Про проведення експерименту за інноваційним освітнім проектом "Шкільна електронна бібліотека "ШБІЦ-інфо"

Наказ МОН № 900 від 05.08.14 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 900 від 05 серпня 2014 року

Про проведення експерименту
за інноваційним освітнім проектом
"Шкільна електронна бібліотека
"ШБІЦ-інфо"

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 р. № 522 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 р. за № 946/5167 (із змінами), на виконання пункту 61 Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2014-2016 роки, враховуючи клопотання Національної академії педагогічних наук України від 10.06.2014 2-7/117 та висновки комісії з післядипломної педагогічної освіти та освітнього менеджменту Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 28.11.2013 (протокол № 3), з метою створення та впровадження в практику роботи науково-методичних установ і навчальних закладів інноваційної системи інформаційного забезпечення керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів для вирішення управлінських, навчальних, виховних та розвивальних завдань освітнього процесу, наказую:

1. Затвердити як такі, що додаються:

1.1. Заявку на проведення експерименту за інноваційним освітнім проектом "Шкільна електронна бібліотека "ШБІЦ-інфо".

1.2. Програму експериментальної роботи на 2014-2017 роки.

2. Надати статус експериментального закладу всеукраїнського рівня учасникам всеукраїнського експерименту за інноваційним освітнім проектом "Шкільна електронна бібліотека "ШБІЦ-інфо" у складі згідно з додатком (далі - експериментальні заклади).

3. Головним управлінням (департаментам) освіти і науки надавати допомогу експериментальним закладам у забезпеченні необхідних умов щодо організації та проведення експериментальної роботи.

4. Закладам післядипломної педагогічної освіти сприяти науково-педагогічним дослідженням в процесі реалізації та впровадження інноваційного освітнього проекту.

5. Державній науковій установі "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" Міністерства освіти і науки України (Завалевський Ю. І.) надавати науково-методичну допомогу педагогічним колективам експериментальних закладів в організації ними експериментальної роботи та внести інформацію про експеримент до банку освітніх інновацій.

б. Комісії з післядипломної педагогічної освіти та освітнього менеджменту Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Ляшенко О. І.) заслуховувати звіт наукового керівника спільно з автором проекту про завершення відповідних етапів експериментальної роботи.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра        П. Б. Полянський

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти
і науки України
5 серпня 2014 року № 900

ЗАЯВКА
на проведення експерименту за інноваційним освітнім проектом
"Шкільна електронна бібліотека "ШБІЦ-інфо"

Зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, потребують пошуку інноваційних підходів до формування освітньої політики, переосмислення нового місця та ролі вчителя у навчально-виховному процесі. Важливими стають і завдання з адаптування школярів до методів і способів освітнього процесу в постійно змінюваних умовах його інформаційного наповнення. Учням вже недостатньо мати глибокі знання зі шкільних предметів. Натомість необхідно вміти оперувати ними, застосовуючи їх у власній практичній діяльності.

Реалізація завдань реформування освіти має спиратися на ґрунтовно підготовлену інформаційній базовий комплект з усіх компонентів навчально-виховного процесу та організацію функціонування навчальних закладів у цілому. Створення інформаційної бази можливе лише за умови інформатизації галузі. Проблемам інформатизації освіти присвятили свої дослідження В. Биков, Ф. Ващук, В. Гриценко, А. Гуржій, М. Жалдак, Ю. Жук, І. Заводіна, М. Згуровський, Г. Козлакова, А. Кудін, Т. Лавриненко, А. Пилипчук, І. Прокопенко, С. Раков, О. Співаковський, С. Семеріков, С. Терещенко та інші.

На сьогодні важливого значення набуває питання створення інформаційної моделі документального забезпечення навчальних закладів і науково-методичних установ, ключовими аспектами якого є структурування інформаційних потоків, їх систематизація (класифікація), документальне наповнення.

l. Актуальність досліджуваної проблеми проекту.

Практичне втілення реалізації цих завдань і становить актуальність досліджуваної проблеми, яка реалізується у пропонованому інноваційному освітньому проекті "Шкільна електронна бібліотека "ШБІЦ-інфо", який є спільною розробкою Державної наукової установи "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" Міністерства освіти і науки України (далі - ІІТЗО) та Українського інституту нормативної інформації (далі - УкрІНІ).

