Osvita.ua Законодавство Вища освіта Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році

Затверджено наказом МОН № 1236 від 13 жовтня 2016 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
13 жовтня 2016 року № 1236

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 листопада 2016 р. за № 1516/29646

ПОРЯДОК
подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі
до вищих навчальних закладів України в 2017 році

І. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів та її розгляду вищим навчальним закладом.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

 • заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів (далі - електронна заява) - запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обрані ним вищий навчальний заклад і конкурсну пропозицію;
 • особистий електронний кабінет вступника - веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та контролює її статус;
 • статус електронної заяви - параметр електронної заяви, що встановлюється вищим навчальним закладом в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:

 • «Зареєстровано в Єдиній базі» - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником вищого навчального закладу;
 • «Потребує уточнення вступником» - електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання;
 • «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» - електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;
 • «Допущено до конкурсу» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;
 • «Допущено до конкурсу (навчання за бюджетні кошти)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки для навчання за державним та регіональним замовленням відповідно до пункту 4 розділу V Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі - Умови прийому);
 • «Відмовлено вищим навчальним закладом» - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зазначає причину відмови;
 • «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо:
 • 1. електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником»;
 • 2. електронну заяву анульовано вищим навчальним закладом за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування» за умови виявлення вищим навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви)» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю;
 • «Рекомендовано до зарахування» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу VІІІ Умов прийому;
 • «Виключено зі списку рекомендованих» - вступник втратив право бути зарахованим на навчання до вищого навчального закладу за обраною спеціальністю (спеціалізацією) у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. При встановленні заяві такого статусу вищий навчальний заклад обов’язково зазначає причину виключення;
 • «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус встановлюється у випадках:
 • 1. вступник у встановлені строки не виконав вимоги пункту 1 розділу VІІІ Умов прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, але має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (при виконанні вступником вимог пункту 2 розділу ІХ Умов прийому);
 • 2. вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (при виконанні вступником вимог пункту 2 розділу ІХ Умов прийому);
 • 3. вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до пункту 4 розділу V Умов прийому;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 3 розділу ІХ Умов прийому;
 • «Включено до наказу» - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до вищого навчального закладу.

3. Вищі навчальні заклади до початку вступної кампанії вносять до Єдиної бази перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2017 році, при цьому для кожної з них зазначаються:

 • один або декілька структурних підрозділів (факультетів, інститутів тощо), на якому (яких) ведеться підготовка;
 • ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання);
 • назва та код спеціальності (напряму підготовки, однієї або декількох спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності);
 • форма навчання;
 • курс, на який здійснюється прийом;
 • встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;
 • ліцензований обсяг та мінімальний, максимальний (загальний) обсяг державного та регіонального замовлення;
 • обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення);
 • перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з них;
 • можливість подання заяв в електронній формі.

II.Подання електронної заяви

1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в пункті 1 розділу V Умов прийому.

2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються.

Крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту та кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до вищого навчального закладу.

4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

5. У разі збігу даних вступника у документах, що зазначені в пункті 1 розділу V Умов прийому, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

У разі втрати логіна вступнику необхідно здійснити повторну реєстрацію особистого електронного кабінету.

6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, громадянство, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів. Для подання заяви вступник обирає вищий навчальний заклад, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним замовленням.

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів:

 • «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» - якщо заяву не зареєстровано у вищих навчальних закладах;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви)» - якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у вищих навчальних закладах.

III. Прийняття та розгляд електронної заяви
приймальною комісією вищого навчального закладу

1. Керівник вищого навчального закладу забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до вищого навчального закладу, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до вищого навчального закладу.

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у вищому навчальному закладі».

3. На підставі рішення приймальної комісії вищого навчального закладу про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до вищого навчального закладу уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).

4. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування», що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування за державним замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування» відповідно до пункту 5 розділу VІІ Умов прийому.

Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за державним замовленням. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб відповідно до пункту 3 розділу VІІІ Умов прийому, зі статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 2 - 4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктом 1 розділу ІV Умов прийому.

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Рекомендовано до зарахування», зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу VІІІ Умов прийому.

7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 1 розділу VІІІ Умов прийому, керівник вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу».

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 1 розділу VІІІ Умов прийому, рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією вищого навчального закладу. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих» або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

Директор департаменту вищої освіти       О.І. Шаров

Освіта.ua
13.10.2016

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Популярні новини
Рейтинг університетів за показниками Scopus 2018 року Освіта.ua презентує результати рейтингу університетів за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus
Освітні документи з окупованих територій є недійсними Освітні документи, видані на тимчасово окупованих територіях, не мають юридичної сили
Вступна кампанія: скільки бюджетників зможуть прийняти виші Оприлюднені дані допоможуть ознайомитись з кількістю місць прийому за держзамовленням
МОН визначило претендентів на дослідження PISA-2018 До переліку претендентів на участь у дослідженні включено близько тисячі освітніх закладів
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Руслан
Добрий день. В мене в поданій заяві стоїть статус "допущено до конкурсу" скільки потрібно чекати до зміни статусу на "рекомендований на навчання"?
Виктория
Для Руслан: 1 серпня, якщо ви подавали заяви на бюджет.
Руслан
Дякую, за відповідь)
Коментувати
Юлія
Здравствуйте! У меня изначалтно был статус " допущено до конкурсу", но потом изменился на "зареэстровано у внз". Что делать? Это нормально? Стоит переживать?
Іван
Для Юлія: Не нормально. Хвилюватися варто й з’ясувати причину. Явно якісь проблеми із вашою заявою.
Коментувати
Олена
Якщо я скасую електронну заяву зі статусом «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» (5 пріоритет), чи будуть заяви з послідовими пріоритетами 6-9 автоматично далі приймати участь в рейтинговому конкурсі?
Наталия
Для Олена: Будуть приймати
Коментувати
Валерія
а якщо стаутс "допущено до конкурсу",то треба буде проходити ще якийсь іспит,чи просто чекати?
Саша
Для Валерія: просто ждать и всё
Коментувати
Вікторія
Якщо документи до навчального закладу (коледж) подавалися в паперовому вигляді (особливі умови), чи потрібно вносити заяву у електронному вигляді. В приймальній комісія сказали, що не треба. В їх конкурсних списках ми вже з’явилися.
катя
Добрий день! як скасувати подану електронну заяву?
Іван
Для катя: В особистому кабінети обрати відповідні дії.
Коментувати
Сергей
доброго дня. я подавал заяви на вступ на заочну форму, вибирав лише за кошти юридичних да фізичних осіб, теперь захотів спробувать поступити на бюджетні місця. скажіть будь ласка, чи можу я подати повторні заявки в тіж самі ВУЗИ та на тіж самі спеціальності виключно на місця державного та регіонального замовлення, та як може вплинуті на вступ та відбір мене, якщо я подав дві різні заяві( за кошти фізичніх осіб та держ. замовлення) на одне і теж місце у цьому ж ВУЗі?
Olya
Якщо я подала ел.заяву і 3 дня поспіль пише "Зареєстровано в Єдиній базі" то чекати ще чи подзвонити до Приймальної? Хто знає?
Максим
Для Olya:поскасовуй і відправ заново
222
Ми з такого приводу телефонували у вуз. Сказали оброблять до 26 липня. Чекайте. Все залежить від вузу. В багатьох вузах статус "Допущено до конкурсу" з’являється протягом 2-3 хвилин.
Коментувати
Яна
Якщо я не впевнена чи все правильно відмітила і подала до внз заяву то я можу її скасувати до розгляду комісії в потім знову відновити?
Марія
Для Яна: Вам хоч пощастило подати, а ми кілька днів ніяк(((
Коментувати
Максим
ЛО: 240 ДЗmin: 10 ДЗmax: 171 як зрозуміти оцей максимум і мінімум ?
Ірина
