Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

Наказ МОН № 40 від 12.01.2017 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 40 від 12 січня 2017 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 лютого 2017 р. за № 155/30023

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

Відповідно до пунктів 10, 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до оформлення дисертації, що додаються.

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (Шевцов А.Г.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

Міністр       Л.М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти  і науки України
12.01.2017 № 40

Зареєстрований
в Міністерстві юстиції України
03 лютого 2017 р. за № 155/30023

ВИМОГИ
до оформлення дисертації

І. Загальні положення

Ці Вимоги визначають структуру та правила оформлення дисертації.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) готується державною мовою у вигляді спеціально підготовленої наукової праці на правах рукопису в твердій або м’якій палітурці та в електронній формі. За бажанням здобувача дисертація може бути перекладена англійською мовою або іншою мовою, пов’язаною з предметом дослідження, з поданням перекладу до спеціалізованої вченої ради.

ІІ. Структура дисертації

Дисертація повинна мати такі основні структурні елементи:

 • титульний аркуш;
 • анотація;
 • зміст;
 • перелік умовних позначень (за необхідності);
 • основна частина;
 • список використаних джерел;
 • додатки.

Кожен з цих елементів, а також розділи основної частини та додатки мають починатися з нової сторінки.

ІІІ. Вимоги до структурних елементів

1. Титульний аркуш дисертації оформляється за формою, наведеною у додатку 1 до цих Вимог.

2. Для ознайомлення зі змістом та результатами дисертації подається державною та англійською мовами анотація - узагальнений короткий виклад її основного змісту відповідно до встановленого зразка (додаток 2). В анотації дисертації мають бути стисло представлені основні результати дослідження із зазначенням наукової новизни та за наявності практичного значення.

В анотації також вказуються:

 • прізвище та ініціали здобувача;
 • назва дисертації;
 • вид дисертації та науковий ступінь, на який претендує здобувач;
 • спеціальність (шифр і назва);
 • найменування вищого навчального закладу або найменування наукової установи, у якому (якій) здійснювалася підготовка;
 • найменування наукової установи або найменування вищого навчального закладу, у спеціалізованій вченій раді якої (якого) відбудеться захист;
 • місто, рік.

Обсяг анотації становить 0,2 - 0,3 авторських аркуша.

Анотація може подаватися також третьою мовою, пов’язаною з предметом дослідження.

3. Наприкінці анотації наводяться ключові слова відповідною мовою. Сукупність ключових слів повинна відповідати основному змісту наукової праці, відображати тематику дослідження і забезпечувати тематичний пошук роботи. Кількість ключових слів становить від п’яти до п’ятнадцяти. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок через кому.

4. Після ключових слів наводиться список публікацій здобувача за темою дисертації. Вказуються наукові праці:

 • в яких опубліковані основні наукові результати дисертації;
 • які засвідчують апробацію матеріалів дисертації;
 • які додатково відображають наукові результати дисертації.

5. Зміст повинен містити назви всіх структурних елементів, заголовки та підзаголовки (за їх наявності) із зазначенням нумерації та номери їх початкових сторінок.

6. Перелік умовних позначень, символів, одиниць вимірювання, скорочень подається за необхідності у вигляді окремого списку. Додатково їхнє пояснення наводиться у тексті при першому згадуванні. Скорочення, символи, позначення, які повторюються не більше двох разів, до переліку не вносяться.

7. Основна частина дисертації має містити:

 • вступ;
 • розділи дисертації;
 • висновки.

Обсяг основного тексту дисертації вираховується авторськими аркушами.

8. У вступі подається загальна характеристика дисертації, а саме:

 • обґрунтування вибору теми дослідження (висвітлюється зв’язок теми дисертації із сучасними дослідженнями у відповідній галузі знань шляхом критичного аналізу з визначенням сутності наукової проблеми або завдання);
 • мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта дослідження;
 • методи дослідження (перераховуються використані наукові методи дослідження та змістовно відзначається, що саме досліджувалось кожним методом; обґрунтовується вибір методів, що забезпечують достовірність отриманих результатів та висновків);
 • наукова новизна отриманих результатів (аргументовано, коротко та чітко представляються основні наукові положення, які виносяться на захист, із зазначенням відмінності одержаних результатів від відомих раніше);
 • особистий внесок здобувача (якщо у дисертації використано ідеї або розробки, що належать співавторам, разом з якими здобувачем опубліковано наукові праці, обов’язково зазначається конкретний особистий внесок здобувача в такі праці або розробки; здобувач має також додати посилання на дисертації співавторів, у яких було використано результати спільних робіт);
 • апробація матеріалів дисертації (зазначаються назви конференції, конгресу, симпозіуму, семінару, школи, місце та дата проведення);
 • структура та обсяг дисертації (анонсується структура дисертації, зазначається її загальний обсяг).

За наявності у вступі можуть також вказуватися:

 • зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами - вказується, в рамках яких програм, тематичних планів, наукових тематик і грантів, зокрема галузевих, державних та/або міжнародних, виконувалося дисертаційне дослідження, із зазначенням номерів державної реєстрації науково-дослідних робіт і найменуванням організації, де виконувалася робота;
 • практичне значення отриманих результатів - надаються відомості про використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх практичного використання.

9. У розділах дисертації має бути вичерпно і повно викладено зміст власних досліджень здобувача наукового ступеня, зроблено посилання на всі наукові праці здобувача, наведені в анотації. Список цих праць має також міститися у списку використаних джерел.

У разі використання  наукових результатів, ідей, публікацій та інших матеріалів інших авторів у тексті дисертації обов’язково повинні бути посилання на  публікації цих авторів. Фрагменти оприлюднених (опублікованих) текстів інших авторів (цитати) можуть включатися до дисертації виключно із посиланням на джерело (крім фрагментів, які не несуть самостійного змістовного навантаження).

Розділи дисертації можуть поділятися на підрозділи (нумерація складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою), пункти (нумерація - з номера розділу, порядкового номера підрозділу і порядкового номера пункту, відокремлених крапкою), підпункти (нумерація - з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою). Розділи, підрозділи, пункти і підпункти нумеруються арабськими цифрами.

При нумерації формул і рисунків за наявності посилань на них у тексті дисертації проставляються через крапку номер розділу та номер формули (рисунка). Формула, що нумерується, наводиться посередині нового рядка (нумерація - з правого боку в дужках). Номер та назва рисунка наводяться знизу/з правого боку рисунка.

10. У висновках викладаються найбільш важливі наукові та практичні результати дисертації, вказуються наукові проблеми, для розв’язання яких можуть бути застосовані результати дослідження, а також можливі напрями продовження досліджень за тематикою дисертації.

За наявності практичного значення отриманих результатів надаються відомості про використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання. У разі якщо результати досліджень впроваджено, відомості подаються із зазначенням найменувань організацій, в яких здійснено впровадження. У цьому випадку додатки можуть містити копії відповідних документів.

11. Список використаних джерел формується здобувачем наукового ступеня за його вибором (опціонально - в кінці кожного розділу основної частини дисертації) одним із таких способів:

 • у порядку появи посилань у тексті;
 • в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;
 • у хронологічному порядку.

Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, наведеного у додатку 3 до цих Вимог.

Бібліографічний опис використаного джерела може обмежуватися обов’язковою інформацією, необхідною для однозначної ідентифікації цього джерела.

12. До додатків може включатися допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дисертації:

 • проміжні формули і розрахунки;
 • таблиці допоміжних цифрових даних;
 • протоколи та акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту, листи підтримки результатів дисертаційної роботи;
 • інструкції та методики, опис алгоритмів, які не є основними результатами дисертації, описи і тексти комп’ютерних програм вирішення задач за допомогою електронно-обчислювальних засобів, які розроблені у процесі виконання дисертації;
 • ілюстрації допоміжного характеру;
 • інші дані та матеріали.

13. Обов’язковим додатком до дисертації є список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію результатів дисертації (зазначаються назви конференції, конгресу, симпозіуму, семінару, школи, місце та дата проведення, форма участі).

Вказуються наукові праці автора у послідовності, наведеній у пункті 4 розділу ІІІ цих Вимог.

Додатки можуть бути надані у вигляді окремої частини (том, книга).

14. Дисертація оформляється відповідно до правил, наведених у додатку 4 до цих Вимог.

Директор департаменту атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензування       А.Г. Шевцов

Освіта.ua
12.01.2017

Популярні новини
Лісовий і Бабак синхронно визнали себе ненауковцями Міністр освіти і науки та голова освітнього комітету ВР очікувано відмовилися від «наукових ступенів»
В Україні відтепер можна відмовитися від наукового ступеня В Україні створений юридичний механізм відмови від наукового ступеня його власниками
Більшість вишів працює у змішаній та дистанційній формі В Україні спостерігається тенденція відмови від дистанційного навчання на користь очного
Рейтинг університетів за показниками Scopus 2023 року Освіта.ua презентує рейтинг українських вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Олександр
Колеги, для спрощення процедури оформлення літератури створено сайт Citebook – сервіс для складання бібліографічних посилань: https://citebook.net Усі матеріали сервісу є безкоштовними та доступними широкому загалу. Головна мета проекту – надати учням, студентам, викладачам та науковцям зручний інструмент для створення списку використаних джерел. Сервіс дозволяє оформлювати наукові джерела відповідно до Національного стандарту ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».
Віктор
Коллеги, внимательно прочтите стандарт 8302:2015. Он НЕ ОТМЕНЯЕТ предыдущие стандарты, а разрешает убрать "дурню", которой изобилуют предыдущие стандарты. Необходимость повторять фамилии авторов, перестановка инициалов "взад-вперед", точки-тире-слеши, набирать кучу ненужной инфы. Кстати новый стандарт предельно простой, короткий, ясно изложен, поскольку его цель убрать сложности, упростить и оставить минимальную и необходимую инфу. Если коротко - он основан на здравом смысле. Спасибо его авторам! Мои аспиранты и соискатели наконец-то вздохнули с облегчением. Теперь будем список источников компоновать без номеров и сортировать по алфавиту. А ссылки делать по фамилии первого автора и года издания. В ряде стандартов цивилизованных стран при первой ссылке упоминают всех авторов, а при повторной первого и добавляют et al. При переделках списка источников (а это требуется делать не раз и не два) текст внутри диссертации менять не надо. В худшем случае убрать ссылку на источник, который удаляете....
Ольга
Пропонують оформлювати список використаних джерел за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання...", який жодного стосунку до списку використаних джерел не має (зі слів однієї з авторок саме цього ДСТУ - з телефонної розмови з нею). Це не відповідає положенням цього ДСТУ. Цікаво, автори вимог хоч радилися с ким-небудь, перед тим, як такі норми подавати?
людмила
Хаос полный... в России.. требования к оформлению литературы по ГОСТу и примеры, все понятно..... а в Украине - что попало.. какие-то ссылки на англоязычные сайты... 10 вариантов оформления литератцры.. и потом поди дока, что ты правильно оформил.. черти что
Ячсмить
Рекурсия от МОН такая рекурсия. 9. У розділах дисертації має бути ... зроблено посилання на всі наукові праці здобувача, наведені в анотації. Список цих праць має також міститися у списку використаних джерел. Алло, МОН, друже, мы при исследовании используем публикации, в которых отображаются результаты этого же исследования?
Соискатель
Как можно в один присесть менять правила оформления! Пусть по ним готовят диссертации те соискатели, которые начинают свои исследования
людмила
Для Соискатель: Cогласна... такое ощущение, что просто издеваются в МОН... отсиживают свои зарплаты, и мешают своим бюрократическим подходом
Коментувати
ппп
Не понятно, русскоязычные диссертации разрешены?
св
Для ппп: Только как второй экземпляр после державной мовы
Коментувати
Здобувач
А для чого при таких вимогах до самої дисертації готувати автореферат? Знову у МОН права рука не знає що робить ліва.
Влад
Не могу понять когда он вступает в силу? Не понятно какое соотношение английского и украинского частей аннотации.
Андрій
Відповідно до нових вимог оформлення дисертацій незрозуміло чи необхідні в основній частині розділи огляд літератури та матеріали і методи досліджень