Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади

Наказ МОНмолодьспорт № 671 від 11.06.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 671 від 11 червня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 червня 2012 р. за № 1074/21386

Про затвердження Положення
про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, з метою розвитку освітнього, інноваційного, інформаційного потенціалу України, пошуку та підтримки обдарованих учнів, створення умов для розвитку їх інтелектуальних здібностей НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади (далі - Інтернет-олімпіади), що додається.

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Визначити базовими організаціями з проведення Інтернет-олімпіад:

 • з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, російської мови і літератури - Одеський обласний інститут удосконалення вчителів;
 • з інформатики - фізико-математичну гімназію № 17 Вінницької міської ради.

4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій сприяти педагогічним колективам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів в організації та проведенні Інтернет-олімпіад.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
11.06.2012 № 671

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 червня 2012 р. за № 1074/21386

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад (далі - Інтернет-олімпіади).

1.2. Інтернет-олімпіади є інтелектуальними змаганнями учнів, що проводяться щороку, з використанням передових інформаційних та телекомунікаційних технологій, зокрема, шляхом передачі інформації через мережу Інтернет.

1.3. Інтернет-олімпіади є оригінальним видом змагань, проведення яких не ставить на меті заміну Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, що проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 (із змінами).

1.4. Основними завданнями Інтернет-олімпіад є:

 • створення умов для рівного доступу до участі у масових інтелектуальних змаганнях учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, що проживають і навчаються у сільській місцевості та населених пунктах, віддалених від навчальних та наукових центрів;
 • впровадження нових форм та методів пошуку обдарованих учнів та створення умов для розвитку їх здібностей;
 • подальше вдосконалення системи роботи з обдарованими учнями;
 • забезпечення системного і безперервного протягом року проведення інтелектуальних змагань для обдарованих учнів;
 • підвищення інтересу учнів до поглибленого вивчення навчальних предметів, стимулювання розвитку відповідних інтелектуальних здібностей;
 • залучення обдарованих учнів до самостійної дослідницької роботи;
 • стимулювання інтересу учнів до оволодіння сучасними інформаційними технологіями;
 • активізація творчої діяльності вчителів.

1.5. Організатором та координатором Інтернет-олімпіад є Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (далі - Інститут), на який покладається організаційно-методичне забезпечення проведення відповідних змагань.

1.6. МОНмолодьспорт України визначає базові організації з проведення Інтернет-олімпіад та перелік навчальних предметів, з яких проводяться змагання.

1.7. Для організації та проведення Інтернет-олімпіад МОНмолодьспорт України щороку створює організаційні комітети, призначає координаторів, експертів-консультантів, а для складання текстів завдань, перевірки та оцінювання результатів виконання робіт - журі з відповідних предметів.

II. Організація, умови, строки проведення Інтернет-олімпіад

2.1. Інтернет-олімпіади проводиться щороку в два етапи:

2.1.1. Перший (I) етап - відбірковий - проводиться у травні - листопаді поточного року у заочній формі з обов’язковим використанням мережі Інтернет і має два або три тури;

2.1.2. Другий (II) етап - фінальний - проводиться в очній формі у місцях, визначених базовими організаціями, і має один або два тури. Фінальний етап Інтернет-олімпіад може проводитися у грудні поточного року або в січні-лютому наступного року.

2.2. При виконанні завдань забороняється користуватися довідниками, словниками, таблицями, картами, обчислювальними засобами, електронним обладнанням, засобами комунікації (Інтернетом, мобільними телефонами тощо), крім засобів, що офіційно дозволені оргкомітетом та журі.

При виконанні письмових робіт, які підлягають шифруванню, забороняється використання будь-яких позначок, які сприяли б дешифруванню робіт.

2.3. Забороняється втручання близьких осіб учасників Інтернет-олімпіад в перебіг змагань, участь у перевірці робіт, розгляд апеляцій тощо.

2.4. Документація Інтернет-олімпіад та роботи учасників Інтернет-олімпіад зберігаються протягом року в базових організаціях з проведення відповідних Інтернет-олімпіад.

III. Учасники Інтернет-олімпіад

3.1. Учасниками Інтернет-олімпіад є учні 9-11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі - Учасники Інтернет-олімпіад).