Головна ідея розробки проекту полягає у створенні теоретичних положень, технічного та технологічного інструментарію, засобів і методів збору, систематизації, накопичення і доставки інформації управлінського, науково-методичного та навчально-виховного призначення.

Центральне місце в проекті займає шкільна бібліотека, як перспективний інформаційний підрозділ навчального закладу. Значна роль відводиться бібліотекам районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та закладів післядипломної педагогічної освіти, які все більше набувають функцій сервісного центру надання освітніх послуг педагогічним працівникам.

Проект за формою є повнотекстовою комп'ютерною бібліотечно-інформаційною системою з друкованим анотованим супроводом. Інформаційна база даних системи (контент) містить документи, які систематизовані за напрямами шкільної роботи: навчальний, виховний, розвивальний процеси, адміністративне управління школою, бібліотечно-інформаційне обслуговування. Кожний із цих напрямів має чіткі рівні упорядкування.

Система призначена, першочергово, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також науково-методичних установах і закладах післядипломної педагогічної освіти, які безпосередньо пов'язані із пошуком ефективних інноваційних шляхів науково-методичного супроводу професійної діяльності педагогічних працівників. Система через класифікаційні інструменти створює інформаційне ядро документів шкільного призначення, а також робочих матеріалів щодо джерел їх знаходження, надає необмежені можливості щодо накопичення інформації для навчального, виховного та розвивального процесів, направленого аналізу і аналітичного опрацювання.

Проведення дослідно-експериментальної роботи з упровадження інноваційного освітнього проекту "Шкільна електронна бібліотека "ШБІЦ-інфо" є одним із етапів ознайомлення користувачів з інноваційною розробкою, що дозволить виявити недоліки та удосконалити, враховуючи пропозиції користувачів.

2. Об'єктом дослідження є процес впровадження в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів, методичних кабінетів (центрів), методичних підрозділів органів управління освітою та закладів післядипломної педагогічної освіти автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи "Шкільна електронна бібліотека "ШБІЦ-інфо" для підвищення ефективності навчально-виховного процесу та методичного обслуговування педагогічних працівників.

3. Предмет дослідження. Умови запровадження інноваційної автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи "Шкільна електронна бібліотека "ШБІЦ-інфо" в загальноосвітніх навчальних закладах, методичних кабінетах (центрах), методичних підрозділах органів управління освітою та закладів післядипломної педагогічної освіти.

4. Мета дослідження полягає у створенні та впровадженні в практику роботи науково-методичних установ і навчальних закладів ефективної системи інформаційного забезпечення керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів для вирішення управлінських, навчальних, виховних та розвивальних завдань.

5. Гіпотеза дослідження. Реалізація в педагогічній практиці підвищення ролі бібліотек науково-методичних установ і навчальних закладів, забезпечення їх новими документами сприятиме формуванню і наповненню фондів сучасними і актуальними матеріалами, впровадженню у практику бібліотечно-інформаційного обслуговування інформаційно-комунікаційних технологій.

Вирішення цих питань сформує цілу низку нових функцій бібліотеки, наблизить і, врешті, перетворить бібліотечне обслуговування у повноцінне інформаційне обслуговування навчально-виховного процесу. Керівники та інші посадові особи отримають ефективний інструмент для оволодіння шкільним інформаційним простором, що дозволить здійснювати управління сучасним навчальним закладом на вищому якісному рівні.

Для науково-методичних установ і навчальних закладів проект забезпечить дотримання єдності педагогіко-методичних умов їх функціонування, а також стане дієвим зв'язковим механізмом у роботі зі школою, у навчанні молодих вчителів і підвищенні кваліфікації педагогічних працівників.

6 Завдання дослідження. Відповідно до мети і гіпотези для проведення дослідно-експериментальної роботи сформульовано такі завдання:

 • залучити до проведення експерименту учасників, серед яких мають бути загальноосвітні, професійно-технічні навчальні заклади, методичні кабінети (центри), методичні підрозділи міських та районних управлінь освіти, заклади післядипломної педагогічної освіти;
 • визначити бібліотеки, структурні підрозділи користувачів (у випадку відсутності бібліотек) безпосередніми виконавцями для проведення експерименту;
 • забезпечити первинне ознайомлення і навчання відповідальних осіб (бібліотекарів) правилам і навичкам роботи з системою;
 • здійснювати науково-методичне керівництво у процесі залучення
 • педагогічних працівників та методистів до практичної роботи з системою.
 • запровадити систему збору інформації від користувачів (зворотна інформація) щодо зауважень, пропозицій, побажань стосовно функціонування системи;
 • на підставі зворотної інформації здійснити удосконалення програмного інструменту та інформаційного наповнення системи;
 • підготувати роз'яснювальні, інструктивні та методичні документи для бібліотекарів з метою їх навчання новим функціональним обов'язкам та методам роботи для ефективності надання послуг. 4собливу увагу приділити освоєнню навиків роботи з комп'ютерною технікою та телекомунікаційними засобами;
 • розширити коло учасників експерименту, залучивши нові навчальні заклади та бібліотеки навчальних закладів педагогічного профілю;
 • за результатами експерименту скласти звіт та внести на розгляд Міністерства освіти і науки проект нового Положення про бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу затвердженого наказом Міністерства освіти України від 14.05. 1999 року139.

7. Теоретико-методологічна основа. Питання інформаційного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів знайшли відображення в працях вітчизняних і зарубіжних науковців. Особливо важливими є наукові роботи В. І. Бондаря, В. В. Гуменюк, Л. І. Даниленко, Г. В. Сльникової, Л. М. Калініної, Ю. А. Конаржевського, В. І. Маслова, О. А. Орлова, Н. М. Островеркової, В. С. Татьянченко, Т. І. Шамової та ін. щодо систематизації управлінеької інформації; В. Ю. Бикова, В. Ю. Бодрякова, Н. О. Вербицької, В. І. Журавльова, О. А. Орлова, В. Д. Руденко, Ю. В. Чернова та ін. щодо впорядкування збору, обробки, збереження організаційно-управлінських даних.

У дослідженні використані також ідеї В. В. Васильева, А. Є Капто, М. Л. Портнова, Н. Г. Протасової, П. В. Худомінського, В. А. Сластьоніна та інших. Названі дослідження складають підґрунтя для подальшого вивчення та розвитку теорії і технології інформаційного забезпечення управління педагогічними системами.

Методологічну основу дослідження становлять: філософські положення про діалектичний взаємозв'язок, взаємообумовленість явищ і процесів соціально-педагогічної дійсності; теорія пізнання, яка розглядає наукові уявлення про те, що суб'єкт, який пізнає з усього нескінченного різноманіття інформації повинен виділяти чітко визначену сукупність фактів і явищ, висновки з аналізу яких можуть бути використані в його діяльності.

Крім цього, в основу дослідження покладені вихідні положення теорії систем та теорії інформації; принцип діяльнісного та системного підходу до підвищення ефективності управлінської праці; концепції вітчизняних і зарубіжних учених щодо соціального управління та педагогічного менеджменту; головні положення щодо розвитку загальної середньої освіти в Україні, викладені в Конституції України, Законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту".

8. База дослідження.

Ватутінський міський методичний кабінет, Маньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів N 1, відділ освіти Шполянської районної державної адміністрації, відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації Черкаської області, відділ освіти Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області, Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) Ірпінської міської ради Київської області, Чернігівський міський науково-методичний центр Чернігівської міської ради, відділ освіти, молоді та спорту Краснопільської районної державної адміністрації Сумської області, Харківська академія неперервної освіти.

9. Методи дослідження. Для дослідження використовуються методи теоретичного аналізу та емпіричні методи, зокрема:

 • проблемно-цільовий аналіз наукової літератури, що дало можливість всебічно відслідкувати і відобразити всі складові компоненти інформаційного забезпечення освітянського процесу;
 • порівняльний аналіз, який допоміг відстежити взаємозалежність рівня інформаційної культури педагогічних працівників та стану інформаційного забезпечення їх діяльності;
 • прогнозний аналіз, який дозволив окреслити перспективний стан об'єкту дослідження, виходячи із попередніх тенденцій його розвитку;
 • діагностичні методи (індивідуальна експертна оцінка, бесіди, спостереження), які сприяли вивченню нинішнього стану об'єкту дослідження;
 • метод моделювання, який слугував розробленню моделі інформаційного забезпечення по кожній із складових системи.

10. Наукова новизна проекту полягає в тому, що у його реалізації буде досліджено і теоретично обґрунтовано:

 • організаційно-педагогічні умови функціонування моделі інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу і управління навчальним закладом шляхом трансформування діяльності шкільної бібліотеки в сучасний інформаційний центр;
 • інструментарій практичної перевірки науково-теоретичних розробок з організації бібліотечно-інформаційної роботи у навчальних закладах, науково-методичних установах та закладах післядипломної педагогічної освіти;
 • систему класифікації інформації шкільного призначення, яка враховує нинішні умови роботи бібліотеки як інформаційного центру, наповненого новим змістом їх функціонування.

11. Теоретичне та практичне значення роботи.

Запропонована нами дослідно-експериментальна робота є практичною спробою упорядкувати та окреслити певні проектні межі шкільного інформаційного процесу, створити основи систематизації інформаційних потоків, встановити класифікаційні характеристики документів, забезпечити їх централізовану первинну обробку, налагодити доступні технології доставки інформації до кінцевих користувачів.

12. Етапи та строки проведення експерименту.

Дослідно-експериментальна робота в рамках проекту буде проведена з вересня 2014 року по грудень 2017 року в чотири етапи: організаційно-підготовчий (вересень 2014 р. - грудень 2014 р.), концептуально-діагностичний (січень 2015 р. - грудень 2015 р.), формувальний (січень 201 б р. - березень 2017р.), узагальнюючий (березень 2017 р. - грудень 2017 р.).

13. Очікувані результати.

У результаті проведення експерименту мають бути перевірені теоретичні досягнення щодо оснащення бібліотек ефективним інноваційним інструментарієм для розгортання і ведення сучасного інформаційного обслуговування навчально-виховного процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, у тому числі у малокомплектних школах, де на сьогодні взагалі відсутнє повноцінне інформаційне обслуговування.

Методичним кабінетам (центрам) буде запропоновано реальний інструментарій для накопичення та опрацювання інформації шкільного призначення, а також спрямованої на потреби якісного методичного обслуговування навчальних закладів.

Вищі навчальні заклади педагогічного профілю отримають акумульовану додаткову інформацію з кожного навчального предмета, а також інформаційно-методичну документацію рекомендаційного характеру.

14. Інформація про автора ініціативи та наукового керівника проекту. Авторами ініціативи є ІІТЗО та УкрІНІ, які діють згідно Угоди про співпрацю від 22 вересня 2011 року № 03 (проект 2).

Пропозиція щодо проведення дослідно-експериментальної роботи за інноваційним освітнім проектом "Шкільна електронна бібліотека "ШБІЦ-інфо" внесена за результатами проектних робіт, що були виконані сторонами у 2013 році.

Автор проекту та керівник творчої групи Зражевський Юрій Михайлович, заступник директора УкрІНІ.

Наукові консультанти:

Олійник Віктор Васильович, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, ректор Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України;

Коровайченко Юрій Миколайович, директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат технічних наук;

Пушкарьова Тамара Олексіївна, кандидат педагогічних наук, професор, заступник директора Державної наукової установи "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" Міністерства освіти і науки України.

Наукове керівництво проектом здійснює Клясен Наталія Леонідівна, начальник відділу менеджменту освіти ІІТЗО, кандидат педагогічних наук.

15. Забезпечення експерименту. Організаційне забезпечення включає нормативно-правові акти України та документи інструктивно-роз'яснювального характеру. Науково-методичне забезпечення реалізується через Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 р. № 1352, а також Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2014-201 Б роки (від 07 травня 2014 року).

Кадрове забезпечення експерименту здійснюватиме творча група на чолі з заступником директора УкрІНІ Зражевським Ю. М. Матеріально-технічне забезпечення роботи покладається на матеріально-технічну базу учасників, а також УкрІНІ. Додаткове фінансове забезпечення може здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, спеціальних фондів навчальних закладів, інших джерел підприємств, установ, організацій, що спрямовуються на виконання роботи.

Науковий керівник                           Н. Л. Клясен

Автор проекту                        Ю. М. Зражевський

Координатори:                         Н. М. Гончаренко

                                                           Н. В. Лещик

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти
і науки України
5 серпня 2014 року № 900

ПРОГРАМА
проведення експерименту за інноваційним освітнім проектом
"Шкільна електронна бібліотека "ШБІЦ-інфо"
на 2014-2017 роки

Назва закладу

Строки

виконання

Очікувані результати

І. Організаційно-підготовчий (вересень 2014 р. — грудень 2014 р.)

1.

Підготовка і поставка учасникам експерименту демонстраційної версії Інформаційного фонду

Вересень 2014 р.

Встановлення демонстраційної версії Інформаційного фонду в учасників

2.

Реєстрація системи у розробника

Вересень 2014 р.

Реєстрація і розгортання Інформаційного фонду в учасників

3.

Підготовка і поставка учасникам щомісячних Нових надходжень

вересень — жовтень 2014 р.

Встановлення Нових надходжень (щомісяця)

4.

Підготовка звіту за результатами першого етапу роботи

Грудень 2014 р.

Звіт за результатами першого етапу роботи

ІІ. Концептуально-діагностичний (січень 2015 р. — грудень 2015 р.)

5.

Розробка методичних та інструктивних документів, що супроводжують дослідне опробування

Січень 2015 р.

Надання учасникам супровідних документів

6.

Навчання бібліотекарів, інших відповідальних осіб навичкам роботи з комп'ютером, оволодіння інформаційно-телекомунікаційними технологіями для правильного оволодіння системою "ШБІЦ-інфо"

травень – червень 2015 р.

Конференції, круглі столи, практичні заняття, консультації. Досягнення потрібного рівня знань щодо роботи з комп'ютерною системою

7.

Формування зауважень і пропозицій учасників за результатами первинного ознайомлення з системою та її змістовим наповненням

липень – серпень 2015 р.

Технічне завдання для доопрацювання системи

8.

Підготовка другої редакції системи "ШБІЦ-інфо" з урахуванням побажань учасників

серпень - вересень 2015 р.

Поставка учасникам другої редакції системи

9.

Дослідне опробування другої редакції системи

вересень -

грудень

2015 р.

Консультаційна допомога, зауваження і пропозиції за результатами дослідного

опробування

10.

Здійснення комплексу заходів щодо широкого інформування навчальних закладів, установ та органів управління про хід дослідного опробування розширення кола учасників експерименту

вересень - грудень

2015 р.

Поставка системи "ШБІЦ-інфо" бажаючим прилучитися до учасників роботи

11.

Підготовка звіту за результатами другого етапу роботи

Грудень 2015 р.

Звіт за результатами другого етапу роботи

ІІІ. Формувальний (січень 2016 р. - березень 2017р.)

12.

Підготовка методичних та інструктивних документів, що супроводжують експлуатацію системи у промисловому режимі.

Січень 2016 р.

Надання учасникам супровідних документів

13.

Методичне і консультаційне супроводження експлуатації системи

січень – травень 2016 р.

Методична та консультаційна допомога учасникам роботи

14.

Обговорення результатів експлуатації, збір зауважень і пропозицій

Червень 2016 р.

Завдання розробникам для доопрацювання системи

15.

Доопрацювання системи "ШБІЦ-інфо" і .,.,

впровадження новації у процес експлуатації

липень – вересень 2016 р.

Поставка удосконаленої версії системи

16.

Здійснення комплексу заходів щодо широкого інформування навчальних закладів, установ та органів управління про хід дослідно-експериментальної роботи

вересень – грудень 201 б р.

Поставка системи "ШБІЦ-інфо" бажаючим прилучитися до учасників роботи

17.

Експлуатація системи в промисловому режимі

Жовтень 2016 – березень 2017 р.

Акт завершення експлуатації

.,

18.

Підготовка звіту за результатами третього етапу роботи

Березень 2017 р.