Для Максим: В університеті буде встановлено від 10 до 171 державного місця в залежності від кількості абітурієнтів
Максим
дякую
Коментувати
олег
у мене вже другий день стоїть статус зареєстровано у єдиній базі, що мені можно зробити?
Ірина
Для олег: у мене 4 дні, я шокована, що робити не знаю. Завтра буду дзвонити в приймальні комісії.
Максим
переподайте заяви , в мене теж так було , переподав через кілька год. допустили до конкурсу
Іван
Яке переподайте? В разі скасування анулюється пріоритет і вже нічого переподати неможливо. А чи не приєднували ви фальшиву довідку про сільський коефіцієнт? Якщо приєднували - то ваші заяви допустять лише після 26 числа, знявши СК.
Коментувати
Сергій
Який освітній ступінь вказувати при подачі заяви до медичних ВНЗ?
назар
Для Сергій: магістр
Марина
бакалавр
Коментувати
Катя
У мене така проблема,я зареєструвалась на елект. кабінет,але у мене в даних вступника там де "можливість подачі заяв" пише що недоступно. І до того ж коли я хочу подати заяву вписую регіон,навчальний заклад все в цьому плані та нажимаю ПОШУК,нічого не відбувається.Що робити??!! Допоможіть будь ласка(( Дякую...
назар
Для Катя: ЯКЩО НЕДОСТУПНО ПОДАЧА ЗАЯВ ОТЖЕ ТИ НЕ ВСІ ДАНІ ВНЕСЛА В ЕЛ.КАБІНЕТ, ТАМ ПОТРІБНО ЩЕ СКАН КОПІЇ І ТД. ВСЕ ЩО ВІДМІЧЕНО ЗІРОЧКОЮ
Veronika Lisinskay
Катя, якщо ви маєте поступати в Київ, то графі "регіон" пролистайте до самого низу і виберіть там де написано м.Київ, а не Київська обл/м.Київ
Коментувати
Юля
Якщо я вчилася 2016-2017 навчальний рік на бюджеті і зараз поступаю знову на бюджет абсолютно на іншу спеціальність, то яку відповідь мені вибирати у пункті "освітній ступінь за кошти державного бюдженту" а) ніколи не здобувався б) вже здобутий раніше в) вже здобутий раніше (навчання не завершено)
ТАРАС
Для Юля: Мала, куди і кому ти адресуєш своє питання ? Йди у ВНЗ (будь- який) і там питай.
Коментувати
Настя
,Доброго вечора!Чи можна відновити скасовану заяву?Чи що можна зробити натомість?
Ніка
Для Настя: Подай нову заяву
Коментувати
Юлія
Чому я не можу подати заяву? Все ввожу правильно, а пише "Конкурсні пропозиції відсутні". Може перезавантажений сервер?
Veronika Lisinskay
Для Юлія: якщо ви маєте поступати в Київ, то графі "регіон" пролистайте до самого низу і виберіть там де написано м.Київ, а не Київська обл/м.Київ
Коментувати
Oliver
за 2 дні університет так і не розглянув заяву, а ви кажете до кінця наступного для, ага ага
Наталія
Добрий день, скажіть, а можна видалити свою заяву?
Іван
Для Наталія: Звісно можна! Це особистий вибір абітурієнта.
Коментувати
Анастасія
Доброго дня! У мене при реєстрації на сайті виникла помилка, у вікні "реєстрація особистого електронного кабінету вступника" я внесла всі дані та натиснула зареєструвати , але далі відбувся збій і подальші матеріали не були внесені. При повторній реєстрації висвітлюється надпис " Особистий електронний кабінет вступника за даним номером сертифікати та атестатом вже зареєстровано" як анульовати ці дані та зареєструватись знову ?
назар
Для Анастасія: помилкові дані можна змінювати до моменту збереження інф про бал атестата на самій сторінці власного кабінету, і до моменту подання першої заяви, тож заходь в свій кабінет і змінюй там
Коментувати
кк
регистрировалась В кабинет вступника ( https://ez.osvitavsim.org.ua/ ) через маил ру , не пришло туда сообщения , я сделала эту почту , начала регистрацию заново и вот ,что пишет Особистий електронний кабінет вступника за даним номером Сертифіката ЗНО та Атестатом вже зареєстровано. У разі необхідності додаткову інформацію можливо отримати за адресою: ez@inforesurs.gov.ua або за телефоном +38(044)239-86-18.
назар
Для кк: меіл.ру заборонений сайт в україні, тож туди нічо і не прийде. звоніть по отому номеру в тех підтримку
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!