3.2. Учасники Інтернет-олімпіад беруть участь у змаганнях на добровільних засадах.

3.3. До участі в II етапі Інтернет-олімпіад допускаються лише Учасники Інтернет-олімпіад, які у I етапі набрали прохідну кількість балів, встановлену оргкомітетом та журі відповідної Інтернет-олімпіади, а також переможці II етапу відповідної Інтернет-олімпіади минулого року, нагороджені дипломами I ступеня.

3.4. На всіх етапах Учасники Інтернет-олімпіад мають право брати участь в змаганнях за клас (курс) не молодший, ніж клас (курс) їх навчання в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі - НЗ).

3.5. Будь-які винятки щодо участі в Інтернет-олімпіадах, не передбачені цим Положенням, заборонені.

3.6. У II етапі Інтернет-олімпіад Учасники Інтернет-олімпіад беруть участь у складі команд, сформованих відповідно до адміністративно-територіального підпорядкування навчальних закладів, у яких вони навчаються.

3.6.1. Заявки на участь команд у II етапі Інтернет-олімпіад надсилаються базовим організаціям з проведення відповідних Інтернет-олімпіад.

3.6.2. До місця проведення II етапу Інтернет-олімпіад Учасники Інтернет-олімпіад прибувають організовано у супроводі керівника команди, маючи при собі паспорт або свідоцтво про народження, учнівський квиток, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи або серії паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (за наявності), медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими.

3.6.3. Керівники команди призначаються з числа вчителів, викладачів НЗ, які брали участь у підготовці Учасників Інтернет-олімпіад до змагань і не є членами журі або оргкомітету відповідних Інтернет-олімпіад.

3.6.4. Команду чисельністю понад 5 осіб супроводжує двоє дорослих, які є керівниками команди.

3.6.5. Керівники команди забезпечують безпеку життя і здоров’я Учасників Інтернет-олімпіад, які є членами команди.

3.6.6. Керівники команд після прибуття до місця проведення II етапу відповідних Інтернет-олімпіад подають до оргкомітету копії заявок, оригінали яких були попередньо надіслані до базових організацій з проведення відповідних Інтернет-олімпіад.

3.6.7. У випадку відсутності заявки, неправильного її оформлення або порушення строку її подання питання про допуск команди до змагань вирішується оргкомітетом на його засіданні та фіксується в протоколі.

3.6.8. Учасники Інтернет-олімпіад до початку змагань мають бути ознайомлені з порядком і правилами (умовами) їх проведення.

3.6.9. Учасники Інтернет-олімпіад повинні дотримуватись вимог їх проведення, норм і правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення оргкомітету і журі.

IV. Оргкомітет Інтернет-олімпіад

4.1. До складу оргкомітету Інтернет-олімпіад входять представники відповідних базових організацій з проведення Інтернет-олімпіад, працівники наукових та методичних установ, задіяних у проведенні Інтернет-олімпіад, місцевих органів державної влади, громадських організацій, благодійних фондів тощо (за згодою).

До складу оргкомітету входить представник МОНмолодьспорту України, який є координатором і забезпечує узгодження дій оргкомітету і відповідного журі під час підготовки та проведення Інтернет-олімпіад, відповідно до вимог цього Положення.

4.2. Очолює оргкомітет голова, який має заступників і секретаря. Голова оргкомітету здійснює розподіл обов’язків між його членами та керує роботою з організації проведення Інтернет-олімпіад.

4.3. Оргкомітет:

4.3.1. Розробляє Правила проведення та план організаційних заходів Інтернет-олімпіад, визначає умови проведення Інтернет-олімпіад.

4.3.2. Розробляє інструктивні матеріали та листи з питань організації Інтернет-олімпіад, готує документацію, необхідну для проведення Інтернет-олімпіад (програми, посвідчення учасників, бланки протоколів, звіти тощо).

4.3.3. Формує склад Учасників Інтернет-олімпіад відповідно до вимог цього Положення.

4.3.4. Створює комісію, що проводить реєстрацію учасників Інтернет-олімпіади, перевіряє відповідність складів команд переліку осіб, поданому у заявках, тощо.

4.3.5. Проводить поточну організаційну роботу з підготовки і проведення Інтернет-олімпіад.