Звіт за результатами третього етапу роботи

IV. Узагальнюючий (березень 2017 р. - грудень 2017 р.).

19.

Документальне оформлення завершення роботи

березень – серпень 2017 р.

Акт завершення робіт

20.

Аналіз і систематизація результатів дослідно- експериментальної роботи

Вересень 2017 р.

Аналітична довідка про результати дослідно-експериментальної роботи

21.

Підготовка методичних рекомендацій навчальним закладам, установам, органам управління освітою щодо впровадження системи "ШБІЦ-інфо" у практику роботи

вересень – листопад 2017 р.

Підготовка методичних рекомендацій з питань інформаційного забезпечення навчальних закладів та методичних структур із застосуванням ІКТ

22.

Проведення науково-практичної конференції з

листопад

Презентація матеріалів конференції з теми

 

проблем модернізації шкільних бібліотек та інформаційних підрозділів за проектом "Шкільна електронна бібліотека "ШБІЦ-інфо"

2017 р.

Дослідження, удосконалення і узагальнення досвіду

23.

Підготовка підсумкового звіту за результатами дослідно-експериментальної роботи

грудень 2017 р.

Підсумковий звіт

 

Науковий керівник                           Н. Л. Клясен

Автор проекту                        Ю. М. Зражевський

Координатори:                         Н. М. Гончаренко

                                                           Н. В. Лещик

Додаток до наказу
Міністерства освіти і науки України
5 серпня 2014 року № 900

Список експериментальних закладів, учасників
всеукраїнського експерименту
за інноваційним освітнім проектом
"Шкільна електронна бібліотека "ШБІЦ-інфо"

Назва закладу

Поштова адреса

Контактна особа.

Посада

1.

Методичний кабінет відділу освіти Ватутінської міської ради Черкаської області

20250, вул. Орджонікідзе, 23, м. Ватутіне, Черкаська область

Методист

Шарова Оксана Олександрівна

2.

Маньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської районної державної адм2ністрації відділу освіти Черкаської області

20100, вул. Куйбишевича, 3, смт. Маньківка Черкаська область

Методист із бібліотечних фондів, завідувач бібліотеки

Хоменко Наталія Яківна

3.

Відділ освіти Шполянської районної державної адміністрації Черкаської області

20603, вул. Леніна, 18 м. Шпола Черкаська область

Методист з бібліотечних фондів

Горбенко Любов Григорівна

4.

Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації Черкаської області

20500, вул. Леніна, 1 6, смт. Катеринопіль, Черкаська область

Методист районного методичного кабінету

Шкуренко Алла Юріївна

5.

Відділ освіти Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоrрадської області

27300, вул., Леніна, 82, смт. Олександрівка Олександрівський район, Кіровоградська область

Методист районного методичного кабінету

Січкар Т. М.

6.

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) Ірпінської міської рада Київської області

08200, вул. З. Алієвої, 64, м. Ірпінь, Київська область

Завідуюча бібліотекою

Костева Алла Михайлівна

7.

Науково-методичний цент відділу освіти Чернігівської міської ради

14027, вул. Шевченка, 93 м. Чернігів,

Бібліотекар

Борсук Валентина Яківна

8.

Відділ освіти, молоді та спорту Краснопільської районної державної адміністрації Сумської області

42400, вул. Мезенівська, 4, смт. Краснопілля, Сумська область

Методист з бібліотечних фондів

Чуенко Катерина Петрхвна

9.

Харківська академія неперервної освіти

61057, вул. Пушкінська, 24, м. Харків

Завідувач бібліотекою

Жеребкіна Зоя Геннадіївна

 

Освіта.ua
05.08.2014

Популярні новини
Рада має ухвалити закон про відпустки вчителів, – Бабак Невирішеним питанням є законопроект, що дозволить вчителям скористатися звичайною відпусткою
Уряд встановив дату початку навчального року Новий навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня і завершиться 30 червня
Учителів і учнів зруйнованих шкіл переведуть до інших Усі вчителі та учні шкіл, які зазнали пошкоджень, будуть переведені до сусідніх шкіл
Вимоги оплати документів про освіту є незаконними, – МОН Свідоцтва про базову та повну середню освіту й додатки до них видаються безоплатно
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів