Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти

Постанова КМУ №916 від 16.06.03 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№916 від 16 червня 2003 року

Про затвердження Порядку надання
цільових пільгових державних
кредитів для здобуття вищої освіти

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№1111 від 21.10.2009
№947 від 07.09.2011)

Відповідно до статті 3 Закону України "Про вищу освіту", статті 11 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 травня 2000 р. №844 "Про затвердження Порядку надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання незалежно від форм власності" (Офіційний вісник України, 2000 р., №22, ст. 898).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2003 р. №916

ПОРЯДОК
надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти

(У тексті Порядку слово "МОН" замінено словом "МОНмолодьспорт" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ №947 від 07.09.2011)

1. На умовах, визначених цим Порядком, цільовий пільговий державний кредит для здобуття вищої освіти за денною, вечірньою та заочною формою навчання у вищих навчальних закладах незалежно від форми власності (далі - кредит) можуть одержати молоді громадяни України віком до 28 років, які успішно склали вступні іспити або навчаються на будь-якому курсі вищого навчального закладу (далі - одержувач кредиту).

2. Кредит надається тільки один раз на навчання за однією і тією ж спеціальністю для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра у вищому навчальному закладі, що функціонує на території України.

3. Кошти на надання кредитів передбачаються:

 • у Державному бюджеті України - МОНмолодьспорт для оплати навчання у вищих навчальних закладах усіх форм власності, крім комунальної, а також крім тих, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим;
 • у бюджеті Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетах - відповідно Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій для оплати навчання у вищих навчальних закладах, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, а також у комунальній, державній та приватній власності.

4. Розмір кредиту визначається щороку до 1 квітня вищим навчальним закладом державної форми власності виходячи з вартості навчання (за винятком стипендії) відповідно до форми навчання і затверджується центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад.

Розмір кредиту у вищих навчальних закладах, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, визначається і затверджується Міністерством освіти Автономної Республіки Крим.

Розмір кредиту у вищих навчальних закладах комунальної форми власності визначається і затверджується управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

5. Розмір кредиту у вищих навчальних закладах приватної форми власності визначається вищим навчальним закладом і затверджується МОНмолодьспортом.

6. Відповідно до бюджетних призначень, передбачених для надання кредитів законом про Державний бюджет України та місцевими бюджетами на поточний рік:

а) МОНмолодьспорт до 1 червня поточного року виходячи з обсягу державного замовлення, потреби на підготовку фахівців з гостродефіцитних спеціальностей та кількості одержувачів кредиту розподіляє бюджетне призначення, встановлене йому в Державному бюджеті України, для:

 • центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади державної форми власності;
 • вищих навчальних закладів державної форми власності, підпорядкованих МОНмолодьспорт;
 • акредитованих вищих навчальних закладів приватної форми власності;

б) Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій розподіляють встановлені у місцевих бюджетах бюджетні призначення для надання кредитів у вищих навчальних закладах державної і комунальної форми власності, вищих навчальних закладах, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та вищих навчальних закладах приватної форм власності за направленням.

7. Після розподілу бюджетних призначень МОНмолодьспорт до 1 липня поточного року укладає відповідні угоди стосовно передачі повноважень на надання кредитів з центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають вищі навчальні заклади державної форми власності. (Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №947 від 07.09.2011)

МОНмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади, які одержали відповідно до внесених до розпису змін бюджетні асигнування на надання кредиту, розподіляють суми між підпорядкованими вищими навчальними закладами, доводять до них довідки про внесення змін до кошторису.

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій доводять розміри бюджетних асигнувань на надання кредиту до вищих навчальних закладів комунальної форми власності та вищих навчальних закладів, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим. Внесення змін до розпису та кошторису здійснюється в установленому порядку.

8. У межах бюджетних асигнувань на надання кредиту Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій видають одержувачам кредиту направлення для здобуття вищої освіти у вищому навчальному закладі державної та приватної форми власності за формою, що затверджується МОНмолодьспортом. Бланки направлення на навчання за рахунок кредиту підлягають суворому обліку.

9. МОНмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади державної форми власності, до 1 жовтня поточного року можуть перерозподіляти бюджетні асигнування на надання кредиту між вищими навчальними закладами у разі, коли виділені на цю мету в поточному навчальному році кошти використано вищим навчальним закладом не в повному обсязі.

Розпорядники бюджетних коштів забезпечують цільове та ефективне використання коштів, передбачених у відповідному бюджеті для надання кредитів. (Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови КМ №947 від 07.09.2011)

Зазначені кошти використовуються з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту відповідної бюджетної програми. (Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ №947 від 07.09.2011)

10. Приймальна комісія вищого навчального закладу за результатами складання вступних іспитів приймає щодо кожного одержувача кредиту рішення про зарахування абітурієнта до вищого навчального закладу з оплатою його навчання за рахунок кредиту. Зазначене рішення затверджується керівником вищого навчального закладу.

Вищі навчальні заклади у 10-денний строк після підписання наказу про зарахування подають інформацію про зарахування абітурієнтів з оплатою навчання за рахунок кредиту центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади.

Абітурієнти, які мають направлення, передбачене пунктом 8 цього Порядку, і які успішно склали вступні іспити, зараховуються до вищих навчальних закладів додатково до кількості одержувачів кредиту за рахунок коштів Державного бюджету України.

Приймальна комісія вищого навчального закладу повідомляє орган, який видав направлення на навчання за рахунок кредиту, про результати зарахування абітурієнтів цієї категорії та повертає направлення на навчання за рахунок кредиту абітурієнтів, які не склали вступних іспитів або яких не зараховано до вищих навчальних закладів, не пізніше 10 днів з моменту підписання наказу про зарахування.

Орган, який видав направлення на навчання за рахунок кредиту, має право надавати невикористані кредити студентам вищих навчальних закладів незалежно від курсу навчання.

11. Абітурієнти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів 1 та 2 групи, малозабезпечених і багатодітних сімей мають переваги за однакових результатів вступних іспитів серед абітурієнтів, які претендують на здобуття вищої освіти за рахунок кредиту.

12. При наданні направлення, передбаченого пунктом 8 цього Порядку, враховуються такі критерії, як успішність, здібність до засвоєння знань, участь в олімпіадах, конкурсах тощо.

За однакових результатів перевага надається абітурієнтам, зазначеним у пункті 11 Порядку.

13. Кредит надається на підставі угоди між його одержувачем та керівником вищого навчального закладу. Форма угоди затверджується МОНмолодьспортом.

У разі коли одержувач кредиту є неповнолітнім, зазначена угода укладається батьками або особами, які їх замінюють. По досягненні повноліття одержувач кредиту переукладає угоду з вищим навчальним закладом.

14. Для укладення угоди одержувач кредиту, а якщо він є неповнолітнім, його батьки або особи, які їх замінюють, подають до вищого навчального закладу паспорт та довідку про присвоєння Державною податковою адміністрацією ідентифікаційного номера платника податків.

15. Угода укладається у трьох примірниках - по одному для кожної із сторін, що її уклали. Один примірник угоди передається:

 • вищими навчальними закладами державної форми власності - центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади;
 • вищими навчальними закладами, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, - Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,
 • вищими навчальними закладами комунальної форми власності - управлінням освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;
 • вищими навчальними закладами приватної форми власності - МОНмолодьспорту;
 • вищими навчальними закладами державної та приватної форми власності - Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій у разі зарахування абітурієнта, який отримав направлення на навчання згідно з пунктом 8 Порядку.

16. Розпорядники бюджетних коштів надсилають МОНмолодьспорту за підсумками дев'яти місяців та року до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про використання коштів, передбачених у відповідному бюджеті для надання кредитів, з метою її узагальнення і подання до 30 числа Мінфіну.

(Пункт 16 в редакції Постанови КМ №947 від 07.09.2011)

17. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням коштів, передбачених у відповідному бюджеті для надання кредитів, здійснюються у порядку, встановленому Казначейством.

Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання зазначених коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

(Пункт 17 в редакції Постанови КМ №947 від 07.09.2011)

18. Акредитовані вищі навчальні заклади приватної форми власності одержують бюджетні асигнування на надання кредиту від МОНмолодьспорт як одержувачі коштів.

19. Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій кошти на надання кредиту, встановлені у бюджеті Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетах, перераховуються вищим навчальним закладам державної і приватної форми власності, до яких зараховані абітурієнти за направленням згідно з пунктом 8 Порядку.

20. Відраховані з вищого навчального закладу студенти, які навчалися за рахунок кредиту, втрачають на нього право.

Вищий навчальний заклад повідомляє Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій про відрахування студента і повертає невикористані кошти, перераховані на оплату його навчання.

У разі відрахування студента, який навчався за рахунок кредиту, вищий навчальний заклад у десятиденний строк оголошує конкурс на одержання кредиту серед студентів, які навчаються на платній основі. Рішення про надання такого кредиту приймається вченою радою вищого навчального закладу з урахуванням умов, визначених у пункті 11 Порядку.

21. Студенти, які перебувають в академічній відпустці, мають право продовжити строк дії угоди про надання кредиту після повернення з академічної відпустки.

22. Сума кредиту повертається із сплатою 3 відсотків річних протягом 15 років починаючи з дванадцятого місяця після закінчення навчання у вищому навчальному закладі до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів з виплатою щороку однієї п'ятнадцятої частини загальної суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним.

Одержувач кредиту на навчання за рахунок Державного бюджету України повертає кредит та відсотки за користування ним через вищий навчальний заклад на рахунки МОНмолодьспорту, інших центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебуває вищий навчальний заклад, з подальшим зарахуванням коштів до Державного бюджету України.

Одержувач кредиту на навчання з бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів повертає кредит та відсотки за користування ним через вищий навчальний заклад, що перебуває у власності Автономної Республіки Крим та у комунальній власності, на рахунки Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з подальшим зарахуванням коштів до бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів.

Одержувач кредиту на навчання з бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів у вищих навчальних закладах державної та приватної форми власності за направленням згідно з пунктом 8 Порядку, повертає кредит та відсотки за користування ним на рахунки Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з подальшим зарахуванням коштів до бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів.

Відраховані з вищого навчального закладу одержувачі кредиту повертають кошти починаючи з третього місяця після відрахування.

22-1. Одержувач кредиту, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом.

Одержувачу кредиту, який має двох дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов'язань за кредитом, а тому, який має трьох і більше дітей, - 50 відсотків зазначеної суми.

У разі народження дитини під час повернення кредиту одержувач кредиту звільняється від сплати відсотків за користування кредитом з дати народження першої дитини; з дати народження другої дитини - за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов'язань за кредитом, а з дати народження третьої дитини - 50 відсотків зазначеної суми.

Щороку на момент сплати суми зобов'язань і відсотків за кредитом такий одержувач кредиту подає навчальному закладу довідку про склад сім'ї, засвідчену в установленому порядку копію свідоцтва про народження дитини та пред'являє паспорт.

(Порядок доповнено пунктом 22-1 згідно з Постановою КМ №1111 від 21.10.2009)

23. У разі невиконання одержувачем кредиту умов угоди, ухилення від повернення кредиту вищий навчальний заклад застосовує заходи для стягнення заборгованості відповідно до законодавства.

24. Одержувач кредиту може повернути кредит раніше встановленого в угоді строку.

25. Кредит та відсотки за користування ним не повертаються у разі настання на момент виплати смерті одержувача кредиту або встановлення йому інвалідності 1 групи.