4.3.6. Забезпечує дотримання порядку під час проведення Інтернет-олімпіад.

4.3.7. Забезпечує умови роботи журі Інтернет-олімпіад.

4.3.8. На спільному із журі засіданні приймає рішення щодо визначення переможців Інтернет-олімпіад та відзначення переможців і Учасників Інтернет-олімпіад. Рішення за підсумками проведення Інтернет-олімпіад підписується головою оргкомітету, головою журі та секретарем оргкомітету Інтернет-олімпіад і завіряється відповідно до місця проведення змагань гербовою печаткою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які забезпечують їх проведення.

У рішенні про результати проведення Інтернет-олімпіад обов’язково вказуються:

 • прізвище та ім’я (в називному відмінку) кожного з переможців і учасників Інтернет-олімпіад, найменування навчального закладу та клас (курс) їх навчання;
 • прізвище, ім’я кожного з переможців Інтернет-олімпіад, рекомендованих відповідно до вимог пункту 3.9 розділу III Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 (із змінами), для участі у IV етапі відповідних Всеукраїнських учнівських олімпіад;
 • короткий аналіз (у тому числі аналіз завдань по класах), висновки щодо результатів та рівня проведення Інтернет-олімпіад.

4.3.9. Проводить статистичний аналіз результатів Інтернет-олімпіад, опрацьовує зауваження та побажання щодо проведення Інтернет-олімпіад і складає звіт про результати їх проведення.

4.3.10. Сприяє висвітленню результатів Інтернет-олімпіад у засобах масової інформації.

V. Журі Інтернет-олімпіад

5.1. Журі Інтернет-олімпіад формується з фахівців відповідного профілю з числа наукових працівників академічних установ та вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, методистів тощо. Його очолює голова, який має одного або кількох заступників; решта - члени журі, доручення між якими розподіляє голова, а за його відсутності - заступник.

5.2. Голова журі:

5.2.1. Бере участь у формуванні складу журі.

5.2.2. Забезпечує об’єктивність перевірки та оцінювання робіт Учасників Інтернет-олімпіад.

5.2.3. Надає науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт Учасників Інтернет-олімпіад.

5.2.4. формує та очолює предметно-методичну комісію зі складання завдань Інтернет-олімпіади.

5.3. Журі:

5.3.1. Перевіряє та оцінює роботи Учасників Інтернет-олімпіад.

5.3.2. Після завершення виконання завдань проводить консультації та знайомить Учасників Інтернет-олімпіад і керівників команд з розв’язками (відповідями) запропонованих завдань.

5.3.3. Аналізує рівень підготовки Учасників Інтернет-олімпіад, готує подання про нагородження переможців, складає відповідний аналітичний звіт.

5.3.4. Надає до оргкомітету Інтернет-олімпіад звіти про результати їх проведення.

5.3.5. Визначає персональний склад Учасників Інтернет-олімпіад, рекомендованих для участі у наступному етапі змагань.

5.4. Експерти-консультанти Інтернет-олімпіад:

5.4.1. Надають науково-методичну допомогу членам відповідних журі під час перевірки робіт Учасників Інтернет-олімпіад.

5.4.2. Беруть участь у роботі апеляційних комісій.

5.4.3. Беруть участь у засіданні журі або спільному засіданні журі та оргкомітету, де мають право дорадчого голосу.

5.4.4. Беруть участь у складанні аналітичних і науково-методичних документів за результатами проведених Інтернет-олімпіад.

VI. Нагородження учасників Інтернет-олімпіад

6.1. Переможцями Інтернет-олімпіад вважаються учасники ІІ етапу відповідних Інтернет-олімпіад, нагороджені дипломами I, II або III ступенів.

6.2. Прізвища, імена переможців та Учасників Інтернет-олімпіад записуються в дипломах у називному відмінку.

6.3. Переможці Інтернет-олімпіад визначаються на спільному засіданні відповідних оргкомітетів та журі.

6.4. Переможці Інтернет-олімпіад нагороджуються дипломами I, II, III ступенів окремо за предметами та класами у кількості, яка не перевищує 50% числа Учасників Інтернет-олімпіад відповідного класу з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3.

Переможцем Інтернет-олімпіади не може бути Учасник Інтернет-олімпіади, який за сумарним результатом виступу у ІІ етапі відповідної Інтернет-олімпіади набрав менше ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів.

Решті Учасників Інтернет-олімпіад вручаються дипломи Учасника Інтернет-олімпіади.

6.5. Дипломи переможців та Учасників ІІ етапу Інтернет-олімпіад підписуються головою оргкомітету та головами журі відповідних Інтернет-олімпіад і завіряються відповідно до місця проведення змагань гербовою печаткою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які забезпечують їх проведення.

У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.

6.6. Учасники Інтернет-олімпіад можуть бути відзначені спеціальними призами відповідних оргкомітетів, журі, благодійних фондів, спонсорів тощо.

6.7. Кращі з числа переможців Інтернет-олімпіад, рекомендовані спільним рішенням оргкомітету і журі, за погодженням з МОНмолодьспортом України можуть бути допущені до участі в IV етапі відповідних Всеукраїнських учнівських олімпіад поточного навчального року.

VII. Апеляція та громадський контроль

7.1. Учасники Інтернет-олімпіад мають право ознайомитися з відповідями (розв’язками) завдань, запропонованими журі, та з попередніми результатами перевірки робіт Учасників Інтернет-олімпіад до підбиття остаточних підсумків.

7.2. У разі виникнення питань Учасники Інтернет-олімпіад мають право після завершення відповідного етапу змагань подавати заяву у письмовій формі до оргкомітету відповідних Інтернет-олімпіад з приводу правильності та об’єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати відповідь до підбиття остаточних підсумків відповідної Інтернет-олімпіади.

Строки подання апеляції визначаються оргкомітетом Інтернет-олімпіад, про що повідомляється Учасникам Інтернет-олімпіад.

У заяві Учасник Інтернет-олімпіади повинен зазначити і аргументувати причину подання апеляції.

7.3. Для розгляду апеляції оргкомітетом Інтернет-олімпіади створюється апеляційна комісія.

7.4. Висновки апеляційної комісії, викладені в протоколі, доводяться до відома Учасників Інтернет-олімпіад, що подавали апеляцію, та подаються до оргкомітету Інтернет-олімпіад для прийняття остаточного рішення щодо визначення переможців відповідних Інтернет-олімпіад.

7.5. Координатори Інтернет-олімпіад можуть залучати до їх організації та контролю за дотриманням умов проведення Інтернет-олімпіад представників громадських організацій (за згодою). Пропозиції та зауваження представників громадських організацій щодо організації та проведення Інтернет-олімпіад передаються до оргкомітету Інтернет-олімпіад для їх узагальнення та врахування у подальшій роботі.

VIII. Фінансування Інтернет-олімпіад

8.1. Витрати на організацію та проведення Інтернет-олімпіад здійснюються в межах відповідних асигнувань, а також за рахунок коштів не заборонених законодавством України.

8.2. Витрати на проїзд, харчування в дорозі Учасників II етапу Інтернет-олімпіад та відрядження осіб, що їх супроводжують, покладаються на відповідні управління освіти і науки, установи або навчальні заклади, які відряджають команду або окремих учасників.

8.3. Оплата відряджень членів оргкомітетів, журі, експертів-консультантів та координаторів Інтернет-олімпіад здійснюється за рахунок установ, у яких вони працюють.

8.4. До роботи зі складання завдань для Інтернет-олімпіад усіх етапів та до участі в роботі оргкомітету і журі можуть залучатися працівники навчальних закладів, установ та організацій на договірній основі з оплатою праці відповідно до чинного законодавства.

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       О.В. Єресько

Освіта.ua
11.06.2012

Популярні новини
П'ятикласники в 11 регіонах не отримали підручників з мови Процес доставлення в школи підручників, надрукованих за донорські кошти, дещо ускладнений
Уряд відновив фінансування реформи НУШ Кошти скерують на обладнання, навчальну літературу та підвищення кваліфікації вчителів
Завдання НМТ з математики викликали труднощі у випускників У випускників шкіл виникли труднощі з розв’язування стандартних задач з математики
Оприлюднено рекомендації МОН з викладання шкільних предметів Документ містить рекомендації з викладання предметів та інтегрованих курсів за предметними галузями
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів