Статистика населення: значення, показники, джерела

Значення статистики населення. Показники чисельності населення і його розміщення на території країни. Показники складу населення. Показники руху населення. Джерела статистичних даних населення

Значення статистики населення. Предметом статистики населення чи демографічної статистики є само населення, вся сукупність людей, що населяє земну кулю, або будь-яку країну, чи її частину.

Матеріали статистики населення важливі для характеристики соціального ладу країни, її економічного і культурного рівня.

Використовуючи такі джерела даних про населення, як перепис населення, а також матеріали поточної реєстрації статистика розробляє такі питання:

  • 1) чисельність населення та його розміщення на території країни;
  • 2) склад населення;
  • 3) рух населення.

Показники чисельності населення і його розміщення на території країни. Визначення чисельності населення є складною і важливою роботою і потребує дотримання певних умов:

1. точне встановлення часу, по відношенню до якого визначається чисельність населення (не чисельність в 1997р., а чисельність на 1 січня 1998р.), бо це може бути середньоспискова чисельність за рік, або чисельність на певну дату, а ці дані різні.

Чисельність визначається на певну дату і обов’язково встановлюється критичний момент на цю дату (переважно 12 год. ночі)

Для ряду розрахунків необхідно знати середньорічну чисельність населення (наприклад для визначення скільки припадає продукту на душу населення). Вона може бути визначена як середнє арифметичне із чисельності населення на початок і кінець року. Якщо чисельність на протязі року змінювалась рівномірно, то такий розрахунок буде точним. Але для розрахунку по окремих територіях країни розрахунок середньої чисельності визначається по формулі середньої хронологічної. Якщо дані про чисельність на одну і ту ж дату (1.01,1.02) з врахуванням тривалості проживання використовують формулу:

X=Sxt/St

     

x- чисельність населення;
t-час протягом якого проживала ця чисельність населення.

А найкраще для розрахунку поєднувати обидва методи.

2. ще однією умовою правильного визначення чисельності населення + точне встановлення границь території, по якій визначається чисельність населення (є межі,границі населених пунктів);

3. третьою вимогою для правильного визначення чисельності населення + чітке розмежування постійного і наявного населення.

Постійне населення – це ті люди які в даному населеному пункті проживають постійно незалежно від того, де вони перебувають в момент, обліку населення (в гостях, у відряджені і т.д.)

Наявне населення будь-якого населеного пункту – це особи, які фактично в ньому проживають на момент обліку населення, незалежно від постійного місця проживання.

Тому існують такі поняття як тимчасово відсутні і тимчасово проживаючі. В статистиці термін відсутності і термін проживання обмежується 6-а місяцями.

Між чисельністю окремих категорій населення є певна залежність. Цю залежність виражає баланс категорій населення, який виражається двома формулами:

  • чисельність наявного населення дорівнює чисельності постійного населення мінус чисельність тимчасово відсутніх плюс чисельність тимчасово проживаючих;
  • чисельність постійного населення дорівнює чисельності наявного населення мінус чисельність тимчасово проживаючих
  • плюс чисельність тимчасово відсутніх.

Для окремого населеного пункту чи окремого району країни чисельність постійного населення і чисельність населення можуть відрізнятися і дуже значно. А в цілому по країні ці показники співпадають, що є важливим контрольним моментом.

До показників загальної чисельності населення відносять такі показники як розподіл населення статі і віку. Під віком в статистиці розуміється кількість повних років.

Для характеристики населення країни і його змін велике значення має показник розміщення населення по території країни (по районах, областях, колись республіках).

Просторове розміщення населення характеризує такий показник як густота населення.

Густота населення – це кількість жителів на 1км2 території.

Середня густота населення по країні представляє собою середню різних регіональних показників.

Показники складу населення. Є показник галузевого складу населення, що характеризує розподіл зайнятого населення відповідно до класифікації галузей народного господарства. Все населення зайняте в народному

господарстві поділяється перш за все на населення зайняте в сфері матеріального виробництва і в нематеріальній сфері. Матеріали цього групування використовують для характеристики розподілу трудових ресурсів країни по окремих галузях, для характеристики її економічного і соціального строю.

В характеристиці складу населення важливе значення має статистика його занять. При цьому в статистиці розрізняють два пов’язаних але різні поняття, заняття і професія. Професія -  це робота, в якій дана особа краще всього підготовлена, а заняття - це робота, яка нею виконується.

Для соціально - економічної характеристики країни велике значення має групування населення на міське і сільське. Статистика до міського населення відносить населення міст та інших населених пунктів, затверджених законом. До сільського населення відноситься все інше населення. Крім того населення поділяється на сільськогосподарське, що пов’язане з сільським господарством і несільськогосподарське, пов’язане з іншими галузями народного господарства. В першому випадку основою групування було місце проживання, а в другому зв’язок з тією чи іншою галуззю.

Важливе місце в статистиці належить показнику національного складу населення.

Крім того важливе значення мають показники культурного рівня населення: грамотність, рівень освіти, тобто кількість осіб, що мають ту чи іншу освіту (середню, спеціальну, вищу).

Показники руху населення. В статистиці під рухом населення розуміють зміну його чисельності. При цьому розрізняють два види руху населення: природній і механічний.

Природній рух населення - це зміна одного покоління іншим в результаті народження і смертності. Сюди відносяться шлюби і розлучення.

Механічний рух населення (міграція населення) - це рух населення: приїзди, виїзди.

Статистика визначає абсолютні показники руху населення: кількість народжених, померлих в даному році.

Природній приріст населення, дорівнює кількості народжених мінус кількості померлих; кількості тих, що приїхали і тих, що виїхали.

Механічний приріст населення дорівнює кількості, що приїхала мінус кількість, що виїхала. Цей показник може бути і додатній і від’ємний, або дорівнювати 0.

Коефіцієнти руху населення визначаються по відношенню до середньорічної чисельності населення і визначаються на 1000 чоловік населення, тобто в проміле(‰).

Коефіцієнти природного руху населення. Якщо чисельність населення позначимо S, число народжених в цьому році - N, тих, що померли в цьому році - M, то коефіцієнт народження:

Kнар.= N*1000/S

Коефіцієнти смертності:

Kсмерт.=M*1000/S

Коефіцієнт природного приросту населення:

Kпр.прир. (N-M)*1000/S=Kнар.-Kсмерт.

Розраховуються ще коефіцієнт життєвості:

Kжит.=n*1000/M

Для характеристики життєвого рівня населення і його росту велике значення має показник середньої тривалості майбутнього життя.

Середня тривалість майбутнього життя - це кількість років, які в середньому має прожити покоління, що народилося в даному році при тому, що смертність буде на тому рівні, що і  в році народження цього покоління.

Джерела статистичних даних населення. Важливим джерелом статистичних даних про населення є переписи населення, які дають найбільш повні і точні дані про чисельність в складі населення на певну дату (критичний елемент).

Проведення перепису населення велика і відповідальна робота. Підготовка до цієї роботи проводиться за кілька років. Сюди відноситься підготовка переписного листа, складання плану, програми, встановлення дати проведення, контрольний обхід населення, підготовка працівників перепису, що включає в проведення інструктажу, курсів, проводиться роз’яснювальна робота по радіо, телебаченню і т. д.

Переписи населення проводяться приблизно через 10р.Але для характеристики населення в міжпереписні періоди необхідне інше джерело-поточна статистика населення, що дає характеристику і природного і механічного руху населення.

Природній рух (народження, смертність, шлюб, розлучення) обліковується ЗАГС (в записах актів громадського стану), чи в сільських, місцевих радах. Другі екземпляри цих актів передаються в органи ЦСУ.

Механічний рух населення обліковується при прописуванні, або виписуванні на спеціальних адресних листках, відривні талони яких передаються в органи статистики для подальшої статистичної обробки.

Матеріали поточної статистики поряд із даними попереднього перепису дають можливість визначити фактичну чисельність.


21.11.2010