Дослідницькі методи соціології (розгорнутий план В.Паніотто)

Дослідження суспільства є основною задачею соціології. Саме тому в соціології представлено багато методів дослідження. У рефераті розглянуто один з таких методів - це розгорнутий план В.Паніотто

1. Три основні припущення науки:

 • зовнішній світ існує незалежно від нашого сприйняття його;
 • кожна подія має свої причини, і за тих самих умов, така ж сама причина завжди дає такі самі наслідки (принцип детермінізму);
 • знання, що стосується зовнішнього світу, може бути одержано через об'єктивне спостереження; істинність цього знання може бути емпірично перевірено.

2. Наука є процес, форма соціальної поведінки. Проблема суб'єктивності і впливу цінностей.

3. Логіка науки. Поняття змінної. Незалежна (причинна) і залежна змінні. Гіпотези, їх перевірка. Кореляція змінних та передбачення змін. Фальшива кореляція. Контролювання (spіrіous) кореляція. Контролювання умов спостереження взаємозв'язків змінних.

4. Етапи застосування наукового методу:

 • Вибір визначення дослідницької проблеми.
 • Оглядання літератури з проблеми. Знайомств з існуючими теоріями та результатами досліджень проблеми.
 • Формулювання гіпотез. Викладення проблеми у вигляді гіпотез, які можуть бути перевірені емпірично. Конструювання операційних визначень змінних.
 • Розробка дослідницького проекту. Вибір дослідницького методу або методів: експеримент, обслідування, спостережень, використання існуючих даних.
 • Збір даних.
 • Аналіз даних. Переробка інформації у форму, необхідну для інформації та підтвердження, відхилення або модифікування гіпотез.
 • Формулювання висновків. Обговорення значення знайденого його відношення до існуючих теорій і інших.

5. Основні методи збору даних в соціології.

Експеримент. Складність знаходження причин подій в реальних - дуже багатофакторних - умовах. Спосіб досліджувати різні компоненти ситуацій окремо - це організація експериментальної ситуації.

Це ситуація, в якій виключається вплив одних чинників. Основна форма експерименту в соціології (та психології) - це робота з двома групами, що є ідентичними у всіх релевантних (тобто тих, що стосуються справи) аспектах.

Експериментальна група - яка піддається впливу певних змін, а контрольна група - ні.

     

Контрольна група необхідна, щоб знати, що буде відбуватися, якщо дослідник не втручатиметься.

Лабораторний експеримент (психологія, соціальна психологія) і польовий експеримент.

Вивчення впливу на ставлення Американських студентів до Радянського Союзу їх спілкування з радянськими студентами:

 • а) вимір ставлень до спілкування
 • б) вимір ставлень після організованої зустрічі, але обов’язково: не тільки в експериментальній, але й в контрольній групі (щоб врахувати вплив інших факторів - ЗМІ, новини).

Поділ первинної групи на дві подібні частини.

Проблеми експериментального методу: - штучність лабораторного експерименту – обмеженість можливостей контролювання польового експерименту - етичні проблеми експерименту не повідомляючи їм про зміст експерименту (захисти від шкоди, від труднощів та страждань).

Обстеження. (Найчастіше - опитування.; контент-аналіз - обстеження текстів).

Основні поняття:

 • генеральна сукупність
 • вибірка, проблема репрезентативності, способи побудови репрезентативних вибірок (рівно імовірна випадкова вибірка (random), стратифікована вибірка, квотна вибірка)

Специфіка побудови вибірки в країнах без надійних джерел статистичних даних.

Способи опитувань:

 • анкетування (особисте, поштове);
 • інтерв'ювання (особисте, телефонне).

Спостереження. (Невтручальне - unobtrusіve, учасницьке - partіcіpant).

Існує два основних види спостереження:

 • Якісні методи (без вимірів);
 • Кількісні методи.

Інтракціоністи наполягають на тому, що для розуміння певної форми життя дослідник має статі її учасником.


25.11.2010