26. Одержувач кредиту, який після закінчення вищого навчального закладу пропрацював за фахом не менше ніж 5 років у державному або комунальному закладі чи установі у сільській місцевості, кредит та відсотки за користування ним не повертає, що підтверджується щороку на момент оплати довідкою з місця роботи.

27. Строк повернення кредиту продовжується на період:

 • строкової військової служби одержувача кредиту;
 • перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

28. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації можуть встановлювати додаткові умови стосовно кредиту на навчання, який надається за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

29. Роз'яснення щодо застосування цього Порядку надає МОНмолодьспорт за погодженням з Мінфіном.

Освіта.ua
16.06.2003

Популярні новини
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Уряд здійснив кілька призначень на освітні посади Кабінет Міністрів здійснив кілька призначень на посади у Міністерстві освіти, НАЗЯВО та ДСЯО
НАН долучиться до створення Президентського університету МОН та Національна академія наук домовилися об'єднати зусилля для розвитку проекту
Держава планує частково компенсувати здобуття ІТ-освіти В Україні планують запровадити програму співфінансування здобуття ІТ-освіти
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Bridge Finance
Хороший день Вам потрібна позика на всі цілі? Чи є у вас фінансові проблеми? Bridge Finance гарантується наданням клієнтам фінансових послуг за вигідною процентною ставкою. Наші позики прості та швидкі. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб отримати потрібну позику. Ми можемо підібрати будь-який бюджет із відсотковою ставкою 2% від вашого бюджету. Якщо ви зацікавлені, будь ласка, зв’яжіться з нами зараз (bridgecoparate@gmail.com
Raaghav GR
Вам потрібна особиста чи ділова позика без стресу та швидкого схвалення? Якщо так, будь-ласка, зв’яжіться з нами, оскільки зараз ми пропонуємо позики під преміальну процентну ставку 3%. Наша позика забезпечена та захищена. Для отримання додаткової інформації та заявок надішліть відповідь на це електронне повідомлення. herofinancein@gmail.com, whatsapp +917338386140 ім’я та необхідна сума
Bridge Finance
Хороший день Вам потрібна позика на всі цілі? Чи є у вас фінансові проблеми? Bridge Finance гарантується наданням клієнтам фінансових послуг за вигідною процентною ставкою. Наші позики прості та швидкі. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб отримати потрібну позику. Ми можемо підібрати будь-який бюджет із відсотковою ставкою 2% від вашого бюджету. Якщо ви зацікавлені, будь ласка, зв’яжіться з нами зараз (bridgecoparate@gmail.com)
Adrian Bayfod
Хороший день Вам потрібна позика на всі цілі? Чи є у вас фінансові проблеми? Bridge Finance гарантується наданням клієнтам фінансових послуг за вигідною процентною ставкою. Наші позики прості та швидкі. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб отримати потрібну позику. Ми можемо підібрати будь-який бюджет із відсотковою ставкою 2% від вашого бюджету. Якщо ви зацікавлені, будь ласка, зв’яжіться з нами зараз (bridgecoparate@gmail.com)
Adrian Bayford
Хороший день Вам потрібна позика на всі цілі? Чи є у вас фінансові проблеми? Bridge Finance гарантується наданням клієнтам фінансових послуг за вигідною процентною ставкою. Наші позики прості та швидкі. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб отримати потрібну позику. Ми можемо підібрати будь-який бюджет із відсотковою ставкою 2% від вашого бюджету. Якщо ви зацікавлені, будь ласка, зв’яжіться з нами зараз (bridgecoparate@gmail.com)
hero finance
Вам потрібна особиста чи ділова позика без стресу та швидкого схвалення? Якщо так, будь-ласка, зв’яжіться з нами, оскільки зараз ми пропонуємо позики під преміальну процентну ставку 3%. Наша позика забезпечена та безпечна. Для отримання додаткової інформації та заявок, будь ласка, дайте відповідь на це електронне повідомлення. herofinancein@gmail.com, whatsapp +917338386140.   
Економіст
Для hero finance: 3% в місяць? це 36% річних?
Коментувати