Щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах

Лист ІІТЗО № 14.1/10-2574 від 25.07.13 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
"ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ"

№ 14.1/10-2574 від 25 липня 2013 року

Ректорам (директорам) Кримського республіканського,
обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти,

Київського університету імені Б. Грінченка,
Інституту післядипломної освіти Севастопольського
міського гуманітарного університету

Щодо фізкультурно-оздоровчої та
спортивно-масової роботи в дошкільних,
загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах

Інститут надсилає інформаційно-методичний лист щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

Додаток на 5 аркушах.

Директор       О. А. Удод

Додаток
до листа Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти

Інформаційно-методичний лист
щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах

Фізичне виховання спрямоване на формування в учнів ціннісних орієнтацій щодо культури здоров'я і здорового способу життя, виховання потреби та звички регулярно займатися фізичною культурою та спортом, прагнення досягти оптимального рівня особистого здоров'я, фізичного розвитку, рухових якостей, морально-вольових рис характеру та психологічної підготовки до ведення активного життя, професійної діяльності та захисту Батьківщини.

Відповідно до Статті 5 Закону України "Про загальну середню освіту" одним із важливих завдань сучасної школи є "виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців)".

Відповідно до Статті 22 "Охорона та зміцнення здоров’я учнів", Закону України "Про загальну середню освіту" реалізація завдання має вирішуватися декількома напрямками:

  • шляхом створення в навчальному закладі безпечних та нешкідливих умов навчання, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формування гігієнічних навичок та засад здорового способу життя учнів;
  • через організацію оптимального рухового режиму: уроки фізичної культури, фізкультурно-оздоровчі заняття, заняття у фізкультурних гуртках і спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки, групах лікувальної фізичної культури, спортивних школах, клубах за інтересами;
  • стимулюванням до самостійних фізичних вправ та до виконання домашніх завдань з фізичної культури.

Відповідно до  Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013, одним із основних завдань модернізації освіти є забезпечення фізичного розвитку дитини, що реалізується через:

  • збільшення рухового режиму учнів шкільного віку за рахунок уроків фізичної культури, спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в позаурочний час;
  • удосконалення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах (розширення кількості спортивних гуртків, секцій і клубів з обов'язковим кадровим, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням їх діяльності).

Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їх знань, розвитку творчих здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у позанавчальний час.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 № 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України" фізичне виховання дітей та учнівської молоді реалізується через систему таких дидактичних компонентів:

  • обов'язковий урок або заняття (фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня), що формує основи фізичної культури особистості відповідно до Державних стандартів освітньої галузі "Фізичне виховання";
  • позаурочний (заняття у секціях та гуртках спортивного спрямування навчального закладу, позашкільних навчальних закладах, самостійні заняття, участь у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах), що доповнює обов'язковий компонент з урахуванням індивідуальних мотивів, інтересів і потреб, природних здібностей та стану здоров'я особистості.

Важливо дотримуватись вимог щодо проведення фізкультурних хвилинок у ході уроків, які потребують підвищеної уваги та значного інтелектуального напруження. Звісно, це не має прямого впливу на процес фізичного розвитку, оскільки ці вправи не можуть мати достатнього фізичного навантаження. Але фізкультхвилинка дозволяє "перезавантажити" увагу учнів, зняти зайве навантаження хребта, викликане статичним положенням тіла, підвищити ефективність засвоєння навчального матеріалу, сприяючи збереженню здоров’я дітей.

У наказі Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 № 486 визначено систему організації шкільної та позашкільної фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, яка  впроваджується у зазначених навчальних закладах, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Змагання в навчальних закладах проводяться між групами в дошкільних навчальних закладах (ДНЗ), класами в загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) та групами в професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ).

Усі внутрішні змагання є частиною загального плану роботи навчального закладу і проводяться у відповідності до календарного плану спортивно-масових заходів, затвердженого директором.

Змагання мають проводитись організовано та урочисто, за участю педагогічного колективу, батьків і громадськості. При цьому особливу увагу необхідно приділити питанням безпеки та попередження травматизму дітей. Лікарський контроль здійснюється медичними працівниками навчального закладу.

До участі в змаганнях допускаються учні, які мають дозвіл лікаря на участь у змаганнях.

Спортивно-масові заходи, які проводяться за участю дітей та учнівської молоді установами і організаціями, що не належать до галузі освіти, мають бути узгоджені з управліннями (департаментами) освіти і науки держадміністрацій та проводитись у позаурочний час.

Навчальні заклади, управління (департаментами) освіти і науки та охорони здоров’я держадміністрацій, «Центри здоров’я», лікувально-фізкультурні диспансери, Кримське республіканське, обласні, Київське і Севастопольське міські управління з фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України мають всебічно сприяти участі дітей та учнівської молоді в спортивно-масових заходах у позаурочний та канікулярний час, залучати до організації і проведення педагогічні колективи навчальних закладів, позашкільні спортивні установи, спеціалістів ДЮСШ та спортивних товариств, видатних спортсменів, медичних працівників. Для залучення учнів до занять у спортивних гуртках, секціях, як одної із форм рухової активності, доцільно співпрацювати з дитячими юнацькими спортивними школами, представляючи їм на пільгових умовах базу для проведення занять, в свою чергу маючи можливість використовувати їх обладнання для проведення уроків фізичної культури, а також запрошувати представників дитячих юнацьких спортивних шкіл на батьківські збори. Під час проведення спортивно-масових заходів бажано проводити показові виступи вихованців спортивних секцій  для ознайомлення дітей з видами спорту, які культивуються на базі дитячих юнацьких спортивних шкіл.

З метою формування у дітей навичок здорового способу життя та підвищення рухової активності впроваджуються різноманітні соціальні проекти, зокрема: OFFS (Відкриті розважальні футбольні школи), Fair Play (Давай разом! Чесна Гра), Muuvit (Рухайся) та інші.

Міжнародний соціальний проект з масового футболу "Open fun football Schools" (OFFS) "Відкриті розважальні футбольні школи" використовує концепцію "розважального футболу", "футболу для всіх" і сприяє процесу соціального зближення етнічних груп, підвищення рухової активності дітей, відновленню спортивного співробітництва.

Проект «Fair Play» (Давай разом! Чесна Гра)  працює здебільшого з учителями фізичної культури та тренерами ДЮСШ. Через проведення незвичних і цікавих спортивних занять на основі концепції чесної гри організатори мають на меті відволікти молодь від шкідливих звичок і прищепити їй дух здорового способу життя, відповідальності та поваги до себе й оточуючих.

Проект програми спортивних пригод "Muuvit" стартував в Україні з квітня 2012 року. Комплексна програма "Muuvit" об’єднує в собі різнобічний освітній контент, який може широко використовуватись в навчальних закладах. Її метою є стимулювання  дітей та молоді до здорового та активного способу життя шляхом збільшення кількості годин рухової активності.

Рекомендуємо сприяти участі дітей та педагогічних працівників у зазначених вище заходах.

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів бажано організувати роботу шкільної спортивно-масової секції з виду спорту, який традиційно, за бажанням учнів, обирається для розвитку позакласної фізкультурно-спортивної діяльності.

Звертаємо увагу, що згідно з листом Міністерства освіти і науки від 17.03.08 № 1/9-152 "Про введення до штатних розписів денних загальноосвітніх навчальних закладів посади керівника секції спортивного напряму" рекомендується в загальноосвітніх навчальних закладах  ввести посаду керівника секції спортивного напряму, з метою поліпшення здоров'я і фізичної підготовленості школярів, оптимального використання навчально-спортивної бази загальноосвітніх навчальних закладів у позаурочний час, удосконалення кадрового забезпечення та заохочення педагогічних працівників і фахівців фізичної культури до позакласної роботи з учнівською молоддю.

Позакласна робота в загальноосвітньому навчальному закладі включає спортивні змагання (класифікаційні та некласифікаційні), змагання за шкільною програмою, конкурси, веселі старти, фізкультурні свята, учнівську олімпіаду з фізичної культури, спортивні вечори, дні здоров’я тощо.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 06.04.2012 № 1/9–263 "Щодо проведення Дня туризму" рекомендується щороку проводити в загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладах День туризму, включивши його до планів роботи закладів.

Для проведення секцій (гуртків) пропонуємо користуватися "Збірником програм факультативної, гурткової та секційної роботи фізкультурно-оздоровчого напрямку" (Донецьк: Витоки, 2011.–268с.), який схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (лист №14/18 Г-827 від 06.12.10, лист  №14/18 Г-844 від 28.12.10).

Також, комісією з організації спортивно-оздоровчої роботи Науково-методичної ради  Міністерства освіти і науки України було розглянуто та схвалено до використання навчальні програми з видів спорту (лист Інституту від 20.06.2013 № 14.1/12-Г-215.

Наголошуємо на важливості співпраці з батьками щодо забезпечення оптимального рухового режиму дітей. Тільки спільним зусиллям педагогів, батьків, державних та громадянських інституцій можливо досягти найкращого результату.

Основна мета керівників навчальних закладів створити умови, що сприяють формуванню, укріпленню та збереженню фізичного і психічного здоров’я учнів засобами фізичної культури та спорту.

Позакласна робота сплачується на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 643 "Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види діяльності у співвідношенні до тарифної ставки". Наказом Міністерства освіти і науки від 11.06.2007 № 471 внесено зміни в Інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. Так, відповідно до пункту 45 зазначеної Інструкції педагогічним працівникам за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і найменувань (крім шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування) здійснюється доплата у таких розмірах: при кількості класів (класів-комплектів) від 10 до 19 - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), від 20 до 29 - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), від 30 і більше - 30-40 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Доплата може проводитись як одному, так і декільком працівникам.

Згідно зі Статтею 49 Закону України "Про фізичну культуру та спорт" право проводити фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність надається фахівцям, які мають спеціальну освіту та відповідний освітній кваліфікаційний рівень.

З метою піднесення ролі фізичного виховання, виявлення творчих вчителів фізичної культури, підвищення рівня їх професійної майстерності, розвитку шкільного футболу та популяризації засад здорового способу життя проводиться Всеукраїнський конкурс "Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу" у роки, що не збігаються з проведенням Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" в номінації "Фізична культура" (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 07.09.2011 № 1030, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2011 р. за № 1336/20074).

Перебіг проведення конкурсу та матеріали учасників буде висвітлено у журналі "Фізичне виховання у сучасній школі" та на сайті Інституту.

Освіта.ua
25.07.2013

Популярні новини
Закон, що унормує модель НМТ, перебуває на реєстрації Документ регламентує процедуру складання незалежного оцінювання та механізми її реалізації
НМТ у 2024 році матиме формат «3+1» Вступні іспити до закладів вищої освіти у 2024 році відбудуться у вигляді НМТ з 4 предметів
Визначено школи, які навчатимуть онлайн дітей-біженців МОН оприлюднило перелік шкіл, де відбуватиметься вивчення українознавчого компонента дітьми за кордоном
Стартувала реєстрація на конкурс «Учитель року–2024» Участь у конкурсі можуть узяти педагоги шкіл та профтехів, стаж котрих становить не менше 3 років
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів