Про реалізацію експериментального проекту щодо організації набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищ

Постанова КМУ № 686 від 16.06.2021 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 686 від 16 червня 2021 року

Про реалізацію експериментального проекту
щодо організації набору до закладів вищої освіти
і навчання (стажування) іноземців та осіб
без громадянства з використанням Єдиної
міжвідомчої інформаційної системи щодо
набору іноземних вступників до закладів вищої освіти

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо організації набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти (далі ― Єдина система).

2. Затвердити такі, що додаються:

Порядок реалізації експериментального проекту щодо організації набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти;

Положення про Єдину міжвідомчу інформаційну систему щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти.

3. Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ, Службі безпеки (за згодою), Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній міграційній службі забезпечити електронну інформаційну взаємодію своїх інформаційно-телекомунікаційних систем з Єдиною системою або з Єдиною державною електронною базою з питань освіти з 1 серпня 2021 року.

4. Установити, що до запровадження електронної інформаційної взаємодії Єдиної системи з інформаційно-телекомунікаційними системами державних органів, зазначених у пункті 3 цієї постанови, обмін необхідною інформацією здійснюється через їх електронні кабінети користувача в Єдиній системі.

Прем’єр-міністр України                               Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2021 р. № 686

ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту щодо організації набору до закладів
вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням
Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників
до закладів вищої освіти

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту щодо організації набору до закладів вищої освіти незалежно від сфери управління та форми власності, які надають освітні послуги іноземцям на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності на акредитовані у визначеному порядку освітні програми (далі — заклади вищої освіти), крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (далі — іноземці) з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти (далі — Єдина система).

2. Дія цього Порядку поширюється на іноземців, які бажають здобути відповідний ступінь вищої освіти, післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, спеціалізація, стажування), навчатися в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, лікарській резидентурі, на підготовчому факультеті, відділенні (у підрозділі), за програмами академічної мобільності та/або з вивчення державної мови та/або мови навчання у закладах вищої освіти.

Навчання іноземців здійснюється за очною (денною), заочною та дистанційною формами здобуття освіти.

Навчання іноземців на підготовчих факультетах, відділеннях (у підрозділах) в Україні здійснюється за денною формою здобуття освіти відповідно до освітніх програм, розроблених закладами вищої освіти.

Навчання іноземців у закладі вищої освіти,  зокрема на підготовчому факультеті, відділенні (у підрозділі), здійснюється за наявності відповідної акредитованої освітньої програми підготовки фахівців ступеня бакалавра або магістра. Навчання на підготовчому факультеті, відділенні (у підрозділі) триває не більше двох років.

Дія цього Порядку не поширюється на іноземців, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

  • електронне запрошення на навчання (стажування) (далі — електронне запрошення) — лист, сформований засобами Єдиної системи, що містить перелік визначеного набору даних та надісланий закладом вищої освіти іноземцю в електронній формі;
  • опис освітньої пропозиції — документ, сформований у довільній формі і надісланий закладом вищої освіти іноземцю як пропозиція закладу вищої освіти, що містить, зокрема, інформацію про умови вступу на освітню програму, строк підготовки за нею та вартість навчання (стажування).

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, визначеному в Законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист персональних даних”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, “Про адміністративні послуги”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, а також у Положенні про Єдину міжвідомчу інформаційну систему щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 686.

4. Набір іноземців здійснюється відповідно до цього Порядку шляхом міжвідомчої інформаційної взаємодії в Єдиній системі.

5. Перелік визначеного набору даних, що містяться в електронному запрошенні, затверджується МОН.

6. Для прийому на навчання до закладу вищої освіти іноземець створює в Єдиній системі електронний кабінет користувача (далі – електронний кабінет), в якому подає до закладу вищої освіти в електронній формі заяву на освітню програму, що за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти є акредитованою. До заяви іноземець додає засобами Єдиної системи електронні копії таких документів, визначених правилами прийому до закладу вищої освіти:

1) документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і за наявності – копію додатка до нього;

2) паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

3) кольорове фото.

7. Документ про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, разом з додатком та їх перекладами на українську мову аналізуються на відповідність (валідацію) для вступу до закладу вищої освіти та процедури визнання.

Валідація проводиться установою, на яку покладено функції Національного інформаційного центру академічної мобільності або приймальною (відбірковою) комісією закладу вищої освіти у порядку, визначеному законодавством, і передбачає проведення перевірки на коректність оформлення документів, відповідність умовам вступу з освітньою програмою.

Результати валідації повинні бути доступними для користувачів Єдиної системи до моменту отримання електронного запрошення.

8. За результатами розгляду заяви іноземця заклад вищої освіти приймає рішення про надання іноземцю опису освітньої пропозиції. У разі підтвердження іноземцем отриманого від закладу вищої освіти опису освітньої пропозиції заклад вищої освіти формує електронне запрошення з накладенням електронної кваліфікованої печатки закладу вищої освіти або кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи, які реєструються в Єдиній системі.

У разі потреби та за бажанням іноземця електронне запрошення роздруковується та видається йому закладами вищої освіти.

9. Для іноземців з країн міграційного ризику, а також в інших випадках, визначених законодавством, електронне запрошення попередньо погоджується СБУ, Держприкордонслужбою (далі – компетентні органи) шляхом інформаційної взаємодії Єдиної системи з інформаційно-телекомунікаційними системами ДМС, Держприкордонслужби (через єдину інформаційну систему МВС), а також інформаційно-телекомунікаційною системою СБУ. У випадках, визначених законодавством, іноземець подає додаткові документи для погодження електронного запрошення компетентними органами через свій електронний кабінет.

За результатами опрацювання електронного запрошення компетентні органи погоджують запрошення на навчання або відмовляють у наданні дозволу на в’їзд, про що закладу вищої освіти та іноземцю повідомляють після опрацювання засобами Єдиної системи протягом 10 календарних днів.

У разі коли запит потребує надання великого обсягу інформації або пошуку інформації серед значної кількості даних компетентні органи можуть продовжити строк розгляду запиту до 10 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Повідомлення про продовження строку надсилається іноземцю в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження електронного запрошення.

У разі незгоди іноземця з результатами процедури попереднього погодження електронного запрошення іноземець протягом трьох місяців з дня реєстрації повідомлення про відмову в наданні дозволу на в’їзд може подати до компетентних органів через свій електронний кабінет клопотання про перегляд рішення із зазначенням обґрунтування, а також додаткові документи.

10. Після отримання електронного запрошення іноземець подає документи до відповідної закордонної дипломатичної установи України для оформлення візи у порядку, передбаченому Правилами оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 22, ст. 623).

Інформація про електронне запрошення, а також про документи, надані іноземцю, передаються за допомогою Єдиної системи до візової інформаційно-телекомунікаційної системи для подальшого використання закордонними дипломатичними установами України.

За результатами опрацювання документів іноземця уповноважена особа закордонної дипломатичної установи України приймає рішення про оформлення візи іноземцю або відмову в її оформленні. Інформація про прийняте рішення вноситься до візової інформаційно-телекомунікаційної системи та передається до Єдиної системи шляхом електронної взаємодії державних електронних ресурсів.

11. Іноземець вносить до електронного кабінету дані про своє прибуття.

Реєстрація іноземців, які в’їжджають в Україну, здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон уповноваженими службовими особами підрозділів охорони державного кордону, які перевіряють справжність електронного запрошення іноземця засобами єдиної інформаційної системи МВС.

Підтвердження факту перетину державного кордону в Єдиній системі здійснюється в автоматичному режимі шляхом внесення запитів та відповідей до єдиної інформаційної системи МВС.

12. Визнання документа про освіту, на підставі якого іноземець вступає до закладу вищої освіти для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, спеціалізації, стажування), навчання в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, лікарській резидентурі, за програмою академічної мобільності, здійснюється компетентними органами з визнання протягом чотирьох місяців після зарахування іноземця.

Компетентні органи з визнання вносять інформацію про результат процедури визнання іноземних документів про освіту до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Компетентні органи з визнання створюють свідоцтва про визнання у системі електронного обліку в електронному журналі визнання в Україні іноземних освітніх документів МОН. МОН проводить моніторинг рішень закладів вищої освіти про визнання іноземних документів про освіту, після чого відомості про іноземні документи про освіту, визнані в Україні компетентними органами з визнання, та про свідоцтва про визнання передаються до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Іноземець ознайомлюється з інформацією про статус та результат процедури визнання іноземної кваліфікації в своєму електронному кабінеті.

Переведення іноземця на наступний семестр та/або курс здійснюється за наявності в Єдиній державній електронній базі з питань освіти свідоцтва про визнання документа про освіту, на підставі якого іноземець вступає до закладу вищої освіти.

У разі коли компетентний орган з визнання приймає рішення про відмову у визнанні поданого документа про освіту, заклад вищої освіти відраховує іноземця протягом двох тижнів з дня реєстрації повідомлення про відмову у визнанні такого документа про освіту.

13. Періоди навчання іноземців визначаються окремим наказом закладу освіти з урахуванням тривалості освітніх програм та включають в себе також строк, необхідний для прийому на навчання на наступний рівень освіти та (або) здійснення офіційного засвідчення отриманих після завершення навчання документів. Наказ про зарахування іноземця до закладу вищої освіти для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, спеціалізації, стажування), навчання в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, лікарській резидентурі, на підготовчому факультеті, відділенні (у підрозділі), за програмами академічної мобільності та/або з вивчення державної мови та/або мови навчання у закладах вищої освіти видається керівником закладу освіти на підставі рішення приймальної комісії. Статус наказів про зарахування до закладів вищої освіти на навчання іноземців з додатками до них, сформованих в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, передається програмними засобами до Єдиної системи.

Іноземець може перевірити наявність запису щодо нього в Єдиному реєстрі боржників до того, як у нього виникає потреба звернутись щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання до територіальних органів чи підрозділів ДМС.

Інформація про накази закладів вищої освіти та періоди навчання іноземців, що міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, використовується для інформування територіальних органів чи підрозділів ДМС, зокрема з метою видачі іноземцю посвідки на тимчасове проживання.

14. Після зарахування до закладу вищої освіти іноземець особисто подає заяву про оформлення посвідки на тимчасове проживання та визначені законодавчими і нормативно-правовими актами документи до територіальних органів чи підрозділів ДМС.

ДМС перевіряє інформацію про іноземця, зокрема періоди його навчання, засобами єдиної інформаційної системи МВС, яка взаємодіє та отримує інформацію щодо наказів про зарахування на навчання до закладів вищої освіти та періоди навчання іноземців з Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Наявність інформації про іноземців у Єдиному реєстрі боржників перевіряється на офіційному веб-сайті Мін’юсту.

За результатами перевірки зазначених документів територіальний орган чи підрозділ ДМС приймає рішення про оформлення посвідки на тимчасове проживання або про відмову в її оформленні. ДМС передає інформацію про стан оформлення посвідки до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Іноземець отримує інформацію про статус оформлення посвідки на тимчасове проживання або про відмову в її оформленні в своєму електронному кабінеті.

15. Заклади вищої освіти забезпечують внесення такої інформації до:

  • Єдиної державної електронної бази з питань освіти — про зарахування іноземного вступника (із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності); дати народження; типу, серії (за наявності), номера, ким і коли виданого документа, що посвідчує особу; повного найменування закладу вищої освіти, яким видано наказ про зарахування іноземця, дати та номера наказу і періоду навчання, визначеного наказом), відрахування, переривання навчання, зокрема без поважних причин, завершення навчання, поновлення і переведення іноземців;
  • Єдиної системи через електронний кабінет користувача закладу в ній або за допомогою інтерфейсу прикладного програмного забезпечення з іншої інформаційної системи — про прибуття на навчання, зникнення з місця проживання іноземців.

Внесення інформації, визначеної у цьому пункті, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Єдиної системи здійснюється протягом п’яти робочих днів після зміни статусу іноземця.

Інформація, внесена згідно з цим пунктом до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, передається протягом п’яти робочих днів до Єдиної системи.

16. Актуалізація інформації про іноземців в Єдиній державній електронній базі з питань освіти здійснюється шляхом постійного обміну інформацією з ДМС.

ДМС проводить перевірку статусу навчання іноземців, що навчаються в закладах вищої освіти, кожні шість місяців.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2021 р. № 686

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдину міжвідомчу інформаційну систему щодо
набору іноземних вступників до закладів вищої освіти

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок створення, функціонування, використання та структуру Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти (далі — Єдина система).

2. Дія цього Положення поширюється на іноземців та осіб без громадянства (далі — іноземці), заклади вищої освіти України, а також на юридичних осіб, державні органи, які є учасниками експериментального проекту щодо організації набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців з використанням Єдиної системи (далі — експериментальний проект).

Дія цього Положення не поширюється на іноземців, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

Учасниками експериментального проекту є іноземці, Держприкордонслужба, МЗС (закордонні дипломатичні установи), ДМС, СБУ, державне підприємство “Український державний центр міжнародної освіти” (далі — Центр міжнародної освіти).

3. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:

  • валідація — проведення аналізу іноземного документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, на відповідність вимогам до оформлення документів та умовам вступу для навчання за освітньою програмою для подальшого вступу до закладу вищої освіти та проходження процедури визнання. Аналіз проводиться приймальною (відбірковою) комісією закладу вищої освіти або установою, на яку покладено функції національного інформаційного центру академічної мобільності;
  • електронний кабінет користувача Єдиної системи (далі — електронний кабінет) — складова Єдиної системи, яка забезпечує електронну взаємодію між іноземними вступниками з іншими учасниками експериментального проекту за допомогою інтерфейсу користувача або прикладного програмного інтерфейсу Єдиної системи;
  • Єдина система – державна інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує створення, перегляд, надсилання, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання інформації, пов’язаної з організацією набору та навчання (стажування) іноземців у закладах вищої освіти, а також електронну взаємодію між учасниками експериментального проекту з метою забезпечення реалізації права іноземців на здобуття вищої освіти в Україні;
  • користувачі — фізичні та юридичні особи, яким відповідно до цього Положення надається доступ до електронного кабінету та які пройшли процедуру ідентифікації та автентифікації.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значенні, визначеному в Законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист персональних даних”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, “Про адміністративні послуги”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, а також в Порядку реалізації експериментального проекту щодо організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 686.

Функціональні можливості Єдиної системи

4. Єдина система складається з електронних кабінетів та програмних інтерфейсів.

5. Єдина система ведеться українською та англійською мовами і функціонує цілодобово сім днів на тиждень. Перерва у роботі Єдиної системи дозволяється лише у разі необхідності проведення технічного обслуговування та виправлення помилок.

Програмний інтерфейс Єдиної системи розміщений, зокрема, на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг. 

6. Функціональні можливості Єдиної системи забезпечують:

1) подання іноземцями документів через електронний кабінет;

2) комунікацію між учасниками експериментального проекту;

3) ведення електронного кабінету;

4) оформлення закладами вищої освіти електронних запрошень на навчання (стажування) (далі – електронне запрошення);

5) погодження запрошень СБУ, Держприкордонслужбою (далі – компетентні органи);

6) формування закладами вищої освіти запиту на перевірку за електронними обліками компетентних органів наявності підстав, що перешкоджають прийняттю рішення про надання іноземцю електронного запрошення;

7) отримання інформації від МЗС щодо оформлення візи;

8) отримання інформації від Держприкордонслужби щодо перетину іноземцем державного кордону;

9) отримання інформації від ДМС щодо оформлення іноземцем посвідки на тимчасове проживання;

10) облік Центром міжнародної освіти надісланих іноземцям електронних запрошень;

11) отримання з Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформації про накази закладів вищої освіти, періоди навчання (стажування) іноземних студентів та про визнання іноземних документів про освіту.

Інформаційна взаємодія між Єдиною системою з іншими
інформаційно-телекомунікаційними системами

7. Єдина система забезпечує сумісність та електронну інформаційну взаємодію з інформаційно-телекомунікаційними системами, що становлять інформаційний ресурс держави, а саме: з Єдиною державною електронною базою з питань освіти, візовою інформаційно-телекомунікаційною системою МЗС, інформаційно-телекомунікаційною системою СБУ, єдиною інформаційною системою МВС, інформаційно-телекомунікаційними системами закладів вищої освіти, Центром міжнародної освіти.

8. Електронна інформаційна взаємодія Єдиної системи з іншими інформаційно-телекомунікаційними системами здійснюється відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 “Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450).

9. Порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиної системи з іншими інформаційно-телекомунікаційними системами, структура та формат інформації, що передається, механізм та канали інформаційного обміну, процедури взаємодії інформаційних систем, обліку інформаційних файлів, порядок обробки та захисту персональних даних визначаються МОН та відповідними власниками/розпорядниками системи, а за наявності технічної можливості — відповідно до Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 “Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455).

10. Структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії між Єдиною системою з іншими інформаційно-телекомунікаційними системами, зміни до них визначаються МОН та відповідними власниками/розпорядниками систем шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами (договорами), підготовленими відповідно до цього Положення.

Вимоги до форматів документів, що
завантажуються до Єдиної системи

11. Завантаження електронних копій документів до Єдиної системи здійснюється у форматі PDF або JPEG з урахуванням таких вимог:

1) електронні копії документів, що завантажуються до Єдиної системи повинні відповідати вимогам, установленим законодавством;

2) кольорові електронні копії документів повинні бути у придатній для сприйняття формі та повнорозмірними (без обрізання будь-яких сторін документів, зокрема прізвища та підпису підписантів, печатки, номера);

3) текст на всіх електронних зображеннях повинен бути розбірливим;

4) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл. У разі перевищення допустимого для завантаження розміру файла такий файл розділяється на кілька файлів без пропущення сторінок та із збереженням їх послідовності відповідно до оригіналу документа.

Фіксація дій в Єдиній системі

12. Програмними засобами Єдиної системи здійснюється автоматичне внесення до журналу всіх дій, що здійснюються в Єдиній системі, зокрема дати і часу створення, надсилання, отримання документів через електронний кабінет та будь-якої зміни даних, доступних в Єдиній системі, за допомогою кваліфікованої електронної позначки часу.

13. Інформація про дату і час створення, завантаження, зміни, видалення, надсилання та отримання відомостей, документів, іншої інформації з ідентифікацією відправника та отримувача зберігається протягом 15 років (крім випадків, коли законодавством встановлено інший строк зберігання даних) і отримується через електронний кабінет у вигляді витягу в  електронній формі.

Функції власника Єдиної системи

14. Власником та розпорядником Єдиної системи є держава в особі МОН (далі — власник Єдиної системи), який:

1) розробляє та удосконалює нормативно-правові акти щодо функціонування Єдиної системи;

2) надає технічному адміністратору пропозиції (зауваження) щодо функціонування Єдиної системи;

3) забезпечує модернізацію програмного забезпечення Єдиної системи шляхом розроблення та затвердження технічного завдання, відбору виконавців, оплати та прийняття виконаних робіт (надання послуг);

4) забезпечує створення комплексної системи захисту інформації, що міститься в Єдиній системі;

5) впроваджує Єдину систему в експлуатацію, забезпечує налагодження інформаційної взаємодії між Єдиною системою з іншими електронними інформаційними ресурсами державних органів, закладів вищої освіти України, юридичних осіб, які є учасниками експериментального проекту;

6) забезпечує фінансування заходів, що здійснюються технічним адміністратором, пов’язаних з адмініструванням Єдиної системи;

7) здійснює контроль за функціонуванням Єдиної системи.

Відомості, доступ до яких обмежено

15. Володільцем інформації, що обробляється в Єдиній системі, є держава в особі МОН.

16. Обробка і захист інформації, що міститься в Єдиній системі, здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації, що перебуває у володінні держави, та законодавства про захист персональних даних.

Доступ третіх осіб до інформації, що міститься в Єдиній системі, здійснюється за їх запитом відповідно до законодавства.

17. Не підлягають розголошенню відомості щодо паспортних даних, місця проживання, договорів про надання послуг, документів, поданих іноземцями для вступу на навчання (стажування) до закладів вищої освіти, та інші персональні дані, що обробляються в Єдиній системі, крім випадків, передбачених законом.

Електронний кабінет

18. Електронний кабінет призначений для:

1) забезпечення комунікації між учасниками експериментального проекту з питань, пов’язаних з його реалізацією;

2) реєстрації учасників експериментального проекту в Єдиній системі;

3) оплати та активації електронного кабінету іноземця в порядку, визначеному власником Єдиної системи;

4) забезпечення можливості отримання іноземцем інформації про статус отримання необхідних послуг;

5) подання іноземцем електронних заяв та електронних копій документів учасникам експериментального проекту;

6) надсилання повідомлень (офіційних листів, електронних запрошень, повідомлень) іноземцю;

7) отримання іноземцем інформації про вступ до закладів вищої освіти;

8) зберігання інформації про навчання (стажування) іноземця (найменування закладу вищої освіти, факультет тощо), а також документів, на основі яких він вступив на навчання (стажування);

9) оскарження іноземцем рішення закладу вищої освіти;

10) оскарження іноземцем рішень компетентних органів;

11) зберігання інформації про іноземця (про результати його перевірки СБУ, зокрема перетин кордону, та підстави перебування на території України: про отриману візу, посвідку на тимчасове проживання). Зазначена інформація зберігається в Єдиній системі протягом п’яти років з моменту закінчення іноземцем навчання (стажування) у закладі вищої освіти.

Ідентифікація та автентифікація користувачів,
 порядок надання доступу

19. Державні органи або заклади вищої освіти, користувачі Єдиної системи, здійснюють роботу в Єдиній системі через відповідних уповноважених ними осіб.

20. Користувачі, крім іноземців, отримують доступ до електронного кабінету після проходження процедури ідентифікації та автентифікації, зокрема з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованого електронного підпису та печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу, в установленому власником Єдиної системи порядку.

21. Іноземці отримують доступ до електронного кабінету  на основі їх ідентифікаційних даних, зазначених під час реєстрації в Єдиній системі, в установленому власником Єдиної системи порядку.

22. Користувач під час проходження первинної електронної ідентифікації зазначає в електронному кабінеті свою адресу електронної пошти, номер мобільного телефону (за наявності), підтверджує правильність своїх ідентифікаційних даних та інформується про обробку його персональних даних, зокрема  володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, визначені законодавством про захист персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

23. За достовірність відомостей, зазначених під час електронної ідентифікації, відповідає користувач.

24. Технічний адміністратор має право застосовувати механізми додаткової (багатофакторної) автентифікації для іноземців у порядку, визначеному власником Єдиної системи. За рішенням технічного адміністратора застосовуються засоби електронної ідентифікації за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи мобільної ідентифікації та кваліфікованого електронного підпису та/або підтвердження рішення за допомогою додаткового методу ідентифікації користувача (іноземця) з використанням одноразового пароля.

Функціональні можливості електронного кабінету

25. Програмними засобами електронного кабінету забезпечуються його функціональні можливості залежно від типу користувачів.

26. Електронний кабінет іноземця призначений для:

1) подання електронної заяви та електронних копій документів для вступу на навчання (стажування) до закладу вищої освіти;

2) отримання від закладу вищої освіти опису освітньої пропозиції;

3) надсилання відповіді на опис освітньої пропозиції;

4) отримання офіційних листів, запрошень, повідомлень (зокрема щодо необхідності оформлення візи, визнання документів про освіту, отримання посвідки на тимчасове проживання, можливості оскарження рішень щодо непогодження запрошення або відмови у видачі візи) іноземцями від інших учасників експериментального проекту;

5) надсилання інформації про дату та час прибуття, номер рейсу/транспортного засобу, місце прибуття;

6) подання  у випадках, передбачених законодавством, додаткових документів, необхідних компетентним органам для прийняття рішення про погодження електронного запрошення або відмову в погодженні;

7) оскарження рішення компетентного органу, яким іноземцю не погоджено запрошення на навчання (стажування);

8) подання документів про освіту, необхідних для вступу до закладу вищої освіти;

9) повідомлення іноземцю про перелік документів, які необхідно подати для оформлення посвідки на тимчасове проживання;

10) отримання інформації про рішення, прийняте за заявою про оформлення посвідки на тимчасове проживання.

27. Електронний кабінет СБУ призначений для:

1) розміщення (надсилання) інформації про результати перевірок іноземців (погодження електронного запрошення);

2) надсилання запиту на додаткові документи у випадках, передбачених законодавством, для перевірки іноземця;

3) отримання інформації про дату та час прибуття, номер рейсу/транспортного засобу, місце прибуття іноземця;

28. Електронний кабінет ДМС призначений для інформування іноземця про перелік документів, які необхідно подати для оформлення посвідки на тимчасове проживання.

29. Електронний кабінет Держприкордонслужби призначений для:

1) розміщення інформації про результати перевірок іноземців (погодження електронного запрошення);

2) запиту на додаткові документи для перевірки іноземця у випадках, передбачених законодавством;

3) отримання інформації про дату та час прибуття, номер рейсу, місце прибуття іноземця;

4) перевірки справжності електронного запрошення, надісланого іноземцю;

5) отримання скарг та інформування про розгляд скарг щодо відмови у погодженні електронного запрошення, заборони в’їзду в Україну;

6) підтвердження або спростування інформації про перетин іноземцем державного кордону.

30. Електронний кабінет МЗС призначений для:

1) отримання інформації про запрошення іноземця на навчання (стажування) до закладу вищої освіти;

2) отримання інформації про погодження електронного запрошення компетентними органами;

3) повідомлення іноземцю про процедуру оформлення візи;

4) отримання електронних копій документів, необхідних для отримання іноземцем візи;

5) інформування компетентних органів та закладів вищої освіти про видачу або відмову у видачі іноземцю візи;

6) отримання скарг (апеляцій) на рішення закордонної дипломатичної установи щодо відмови у видачі візи;

7) передачі інформації про прийняте рішення про оформлення візи іноземцю або відмову в її оформленні, а також про результати розгляду апеляцій;

8) накладення кваліфікованих електронних печаток державних органів на усі запити-відповіді.

31. Електронний кабінет закладів вищої освіти призначений для:

1) створення та надіслання іноземцю опису освітньої пропозиції та отримання відповіді на неї;

2) отримання від іноземця відповіді на опис освітньої пропозиції;

3) створення та надіслання іноземцю повідомлення від закладу вищої освіти про день і час онлайн-співбесіди (у разі потреби) та посилання  на її проходження;

4) отримання від іноземця електронних копій документів, необхідних для надіслання йому електронного запрошення;

5) отримання від компетентних органів інформації про погодження або відмову у погодженні електронного запрошення;

6) формування запиту на перевірку за електронними обліками компетентних органів наявності підстав, що перешкоджають прийняттю рішення про надання іноземцю запрошення на навчання (стажування);

7) створення та надіслання електронних запрошень іноземцям;

8) отримання від іноземця відповіді на електронне запрошення;

9) внесення причини відмови іноземцю у запрошенні.

10) інформування іноземця про необхідні дії, які він повинен вчинити (подати документи про освіту на визнання, на оформлення посвідки на тимчасове проживання, на реєстрацію місця проживання тощо);

11) відображення стану опрацювання заяв іноземців, які отримали електронні запрошення.

32. Електронний кабінет Центру міжнародної освіти призначений для:

1) моніторингу запрошень на навчання (стажування) іноземців;

2) обліку іноземців відповідно до законодавства;

3) інформування іноземців про послуги Центру міжнародної освіти;

4) проведення опитувань іноземців;

5) формування звітів у галузі освіти, визначених законодавством;

6) моніторингу опису освітніх пропозицій закладів освіти, які надаються іноземцям.

33. В електронному кабінеті під час формування електронних документів здійснюється:

1) автоматичний контроль щодо заповнення всіх полів проекту електронного документа;

2) автоматичне внесення до проекту електронного документа відомостей, які містяться в інформаційно-телекомунікаційних системах державних органів, або порівняння даних, внесених користувачем до проекту електронного документа, із відомостями, які містяться у зазначених системах.

34. У разі заповнення проектів електронних документів, щодо яких проводиться автоматична перевірка стосовно повноти даних, така перевірка проводиться у режимі реального часу програмними засобами Єдиної системи.

35. Перевірка стосовно повноти даних проводиться шляхом порівняння, встановлення відповідності та підтвердження даних, внесених користувачем до проекту електронного документа, із автоматизовано створеними та переданими в електронній формі даними, що надходять в порядку інформаційної взаємодії з відповідних інформаційних систем державних органів.

36. Після формування електронних документів програмними засобами електронного кабінету автоматично здійснюється їх реєстрація шляхом внесення відомостей (даних) до Єдиної системи.

37. Користувач, що пройшов ідентифікацію в електронному кабінеті, обов’язково зазначає свою адресу електронної пошти. У разі зміни адреси електронної пошти користувач зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня внести відповідні зміни до своїх облікових даних в електронному кабінеті. У разі несвоєчасного внесення змін до облікових даних всі негативні наслідки, спричинені у зв’язку з таким невнесенням, покладаються на користувача.

38. Починаючи з дня реєстрації користувача в електронному кабінеті взаємодія між ним та учасниками експериментального проекту  допускається з використанням засобів електронного зв’язку через електронний кабінет у встановленому власником Єдиної системи порядку.

39. Документ, надісланий в електронний кабінет, вважається врученим користувачу, якщо він сформований з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги” і є доступним в електронному кабінеті.

Блокування та анулювання доступу до
електронного кабінету

40. Технічний адміністратор Єдиної системи анулює доступ користувача до електронного кабінету в разі:

1) припинення виконання користувачем своїх функцій;

2) блокування чи анулювання доступу до електронного кабінету (крім електронного кабінету іноземця);

3) надходження документів, що підтверджують факт компрометації особистого ключа.

41. Керівники органів державної влади зобов’язані у день припинення виконання функцій посадовою особою такого органу повідомити технічному адміністратору про необхідність анулювання доступу до електронного кабінету такому користувачу. Повідомлення про необхідність анулювання доступу до реєстрів надсилається з використанням Єдиної системи або у паперовій формі.

42. Блокування чи анулювання доступу до електронного кабінету здійснюється технічним адміністратором шляхом припинення програмними засобами доступу до електронного кабінету користувача у день надходження відповідного повідомлення.

43. У разі скасування судом рішення технічного адміністратора про тимчасове блокування чи анулювання доступу до електронного кабінету доступ надається не пізніше наступного робочого дня після отримання технічним адміністратором відповідного судового рішення, що набрало законної сили.

Технічний адміністратор Єдиної системи

44. Технічним адміністратором Єдиної системи є державне підприємство, що належить до сфери управління МОН.

Технічний адміністратор Єдиної системи визначається МОН у встановленому законодавством порядку.

45. Технічний адміністратор здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення Єдиної системи, відповідає за технічне і технологічне забезпечення Єдиної системи, збереження та захист інформації (відомостей та/або даних), що міститься в Єдиній системі, забезпечує проведення технічних та профілактичних робіт з її підтримки, надання, блокування та анулювання доступу до електронного кабінету, навчає працівників державних органів — учасників експериментального проекту роботи в Єдиній системі.

46. Технічний адміністратор здійснює за дорученням власника Єдиної системи інші заходи для забезпечення функціонування Єдиної системи.

47. Тривалість проведення технічного обслуговування встановлюється технічним адміністратором та оприлюднюється за три дні до дати проведення технічного обслуговування на порталі Єдиної системи.

Фінансове забезпечення адміністрування
Єдиної системи

48. Фінансове забезпечення адміністрування Єдиної системи здійснюється на підставі договорів, укладених з власником Єдиної системи на виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з адмініструванням Єдиної системи.

49. Фінансування робіт із створення та ведення Єдиної системи здійснюється, зокрема, за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, коштів міжнародної технічної та/або поворотної чи безповоротної фінансової допомоги міжнародних організацій та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Освіта.ua
16.06.2021

Популярні новини
В Україні реорганізують мережу коледжів і підрозділів вишів МОН пропонує припинити діяльність відокремлених структурних підрозділів вишів
МОН підтримує скасування відстрочки для деяких студентів У МОН кажуть, що вступ до вишу не має бути формальністю для отримання дозволів
Бюджетне навчання у майбутньому стане грантовим Гранти на навчання не покриватимуть повну вартість здобуття освіти в університеті
В Україні зменшать навчальне навантаження на викладачів вишів У ВР зареєстрований законопроєкт, який зменшує навчальне навантаження працівників
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів