Організаційний аспект роботи місцевих державних адміністрацій. Реферат

Порядок організації і функціонування МДА. Порядок формування МДА. Щодо голів МДА. Завдання і обов’язки МДА. Підпорядкування в системі праці та організації МДА. Апарат МДА. Суть, повноваження

Виконавчу владу в областях, районах, районах в Автономній Республіці Крим, у містах Києві та Севастополі, районах у містах Києві та Севастополі здійснюють відповідно обласні, районні, районні в АРК, Київська та Севастопольська міські, районні в цих містах державні адміністрації. Вони є місцевими органами виконавчої влади і входять до єдиної системи органів державної виконавчої влади та в межах своїх повноважень здійснюють виконавчу владу на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, а також реалізують повноваження, делеговані їм відповідною радою.

У політико-правовій практиці України інститут місцевих державних адміністрацій вперше було запроваджено у 1992 р. Законом України "Про представника Президента України". Саме цим Законом було відокремлено місцеві органи виконавчої влади, які були засновані на базі виконавчо-розпорядчих органів районних і обласних рад, віл органів місцевого та регіонального самоврядування. Таке відокремлення мало на меті створити єдину систему виконавчих органів на місцях на чолі з Президентом України та розмежувати функції і повноваження між місцевими державними органами (адміністраціями) та такою самостійною формою реалізації публічної влади, як місцеве та регіональне самоврядування.

Таким чином, в Україні почався процес роздержавлення місцевих рад, які становили політичну основу колишньої радянської України.

Порядок організації і функціонування місцевих державних адміністрацій закріплюється Конституцією та Законом України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 р. та іншими законами. Певні особливості здійснення виконавчої влади у місті Києві встановлюються Законом України "Про столицю україни – місто-герой Київ" від 15 січня 199 р. Особливості здійснення виконавчої влади у місті Севастополі мають бути закріплені законом про статус міста Севастополя, який до цього часу не прийнято

Порядок формування МДА визначено у розділі другому Закону України "Про місцеві державні адміністрації". Формуються МДА у складі: а) голови; б) перших заступників та заступників голови; в) керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів. Голови МДА призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.

До кандидатів на посади голів МДА, їх перших заступників та заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів законодавство пред’являє такі вимоги:

 • Бути громадянином України;
 • Не можуть бути народними депутатами України чи мати інший представницький мандат;
 • Не можуть суміщати свою службову діяльність з іншою, у тому числі і на громадських засадах, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час;
 • Ну можуть входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємств чи інших організацій, що мають на меті одержання прибутку;
 • Не можуть мати судимості за вчинення навмисного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

Повноваження голови МДА набувають з моменту призначення. Вони формують склад МДА. Перші заступники голів обласних державних адміністрацій призначаються на посаду головами обласних державних адміністрацій за згодою Прем’єр-міністра України.  Заступники голови обласних державних адміністрацій призначаються на посаду головами цих адміністрацій за погодженням з відповідним віце-прем’єр-міністром України (призначення на інші відповідні посади в МДА відбуваються згідно Закону України "Про місцеві державні адміністрації").

Нажаль законом ще не врегульовано порядок призначення на посаду та звільнення з посади перших заступників і заступників та керівників управлінь і відділів Севастопольської міської та районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій.

     

Законом урегульовано і порядок припинення повноважень голів МДА, їх перших заступників, заступників і керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів.

Голови МДА продовжують виконувати свої повноваження до призначення у встановленому порядку нових голів МДА. Ця норма діє у всіх випадках припинення повноважень голови МДА, крім випадку його смерті. Вважається, що у такому разі повноваження голови тимчасово здійснює виконуючий обов’язки, що призначається Президентом України. Саме таке положення і пропонується закріпити законодавчо.

Повноваження голів МДА припиняються Президентом України у разі:

 • порушення ними Конституції і законів України;
 • втрати громадянства, виявлення факту подвійного громадянства;
 • визнання судом недієздатним;
 • виїзду на проживання в іншу країну; набрання законної сили обвинувального вироку суду;
 • порушення вимог несумісності;
 • за власною ініціативою Президента України з підстав, передбачених законодавством України про МДА та державну службу.

Припиняються їх повноваження у разі;

 • прийняття відставки голови відповідної обласної державної адміністрації;
 • подання Кабінету Міністрів з підстав, передбачених законодавством про державну службу;
 • висловлення недовіри простою більшістю голосів від складу відповідної ради.

Перші заступники і заступники голові МДА заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеним головам МДА у день їх призначення.

У межах бюджетних коштів, що виділені на утримання МДА, голови відповідних адміністрацій визначають їх структуру. Приблизний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, а також типові положення про МДА затверджує Кабінет Міністрів України.

Вони діють на засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, верховенства права, законності, пріоритетності прав людини, гласності, відкритості та врахування громадської думки, а також поєднання державних і місцевих інтересів та ін.

МДА покликана захищати права і законні інтереси людини і громадянина, а також держави. Саме держава відповідно до Конституції України відповідає перед людиною за свою діяльність і має своїм головним обов’язком утверджувати та забезпечувати права і свободи людини. Державна адміністрація зобов’язана відповідально ставитися до виконання своїх обов’язків із забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку території та реалізації державної політики у визначених законодавством сферах управління.

Вона діє на засадах законності, керуючись у своїй діяльності Конституцією та законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України та іншими актами законодавства, а також органів виконавчої влади вищого рівня. Районні державні адміністрації Автономної Республіки Крим керуються також рішення та постановами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо їх прийнято у межах їх повноважень.

Гласність і відкритість діяльності МДА характеризується можливістю висвітлювати свою роботу через засоби масової інформації, залучати до неї громадські організації, взаємодіяти з місцевими громадами, політичними партіями, відповідними представницькими органами та органами місцевого самоврядування.

Поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів у діяльності МДА виявляється в організації здійснення загальнодержавних програм на певній території та розробці і здійсненні програм місцевого значення.

Державна адміністрація є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в установах банків України. На будинку, де розміщується державна адміністрація, підіймається Державний Прапор України та встановлюється вивіска за єдиним зразком, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

МДА у межах своїх повноважень здійснюючи основні завдання, забезпечують:

 • виконання Конституції, законів України актів Президента України, кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади;
 • законність і правопорядок;додержання прав і свобод громадян;
 • виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;
 • підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;
 • звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;ї
 • взаємодію з органами місцевого самоврядування;
 • реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Законодавство закріплює певне коло питань, що їх вирішують МДА у різних сферах життєдіяльності населення певної території:

 • забезпечення законності, охорони права, свобод і законних інтересів людини і громадянина;
 • соціально-економічного розвитку відповідної території;
 • бюджету, фінансів та обліку;
 • управління майном, приватизації та підприємництва;
 • промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв’язку;
 • науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, жінок, сім’ї, молоді та неповнолітніх;
 • використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
 • зовнішньоекономічної діяльності;
 • оборонної роботи ті мобілізаційної підготовки;
 • соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.

МДА можуть вирішувати і інші питання. Які віднесено до їхнього відання.

При здійсненні своїх повноважень МДА мають певні, передбачені законодавством права:

 • перевіряти стан додержання Конституції, законів України та інших законодавчих актів, включаючи акти органів місцевого самоврядування;
 • перевіряти діяльність посадових осіб і керівників підприємств, установ та організацій різних форм власності і підпорядкування з питань додержання законодавства;
 • відповідно до чинного законодавства давати обов’язкові для виконання розпорядження керівникам організацій різних форм власності та їх структурним підрозділам і громадянам з контрольованих питань;
 • порушувати питання про відповідальність вищеназваних суб’єктів у встановленому законом порядку та здійснювати інші функції, передбачені чинним законодавством;
 • та інші.

При здійсненні своїх повноважень МДА та їх голови відповідальні перед Президентом України, а також перед Кабінетом Міністрів України, підзвітні і підконтрольні. А голови МДА також мають перелік своїх прав та обов’язків, котрі відбиті у Законі України "Про місцеві державні адміністрації".

Голови обласних державних адміністрацій у випадках, передбачених законом, можуть порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної у місті, районної обласної рад, сільських селищних та міських голів. У законі не йдеться про те, хто може порушувати перед Верховною Радою України питання про дострокове припинення повноваження сільських, селищних, міських і районних рад Автономної Республіки Крим та районних у місті і міських (Києва і Севастополя) рад.

Голови МДА видають нормативні й індивідуально-правові розпорядження і несуть за них відповідальність згідно із законом. Керівники структурних підрозділів МДА видають нормативні й індивідуально-правові накази і відповідають за їх законність.

Нормативно-правові акти голів і керівників МДА підлягають обов’язковій реєстрації і набирають чинності з моменту їх реєстрації чи в пізніший термін, вказаний у самому акті, а у разі, коли нормативно-правові акти стосуються прав та обов’язків людини і громадянина, набирають чинності з моменту їх опублікування, якщо у самому акті не встановлено пізніший термін введення їх у дію.

Розпорядження голови МДА, якщо вони суперечать Конституції, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономічними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, головами місцевих держадміністрацій вищого рівня чи в судовому порядку.

Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів МДА з тих самих причин можуть бути скасовані головою МДА, відповідним міністерством, іншим органом центральної виконавчої влади.

Управління, відділи та інші підрозділи державної адміністрації здійснюють керівництво у відповідних сферах або інші функції управління на території областей, міст Києва, Севастополя, районів у цих містах, районів у АРК та районів.

У своїй діяльності управління, відділи та інші підрозділи державної адміністрації підпорядковуються голові держадміністрації, а у випадках, передбачених законодавством, - і відповідним центральним органам державної виконавчої влади.

Приблизний перелік управлінь, відділів та інших підрозділів держадміністрації затверджує Президент України за поданням Кабінету Міністрів України.

Апарат МДА:

 • здійснює правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності держадміністрації;
 • готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали;
 • перевіряє виконання актів законодавства та розпоряджень голів місцевих держадміністрацій;
 • подає методичну та іншу практичну допомогу МДА та органам місцевого самоврядування;
 • утворюється і діє у межах виділених бюджетних коштів.

Апарат МДА очолює керівник, що його призначає на посаду голова МДА.

Керівник апарату:

 • організовує роботу держадміністрації;
 • забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови МДА;
 • доводить розпорядження голови МДА до виконавців;
 • відповідає за стан діловодства, обліку і звітності;
 • виконує інші обов’язки, покладені на нього головою МДА.

Для виконання покладених на керівника апарату обов’язків він видає накази. Накази керівників апарату МДА, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в управлінні юстиції в області, містах Києві та Севастополі.

Голова МДА з питань організації і функціонування апарату здійснює такі дії:

 • затверджує положення та визначає структуру апарату;
 • призначає на посади і звільняє з посад керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату.

З питань умов і оплати праці керівники структурних підрозділів апарату прирівнюються до керівників управлінь, відділів та інших структур МДА.

МДА діють відповідно до регламенту, що затверджується головами відповідних МДА. У регламентах закріплюються організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності МДА. Типовий регламент МДА затверджується Кабінетом Міністрів України.

Голова держадміністрації, керівники апарату, управлінь, відділів та інших підрозділів держадміністрації персонально відповідають за законність прийнятих ними рішень. Шкода, завдана в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб держадміністрації, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

МДА утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання держадміністрації встановлює Кабінет Міністрів України.

Структуру і штатний розпис апарату держадміністрації, граничну чисельність і фонд оплати праці працівників, видатки на утримання управлінь, відділів та інших підрозділів держадміністрації затверджує її голова.

Структуру і штатний розпис управлінь, відділів та інших підрозділів держадміністрації затверджують їх керівники у межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці.

Протиправні дії щодо голови та інших посадових осіб держадміністрації, перешкоджання виконанню ними службових обов’язків тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством.

МДА підпорядковується Президенту України, а також Кабінету Міністрів України. Кабмін України спрямовує, координує і контролює діяльність МДА щодо виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, здійснення на відповідній території інших наданих цим держадміністраціям повноваженням.

Кабінету Міністрів України підзвітні та підконтрольні МДА, голови яких при здійсненні своїх повноважень також відповідальні перед ним. Підзвітність і підконтрольність Кабінетові Міністрів України обласних і районних державних адміністрацій не поширюється на ту частину повноважень, що делегована їм відповідними радами.

Кабінет Міністрів України одержує від МДА інформацію про їх діяльніть, регулярно заслуховує звіти голів державних адміністрацій з питань, визначених Кабінетом Міністрів України. У разі неналежного виконання головою МДА покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності або звернутися до Президента України з поданням про звільнення його з посади.

Висновок. Отже, судячи з усього вище зазначеного, ми бачимо, що МДА будують взаємовідносини з територіальними громадами, їх органами та посадовими особами, тим самим сприяючи їм у здійсненні місцевого самоврядування, допомагаючи у розв’язанні питань економічного, соціального та культурного розвитку на їх території. До того ж МДА створюють умови для зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, контролюють виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади на місцях та розглядають і враховують у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Список літератури

 1. Про місцеві державні адміністрації: Закон України. -К., 1999.
 2. Організація роботи місцевих державних організацій // Колодій А. М., Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування. Навч. Посібник. -К., 2001. -СС. 150-163.
 3. Типовий регламент МДА: Закон України.


16.02.2011