Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти

Наказ МОН № 1224 від 22.08.2017 року

Втратив чинність (підстава)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1224 від 22 серпня 2017 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2017 р. за № 1138/31006

Про затвердження Положення
про державну підсумкову атестацію
студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста
з одночасним завершенням здобуття
повної загальної середньої освіти

Відповідно до підпункту 3 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вищу освіту», статей 4 , 9, 12, 15, 30 і 34 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року № 65, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 07 липня 2010 року № 675 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 липня 2010 року за № 548/17843.

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Рашкевича Ю.М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       Л.М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
22.08.2017 № 1224

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2017 р. за № 1138/31006

ПОЛОЖЕННЯ
про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти

І. Загальні положення

1. Цим Положенням визначається порядок проведення державної підсумкової атестації студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти, що проводиться відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту».

2. Державна підсумкова атестація студентів (далі - атестація) - форма контролю відповідності освітнього рівня здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що завершили здобуття повної загальної середньої освіти, відповідним державним вимогам.

3. Атестація включається в структуру навчального року.

4. Предмети загальноосвітньої підготовки вивчаються одночасно із дисциплінами освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста під час перших двох курсів. Атестати про повну загальну середню освіту замовляються і одержуються навчальним закладом в уповноваженому органі Міністерства освіти і науки України після закінчення студентом другого курсу (після повного опрацювання програми загальноосвітньої підготовки) і зберігаються в особовій справі студента до закінчення ним навчання.

5. Разом з атестатом про повну загальну середню освіту видається додаток до нього, в якому зазначаються досягнення студента у навчанні в балах за 12-бальною шкалою.

До додатка до атестата про повну загальну середню освіту заносяться усі предмети загальноосвітньої підготовки навчального плану навчального закладу.

6. Для студентів навчальних закладів встановлюються види морального стимулювання за високі досягнення у навчанні, передбачені Положенням про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2015 року № 306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 354/26799.

7. Рішення про представлення студентів до нагородження золотою або срібною медаллю приймається педагогічною радою навчального закладу, затверджується наказом керівника навчального закладу та узгоджується з відповідним органом управління освітою.

8. Студентам, нагородженим золотою або срібною медаллю, видається атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту та відповідна медаль.

II. Проведення атестації

1. Атестація проводитися в навчальному закладі в письмовій формі або у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Атестація проводиться з навчальних предметів, перелік яких щороку визначається і затверджується Міністерством освіти і науки України.

Обов’язковою є атестація з української мови.

3. Атестація проводиться у строки, які щороку встановлюються Міністерством освіти і науки України. Навчальні заклади забезпечують своєчасне завершення вивчення студентами загальноосвітніх предметів.

4. Порядок проведення атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання визначається Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986.

Зміст і терміни проведення атестації в навчальному закладі затверджуються керівником навчального закладу.

Завдання для проведення атестації укладаються навчальними закладами відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, що затверджуються Міністерством освіти і науки України щорічно.

5. Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року № 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304, та Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 серпня 2011 року № 996.

6. Оцінки за атестацію заносяться до протоколу державної підсумкової атестації (у разі її проведення в навчальному закладі) за формою, наведеною у додатку до цього Положення, та відповідної документації навчального закладу, а також виставляються у додаток до атестата про повну загальну середню освіту, форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них».

7. Підсумкові бали виставляються у додаток до атестата про повну загальну середню освіту на підставі семестрових балів незалежно від результатів атестації. Бали за атестацію виставляються у додаток окремо.

8. Студенти, які одержали під час атестації один, два, три бали, відраховуються з навчального закладу.

9. Студентам, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації з певного навчального предмета у формі зовнішнього незалежного оцінювання, рішенням педагогічної ради навчального закладу та відповідним наказом керівника навчального закладу надається право пройти атестацію в наступному році.

10. Студентам, які брали участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства України і відбувалися під час проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного навчального предмета (за умови неучасті через поважні причини в основній сесії з цього навчального предмета), за рішенням педагогічної ради навчального закладу та на підставі відповідного наказу керівника навчального закладу надається право пройти атестацію в навчальному закладі.

11. Студентам, які не з’явилися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного навчального предмета під час основної та додаткової сесій через поважні причини (смерть членів сім’ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення на атестацію і підтверджуються відповідними документами), за рішенням педагогічної ради навчального закладу та на підставі відповідного наказу керівника навчального закладу надається право пройти атестацію в навчальному закладі.

III. Проходження атестації в навчальному закладі та звільнення від атестації

1. Атестацію у навчальному закладі з навчальних предметів, з яких у певному році передбачено проведення атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, проходять студенти:

1) які не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмету(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до навчального закладу одного з документів або копії таких документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837);

2) яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

3) які брали участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства України і відбувалися під час проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного навчального предмета (за умови неучасті через поважні причини в основній сесії з цього навчального предмета), за рішенням педагогічної ради навчального закладу та на підставі відповідного наказу керівника навчального закладу;

4) які не з’явилися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного навчального предмета під час основної та додаткової сесій через поважні причини (смерть членів сім’ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення на атестацію і підтверджуються відповідними документами), за рішенням педагогічної ради навчального закладу та на підставі відповідного наказу керівника навчального закладу.

2. Від проходження атестації звільняються студенти, які:

1) перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17, 18-1 Закону України «Про відпустки». Таким студентам необхідно додатково подати за місцем навчання такі документи:

  • довідку, видану жіночою консультацією для жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;
  • заяву студентів, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною;

2) проживають у зонах стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій, що ускладнюють проведення атестації, за рішеннями Міністерства освіти і науки України.

Підставою для звільнення від проходження атестації є рішення педагогічної ради навчального закладу, на основі якого видається наказ керівника навчального закладу.

3. Студентам, звільненим від атестації відповідно до пункту 2 цього розділу, у додаток до атестата про повну загальну середню освіту за атестацію робиться запис: «звільнений(а)».

IV. Державні атестаційні комісії для проведення атестації в навчальному закладі

1. Державні атестаційні комісії (далі - комісії) створюються в навчальних закладах не пізніше ніж за два тижні до початку атестації у складі:

  • голови комісії (керівник навчального закладу або його заступник);
  • членів комісії (два викладачі, один з яких викладає цей предмет, другий - викладач відповідної предметної (циклової) комісії).

2. Головою комісії не може бути керівник навчального закладу (його заступник), який викладає у цьому класі (групі) предмет, з якого проводиться атестація.

За наявності паралельних класів (груп) у навчальному закладі може бути створено декілька комісій з одного предмета.

3. Голова та члени комісій є відповідальними за дотримання порядку проведення атестації та об’єктивність її оцінювання.

4. Розклад роботи комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується заступником керівника з навчальної роботи і доводиться до загального відома не пізніше ніж за місяць до початку атестації.

5. До складання атестації допускаються студенти, які виконали вимоги навчального плану щодо загальноосвітньої підготовки. Списки студентів, допущених до її складання, подаються комісії завідувачем відділення.

6. Результати атестації заносяться до протоколу, який підписують голова та члени комісії.

7. Протоколи засідань комісій про результати атестації та матеріали атестації зберігаються в навчальному закладі три роки.

8. Втручання у проведення атестації та у визначення її результатів особами, які не є членами комісії, не допускається.

9. Контроль за дотриманням вимог до організації та проведення атестації в навчальному закладі покладається на керівника навчального закладу.

V. Подання та розгляд апеляцій

1. Результати атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання можуть бути оскаржені у спосіб, визначений Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986.

2. Для забезпечення об'єктивного проведення атестації в навчальному закладі створюються апеляційні комісії з кожного предмета.

Чисельність і склад апеляційних комісій затверджуються керівником навчального закладу.

Апеляційну заяву подають студенти навчальних закладів особисто.

3. Зауваження й пропозиції щодо процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації в навчальному закладі можуть подаватися до апеляційної комісії протягом трьох робочих днів після оголошення результатів атестації.

4. Матеріали атестації розглядаються апеляційними комісіями не більше трьох робочих днів після подання обґрунтованої заяви.

5. Апеляційна комісія за наслідками розгляду апеляційної заяви приймає такі рішення:

  • відмовити в задоволенні апеляційної заяви через недостатність підстав (порушення процедури проведення та оцінювання) для зміни результату;
  • задовольнити апеляційну заяву.

У разі задоволення апеляційної заяви апеляційною комісією приймається рішення щодо зміни оцінки за атестацію.

Результати розгляду апеляції оформлюються відповідним протоколом, де виставляється відповідна обґрунтована оцінка.

6. Повторна атестація апеляційними комісіями не проводиться.

Директор департаменту вищої освіти        О.І. Шаров

Освіта.ua
22.08.2017

Популярні новини
Для вчителів передбачена скорочена тривалість робочого часу Збільшення тривалості робочого часу є правом, а не обов’язком роботодавця
Випускників шкіл звільнять від ДПА Випускників, які завершують здобуття повної середньої освіти, звільнять від ДПА
У Києві діти навчатимуться у світловий проміжок дня Такий режим навчання вводиться, щоб максимально зменшити залежність шкіл від відключень електроенергії
У київських школах перенесено час початку уроків Навчальні заняття у столичних школах відтепер розпочинатимуться о 9.00
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів