Про затвердження Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України

Наказ МОН № 321 від 31.08.1998 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 321 від 31 серпня 1998 року

Про затвердження Типових правил користування бібліотекою
вищого закладу освіти Міністерства освіти України

На виконання Указу Президента України "Про Основні напрями реформування вищої освіти в Україні" та з метою покращання організації науково-методичної та культурно-просвітницької роботи бібліотек вищих закладів освіти, які підпорядковані Міністерству освіти України, наказую:

1. Затвердити Типові правила користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України (додаються).

2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, Примерные правила пользования библиотеками высших учебных заведений, затверджені наказом Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР від 29.05.87 р. № 380.

3. Ректорам (директорам) закладів освіти I - IV рівнів акредитації Міносвіти України привести діяльність бібліотек вищих закладів освіти відповідно до вимог нових Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти.

4. Опублікувати Типові правила користування бібліотекою вищого закладу освіти в "Інформаційному збірнику Міносвіти України".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на управління гуманітарної освіти та виховання (Лукашевич М.П.) та Головне управління вищої освіти (Степко М.Ф.).

Міністр       М.З. Згуровський

Затверджено
наказом Міносвіти України
від 31 серпня 1998 р. № 321

Типові правила
користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою вищого закладу освіти розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року та Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 155 від 30.04.98 р. Типові правила користування бібліотекою вищого закладу освіти поширюються на заклади освіти, які підпорядковані Міносвіти України.

1.2. Бібліотека вищого закладу освіти є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.

1.3. Фонди бібліотеки вищого закладу освіти є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4. Користування бібліотекою вищого закладу освіти безкоштовне. Платні послуги можуть надаватись додатково відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року № 534 та наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України про надання платних послуг від 27 жовтня 1997 року № 383/239/131. Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується керівником вищого навчального закладу.

1.5. На основі Типових правил бібліотеки вищих закладів освіти, враховуючи специфіку своєї роботи, складають правила користування окремою бібліотекою, які затверджуються керівництвом вищого навчального закладу.

2. Права та обов'язки читачів. Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами

2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів вищого закладу освіти, учні ліцеїв, коледжів та гімназій, що мають угоду про співробітництво з вузом, а також представники різних підприємств, організацій та установ. Користувачі інших вищих навчальних закладів обслуговуються, як правило, лише в читальних залах.

2.2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах, у філіях та інших пунктах видачі літератури; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що їх проводить бібліотека.

2.3. Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський (аспірантський) квиток або службове посвідчення, дійсне в поточному році. Студенти заочної форми навчання подають гарантійний лист з місця роботи. Користувачі інших вищих навчальних закладів подають читацький квиток або посвідчення і обслуговуються, як правило, в читальних залах.

2.4. На підставі поданих документів читачу видається читацький квиток або заповнюється читацький формуляр.

2.5. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.

2.6. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято.

2.7. При втраті читацького квитка читач отримує дублікат (сплативши його вартість згідно прейскуранта платних послуг) протягом місяця після заяви про втрату.

2.8. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому квитку чи в читацькому формулярі.

2.9. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

2.10. Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості 10 - 15 примірників строком на місяць, студентам - до 10 примірників, іншим категоріям читачів - до 5 примірників на той же термін.

2.11. Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів.

Читачі, які не повернули літературу у терміни, визначені пп. 2.9, 2.10, 2.11 цих Правил, зобов'язані оплатити поштові повідомлення бібліотекарів щодо повернення літератури.

2.12. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах.

2.13. Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДР та ін.), література обмеженого користування видаються в установленому порядку.

2.14. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.

2.15. При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА).

2.16. Для одержання літератури читач подає читацький (студентський) квиток, аспірантське або службове посвідчення, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, розписується на читацькій вимозі (книжковому формулярі) чи у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник.

Примітка: читацький, книжковий формуляри та читацька вимога засвідчують факт та дату видачі читачу літератури. Повернення літератури засвідчуються підписом бібліотекаря у читацькому формулярі.

2.17. Читачі зобов'язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек; не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.

2.18. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, - повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

2.19. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

2.20. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно з законодавством України.

2.21. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.

2.22. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

2.23. Грошова компенсація за втрачену літературу може бути внесена читачем безпосередньо у касу вищого навчального закладу.

2.24. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

2.25. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

2.26. На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватись, пред'явити всю літературу, що значиться за ним та подовжити (при потребі) термін користування нею.

2.27. Читачі, що закінчили вищий навчальний заклад, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

2.28. Читачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

2.29. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

3. Зобов'язання бібліотеки по обслуговуванню читачів

3.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи вищого закладу освіти.

3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.

3.4. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи вищого навчального закладу, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.

3.5. Організовує книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр, а також конференції, літературно-музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.

3.6. Організовує диференційоване обслуговування читачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.

3.7. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

3.8. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, науково-допоміжних та рекомендаційних покажчиків, необхідної комп'ютерної техніки, а також усних консультацій і таке інше.

3.9. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів вищого закладу освіти, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.

3.10. Надає читачам широку інформацію про платні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами.

3.11. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

3.12. Розширює можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА, внутрішнього та міжнародного книгообміну, національної та міжнародної інформаційних мереж.

3.13. Проводить серед читачів роботу по поширенню знань з основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, по прищепленню їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо. Організовує з цією метою спеціальні заняття згідно з навчальним розкладом, проводить індивідуальні бесіди, консультації та ін.

3.14. Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.

3.15. Надає читачам методичну і практичну допомогу по укладанню і впорядкуванню власних бібліотек, колекцій книг та інших документів.

3.16. Забезпечує високий рівень обслуговування читачів, на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

3.17. Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився.

3.18. Через 15 днів після закінчення терміну користування книгами, іншими творами друку і матеріалами бібліотекар нагадує читачам поштою чи по телефону (за рахунок абонента) про необхідність повернення літератури у визначений строк. Якщо читач ігнорує нагадування бібліотеки, вона передає відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.


31.08.1998

Популярні новини
МОН рекомендує поширювати англійську у вищій освіті МОН розроблений проєкт рекомендацій щодо забезпечення якісного вивчення англійської
Більшість українців повідомили про зниження якості освіти Українці наголошують на зниженні якості освіти або неможливості отримати освітні послуги
У МОН і ВР оголосили ініціативу з перевірки дисертацій Міністр та голова комітету ВР відмовляться від наукових ступенів у разі плагіату
МОН впровадить реформи для порятунку вищої освіти МОН реалізовуватиме комплекс реформ, спрямованих на порятунок вищої освіти
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів