Щодо процедури проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2015 році

Лист МОН № 1/9-311 від 02.07.15 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ

№ 1/9-311 від 02 липня 2015 року

Керівникам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів
акредитації, які перебувають у сфері
управління Міністерства освіти і науки України

Щодо процедури проведення
конкурсного відбору виконавців
державного замовлення у 2015 році

З метою забезпечення проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2015 році на підготовку фахівців вищими навчальними закладами, які перебувають у сфері управління МОН, подаються такі документи:

1. Заявка на участь у відборі виконавців державного замовлення на офіційному бланку за підписом керівника.

2. Проектні показники державного замовлення (далі - пропозиції), як додаток до заявки за встановленою формою (відповідно до листа Міністерства від 23.10.13 № 1/9-741).

3. Копії ліцензії(ій) на право надання освітніх послуг за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, сертифіката про акредитацію навчального закладу, сертифіката про акредитацію напряму підготовки (спеціальності) додаються до заявки у випадку, якщо ці документи не було надано відповідно до листа Міністерства від 23.10.13 № 1/9-741 у листопаді 2014 року або навчальний заклад отримав нову ліцензію чи сертифікат.

4. Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для підготовки державного контракту між Міністерством освіти і науки та виконавцем державного замовлення).

5. Довідка про діяльність учасника конкурсного відбору, з коротким висвітленням позитивних аспектів його діяльності (кадрове забезпечення підготовки фахівців, матеріально-технічна база, навчально-методичного забезпечення тощо), що стане підставою для об'єктивної характеристики в цілому та прийняття рішення про розміщення державного замовлення.

Зазначені документи подаються до Міністерства освіти і науки України не пізніше 6 липня 2015 року.

Документи подаються окремою папкою.

Для визначення виконавців державного замовлення на підготовку фахівців конкурсною комісією будуть використовуватися такі критерії, як:

1) наявність ліцензії на право надання освітніх послуг за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, сертифіката про акредитацію навчального закладу, сертифіката про акредитацію напряму підготовки (спеціальності), свідоцтва про атестацію, документа, що підтверджує підготовку аспірантів (ад’юнктів), докторантів за відповідною науковою спеціальністю;

2) контингент студентів, учнів, слухачів денної та заочної форм навчання;

3) кадрове забезпечення навчального процесу:

 • частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників з науковим ступенем;
 • частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників з вченим званням;
 • чисельність публікацій викладачів за показниками наукометричної бази даних Scopus (для ОКР магістра);
 • чисельність цитувань викладачів за показниками наукометричної бази даних Scopus (для ОКР магістра);
 • місце вищого навчального закладу у ранжуванні за індексом Гірша кількісним показником, що заснований на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій (для ОКР магістра);

6) академічна мобільність:

 • кількість студентів - громадян України, які пройшли стажування (навчалися упродовж не менше як 1 семестру) в іноземних навчальних закладах-партнерах;
 • чисельність іноземних студентів.

Звертаємо вашу увагу, що пропозиції виконавців щодо внесення змін до поданих проектних показників державного замовлення під час роботи конкурсної комісії прийматись не будуть.

Нагадуємо, що відповідно до статті 3 "Розміщення державного замовлення" Закону України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" розміщення державного замовлення здійснюється державними замовниками без проведення конкурсу у разі, зокрема:

 • забезпечення підготовки фахівців за відповідною спеціальністю одним навчальним закладом відповідно до наданої ліцензії;
 • наявності конкретної угоди про надання освітніх послуг між навчальним закладом та замовником кадрів.

За результатами проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2015 році міністерством буде видано відповідний наказ, а з виконавцями державного замовлення укладено державний контракт із визначенням економічних і правових зобов'язань сторін. (Роздрукований державний контракт у трьох примірниках подається вищим навчальним закладом разом із документами для участі у конкурсі).

Опрацювання комплекту документів від учасників конкурсного відбору здійснюватиметься членами конкурсної комісії з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2015 році та працівниками департаменту вищої освіти, закріпленими за областями (список додається).

Довідки щодо оформлення конкурсної документації:

 • для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 481-32-73 (Кретович C.C.);
 • для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації 481-32-64 (Кашперський В.Є.).

Додатки: на 8 арк.

Перший заступник Міністра       І.Р. Совсун

Список працівників департаменту вищої освіти, відповідальних за області та регіони

№ з /п

Регіон (область, місто)

 

Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи

1

Волинська область

Матієнко Я. А.

2

Винницька область

Лутак В. А.

3

Дніпропетровська область

Лисенко І. Е.

4

Донецька область

Будько І. Р.

5

Житомирська область

Лутак В. А.

6

Закарпатська область

Кумков Д. Л.

7

Запорізька область

Дідусенко С. І.

8

Івано-франківська область

Кашперський В. Є.

9

Київська область

Клепак О. П.

10

Кіровоградська область

Ромащенко І. В.

11

Луганська область

Тима М. Я.

12

Львівська область

Стороженко І. О.

13

Миколаївська область

Тима М. Я.

14

Одеська область

Вихор В. Г.

15

Полтавська область

Лисенко І. Е.

16

Рівненська область

Богініч О. Л.

17

Сумська область

Сердуніч Ю. І.

18

Тернопільська область

Ручка Д. Б.

19

Харківська область

Карпенко Є. А.

20

Херсонська область

Кретович С. С.

21

Хмельницька область

Карпенко Є. А.

22

Черкаська область

Клепак О. П.

23

Чернівецька область

Божко О. А.

24

Чернігівська область

Вихор В. Г.

25

м. Київ

Панченко Т. В.

 

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ
на підготовку фахівців, наукових, науково - педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

№ __                                                                                    від «__» ___________ 20__ р.

Відповідно до частини третьої статті 3 Закону України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково - педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" Міністерство освіти і науки України, в особі Голови конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, який діє на підставі Положення про Міністерство освіти і науки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (далі Державний замовник), і (повне найменування навчального закладу) в особі (посада, прізвище та ініціали) який діє на підставі (назва відповідного документа) (далі - Виконавець державного замовлення), уклали державний контракт (далі Контракт) про таке:

1. Предмет контракту

1.1. Виконавець державного замовлення бере на себе зобов'язання у 2015 році за рахунок коштів державного бюджету забезпечити у повному обсязі виконання державного замовлення з прийому та випуску фахівців, наукових, науково - педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого наказом МОН від № __ від ______ y розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів (наукових ступенів), напрямів підготовки, галузей знань, спеціальностей (видів економічної діяльності - для професійно - технічних навчальних закладів), професій і форм навчання, згідно з додатком.

1.2. Державний замовник за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету здійснює фінансування Виконавця державного замовлення на підготовку ним фахівців, наукових, науково - педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за державним замовленням у встановленому законодавством порядку.

1.3. Зміни до обсягу державного замовлення з прийому та випуску фахівців, наукових, науково - педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у розрізі освітньо – кваліфікаційних рівнів (наукових ступенів), напрямів підготовки, галузей знань, спеціальностей (видів економічної діяльності - для професійно – технічних навчальних закладів), професій і форм навчання вносять шляхом укладання додаткової угоди до цього Контракту.

2. Обов'язки та права Державного замовника

2.1. Державний замовник зобов’язаний у встановленому законодавством порядку здійснювати:

 • фінансування Виконавця державного замовлення;
 • прийом та облік звітів Виконавця державного замовлення з фінансово-господарської діяльності, з виконання державного замовлення з прийому та випуску фахівців, наукових, науково - педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.

2.2. Державний замовник має право отримувати від Виконавця державного замовлення:

 • інформацію, необхідну для належної підготовки матеріалів щодо подання у встановленому законодавством порядку пропозицій до проекту державного замовлення та проекту державного бюджету;
 • пропозиції щодо внесення змін до обсягу державного замовлення.

Крім того, Державний замовник має право:

 • здійснювати контроль за виконанням державного замовлення Виконавцем державного замовлення та ефективністю використання ним бюджетних коштів;
 • приймати рішення про дострокове розірвання цього Контракту у разі, якщо Виконавця державного замовлення у встановленому законодавством порядку:

1) ліквідовано;

2) позбавлено ліцензії на провадження відповідної освітньої діяльності;

3) визнано порушником встановлених МОН акредитаційних вимог, наслідком чого стало зупинення дії сертифіката про акредитацію навчального закладу або сертифіката про акредитацію з відповідного напряму підготовки (спеціальності), або їх анулювання;

4) визнано таким, чия якість надання освітніх послуг є нижчою від державних стандартів.

Рішення про дострокове розірвання цього Контракту може прийматись Державним замовником також у разі, якщо згідно з законодавством встановлено, що Виконавець державного замовлення здійснює підготовку кадрів за державним замовленням з порушенням бюджетного законодавства (використовує кошти державного бюджету не за цільовим призначенням тощо).

Про прийняття рішення щодо дострокового розірвання Контракту Державний замовник повідомляє Виконавця державного замовлення не пізніше, ніж за місяць.

3. Обов’язки та права Виконавця державного замовлення:

3.1. Виконавець державного замовлення зобов’язаний забезпечувати:

 • обов'язкове виконання державного замовлення з прийому та випуску фахівців, наукових, науково - педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів робітничих кадрів відповідно до пункту 1.1 цього Контракту.
 • надання освітніх послуг на рівні не нижчому від державних стандартів освіти;
 • контроль за здійсненням навчально-виховного процесу відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки;
 • здійснення навчального процесу шляхом застосування цілісної системи науково - методичного забезпечення підготовки фахівців та робітничих кадрів;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • організацію та контроль за вчасним проходженням підвищення кваліфікації науково - педагогічними, підвищення кваліфікації та атестації педагогічними працівниками;
 • неухильне дотримання режиму ефективного та раціонального використання коштів відповідно до їх цільового призначення;
 • подання Державному замовнику у повному обсязі та у встановлені строки:

1) пропозицій щодо обсягу та структури показників прийому і випуску фахівців, наукових, науково - педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів 3 урахуванням потреб ринку праці на відповідний період;

2) пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік щодо необхідних обсягів видатків на підготовку фахівців, наукових, науково - педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за встановленою Державним замовником формою;

3) звітів з фінансово - господарської діяльності за відповідний період, щодо виконання державного замовлення 3 прийому та випуску фахівців, наукових, науково - педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, іншу, визначену Державним замовником інформацію.

3.2. Права Виконавця державного замовлення:

Виконавець державного замовлення має право вносити Державному замовнику як головному розпоряднику коштів державного бюджету пропозиції щодо корегування показників державного замовлення з прийому та випуску фахівців, наукових, науково - педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів протягом строку дії цього Контракту.

4. Термін дії Контракту

Контракт набирає чинності 3 моменту його підписання і діє протягом терміну підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за відповідним освітньо-кваліфікаційними рівнями (для здобуття відповідних наукових ступенів), на підготовку яких укладений даний Контракт.

5. Відповідальність сторін за невиконання зобов’язань

За невиконання зобов’язань за цим Контрактом сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим Контрактом.

6. Припинення дії Контракту

6.1. Дія Контракту припиняється:

 • за взаємною згодою сторін;
 • достроково за ініціативою Державного замовника у випадках, передбачених пунктом 2.2 цього Контракту;
 • у разі ліквідації як юридичної особи однієї зі сторін Контракту. При цьому, у рішенні про ліквідацію Виконавця державного замовника, прийнятому у встановленому порядку, повинен бути зазначений навчальний заклад (наукова установа), що забезпечить завершення підготовки осіб, які навчались за державним замовленням у ліквідованому навчальному закладі (науковій установі);
 • за рішенням суду у разі порушення або невиконання умов цього Контракту;
 • якщо виконання стороною Контракту своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Контрактом щодо освітньої послуги, і, при цьому, будь-яка із сторін не погоджується на внесення змін до Контракту.

7. Прикінцеві положення

Контракт складений у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.

Юридичні адреси Сторін:

Виконавець державного замовлення

Державний замовник

 

Міністерство освіти і науки України

01135, м. Київ, проспект Перемоги,10

тел.481-32-21, факс 481-47-96

ministry@mon.gov.ua

 

Голова Конкурсної комісії

Міністерства освіти і науки України

з відбору виконавців державного

замовлення на підготовку фахівців,

наукових, науково-педагогічних та

робітничих кадрів, підвищення

кваліфікації та перепідготовку кадрів,

________________________________

________________________________

________________________________

«__» ______________________20__ р.

 

 Примітки.

1. До контракту, що укладається з конкретним Виконавцем державного замовлення, за взаємною згодою, можуть бути внесені й інші зобов’язання сторін.

2. У разі виконання державного замовлення з прийому та випуску фахівців, наукових, науково - педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів відокремленим структурним підрозділом навчального закладу, для якого окремо визначений в установленому порядку ліцензований обсяг та який здійснює навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем, спеціальністю, напрямом підготовки, галуззю знань, видом економічної діяльності (для професійно - технічного навчального закладу), професією та формою навчання, Виконавцем державного замовлення є відповідний відокремлений структурний підрозділ, який діє на підставі затвердженого у встановленому порядку положення та довіреності керівника базового навчального закладу (наукової установи) на укладання контракту.

Освіта.ua
02.07.2015

Популярні новини
Ректори публікуватимуть звіти про свою роботу Керівники закладів вищої освіти відтепер матимуть обов'язок оприлюднювати щорічні звіти
Стипендії отримуватимуть 40-45% студентів У 2022 році кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Уряд здійснив кілька призначень на освітні посади Кабінет Міністрів здійснив кілька призначень на посади у Міністерстві освіти, НАЗЯВО та ДСЯО
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів