цілей; здатність переконувати, стверджувати свою позицію; володіння державною мовою, грамотним усним та писемним діловим мовленням, ораторським мистецтвом, професійним етикетом, а також навичками публічної презентації результатів роботи, вміннями обирати відповідні форми і методи презентації.

Правова компетентність - якість дії працівника, що забезпечує ефективне використання у професійній діяльності законодавчих та інших нормативних документів органів державної влади для вирішення відповідних професійних завдань.

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСАД ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ ОСВІТИ

КЕРІВНИКИ

1. ДЕКАН
(Код КП - 1229.4)

Завдання та обов'язки. Керує навчальною, методичною, науковою, організаційною роботою на факультеті. Організує роботу зі створення і реалізації навчальних планів і програм навчальних курсів, інших засобів науково-методичного й навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу. За рішенням Вченої ради факультету затверджує навчальні плани і програми навчальних дисциплін, індивідуальні плани навчання осіб, які навчаються, теми дипломних і дисертаційних робіт. В установленому порядку здійснює науково-педагогічну діяльність.

Контролює і регулює організацію навчального процесу, навчальних практик, виконання індивідуальних планів. Забезпечує підготовку особових справ студентів для переведення з курсу на курс. Здійснює допуск студентів до екзаменаційних сесій. Дає дозвіл на дострокову здачу і перескладання курсових іспитів. Допускає студентів до здачі державних іспитів, до захисту випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи. Входить до складу комісії з підсумкової державної атестації випускників факультету, а також до складу приймальної комісії вищого навчального закладу.

Відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій забезпечує надання необхідних документів для нарахування студентам стипендій. Здійснює загальне керівництво науково-дослідною роботою осіб, які навчаються та науково-педагогічних і наукових працівників.

Забезпечує контроль за якістю підготовки випускників. Сприяє працевлаштуванню випускників факультету. Забезпечує впровадження нових технологій навчання і контролю знань студентів, інших осіб, які навчаються. Здійснює координацію діяльності навчальних і наукових підрозділів, що входять до складу факультету.

Відповідає за кадрову політику на факультеті. Представляє за пропозицією вченої ради факультету ректору кандидатів на призначення заступників декана. Проводить наради, семінари, наукові та науково-методичні наради і конференції. Керує роботою вченої ради факультету та входить до складу вченої ради вищого навчального закладу. Здійснює загальне керівництво підготовкою підручників, навчальних і методичних посібників з навчальних дисциплін кафедр, що входять до складу факультету. Організує роботу і здійснює контроль за науково-методичним співробітництвом кафедр та інших підрозділів факультету з навчальними закладами, підприємствами й організаціями. Забезпечує зв'язок з однопрофільними установами, організаціями освіти з метою удосконалювання змісту, технології і форм організації навчання студентів.

Проводить роботу щодо зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази факультету, видає розпорядження і вказівки, що стосуються діяльності факультету і обов'язкові для всіх осіб, що навчаються, студентів і науково-педагогічних, педагогічних працівників факультету.

Здійснює заходи з охорони праці, звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) факультету, сприяє роботі профспілкової організації на факультеті.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; порядок складання навчальних планів; правила ведення документації з науково-педагогічної роботи; педагогіку, фізіологію, психологію і методику професійного навчання; сучасні форми і методи навчання і виховання студентів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента). Стаж науково-педагогічної роботи - не менше 5 років.

2. ДИРЕКТОР (ЗАВІДУВАЧ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Здійснює згідно з чинним законодавством загальне керівництво дошкільним навчальним закладом. Представляє заклад в державних органах та інших підприємствах, установах і організаціях; розпоряджається майном, коштами навчального закладу в установленому порядку; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу. Контролює відповідність форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам. Керує педагогічною радою; організовує розроблення програм перспективного розвитку дошкільного навчального закладу, річного плану роботи,  тощо; організовує та аналізує стан навчально-методичної роботи; бере участь у діяльності педагогічних організацій та методичних об’єднань. Вживає заходи щодо використання більш досконалих та ефективних методів навчально-виховної роботи; заохочує творчі пошуки, експериментальну роботу педагогічних працівників; комплектує групи відповідно до вимог чинного законодавства. Організовує різні форми співпраці з батьками вихованців або особами, які їх замінюють; звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) закладу. Контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей, забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного навчального закладу; затверджує штатний розпис за погодженням із засновником (власником) дошкільного навчального закладу; затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом (профспілковим представником);  схвалює за рішенням педагогічної ради та за погодженням з профспілковим комітетом педагогічне навантаження педагогічних працівників; встановлює відповідно до законодавства розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників дошкільного навчального закладу; готує інші внутрішні нормативні документи. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій дітей і працівників дошкільного навчального закладу.  Роз’яснює працівникам їх права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначає працівнику робоче місце, забезпечує його необхідними для роботи засобами, проводить інструктаж працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки. Здійснює заходи з охорони праці, сприяє роботі профспілкової організації. Подає документи на представлення працівників до нагород та заохочень, накладає стягнення в межах своєї компетенції за погодженням із профспілковим комітетом. Забезпечує згідно з чинним законодавством належні виробничі умови, забезпечує проведення атестації робочих місць, створює умови для проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. Призначає уповноважену посадову особу з питань пенсійного страхування. Використовує в роботі комп’ютерну техніку і програмне забезпечення для створення, зберігання й обробки інформації.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини, Конвенцію про права дитини та інші нормативно-правові акти з питань дошкільної освіти; Базовий компонент дошкільної освіти та освітні програми; дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну; новітні досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; закономірності організації та загальні принципи побудови освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі; методологічні засади процесів розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку, теоретичні засади моделювання освітнього процесу з урахуванням різних вікових груп та індивідуальних особливостей вихованців; теорію управління дошкільним навчальним закладом та особливості фінансово-господарської діяльності закладів освіти; законодавство про працю, основи роботи з персональним комп’ютером і периферійними пристроями до нього, правила внутрішнього розпорядку та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Вища педагогічна освіта не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Стаж педагогічної роботи особи у сфері дошкільної освіти  не менше 3 років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов`язків.

3. ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Здійснює згідно з чинним законодавством загальне керівництво навчально-виховним комплексом «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад». Представляє заклад в державних органах та інших підприємствах, установах і організаціях; розпоряджається майном, коштами навчального закладу в установленому порядку; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу. Контролює відповідність форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам. Керує педагогічною радою; організовує розроблення програм перспективного розвитку  навчально-виховного комплексу, річного плану роботи  тощо; організовує та аналізує стан навчально-методичної роботи; бере участь у діяльності педагогічних організацій та методичних об’єднань. Вживає заходи щодо використання більш досконалих та ефективних методів навчально-виховної роботи; заохочує творчі пошуки, експериментальну роботу педагогічних працівників; комплектує групи для дітей дошкільного віку та класи для дітей молодшого шкільного віку відповідно до вимог чинного законодавства. Організовує різні форми співпраці з батьками вихованців та учнів або особами, які їх замінюють; звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) закладу. Координує та контролює діяльність структурних підрозділів навчально-виховного комплексу, зокрема з організації харчування та медичного обслуговування дітей, забезпечення і дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників навчально-виховного комплексу; затверджує штатний розпис за погодженням із засновником (власником) навчально-виховного комплексу; затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом (профспілковим представником); схвалює за рішенням педагогічної ради та за погодженням з профспілковим комітетом педагогічне навантаження педагогічних працівників; встановлює відповідно до законодавства розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників навчально-виховного комплексу; готує інші внутрішні нормативні документи. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій дітей, учнів і працівників начально-виховного комплексу. Роз’яснює працівникам їх права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначає працівнику робоче місце, забезпечує його необхідними для роботи засобами, проводить інструктаж працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки. Здійснює заходи з охорони праці, сприяє роботі профспілкової організації. Подає документи на представлення працівників до нагород та заохочень, накладає стягнення в межах своєї компетенції за погодженням із профспілковим комітетом. Забезпечує згідно з чинним законодавством належні виробничі умови, забезпечує проведення атестації робочих місць, створює умови для проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. Призначає уповноважену посадову особу з питань пенсійного страхування. Використовує в роботі комп’ютерну техніку і програмне забезпечення для створення, зберігання й обробки інформації.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини, Конвенцію про права дитини та інші нормативно-правові акти з питань дошкільної та початкової освіти; Базовий компонент дошкільної освіти, Державний стандарт початкової загальної освіти, освітні програми; дошкільну та загальну педагогіку, дитячу та вікову психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну; новітні досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; закономірності організації та загальні принципи побудови освітнього процесу в дошкільному та загальноосвітньому навчальному закладі; методологічні засади процесів розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; теорію управління дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладом та особливості фінансово-господарської діяльності закладів освіти; законодавство про працю, основи роботи з персональним комп’ютером і периферійними пристроями до нього, правила внутрішнього розпорядку та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Відповідна вища педагогічна освіта не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Стаж педагогічної роботи особи у сфері дошкільної або загальної середньої освіти  не менш як  3 роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов`язків.

4. ДИРЕКТОР ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ШКОЛИ, ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЮ, НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ТОЩО)
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Здійснює згідно з чинним законодавством загальне керівництво загальноосвітнім навчальним закладом. Представляє заклад в державних органах та інших підприємствах, установах і організаціях; розпоряджається майном, коштами навчального закладу в установленому порядку; відповідає за дотримання фінансової дисципліни  за наявності самостійної бухгалтерії та збереження матеріально-технічної бази закладу. Керує педагогічною радою; організовує методичне забезпечення навчально-виховного процесу, затверджує календарні графіки навчального процесу, та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) правила внутрішнього розпорядку; інші внутрішні нормативні документи. Здійснює проведення добору та розстановки кадрів; подає відповідному органу управління освітою пропозиції для призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника та інших педагогічних працівників державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу; подає на затвердження відповідному органу управління освітою  штатний розпис закладу; затверджує посадові (робочі) інструкції працівників, розподіляє педагогічне навантаження педагогічних працівників за погодженням з профспілковим комітетом (профспілковим представником); встановлює відповідно до законодавства розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників навчального закладу. Несе відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців), додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм.

Формує контингент учнів, вихованців, зараховує учнів до загальноосвітнього навчального закладу. Забезпечує загальне обов'язкове навчання дітей у закріпленій за навчальним закладом ділянці адміністративного району. Сприяє діяльності учительських (педагогічних) організацій та методичних об'єднань, регулює діяльність громадських, в тому числі дитячих і молодіжних організацій. Роз’яснює працівникам їх права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначає працівнику робоче місце, забезпечує його необхідними для роботи засобами, проводить інструктаж працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки. Організовує атестацію педагогічних працівників навчального закладу та створює умови для підвищення професійної майстерності педагогічних працівників. Сприяє соціальному захисту учнів та вихованців; захищає законні права та інтереси (особисті, майнові, житлові, трудові та ін.) вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, вживає заходів щодо створення їм умов для підтримки родинних зв'язків. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій учнів і працівників навчального закладу. Сприяє створенню умов утримання та проживання вихованців та учнів школи-інтернату відповідно до встановлених норм. Забезпечує облік, збереження та поповнення навчально-матеріальної бази відповідно до нормативних вимог, підготовку та подання встановленої звітності; відповідає за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці та  протипожежної безпеки. Створює належні виробничі умови, забезпечує проведення атестації робочих місць, створює умови для проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. Призначає уповноважену посадову особу з питань пенсійного страхування. Несе відповідальність відповідно до чинного законодавства за виконання загальноосвітнім навчальним закладом державних стандартів освіти, якість освіти випускників; охорону життя і здоров‘я учнів (вихованців) та працівників під час навчально-виховного процесу, дотримання їх прав і свобод. Здійснює зв'язок з громадськістю, координує роботу з батьками (особами, які їх замінюють). Використовує в роботі комп’ютерну техніку і програмне забезпечення для створення, зберігання й обробки інформації.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України;  Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; державну мову (регіональні мови або мови меншин); педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; законодавства про працю; форми роботи з громадськими організаціями; правила і норми охорони і безпеки праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років. Для  директора НРЦ - вища педагогічна (корекційна, дефектологічна) освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років.

5. ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО (МІЖШКІЛЬНОГО) КОМБІНАТУ (ЦЕНТРУ)
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Здійснює згідно з чинним законодавством загальне керівництво  навчально-виробничим закладом. Представляє заклад в державних органах та інших підприємствах, установах і організаціях; розпоряджається майном, коштами  закладу в установленому порядку; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу. затверджує після погодження з радою комбінату кошторис та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником кредитів. Керує педагогічною радою; забезпечує реалізацію освітньої політики закладу; затверджує мережу класів; організовує методичне забезпечення навчально-виховного процесу та трудову підготовку учнів, здійснює контроль за її ходом і результатами; відповідає за якість та ефективність роботи педагогічного колективу, дотримання вимог охорони дитинства і праці. Здійснює проведення добору та розстановки кадрів; за погодженням з радою комбінату призначає і звільняє своїх заступників, педагогічних працівників; подає на затвердження відповідному органу управління освітою  штатний розпис закладу; затверджує посадові (робочі) інструкції працівників, правила внутрішнього трудового розпорядку, за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником, інші внутрішні документи. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій учнів і працівників навчального закладу. Організовує атестацію педагогічних працівників, сприяє створенню умови для підвищення професійної майстерності педагогічних працівників. Призначає уповноважену посадову особу з питань пенсійного страхування. Роз’яснює працівникам їх права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору. Несе відповідальність відповідно до чинного законодавства за виконання  навчально-виробничого процесу; відповідає за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці та  протипожежної безпеки.  Створює належні виробничі умови, забезпечує проведення атестації робочих місць, створює умови для проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. Використовує в роботі комп’ютерну техніку і програмне забезпечення для створення, зберігання й обробки інформації.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України;  Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; інші нормативно-правові акти з питань освіти, державну мову (регіональні мови або мови меншин); педагогіку, педагогічну психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики, основи соціології, економіки, законодавства про працю, питання фінансово-господарської діяльності закладів освіти, форми роботи з громадськими організаціями, правила і норми охорони праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років.

6. ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ, МЕТОДИЧНОЇ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ УСТАНОВИ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Керує відповідно до чинного законодавства  діяльністю установи, координує роботу підрозділів. Створює належні виробничі умови, забезпечує проведення атестації робочих місць. Призначає на посади та звільняє з посад працівників в установленому порядку. Затверджує посадові інструкції працівників, правила внутрішнього розпорядку, за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) та контролює їх виконання.

Здійснює загальне керівництво діяльністю установи, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку; затверджує її структуру, посадові інструкції та функціональні обов'язки працівників.

Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень, завдань відповідно до профілю. Обґрунтовує напрями нових досліджень і розробок, методи і способи їх виконання, вносить пропозиції до планів і програм наукової роботи. Здійснює експертну оцінку якості та результативності роботи педагогічних і працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів.

Організовує пошуково-дослідну роботу в галузі розробки та впровадження методики, новітніх технологій навчання та виховання, удосконалення  форм і методів роботи з педагогічними та керівними кадрами освіти, організовує діяльність експериментальних педагогічних майданчиків, творчих груп педагогів щодо інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності згідно з новітніми досягненнями сучасної психолого-педагогічної науки.

Вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників; видає в межах компетенції накази та забезпечує контроль за їх виконанням; приймає на роботу і звільняє з роботи працівників; розпоряджається майном і коштами установи.

Виконує кошторис, укладає договори, відкриває банківські рахунки тощо.

Представляє інтереси установи в державних органах виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування.

Призначає уповноважену посадову особу з питань пенсійного страхування.

Звітує перед засновником і відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності методкабінету (центру).

Повинен знати. Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, психології; методику професійної підготовки; методи дистанційного навчання; технологію організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус наукових, педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента). Стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи ‑ не менше 3 років.

7. ДИРЕКТОР ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Здійснює згідно з чинним законодавством загальне керівництво позашкільним навчальним закладом. Представляє заклад в державних органах та інших підприємствах, установах і організаціях; розпоряджається майном, коштами навчального закладу в установленому порядку; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу. Керує педагогічною радою; організовує методичне забезпечення навчально-виховного процесу, затверджує річний план роботи за погодженням із засновником (власником), плани роботи гуртків, готує та подає на затвердження місцевим органам виконавчої влади навчальні плани і програми. Здійснює добір та розстановку кадрів; подає відповідному органу управління освітою пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника; подає на затвердження відповідному органу управління освітою штатний розпис закладу; розподіляє педагогічне навантаження педагогічних працівників за погодженням з профспілковим комітетом (профспілковим представником); встановлює відповідно до законодавства розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників навчального закладу. Затверджує посадові (робочі) інструкції, інші внутрішні документи, а також за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) правила внутрішнього трудового розпорядку, звітує на загальних зборах (конференції) трудового колективу з питань статутної діяльності.

Формує контингент вихованців, учнів, слухачів, зараховує вихованців, учнів, слухачів до позашкільного навчального закладу; здійснює контроль за виконанням навчальних планів та програм, змістом навчально-виховної роботи, якістю знань і вмінь вихованців, учнів, слухачів; створює умови для доступу дітей та молоді до якісної позашкільної освіти; сприяє соціальному захисту вихованців, учнів, слухачів.

Організовує атестацію педагогічних працівників навчального закладу та створює умови для підвищення професійної майстерності педагогічних працівників; сприяє діяльності педагогічних організацій та методичних об'єднань, громадських, в тому числі дитячих і молодіжних, організацій. Роз’яснює працівникам їх права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; громадських, в тому числі дитячих і молодіжних, організацій. Роз’яснює працівникам їх права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначає працівнику робоче місце, забезпечує його необхідними для роботи засобами, проводить інструктаж працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій вихованців, учнів, слухачів і працівників навчального закладу. Призначає уповноважену посадову особу з питань пенсійного страхування.

Забезпечує облік, збереження та поповнення навчально-матеріальної бази відповідно до нормативних вимог, підготовку та подання встановленої звітності; відповідає за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці та протипожежної безпеки. Створює належні виробничі умови, забезпечує проведення атестації робочих місць, створює умови для проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів.

Здійснює зв'язок з громадськістю, координує роботу з батьками (особами, які їх замінюють). Використовує в роботі комп’ютерну техніку і програмне забезпечення для створення, зберігання й обробки інформації.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; укази Президента України; постанови та рішення Верховної Ради України; постанови Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності позашкільних навчальних закладів; законодавства про працю; форми роботи з громадськими організаціями; правила і норми охорони і безпеки  праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Вища педагогічна освіта, стаж педагогічної роботи не менше трьох років.

8. ДИРЕКТОР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю навчального закладу у відповідності до законів та нормативно-правових актів України.

Представляє навчальний заклад в усіх центральних та місцевих органах виконавчої влади, організаціях, підприємствах держави та за її межами відповідно до наданих повноважень, відкриває рахунки в органах Державного казначейства. У межах своїх повноважень раціонально використовує бюджетні кошти, а також кошти, що надходять з інших джерел фінансування. Контролює якість роботи педагогічних працівників, організацію навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. Забезпечує облік, збереження та поповнення навчально-матеріальної бази. Координує роботу своїх заступників, діяльність батьківських комітетів, надає допомогу органам учнівського самоврядування. Очолює педагогічну раду навчального закладу, щорічно звітує на загальних зборах (конференції) трудового колективу з питань  статутної діяльності, зокрема колективного договору. Сприяє формуванню та реалізації ініціатив працівників, які спрямовані на покращення роботи навчального закладу та підвищення якості освіти, створює умови для впровадження інновацій. Організовує діяльність колективу щодо забезпечення якості професійної підготовки, виконання навчальних планів і навчальних програм, виконання планів виробничої і господарської діяльності, вдосконалення методичного забезпечення навчального процесу, сприяє діяльності методичних комісій. Відповідає за своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій учнів та працівників навчального закладу; дотримання фінансової і трудової дисципліни. Затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників навчального закладу, приймає на посади та звільняє з посад працівників, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов'язки. Забезпечує державну реєстрацію закладу, ліцензування навчальної діяльності, державну атестацію та акредитацію. Видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів та застосовує до них передбачені чинним законодавством стягнення. Укладає угоди про співробітництво, встановлює, відповідно до чинного законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами інших країн, міжнародними організаціями, фондами тощо. Призначає уповноважену посадову особу з питань пенсійного страхування. Забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, праці і виховання. Відповідає за дотримання вимог правил з охорони праці та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством.

Повинен знати: Конституцію України, акти Президента України,  Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, нормативно-правову документацію з питань професійно-технічної освіти, методику організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, основи педагогіки, психології та вікової фізіології, правила внутрішнього трудового розпорядку та вимоги правил з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) або повна вища освіта відповідного професійного спрямування та психолого-педагогічна підготовка. Стаж роботи – не менше 3 років на керівних посадах у навчальних закладах або в установах, організаціях, підприємствах відповідного галузевого спрямування.

9. ЗАВІДУВАЧ АСПІРАНТУРИ
(Код КП - 1229.4)

Завдання та обов'язки. Організовує навчальний процес підготовки наукових і науково-педагогічних працівників в аспірантурі вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, науково-дослідних установах та їх відокремлених підрозділах відповідно до діючої номенклатури спеціальностей наукових працівників.

Приймає від вступників до аспірантури й оформляє згідно з встановленим порядком необхідні документи, передає їх на розгляд приймальної комісії. Розробляє плани прийому аспірантів за спеціальностями, графіки проведення вступних і здачі кандидатських іспитів. Погоджує їх з керівництвом, здійснює контроль за їх виконанням. Забезпечує ефективну роботу приймальної екзаменаційної комісій. За результатами проведених іспитів готує проекти наказів про зарахування в аспірантуру, а також пропозиції щодо навчання (відрахування) з аспірантури.

Організовує розробку й облік виконання аспірантами індивідуальних навчальних планів, складає звіти про роботу аспірантури, надає необхідні відомості, що стосуються підготовки наукових і науково-педагогічних працівників, вченій (науково-технічній) раді вищого навчального закладу, наукової установи . Оформляє документи щодо прикріплення здобувачів для здачі кандидатських іспитів і підготовки дисертацій на отримання наукового ступеня кандидата наук. Консультує аспірантів і здобувачів з питань їхніх прав і обов'язків, діючих правил і порядку оформлення дисертаційних робіт.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; нормативні документи про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів; порядок планування, організації і фінансування навчального процесу; правила і порядок оформлення дисертаційних робіт і рефератів; порядок обліку й оформлення навчальної документації; основи діловодства; законодавство про працю; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила і норми охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи визначається відповідно до наукового спрямування (педагогічного, науково-педагогічного, науково-технічного тощо) і складає на посадах педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників не менше 2 років.

10. ЗАВІДУВАЧ ДОКТОРАНТУРИ
(Код КП - 1237.2)

Завдання та обов'язки. Організовує процес підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в докторантурі вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, науково-дослідних установах та їх відокремлених підрозділах в межах діючого законодавства про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів. Складає проекти річних та перспективних планів прийому до докторантури, погоджує їх з керівництвом для затвердження в установленому порядку.

Організує прийом документів від осіб, які вступають до докторантури й оформляє їх згідно з встановленим порядком. Готує проекти наказів про зарахування, відрахування докторантів. Забезпечує звітування докторантів про виконання індивідуального плану роботи, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі. Веде особові справи докторантів. Складає звіти про роботу докторантури, надає необхідні відомості, що стосуються підготовки науково-педагогічних, наукових працівників, вченій (науково-технічній) раді вищого навчального закладу, наукової установи.

Повинен знати. Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; нормативні матеріали про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Основні напрямки розвитку галузі економіки за профілем діяльності установи, організації.

Правила і порядок оформлення дисертаційних робіт і рефератів. Правила та норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників не менше 2 років.

11. ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
(Код КП - 1229.6)

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю відділення: організовує поточне і перспективне планування діяльності відділення, забезпечує контроль за виконанням планових завдань, координує роботу викладачів з виконання навчальних планів і програм, розробки необхідної навчально-методичної документації. Забезпечує контроль за якістю підготовки фахівців і об'єктивністю оцінки результатів навчальної діяльності студентів. Організовує методичну, культурно-масову, просвітницьку роботу.

Здійснює контроль за навчальним навантаженням студентів. Бере участь в комплектуванні контингенту студентів відділення і вживає заходи щодо його збереження.

Бере участь в складанні розкладу навчальних занять та в плануванні інших заходів навчально-виховного процесу, в підборі педагогічних кадрів відділення, організації підвищення їх кваліфікації та в підготовці до проведення атестації педагогічних працівників відділення. Вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу і управління навчального закладу.

Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації. Бере участь в розвитку і зміцненні навчально-матеріальної бази, оснащенні майстерень, навчальних лабораторій і кабінетів сучасним устаткуванням, наочністю і технічними засобами навчання, у збереженні устаткування та інвентарю, оснащенні і поповненні бібліотек і методичних кабінетів навчально-методичною літературою, періодичними виданнями. Організовує укладання договорів із зацікавленими організаціями щодо організації практичної підготовки студентів. Вживає заходи із забезпечення необхідних соціально-побутових умов для студентів і працівників навчального закладу.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; педагогіку; сучасні педагогічні технології, основи менеджменту, управління персоналом; правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта. Стаж педагогічної роботи ‑ не менше 2 років.

12. ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ (ЛАБОРАТОРІЇ, КАБІНЕТУ, ЧАСТИНИ ІНШОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ) З ОСНОВНОГО НАПРЯМУ ДІЯЛЬНОСТІ*
(Код КП - 1229.7)

Завдання та обов’язки. Керує всіма видами діяльності відділу (лабораторії, кабінету, частини іншого структурного підрозділу) з основного напряму діяльності відповідно до законодавства про освіту. Організовує навчально-методичну роботу, спрямовану на підвищення професійної педагогічної майстерності педагогічних працівників.

Бере участь у розробці навчальних планів, програм. посібників, методичних рекомендацій, доборі спеціалістів. Контролює якість виконання навчальних планів і програм, забезпечує умови для їх впровадження, надає методичну і консультативну допомогу.

Забезпечує збереження навчально-матеріальної бази структурного підрозділу відповідно до нормативних вимог, відповідає за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці та техніки безпеки.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила і норми охорони і безпеки праці, пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи ‑ не менше 2 років.

13. ЗАВІДУВАЧ ІНТЕРНАТУ ПРИ ШКОЛІ
(Код КП - 1229)

Завдання та обов’язки. Здійснює згідно з чинним законодавством загальне керівництво діяльності інтернату. Вживає заходів щодо використання ефективних методів в роботі. Забезпечує необхідні умови побуту, правильну організацію харчування учнів, які проживають в інтернаті. Здійснює контроль за робою вихователів та  інших працівників закладу. Сприяє розвитку творчої ініціативи працівників та учнів інтернату. За погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку; інші внутрішні нормативні документи. Здійснює проведення добору та розстановки кадрів; подає відповідному органу управління освітою пропозиції для призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника та інших педагогічних працівників державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу; подає на затвердження відповідному органу управління освітою штатний розпис закладу; затверджує посадові (робочі) інструкції працівників. Направляє діяльність працівників закладу на досягнення високої ефективності навчально-виховної роботи в позаурочний час, забезпечує єдність навчання і виховання. Організовує просвітницьку роботу серед батьків (осіб, які їх заміняють) з питань організації навчально-виховного процесу. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій учнів і працівників навчального закладу. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дітей, захищає їх від будь-яких форм  фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Здійснює заходи щодо розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази інтернату. Організовує співпрацю закладу, батьків ( осіб, які їх заміняють) та громадськості. Забезпечує контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці, санітарних та протипожежних правил. Сприяє атестації педагогічних працівників навчального закладу та створює умови для підвищення їх професійної майстерності. Сприяє соціальному захисту учнів та вихованців; захищає законні права та інтереси (особисті, майнові, житлові, трудові та ін.) вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, вживає заходів щодо створення їм умов для підтримки родинних зв'язків. Сприяє створенню умов утримання та проживання вихованців та учнів школи-інтернату відповідно до встановлених норм. Забезпечує облік, збереження та поповнення навчально-матеріальної бази відповідно до нормативних вимог, підготовку та подання встановленої звітності; відповідає за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці та  протипожежної безпеки. Створює належні виробничі умови, забезпечує проведення атестації робочих місць, створює умови для проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. Систематично підвищує свій професійний рівень.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; законодавства про працю; форми роботи з громадськими організаціями; правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, правила і норми охорони і безпеки праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років.

14. ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
(Код КП - 1229.4)

Завдання та обов’язки. Розробляє стратегію розвитку діяльності кафедри за напрямами підготовки. Організовує та здійснює керівництво навчально-методичною, науковою, організаційною та виховною роботою на кафедрі. Забезпечує виконання галузевого освітнього стандарту. Створює умови для формування у студентів професійних складових компетентностей. Формує пропозиції щодо поліпшення навчального процесу за профілем кафедри. Розробляє систему якості підготовки фахівців. Організовує проведення і контролює виконання всіх видів навчальних занять за всіма формами навчання. Здійснює аналіз ринку освітніх послуг і ринку праці за напрямами підготовки фахівців на кафедрі. Розвиває зовнішні зв’язки з працедавцями і органами управління освітою. Затверджує плани роботи кафедри та індивідуальні плани роботи викладачів кафедри, здійснює розподіл педагогічного навантаження та визначає функціональні обов’язки між працівниками кафедри і контролює своєчасність та якість їх виконання.

Забезпечує впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, проведення поточного та підсумкового контролю, організовує їх аналіз на засіданнях кафедри.

Організовує вивчення та впровадження кращого досвіду роботи викладачів кафедри, забезпечує навчальну та методичну допомогу викладачам кафедри. Планує підготовку науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації працівників кафедри. Бере участь у роботі науково-методичних комісій за напрямами підготовки. Контролює виконання особами, які навчаються і працівниками кафедри, правил з охорони праці  та протипожежної безпеки.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, психології; методику професійної підготовки; методи дистанційного навчання; технологію організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус наукових, педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки ( магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента), стаж науково-педагогічної роботи ‑ не менше 2 років.

15. ЗАВІДУВАЧ ОРДИНАТУРИ (ІНТЕРНАТУРИ)
(Код КП - 1229.4)

Завдання та обов’язки. Організовує проведення навчального процесу з підготовки кваліфікованих лікарських кадрів, фахівців в ординатурі (інтернатурі) відповідно до вимог державних стандартів освіти, виконання навчальних планів і програм та здійснює контроль за навчальним процесом. Здійснює загальне керівництво медичною роботою ординатури (інтернатури). Організовує і проводить науково-методичні наради та конференції, видає розпорядження, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників ординатури (інтернатури). Займається організацією прийому, плануванням та підготовкою випускників медичних вищих навчальних закладів за програмами ординатури та інтернатури відповідно до обсягів бюджетного фінансування та позабюджетних коштів (навчання за контрактом). Здійснює моніторинг процесу підготовки і навчання інтернів та ординаторів. Проводить рекламу освітніх послуг ординатури через друковані та електронні засоби масової інформації, Internet, рекламу в спеціальних друкованих. Забезпечує дотримання чинного законодавства, зміцнення договірної, трудової дисципліни. Подає пропозиції керівництву щодо заохочення та накладання на працівників ординатури (інтернатури) стягнення відповідно до чинного законодавства.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, психології; методику професійної підготовки; методи дистанційного навчання; технологію організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус наукових, педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища медична освіта (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук; вчене звання професора (доцента). Стаж науково-педагогічної роботи у вищих медичних закладах освіти ‑ не менше 2 років.

16. ЗАВІДУВАЧ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ
(Код КП - 1229.7)

Завдання та обов'язки. Організовує проведення навчально-виховного процесу відділення відповідно до вимог державних стандартів освіти, виконання навчальних планів і програм та здійснює контроль за навчальним процесом.

Здійснює загальне керівництво методичною роботою. Організовує профорієнтаційну роботу серед учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів та молоді, яка має повну середню освіту.

Здійснює набір слухачів на підготовче відділення та забезпечує дотримання чинного законодавства, зміцнення договірної, трудової дисципліни.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, психології; технологію організації методичної, науково-методичної; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регулюють діяльність підготовчих відділень.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи ‑ не менше 2 років.

17. ЗАВІДУВАЧ ЛОГОПЕДИЧНОГО ПУНКТУ
(Код КП - 1229.7)

Завдання та обов’язки. Здійснює загальне керівництво логопедичним пунктом відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність даних пунктів. Забезпечує створення оптимальних умов для проведення обстеження закріплених за логопедичним пунктом учнів шкіл, вихованців дошкільних закладів, які мають вади усної та писемної мови, а також проводить роботу з їх виявлення. Планує і здійснює навчально-корекційну роботу з урахуванням характеру мовних порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей, забезпечує умови для засвоєння ними освітніх програм. Використовує ефективні форми і засоби активізації розвитку мови, фонематичного сприймання, запобігання дисграфії, проводить логопедичні заняття щодо усунення заїкуватості. Підтримує тісний зв'язок із педагогічними працівниками: вчителями, вихователями, психологами, а також з батьками дітей, які відвідують логопедичний пункт, надає їм консультативну допомогу. Дбає про поповнення матеріально-технічної бази логопедичного кабінету, добирає і виготовляє дидактичний матеріал щодо розвитку зв'язного мовлення. Сприяє підготовці вихованців до самостійного життя. Забезпечує створення банку даних про кількість дітей, які потребують логопедичної допомоги. Роз’яснює працівникам їх права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначає працівнику робоче місце, забезпечує його необхідними для роботи засобами, проводить інструктаж працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дитини, учня, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Ефективно застосовує професійні знання в практичній педагогічній діяльності. Володіє культурою спілкування, його формами, способами та засобами. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил з охорони праці та пожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України;  стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів; Конвенцію про права інвалідів; міжнародні документи про права дитини; нормативні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому  розвитку; знання в обсязі вищої спеціальної освіти зі спеціальності "Дефектологія та логопедія" або "Логопедія"; цілі, принципи, зміст навчання, виховання мовної корекції дітей, методики усунення мовних порушень; анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології; програмно-методичні документи, матеріали для роботи з дітьми, які мають вади в мовленні; індивідуальні особливості учнів; нормативні вимоги до оснащення логопедичних кабінетів; сучасні досягнення психолого-педагогічної, дефектологічної, логопедичної науки та практики; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища педагогічна (корекційна, дефектологічна) освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж  роботи за фахом або на керівних посадах нижчого рівня професійного спрямування в навчальних закладах - не менше 2 років.

18. ЗАВІДУВАЧ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ
(Код КП - 1229.7)

Завдання та обов’язки. Планує й організовує роботу психолого-медико-педагогічної консультації, здійснює добір кадрів, організовує підвищення кваліфікації консультантів. Сприяє створенню мережі районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій в регіоні. Контролює, вивчає і аналізує діяльність районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій, добір кадрового складу в них та підвищення їх кваліфікації. Відповідає за правильність встановлення консультативних висновків, визначення освітніх потреб та зміст рекомендацій щодо форм навчання, виховання, психосоціальної реабілітації дітей і підлітків з порушеннями психофізичного розвитку. Забезпечує впровадження в практику діяльності районних (міських) психолого-медико-педагогічної консультації методів, методик та технологій діагностичного обстеження та консультування. Бере  участь у розробці проектів розпорядчих документів відповідного органу освіти, що регламентують діяльність районних психолого-медико-педагогічних консультацій в регіоні, дбає про науково-методичне забезпечення їх діяльності. На основі узагальнення оперативних відомостей районних (міських) психолого-медико-педагогічної консультації створює банки даних про кількість дітей з порушеннями психофізичного розвитку, аналізує основні тенденції, домінування порушень у дітей за їх  видами та дає  оцінку рівню задоволення особливих освітніх потреб таких дітей в регіоні. Організовує участь  консультації у розробці і реалізації планів органів управління освітою щодо задоволення освітніх потреб дітей з порушеннями психофізичного розвитку, у розширенні форм надання допомоги для них, у вдосконаленні мережі навчальних дошкільних і шкільних закладів та запровадженні інклюзивного навчання. Спільно із психологічною службою, закладами освіти та охорони здоров’я веде просвітницьку роботу серед населення з питань формування соціальної моделі ставлення до дітей з порушеннями психофізичного розвитку, шляхи та умови задоволення їхніх особливих освітніх потреб, реалізацію завдань соціально-трудової підготовки та правового захисту. Готує звітність Центральній психолого-медико-педагогічній консультації. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій учнів і працівників навчального закладу.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Конвенцію Генеральної Асамблеї ООН про права дитини; підзаконні і нормативно-правові акти та документи з питань навчання, виховання, психосоціальної реабілітації дітей і підлітків з порушеннями в розвитку; особливості психічного розвитку та навчання дітей з різними видами порушень, сучасні досягнення педагогічної дефектологічної науки і практики, методи вітчизняної і зарубіжної діагностики відхилень в психічному розвитку дітей; основи наукової організації праці, правила і норми охорони праці, санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Вища педагогічна (корекційна, дефектологічна) освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж  роботи за фахом або на керівних посадах нижчого рівня професійного спрямування в навчальних закладах - не менше 2 років.

19. ЗАСТУПНИК ДЕКАНА
(Код КП - 1229.4)

Завдання та обов'язки. Бере участь в організації навчально-методичної роботи на факультеті. Забезпечує складання навчальних планів і коректує робочі навчальні плани. Забезпечує виконання навчальних планів і навчальних програм. Погоджує плани навчально-методичної роботи кафедр факультету.

Розробляє разом з викладачами плани самостійної роботи студентів факультету. Забезпечує складання розкладу навчальних занять і здійснює контроль за їх виконанням. Забезпечує підготовку документації щодо організації навчального процесу. Організує облік успішності студентів. Забезпечує своєчасне проведення атестацій студентів і відвідування занять. Встановлює терміни складання іспитів, заліків, диференційованих заліків. Встановлює терміни перескладання іспитів і диференційованих заліків, з яких отримані незадовільні оцінки, а також у випадку неявки студентів на іспит чи залік через хворобу, з інших поважних причин.

Контролює оформлення викладачами навчальної документації (залікових і екзаменаційних відомостей, листів, ін.), виконання викладачами календарних планів навчальних занять, роботу кафедр і викладачів з організації навчально-методичної роботи зі студентами. Здійснює допуск студентів до здачі державних іспитів, а також до захисту випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт (проектів).

Організовує роботу державної атестаційної й екзаменаційної комісій, роботу стипендіальної комісії. Аналізує результати навчального процесу і на основі результатів вживає заходів щодо удосконалення навчання. Взаємодіє з викладачами, методистами, проректором по навчальній роботі, іншими науково-педагогічними працівниками.

Готує звіти про роботу факультету для декана, навчального і методичного відділів, рад навчального закладу. Організовує і проводить збори в академічних групах, на курсах. Вносить пропозиції про заохочення студентів, та про покарання тих, які не виконують вимоги навчального процесу. Здійснює прийом студентів з питань навчання і побуту. Контролює стан закріплених за факультетом і кафедрами приміщень. Забезпечує готовність приміщень до навчальних занять, а також наявність необхідного навчально-методичного матеріалу. На час відсутності декана (відпустки, хвороби, відрядження, ін.) виконує його обов'язки.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, психології; методику професійної підготовки; методи дистанційного навчання; технологію організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус наукових, педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки ( магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента), стаж науково-педагогічної роботи ‑ не менше 2 років.

20. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Сприяє розвитку особистості, здібностей, формуванню загальної культури студентів. Вивчає вікові та психологічні особливості, нахили та потреби студентів, створює умови для їх реалізації в різних видах творчої діяльності, використовуючи сучасні освітні технології, в тому числі інформаційні, а також цифрові освітні ресурси. Проводить виховні та інші заходи, спираючись на досягнення в області педагогічної і психологічної наук, а також сучасних інформаційних технологій і методик навчання. Організовує роботу студентських гуртків, секцій та інших любительських об’єднань, різноманітну індивідуальну і спільну діяльність студентів. Сприяє реалізації прав на утворення студентських асоціацій, об’єднань. Організовує вечори, свята, походи, екскурсії, підтримує соціально значущі ініціативи студентів під час їх вільного часу, дозвілля і розваг, орієнтуючись на особистість студента, розвиток мотивації, пізнавальних інтересів, здатностей. Організовує самостійну діяльність студентів, в тому числі дослідницьку, включає в навчальний процес проблемне навчання, сприяє забезпеченню зв’язку навчання з практикою. Аналізує досягнення студентів. Бере участь у роботі педагогічних, методичних рад, в інших формах методичної роботи, проведенні батьківських зборів, оздоровчих, виховних та інших заходів. Залучає до роботи зі студентами працівників культури і спорту, батьків, громадськість.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; основи педагогіки, психології; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус педагогічних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом; вікову і спеціальну педагогіку і психологію, фізіологію, гігієну; специфіку розвитку інтересів і потреб студентів, їх творчої діяльності; методику пошуку та підтримки талановитої молоді; порядок розробки програм занять гуртків, секцій, студій, клубних об’єднань, основи діяльності студентських колективів, організацій та асоціацій; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи ‑ не менше 2 років.

21. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Організовує поточне і перспективне планування методичної роботи навчального закладу. Організовує та координує роботу предметних (циклових) комісій, викладачів щодо розроблення навчально-методичної документації, необхідної для організації навчального процесу у навчальному закладі. Забезпечує використання і вдосконалення методів організації навчального процесу і сучасних освітніх технологій, у тому числі інформаційно-комунікаційних. Здійснює контроль за якістю навчально-методичної документації.

Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-методичної роботи предметних (циклових) комісій. Бере участь в підготовці і проведенні атестації педагогічних працівників. Організовує виставки методичних розробок викладачів, семінари, конференції щодо вивчення передових технологій організації навчального процесу, методичної роботи. Узагальнює та поширює інформацію про передові технології навчання (в тому числі інформаційні), передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері освіти. Виконує правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; галузеві освітні стандарти вищої освіти; основи педагогіки, психології; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус педагогічних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи ‑ не менше 2 років.

22. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Організовує поточне і перспективне планування навчальної роботи навчального закладу. Координує роботу викладачів, майстрів виробничого навчання, а також розробку навчально-методичної документації, необхідної для організації навчального процесу. Забезпечує використання і вдосконалення методів організації навчального процесу і сучасних освітніх технологій, у тому числі комунікаційно-інформаційних. Здійснює контроль за якістю навчального процесу, об'єктивністю оцінки результатів навчальної діяльності студентів. Надає допомогу педагогічним працівникам в освоєнні і розробленні інноваційних програм і технологій. Здійснює контроль за навчальним навантаженням студентів. Забезпечує своєчасне складання, затвердження, представлення звітної документації. Здійснює комплектування і приймає заходи по збереженню контингенту студентів. Бере участь в підборі педагогічних кадрів, організовує підвищення їх кваліфікації і професійної майстерності. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу і управління навчальним закладом.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; галузеві освітні стандарти вищої освіти; основи педагогіки, психології; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус педагогічних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи - не менше 2 років.

23. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ РОБОТИ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Організовує поточне і перспективне планування навчально-виробничої роботи навчального закладу. Координує роботу викладачів, майстрів виробничого навчання, а також розроблення навчальної документації, необхідної для організації навчально-виховного процесу та практичної підготовки у вищому навчальному закладі. Забезпечує використання і вдосконалення методів організації навчального процесу і сучасних освітніх технологій, у тому числі інформаційно-комунікаційних. Здійснює контроль за якістю навчального процесу, практичної підготовки об'єктивністю оцінки результатів навчання студентів, забезпеченням рівня підготовки відповідно вимогам галузевого стандарту вищої освіти. Надає допомогу педагогічним працівникам в освоєнні і розробленні інноваційних програм і технологій. Здійснює контроль за навчальним навантаженням студентів. Забезпечує своєчасне складання, затвердження, представлення звітної документації. Здійснює комплектування і приймає заходи по збереженню контингенту студентів. Бере участь в підборі педагогічних кадрів, організовує підвищення їх кваліфікації і професійної майстерності. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу і управління навчальним закладом. Організовує підготовку і проведення атестації педагогічних працівників. Вживає заходи щодо оснащення майстерень, навчальних лабораторій і кабінетів сучасним устаткуванням, наочністю та технічними засобами навчання, поповнення бібліотек і методичних кабінетів навчально-методичною, художньою і періодичною літературою. Здійснює контроль за станом медичного обслуговування студентів, житлово-побутових умов, в гуртожитках. Координує роботу відділень, предметних (циклових) комісій.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; галузеві освітні стандарти вищої освіти; основи педагогіки, психології; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус педагогічних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи - не менше 2 років.

24. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Організовує поточне і перспективне планування навчально-виховної роботи навчального закладу. Координує роботу викладачів, майстрів виробничого навчання, а також розробку навчально-методичної документації, необхідній для організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. Забезпечує використання і вдосконалення методів організації навчально-виховного процесу і сучасних освітніх технологій, у тому числі інформаційно-комунікаційних. Здійснює контроль за якістю навчально-виховного процесу, об'єктивністю оцінки результатів навчання студентів, роботою кружків і факультативів, забезпеченням рівня підготовки, відповідного вимогам галузевого стандарту вищої освіти. Організовує просвітницьку роботу для батьків (осіб, які їх заміняють). Надає допомогу педагогічним працівникам в освоєнні і розробленні інноваційних програм і технологій. Організовує навчально-виховну, методичну, культурно-масову, позакласну роботу. Здійснює контроль за навчальним навантаженням студентів. Затверджує розклад навчальних занять і інших видів навчальної і виховної (у тому числі культурно-дозвіллєвої) діяльності. Забезпечує своєчасне складання, затвердження, представлення звітної документації. Надає допомогу студентам в проведенні культурно-просвітницьких і оздоровчих заходів. Здійснює комплектування і приймає заходи по збереженню контингенту студентів. Бере участь в підборі педагогічних кадрів, організовує підвищення їх кваліфікації і професійної майстерності. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу і управління навчальним закладом. Організовує підготовку і проведення атестації педагогічних працівників. Вживає заходи щодо оснащення майстерень, навчальних лабораторій і кабінетів сучасним устаткуванням, наочністю та технічними засобами навчання, поповнення бібліотек і методичних кабінетів навчально-методичною, художньою і періодичною літературою. Здійснює контроль за станом медичного обслуговування студентів, житлово-побутових умов, в гуртожитках. Координує роботу відділень, предметних (циклових) комісій.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; галузеві освітні стандарти вищої освіти; основи педагогіки, психології; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус педагогічних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи - не менше 2 років.

25. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Організовує поточне і перспективне планування навчально-методичної роботи навчального закладу. Координує роботу викладачів, майстрів виробничого навчання, а також розробку навчально-методичної документації, необхідній для діяльності навчального закладу. Забезпечує використання і вдосконалення методів організації освітнього процесу і сучасних освітніх технологій. Здійснює контроль за якістю навчального процесу, об'єктивністю оцінки результатів навчальної діяльності студентів відповідно вимогам галузевого стандарту. Надає допомогу педагогічним працівникам в освоєнні і розробленні інноваційних програм і технологій. Організовує навчально-виховну, методичну роботу. Здійснює контроль за навчальним навантаженням студентів. Затверджує розклад навчальних занять і інших видів навчальної діяльності студентів. Забезпечує своєчасне складання, затвердження, представлення звітної документації. Здійснює комплектування і приймає заходи по збереженню контингенту студентів. Бере участь в підборі педагогічних кадрів, організовує підвищення їх кваліфікації і професійної майстерності. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу і управління навчальним закладом, навчально-методичної роботи предметних (циклових) комісій. Бере участь в підготовці і проведенні атестації педагогічних працівників. Приймає заходи по оснащенню майстерень, навчальних лабораторій і кабінетів сучасним устаткуванням, наочністю і технічними засобами навчання, поповненню бібліотек і методичних кабінетів навчально-методичною, художньою і періодичною літературою. Організовує виставки методичних розробок викладачів, семінари, конференції студентів і викладачів. Узагальнює та поширює інформацію про передові технології навчання (в тому числі інформаційні), передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері освіти. Здійснює контроль за станом медичного обслуговування. житлово-побутових умов студентів.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; галузеві освітні стандарти вищої освіти; основи педагогіки, психології; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус педагогічних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж педагогічної науково-педагогічної роботи - не менше 2 років.

26. ЗАСТУПНИК ЗАВІДУВАЧА ВІДДІЛУ (ЛАБОРАТОРІЇ, КАБІНЕТУ, ЧАСТИНИ ІНШОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ) З ОСНОВНОГО НАПРЯМУ ДІЯЛЬНОСТІ
(Код КП - 1229.7)

Завдання та обов’язки. Бере участь в організації роботи лабораторії, методичних кабінетів. та інших структурних підрозділів, здійсненні методичної роботи різних видів і форм, спрямованої на підвищення професійної педагогічної майстерності педагогічних працівників. Контролює якість виконання навчальних планів і програм, забезпечує умови для їх впровадження, надає методичну і консультативну допомогу. Забезпечує облік, збереження та поповнення навчально-матеріальної бази у межах компетенції відповідно до нормативних вимог, відповідає за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці та техніки безпеки. Вивчає, узагальнює, розповсюджує передовий педагогічний досвід, аналізує результативність і ефективність професійної діяльності педагогів. Забезпечує виконання та дотримання вимог щодо охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм, пожежної безпеки.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; галузеві освітні стандарти вищої освіти; основи педагогіки, психології; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус педагогічних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (спеціаліст або бакалавр). Стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи - не менше 2 років.

27. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Організовує та координує навчально-виховний процес у навчальному закладі. Виконує комплекс робіт щодо організації та управління освітнім процесом  у навчальному закладі. Бере участь у складанні річного плану роботи закладу. Вносить пропозиції щодо вдосконалення педагогічного процесу. Координує роботу педагогів з виконання річного плану і навчальних програм. Проводить роботу пов’язану з вирішенням питань діяльності закладу, організації, координації і контролю з різних видів організованого навчального процесу в групах для дітей дошкільного віку та класах початкової школи. Забезпечує своєчасне складання, достовірність і здачу встановлених  для педагогів звітних матеріалів. Складає орієнтовний розклад занять, уроків та інших видів організованої навчальної діяльності для дітей різних вікових груп та класів. Здійснює контроль за якістю освітнього процесу, роботою дитячих гуртків та творчих об’єднань педагогів. Бере участь в підборі педагогічних кадрів, організовує методичну роботу закладу та координує роботу методичних об'єднань. Надає консультативну допомогу педагогам. Організовує підвищення  кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників (вихователів, учителів) закладу. Бере участь у підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників. Аналізує стан навчально-методичної роботи, узагальнює педагогічний досвід працівників закладу, сприяє його впровадженню у навчальну практику. Координує роботу з оснащення  приміщень закладу сучасним обладнанням, наочними посібниками і технічними засобами навчання, поповнення бібліотек і методичних кабінетів навчально-методичною та художньою літературою. Співпрацює з батьківськими комітетами, громадськими організаціями та іншими закладами освіти.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини, Конвенцію про права дитини та інші нормативно-правові акти з питань дошкільної та початкової освіти, Державний стандарт початкової загальної освіти, Базовий компонент дошкільної освіти та чинні освітні програми; педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; закономірності організації та загальні принципи побудови освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі та початковій школі; методологічні засади процесів розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, теоретичні засади моделювання освітнього процесу з урахуванням різних вікових груп та індивідуальних особливостей вихованців та учнів; основи роботи з персональним комп’ютером на рівні користувача; правила внутрішнього трудового розпорядку закладу.

Кваліфікаційні вимоги. Вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років.

28. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ (ШКОЛИ, ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЮ,  НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ТОЩО)
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Відповідає за організацію виховного процесу в навчальному закладі, розроблення  програми виховання учнів та забезпечує якісну її реалізацію. Аналізує особливості виховного процесу, результати виховної роботи, стан і перспективні можливості навчального закладу у виховній роботі. Планує виховну роботу в навчальному закладі, організовує поточне і перспективне планування діяльності вихователів груп продовженого дня (ГПД), класних керівників та педагогів додаткової освіти фізкультурно-оздоровчого та художньо-естетичного циклу, здійснює контроль за їх реалізацією. Координує роботу з розробки необхідної методичної документації з виховної роботи, з підготовки та проведення загальношкільних культурно-виховних заходів; здійснює систематичний контроль за якістю виховного процесу, роботою гуртків, секцій та інших видів виховної роботи, проведеної працівниками навчального закладу; контроль за індивідуальною виховною роботою з дітьми з девіантною поведінкою. Організовує підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників, зайнятих виховною роботою в навчальному закладі. Координує взаємодію адміністративного персоналу з усіма службами та підрозділами навчального закладу, які забезпечують виховний процес, з представниками громадськості та правоохоронних органів, батьками та батьківським комітетом навчального закладу. Забезпечує сприятливий морально-психологічний клімат в навчальному закладі та безпеку використання у виховному процесі обладнання, приладів, технічних і наочних засобів.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свободи людини; Конвенцію про права дитини; інші нормативно-правові акти з питань освіти; педагогіку, вікову психологію, досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; основи соціології, фізіології, гігієни; методичну документацію з організації виховної роботи в закладах освіти, правила застосування й експлуатації комп’ютерної техніки та периферійного оснащення; основи законодавства про працю, правила і норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років. Для заступника директора НРЦ - вища педагогічна (корекційна, дефектологічна) освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років.

29. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З НАУКОВОЇ, НАВЧАЛЬНОЇ, НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ (ШКОЛИ, ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЮ,  НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ТА ІН.)
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Організовує поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу. Координує роботу вчителів з виконання навчальних планів і програм, а також розробку необхідної навчальної, методичної документації. Здійснює контроль за якістю освітнього процесу та об'єктивністю оцінки результатів навчальної підготовки учнів, за роботою гуртків, факультативів. Організовує роботу з підготовки та проведення Державної підсумкової атестації. Здійснює контроль за навчальним навантаженням учнів. Складає розклад навчальних занять та інших видів навчальної діяльності. Забезпечує своєчасне складання, достовірність і здачу встановленої звітної документації (крім бухгалтерських звітів). Бере участь в підборі і розстановці педагогічних кадрів, організовує підвищення їхньої кваліфікації і професійної майстерності. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу. Організовує методичну роботу, координує роботу методичних об'єднань. Аналізує стан навчально-методичної роботи. Аналізує і узагальнює результати експериментальної роботи. Узагальнює та вживає заходів з розповсюдження найбільш результативного досвіду викладачів. Бере участь у підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників. Координує роботу з оснащення навчальних лабораторій і кабінетів сучасним обладнанням, наочними посібниками і технічними засобами навчання, поповнення бібліотек і методичних кабінетів навчально-методичною та художньою літературою. Здійснює контроль за станом медичного обслуговування учнів.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; інші нормативні правові акти з питань освіти, педагогіку, педагогічну психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, практики, техніки; програмно-методичну документацію, основи законодавства про працю, правила і норми охорони праці, техніки безпеки; правила застосування й експлуатації комп’ютерної техніки та периферійного оснащення.

Кваліфікаційні вимоги. Вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років. Для заступника директора НРЦ - вища педагогічна (корекційна, дефектологічна) освіта на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років.

30. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ РОБОТИ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво навчально-виробничою діяльністю навчального закладу. Відповідає за роботу з питань технічної творчості учнів, оснащення майстерень та навчальних лабораторій устаткуванням, технічними засобами та наочністю. Здійснює підготовку матеріалів до засідань  педагогічних рад у межах своїх посадових обов’язків. Координує роботу старших майстрів та майстрів виробничого навчання. Складає план виробничої діяльності навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням. Організовує роботу щодо розроблення робочих навчальних планів і програм підготовки кваліфікованих робітників, погоджує їх та контролює виконання. Відповідає за підготовку акту готовності  навчального закладу до нового навчального  року. Організовує проведення заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу майстрів виробничого навчання, вивчає і узагальнює кращий виробничий досвід, забезпечує його впровадження у навчальний процес. Організовує залучення педагогічних працівників до конкурсів професійної майстерності. Проводить роботу з питань підвищення кваліфікації та стажування майстрів виробничого навчання. Бере участь у проведенні атестації педагогічних працівників. Готує проекти наказів про зарахування, відрахування і переведення учнів навчального закладу (групи); документацію для  проведення поетапної та державної кваліфікаційної атестацій. Складає статистичну звітність та забезпечує своєчасне її подання на затвердження. Контролює дотримання трудової дисципліни учнями під час проходження виробничої практики на підприємствах. Контролює дотримання правил внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни учнями і працівниками та стан охорони праці, пожежної безпеки, дотримання норм санітарії і гігієни в навчальному закладі.

Повинен знати: Конституцію України, Закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі, накази та розпорядження Міністерства освіти і науки, нормативно-правову базу з питань професійно-технічної освіти, методику організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, основи  педагогіки, психології та вікової фізіології, правила застосування й експлуатації комп’ютерної техніки та периферійного оснащення, правила внутрішнього трудового розпорядку та вимоги правил з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта з напрямів підготовки «Професійна освіта» (за профілем) або «Технологічна освіта» (магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта. Стаж педагогічної роботи на керівній посаді нижчого рівня відповідного професійного спрямування в закладах освіти, або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів: для магістра – менше 2 років, для спеціаліста – не  менше 3 років.

31. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво навчально-виховною, позакласною роботою та організацією культурного дозвілля учнів. Організовує роботу класних керівників, вихователів, бібліотекаря, практичного психолога та соціального педагога. Здійснює підготовку матеріалів до засідань  педагогічних рад у межах своїх посадових обов’язків. Планує проведення виховних заходів, роботу керівників гуртків, бібліотекарів та інших працівників, відповідальних за виховну роботу з учнями і контролює її виконання. Узагальнює і поширює кращий педагогічний досвід з проблем виховання. Координує роботу з профілактики правопорушень серед учнів. Відповідає за роботу з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування та дітьми з неблагонадійних сімей. Встановлює зв’язки з правоохоронними органами. Співпрацює з культурно-освітніми закладами, державними установами та громадськими організаціями. Сприяє формуванню в учнів здорового способу життя, національного та культурного відродження, запровадженню національних традицій, звичаїв та обрядів. Здійснює контроль за станом житлово-побутових умов учнів навчального закладу, які мешкають у гуртожитку. Планує та здійснює контроль за проведенням профорієнтаційної роботи в навчальному закладі. Координує роботу учнівського самоврядування. Вносить пропозиції щодо заохочення учнів та накладання стягнень. Контролює дотримання педагогічними працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та вимог правил з охорони праці і пожежної безпеки згідно з чинним законодавством.

Повинен знати: Конституцію України, Закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі, накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України, методику організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, основи педагогіки, психології та вікової фізіології, правила застосування й експлуатації комп’ютерної техніки та периферійного оснащення, правила внутрішнього трудового розпорядку та вимоги правил з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта з напрямів підготовки «Професійна освіта» (за профілем), «Технологічна освіта» (магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта. Стаж педагогічної роботи на керівній посаді нижчого рівня відповідного професійного спрямування в закладах освіти, або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років.

32. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво навчально-методичною роботою у навчальному закладі. Координує роботу викладачів, методистів. Здійснює підготовку матеріалів до засідань педагогічних рад у межах своїх посадових обов’язків. Організовує роботу щодо розроблення робочих навчальних планів і програм підготовки кваліфікованих робітників, погоджує їх та контролює виконання. Надає допомогу викладачам у складанні поурочно-тематичних планів. Здійснює керівництво роботою завідувачів навчальними кабінетами. Організовує та забезпечує підготовку і проведення олімпіад з предметів. Вивчає стан викладання предметів і курсів відповідно до  робочих навчальних планів і програм. Контролює стан навчальних досягнень учнів та їх відвідування. Організовує контроль за станом і застосуванням навчальної документації, обліком та звітністю. Здійснює розподіл навантаження викладачів та контролює його виконання. Складає розклад занять та контролює його виконання. Організовує роботу із зміцнення учбово-матеріальної бази навчальних кабінетів. Готує проекти наказів, розпоряджень, документації з питань проведення поетапної та державної підсумкової атестацій. Організовує проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників навчального закладу: вивчає і узагальнює кращий педагогічний досвід, забезпечує його впровадження у навчальний процес. Забезпечує умови для вдосконалення фахового рівня педагогічних працівників, організовує їх залучення до участі у навчально-методичній та науково-дослідній роботі. Відповідає за роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу. Організовує підготовку та проведення атестації педагогічних працівників. Контролює створення належних, безпечних і здорових умов праці учнів та працівників навчального закладу.

Повинен знати: Конституцію України, Закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі, накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України, методику організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, основи педагогіки, психології та вікової фізіології, правила застосування й експлуатації комп’ютерної техніки та периферійного оснащення, правила внутрішнього трудового розпорядку та вимоги правил з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта з напрямів підготовки «Професійна освіта» (за профілем), «Технологічна освіта» (магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта. Стаж педагогічної роботи  на керівній посаді нижчого рівня відповідного професійного спрямування в закладах освіти, або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років.

33. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З НАВЧАЛЬНОЇ, НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ, ВИХОВНОЇ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ, МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Здійснює контроль за якістю навчально-виховного процесу, виконанням навчальних планів і програм, навчальним навантаженням вихованців, учнів, слухачів. Здійснює комплектування гуртків (секцій, творчих об’єднань тощо); забезпечує збереження контингенту вихованців, учнів, слухачів. Бере участь у поточному і перспективному плануванні роботи навчального закладу; в підборі та розстановці педагогічних кадрів; вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу. Складає розклад навчальних занять та інших видів навчально-виховної та організаційно-масової роботи. Забезпечує достовірність і своєчасність складання та здачі звітних матеріалів (крім бухгалтерських звітів). Організовує та аналізує стан навчально-виховної, методичної, культурно-масової роботи; координує роботу методичних об'єднань. Забезпечує розроблення необхідної навчальної та методичної документації; проведення кваліфікаційних іспитів та підготовку необхідної документації щодо видачі свідоцтв про позашкільну освіту випускникам (вихованцям, учням, слухачам) позашкільного навчального закладу, сприяє вивченню, узагальненню та впровадженню кращого педагогічного досвіду.

Бере участь у підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників, організовує підвищення професійної майстерності педагогічних працівників. Постійно підвищує свій професійний рівень, займається самоосвітою. Веде необхідну документацію за встановленою формою (в межах компетенції) та забезпечує її зберігання.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; укази Президента України; постанови та рішення Верховної Ради України; постанови Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності позашкільних навчальних закладів; законодавства про працю; форми роботи з громадськими організаціями; правила і норми охорони і безпеки  праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки. Стаж роботи на педагогічних за фахом посадах не менше 2 років.

34. ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Організовує поточне та перспективне планування освітньої діяльності вищого навчального закладу післядипломної освіти. Координує роботу викладачів, а також розробку навчальних програм і навчально-тематичних планів, іншої навчально-методичної документації  щодо освітньої діяльності закладу післядипломної освіти. Забезпечує удосконалення методів організації навчального процесу з використанням інноваційних технологій за очною, заочною, очно-заочною, очно-дистанційною, дистанційною та пролонгованою формами навчання. Здійснює контроль за якістю освітньої діяльності, об’єктивністю оцінки результатів навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації та осіб, що навчаються за програмами перепідготовки, стажування та спеціалізації. Організовує роботу по підготовці та проведенню державної атестації.

Надає допомогу педагогічним та науково-педагогічним працівникам у розробці та впровадженню інноваційних технологій навчання. Здійснює контроль за розподілом навчального навантаження педагогічних та науково-педагогічних працівників за розробкою та реалізацією розкладу навчальних занять. Забезпечує відповідно до посадових обов’язків підготовку звітної документації, приймає участь у підборі науково-педагогічних кадрів, організовує постійне їх професійне зростання.

Вносить пропозиції по удосконаленню навчально-методичного забезпечення навчального процесу та керування вищим післядипломної педагогічної освіти. Здійснює заходи щодо подальшого оновлення матеріально-технічної бази закладу, навчальних лабораторій, поповнення та оновлення бібліотечного фонду навчальною, навчально-методичною та іншою навчально-методичною літературою. Приймає участь у формуванні тематики наукових досліджень, у роботі вченої ради, предметних (циклових) комісій, сприяє підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Здійснює контроль за дотриманням вимог щодо санітарно-гігієнічних умов, роботою керівника з адміністративно-господарської частини, раціональним використанням матеріалів та фінансів.

Організовує роботу щодо аналізу та оцінки фінансової діяльності, розробці заходів з ефективного використання бюджетних коштів; забезпечує контроль за своєчасним виконанням договірних обов’язків; готує звіт про фінансові та матеріальні витрати, координує роботу підлеглих йому служб і структурних підрозділів. Правила застосування й експлуатації комп’ютерної техніки та периферійного оснащення.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань післядипломної освіти; галузеві освітні стандарти вищої освіти; основи педагогіки, психології; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус педагогічних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента). Стаж науково-педагогічної діяльності - не менше 2 років.

35. ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА (РЕКТОРА (ПРЕЗИДЕНТА, НАЧАЛЬНИКА ТА ІНШІ) ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  ІІI-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ  (ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР, ПРОРЕКТОР, ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ТА ІНШІ) З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ (НАУКОВОЇ) РОБОТИ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Здійснює безпосереднє управління окремою ланкою діяльності вищого навчального закладу (навчальною та навчально-методичною роботою, науковою діяльністю, виховною роботою, міжнародним співробітництвом, фінансово-господарською діяльністю тощо) відповідно до розмежування функцій, прав і повноважень, визначених статутом вищого навчального закладу. Виконує частину повноважень керівника, делегованих йому керівником відповідно до статуту вищого навчального закладу. Здійснює керівництво окремими ділянками діяльності вищого навчального закладу. Вносить пропозиції до структури і штатного розпису, підпорядкованими йому. Вносить проекти наказів і розпоряджень, з питань, віднесених до його компетенції. Представляє вищий навчальний  заклад у державних та інших органах управління. Відповідає перед керівником за результати діяльності підпорядкованих йому структурних підрозділів. Вносить пропозиції щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників підпорядкованих йому структурних підрозділів.

Контролює виконання працівниками підпорядкованих йому підрозділів  їх посадових обов'язків, виконання завдань, планів і програм у відповідних ланках діяльності, дотримання підпорядкованими йому підрозділами штатно-фінансової дисципліни. Здійснює контроль за якістю роботи співробітників підпорядкованих йому підрозділів вищого навчального закладу. Бере участь у підготовці звітів про результати діяльності підпорядкованих підрозділів.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань післядипломної освіти; галузеві освітні стандарти вищої освіти; основи педагогіки, психології; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус педагогічних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента). Стаж науково-педагогічної діяльності - не менше 3 років.

36. ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНО - НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ У СКЛАДІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ (НАУКОВОЇ) РОБОТИ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво установою у межах делегованих повноважень. Забезпечує організацію та контроль виконання   науково-дослідної, експериментальної чи фінансово-господарської роботи інституту. Аналізує стан і тенденції розвитку відповідного напряму діяльності установи, вживає заходи щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій.

Бере участь у науково-педагогічній роботі, розробленні проектів розпорядчих актів установи організаційного характеру. Визначає потреби та пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників і вносить відповідні пропозиції керівнику установи. Вивчає узагальнює, розповсюджує та сприяє ефективному використанню світового досвіду у відповідному напрямі діяльності установи. Забезпечує та контролює надання платних послуг у межах, встановлених законодавством. Вживає заходи щодо забезпечення установи фахівцями відповідної кваліфікації та певних експертних спеціальностей, визначає потреби змін у структурі й чисельному складі працівників.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань післядипломної освіти; галузеві освітні стандарти вищої освіти; основи педагогіки, психології; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус педагогічних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента). Стаж науково-педагогічної діяльності - не менше 5 років.

37. ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ФІЛІЇ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ – (ДИРЕКТОРА, НАЧАЛЬНИКА ТА ІНШЕ)
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Здійснює безпосереднє управління діяльністю філіалу (навчальною та навчально-методичною роботою, науковою діяльністю, виховною роботою, міжнародним співробітництвом, фінансово-господарською діяльністю тощо) відповідно до розмежування функцій, прав і повноважень, визначених Статутом вищого навчального закладу.

Здійснює керівництво окремими ділянками діяльності філії вищого навчального закладу. Вносить пропозиції до проектів організаційної структури і штатного розпису, підпорядкованих йому підрозділів. Розробляє проекти наказів і розпоряджень з питань, віднесених до його компетенції. За дорученням керівника філіалу представляє її у державних та інших органах управління, та органах місцевого самоврядування.

Несе відповідальність за результати діяльності підпорядкованих йому структурних підрозділів. Вносить пропозиції щодо працевлаштування на роботу та звільнення з роботи працівників підпорядкованих йому структурних підрозділів. Контролює виконання працівниками підпорядкованих йому підрозділів їх посадових обов'язків.

Контролює виконання завдань, планів і програм у відповідних ланках діяльності, дотримання підпорядкованими підрозділами штатно-фінансової дисципліни. Здійснює контроль за якістю роботи співробітників підпорядкованих йому підрозділів філії вищого навчального закладу. Бере участь у підготовці щорічного звіту керівника філії вищому колегіальному органу громадського самоврядування вищого навчального закладу про результати діяльності підпорядкованих підрозділів.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань післядипломної освіти; галузеві освітні стандарти вищої освіти; основи педагогіки, психології; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус педагогічних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента). Стаж науково-педагогічної діяльності - не менше 3 років.

38. КЕРІВНИК (РЕКТОР, ПРЕЗИДЕНТ ТА ІНШІ) ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІІІ-ІY РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Здійснює безпосереднє управління вищим навчальним закладом на основі поєднання принципів автономії та самоврядування. Відповідає за провадження освітньої діяльності вищого навчального закладу, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна. Очолює вчену раду вищого навчального закладу.

Створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження. Забезпечує виконання вищим навчальним закладом усіх зобов’язань перед власником (власниками) або уповноваженим (ними) органом (особою) та вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу.

Відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів. Вирішує у межах наданих повноважень питання діяльності вищого навчального закладу. Затверджує його структуру і штатний розпис.

Подає матеріали на ліцензування та акредитацію напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищому навчальному закладі.

Видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами вищого навчального закладу; укладає угоди про співробітництво, встановлює відповідно до чинного законодавства України прямі зв’язки з навчальними закладами інших країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

Представляє вищий навчальний заклад у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад. Є розпорядником майна і коштів. Виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення.

Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, визначає їх функціональні обов'язки. Встановлює відповідно до законодавства розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників навчального закладу. Роз’яснює працівникам їх права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомлює з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначає працівнику робоче місце, забезпечує його необхідними для роботи засобами, проводить інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки. Забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку.

Формує контингент осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі. Відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, за погодженням з органами студентського самоврядування та профспілковими органами.

Контролює виконання навчальних планів і програм дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни. Забезпечує захист службової та державної таємниці. Здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників вищого навчального закладу.

Створює належні виробничі умови, забезпечує проведення атестації робочих місць, створює умови для проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. Подає разом із профспілковими організаціями на затвердження вищому колегіальному органу громадського самоврядування вищого навчального закладу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його. Призначає уповноважену посадову особу з питань пенсійного страхування.

Сприяє соціальному захисту осіб, які навчаються, призначає стипендії, особам, які навчаються, відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, захищає законні права та інтереси (особисті, майнові, житлові, трудові та ін.) студентів з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав осіб, які навчаються, і працівників. Сприяє створенню умов проживання осіб, які навчаються, у гуртожитках відповідно до встановлених норм.

Забезпечує облік, збереження та поповнення навчально-матеріальної бази відповідно до нормативних вимог, підготовку та подання встановленої звітності.

Звітує про результати діяльності перед засновником та вищим колегіальним органом вищого навчального закладу.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, психології; методику професійної підготовки; методи дистанційного навчання; технологію організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус наукових, педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст), вільне володіння українською мовою. Науковий ступінь доктора або кандидата наук, вчене звання професора. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж 10 років.

39. КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР, ЗАВІДУВАЧ, НАЧАЛЬНИК) ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов’язки. Здійснює безпосереднє управління навчальним закладом відповідно до законів і інших нормативно-правових актів, Статуту навчального закладу. вищого навчального закладу, планує, координує і контролює діяльність його структурних підрозділів.

Затверджує структуру і штатний розпис вищого навчального закладу; представляє вищий навчальний заклад у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад.

Подає документи на ліцензування та акредитацію напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищому навчальному закладі.

Видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами вищого навчального закладу; укладає угоди про співробітництво, встановлює відповідно до чинного законодавства України прямі зв’язки з навчальними закладами інших країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

Створює умови для впровадження у навчальний процес інновацій, забезпечує формування і реалізацію ініціатив працівників, спрямованих на поліпшення роботи навчального закладу і підвищення якості освіти, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат в колективі.

Формує контингент осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, сприяє їх соціальному захисту, призначає стипендії, відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, приймає рішення про відрахування та поновлення на навчання осіб, які навчаються, за погодженням з профспілковим комітетом та органами студентського самоврядування.

Приймає на роботу працівників, роз’яснює їх права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначає працівнику робоче місце, забезпечує його необхідними для роботи засобами, проводить інструктаж працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.

Розпоряджається в межах своїх повноважень бюджетними коштами, забезпечує результативність і ефективність їх використання.

Призначає уповноважену посадову особу з питань пенсійного страхування.

Контролює виконання навчальних планів і програм; здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я тих, хто навчається.

Організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу вищого навчального закладу.

Забезпечує облік, збереження і поповнення майна, облік і зберігання документації, залучення для здійснення діяльності, передбаченої Статутом навчального закладу, додаткових джерел фінансових і матеріальних коштів, додержання вимог законодавства про охорону праці.

Створює належні виробничі умови, забезпечує проведення атестації робочих місць, проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. Забезпечує виконання навчальним закладом усіх зобов’язань перед власником або уповноваженим ним органом та вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу.

Забезпечує облік, збереження та поповнення навчально-матеріальної бази відповідно до нормативних вимог, підготовку та подання встановленої звітності.

Звітує про результати діяльності перед засновником та вищим колегіальним органом вищого навчального закладу.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; галузеві освітні стандарти вищої освіти; порядок складання навчальних планів; основи педагогіки, психології; методику професійної підготовки; методи дистанційного навчання; технологію організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи; сучасні форми і методи навчання та виховання; нормативні документи, що регламентують статус наукових, педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників навчальних закладів, особливості регулювання їх праці; основи управління персоналом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст), вільне володіння українською мовою. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років.

40. КЕРІВНИК ВИРОБНИЧОЇ (НАВЧАЛЬНОЇ) ПРАКТИКИ
(Код КП - 1229.4)

Завдання та обов’язки. Здійснює загальну організацію практики та контроль за її проведенням; розробляє організаційні заходи, що забезпечують підготовку та проведення практики.

Бере участь в організації практики та контролює її проведенням. Готує документи про порядок проведення практики студентів, наскрізні та робочі програми, затвердження баз практик; розподілі студентів за базами практик, укладанні угод між вищим навчальним закладом і підприємством на проведення практики студентів.

Контролює підготовленість баз практики; забезпечує проведення інструктажу про порядок проходження практики та з техніки безпеки; надання студентам необхідних документів, методичних рекомендацій, програм тощо. Повідомляє студентам про систему звітності з практики, забезпечує високу якість проходження практики згідно з програмою.

Контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки; виконання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, організовує ведення табелю відвідування студентами бази-практики.

Приймає заліки з практики у складі комісій навчального закладу. Подає завідувачу кафедри (заступнику директора з практичного навчання) письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення практичної підготовки студентів. Готує підсумковий звіт за результатами практики.

Повинен знати: закони України та інші нормативно-правові акти, що регламентують організацію навчального процесу; пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі України; практичну підготовку студентів; педагогіку, психологію, досягнення сучасної педагогічної науки і практики. Правила внутрішнього трудового розпорядку освітньої установи; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж педагогічної або науково-педагогічної роботи не менше 2 років.

41. ЗАВІДУВАЧ МАЙСТЕРНІ (НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ, НАВЧАЛЬНОЇ)
(Код КП - 1229.4)

Завдання та обов’язки. Організовує практичне навчання студентів відповідно до навчальних планів і наскрізних програм практик за спеціальністю. Здійснює контроль за налагоджуванням та підготовкою до занять техніки, обладнання.

Готує документацію щодо укладання договорів із постачальниками сировини, матеріалів, обладнання та замовниками готової продукції; забезпечує випуск продукції у відповідності з замовленнями та договорами. Вживає заходи щодо впровадження нових технічних досягнень і передових методів праці у виробництві; що виготовляється в майстернях; створює необхідні умови праці студентів відповідно до вимог техніки безпеки, охорони праці і протипожежної безпеки.

Здійснює контроль за раціональним використанням матеріальних та грошових ресурсів, за станом витрат і збереженням цих ресурсів; організовує виконання робіт з матеріально-технічного забезпечення та збуту виготовленої продукції, контролює своєчасну перевірку електрообладнання, його заземленням, стан ізоляції електропроводки.

Подає керівнику навчального закладу пропозиції, узгоджені із заступником директора з навчально-виробничої роботи щодо призначення та звільнення робітників майстерні, організації праці та розстановки кадрів; забезпечує ведення необхідного обліку і складання звітності.

Повинен знати: закони України та інші нормативно-правові акти, що регламентують організацію навчального процесу; господарську діяльність навчального закладу, сучасні технології навчання, правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи – не менше 2 років.

42. КЕРІВНИК НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ У СКЛАДІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІІІ- ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
(Код КП - 1210.1)

Завдання та обов'язки. Здійснює загальне керівництво структурним підрозділом, організовує наукову-дослідну, науково-технічну та експериментальну діяльність інституту. В межах повноважень видає накази і розпорядження, укладає договори. Вживає заходи щодо виконання науково-дослідних робіт, проведення експериментів, дотримання вимог стандартів, метрологічних норм та правил. Забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності.

Організовує співробітництво з питань наукову-дослідної, науково-технічної та експериментальної діяльності з іншими установами і організаціями. Бере участь у виконанні науково-дослідних робіт, проведенні експериментів, розробці необхідних методик та рекомендацій. Звітує про науково-дослідну, експериментальну, фінансову та іншу діяльність. Представляє інститут у всіх органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності.

В межах повноважень забезпечує економію й цільове використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів. Вживає заходи щодо забезпечення інституту кваліфікованими працівниками.

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші

(Продовження документа на наступній сторінці)

Освіта.ua
01.06.2013

Популярні новини
Опублікований рейтинг шкіл України 2019 року Освіта.ua складено рейтинг шкіл України за результатами зовнішнього оцінювання випускників шкіл 2019 року
Серпневі онлайн конференції для учителів-предметників Учителі мають можливість взяти участь в конференціях, присвячених навчальному року
Акція до 1 вересня «Благодійність замість квітів» Приєднуйтесь до акції «Благодійність замість квітів», метою якої є зібрання коштів для онкохворих дітей
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулись в українській освіті
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Інна
Втратив чинність: Наказ Міністерства № 1183 від 17.10.2014 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2013 року № 665"
людмила
мене цікавить кваліфікаційна характеристика викладача спецдисциплін та електротехніки в системі початкового професійного навчання. Спасибі.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!