Масове суспільство як альтернатива громадського суспільства

У рефераті охарактеризоване таке поняття як масове суспільство. Суспільство мас розглянуто як альтернатива громадського суспільства

Сутність тоталітарного масового суспільства полягає у порушенні ізольованості "внутрішньосуспільних" груп, у тотальному залученні населення до масових рухів "підтримки вождів", владників. (Див.: Корнхаузер В. Політика масового суспільства // Політологічні читання. -1992. -№1).

Характерною рисою такого суспільства є "людина маси". "Маса - це сукупність осіб без спеціальної кваліфікації. Маса - це рядова людина". X. Ортега-і-Гасет у праці "Бунт мас" (1930) визначає масову людину як таку, що не відрізняється від інших, а є повторенням загального типу.

Маси - це посередня людина, якій характерно жити без зусиль, без намагань виправляти чи удосконалювати себе. В епоху панування мас до-мінус насильство, яке стає нормою життя і призводить до посилення ролі держави, підкорення їй всього життя, втручання її у всі сфери, поглинання всієї суспільної спонтанної ініціативи державною владою, тобто знищення громадянського суспільства.

У масовому суспільстві кожна людина є лише "гвинтиком", "атомом", а це сприяє зростанню авторитарних і тоталітарних політичних режимів.

Адміністративно-командні системи характеризуються зміною "горизонтальних" соціальних зв'язків у суспільстві "вертикальними", створенням атмосфери матеріальної та духовної залежності індивіда від держави, ліквідацією об'єднань громадян, створених самими громадянами.

У масовому суспільстві індивіди пов'язані одне із одним лише за допомогою ставлення кожного з них до держави, але вони не співвідносяться між собою у межах незалежних від держави груп. Саме відсутність референтних груп призводить до соціальної ізоляції людини й подальшої її гіпертрофованої відданості нав'язуваним державою символам і лідерам.

Основними рисами масового суспільства є:

  • широка атомізація (втрата природної спільності людей у межах життєздатних референтних груп);
  • готовність до засвоєння нових ідеологій (пошук втраченої стабільності та "простих" відповідей на складні питання);
  • тоталітаризм (тотальне домінування псевдоєдності - "вертикальної" єдності з державою, а не "горизонтальної" - з індивідами, що мають схожі інтереси).

Німецько-американський політолог Х. Арендт вважає, що в масовому суспільстві терор стає головним стрижнем політичної діяльності, він знаходить своє завершення у тоталітаризмі. Саме на базі атомізації та утворення маси утворюється безкласове тоталітарне суспільство.

     

Висновок. За висловом французького дослідника П.Лефорта у масовому суспільстві “цілий народ має одна людина”. У ньому існують ті соціальні сили, які здатні подолати чи істотно зменшити атомізацію, тотальний контроль, але з огляду на невелику кількість та розосередження вони не можуть ефективно впливати на ці процеси.

Використана література

1. В.М. Піча, Н.М. Хома. “ Політологія”. Новий світ -2000 р.

2. Александер Дж. С. Парадокси громадянського суспільства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 199 р. - №1.

3. Баталер А. О гражданском обществе и общественном договоре. - М., 1990 р.


02.12.2010