Філософські ідеї Ґотфріда Вільгельма Лейбніца. Реферат

Ідеї Лейбніца дуже вплинули на естетику Баумгартена, Канта й інших німецьких філософів. Геній Лейбніца вніс діалектичний початок у теоретичну думку Німеччини. Його власне навчання виявилося тією брунькою, з якої виросло могутнє древо німецької класичної філософії

В естетичній думці Німеччини ХVІІ ст., зокрема в естетиці німецького Просвітництва, формується власне філософська естетика. У її джерел стоїть творець однієї із самих оригінальних і плідних філософських систем нового часу - Г. Лейбніц.

У історико-естетичній літературі відзначається величезний вплив Лейбніца на естетику німецького Просвітництва, особливо вплив його навчання на види пізнання. І це справедливо. Варто підкреслити, що в цьому навчанні одержало виразне вираження характерне для німецької раціоналістичної філософії й естетики докантовського періоду розуміння символу і символічного.

Лейбніц, як відомо, класифікував пізнання на темне (підсвідоме, неусвідомлене) і ясне. Останнє буває або смутним, або виразним. Смутне - це таке пізнання, за допомогою якого ми, хоча і відрізняємо предмети від інших, але не можемо перелічити окремо його достатні ознаки.

Наприклад, ми довідаємося квіти, запахи, смакові якості й інші предмети відчуттів з достатньою ясністю і відрізняємо їхній друг від друга, але ґрунтуючись тільки на простому свідченні почуттів, а не на ознаках, що могли б бути виражені словами. З того прикладу, що приводить Лейбніц, далі випливає, що до смутного він відносить і художнє пізнання. “Подібним чином, - пише він, - ми бачимо, що живописці й інші майстри дуже добре знають, що зроблено правильно і що помилково, але звіту у своєму судженні вони часто не в змозі дати і відповідають на запитання, що в предметі, який не подобається, чогось бракує”.

Смутне пізнання в Лейбніца - це область почуттєвого пізнання, одержуване за допомогою нижчих здібностей і протиставлюване розумові, інтелектуальному пізнанню. Це протиставлення пояснюється частково деякою зневагою до почуттєвого знання. Цю зневагу можна побачити, наприклад, у замітках Лейбніца на книгу Шефтсбери "Характеристики людей, удач, думок і часів", де він, оцінював смак як неясне сприйняття, для якого не можна дати адекватної підстави, уподібнює його інстинктові. У той же час в іншій роботі, говорячи про вплив музики, Лейбніц пише, що самі задоволення почуттів зводяться до задоволень інтелектуальним, але смутно пізнаваним.

Варто також мати на увазі, що, відокремлюючи розум від чуттєвості, раціоналісти ХVІІ в. виходили з логічних міркувань. У цьому зв'язку треба погодитися з критикою К. Брауна на адресу Кроче, що у своїй історичній частині "Естетики" писав про те, що в Лейбніца (як і Баумгартена й у Канта) мистецтво ототожнюється з почуттєвим та імажинативним покривом інтелектуального поняття. “Естетичне сприйняття для Лейбніца, - пише Браун, - не є просто неуспішною спробою концептуалізації.

У Х.Карра були всі підстави сказати, що в теорії пізнань Лейбніца ми вперше бачимо вказівку на розходження між естетикою і логікою”. Інтелектуальне, виразне пізнання в Лейбніца у свою чергу має ступеня і підрозділяється на неадекватне й адекватне. Останнє поділяється на символічне й інтуїтивне.

Символічне пізнання має справу із символізуючими ідеями, тобто мова йде про дискурсивне мислення, що оперує символами. Вищий вид пізнання - інтуїтивне, причому в раціоналіста Лейбніца інтуїція хоча і відокремлюється від символічного, дискурсивного мислення і являє собою безпосереднє пізнання, проте, воно належить до роду інтелектуального, логічного пізнання, - це інтелектуальне споглядання.

     

Отже, у філософській системі Лейбніца, по-перше, символічне протиставляється інтуїтивному і, по-друге, мистецтво виявляється поза сферою як символічного, так і інтуїтивного (у розумінні раціональної інтуїції).

Незважаючи на те, що мистецтво не включається Лейбніцем в область оперування символами, варто коротко зупинитися на його розумінні символу і зв'язаного з цим розумінням концепції мови, тому що вони вплинули на наступне рішення семантичних проблем взагалі і стосовно до мистецтва зокрема.

Символ розуміється Лейбніцем як тотожне довільному знаку. Після Гоббса і Локка Лейбніц був безумовно тим мислителем, що вніс значний вклад у дослідження знаків і мови науки. Його робота "Ars Сharacterіstіca" спеціально присвячена цьому питанню.

Лейбніц прагнув до того, щоб у мові науки кожному поняттю відповідав простий почуттєвий знак. Він хотів здійснити повну формалізацію мови і мислення. Важливо відзначити, що подібні наміри він не тільки мав у відношенні знаків раціонального мислення, але і стосовно формам вираження. Форми вираження в мистецтві в цьому відношенні не складали для Лейбніца виключення. І хоча в 30-і роки ХХ в. Геделем була строго обґрунтована принципова нездійсненність намірів Лейбніца, це не знецінює методів, запропонованих їм у застосуванні до приватних задач, зокрема в області формалізації мови досліджень про мистецтво.

Відзначене вище прагнення Лейбніца було зв'язано з його спробами уникнути зловживань мовою. Ця проблема спеціально обговорюється Лейбніцем у його "Нових досвідах про людський розум", полемічно спрямованих проти "Досвіду про людський розум" Д. Локка. Зокрема, Лейбніц послідовно приводить основні витримки з ІІІ глави книги Локка, присвяченої мові, і дає свої коментарі: погоджується, полемізує, спростовує, доповнює.

Так, погоджуючись, що мова потрібна для взаєморозуміння, він вірно підкреслює також його роль для процесу мислення (міркувати наодинці із самим собою). Там, де Локк говорить про необхідність загальних термінів для зручності й удосконалення мов, Лейбніц правильно звертає увагу на те, що вони необхідні також по самій істоті останніх.

Погоджуючись, що значення слів довільні і не визначаються в силу природної необхідності, Лейбніц проте думає, що іноді вони усе-таки визначаються на природних підставах, у яких має деяке значення випадок, а іноді моральна підстава, де має місце вибір. У походженні слів є щось природне, що вказує на деякий природний зв'язок між речами і звуками і рухом голосових органів.

Так, очевидно, древні германці, кельти й ін. родинні їм народи вживали звук "Ч" для позначення бурхливого руху і шуму... З розвитком мови більшість слів видалилося від своєї первісної вимови і значення. Лейбніц, полемізує з тезою Локка про те, що люди установили за спільною згодою імена і думає, що мова не відбулася за планом і не був заснований на законах, але виник з потреби людей, що пристосували звуки афектів і рухів духу.

Як відомо, Лейбніц виступав проти локковського навчання про вторинні якості, тому він не бачить особливої різниці між позначенням ідеї субстанціональних речей і почуттєвих якостей, тому що і тим і іншим відповідають речі, що позначаються словами. Лейбніц при цьому звертає увагу на те, що іноді саме ідеї і думки є предметом позначення, складаючи ту саму річ, що хочуть позначити. Крім того, думає Лейбніц, і це зауваження дуже істотне для естетики, іноді і про слова говорять у матеріальному змісті, так що саме в цьому випадку не можна підставити на місце слова його значення.

Лейбніц критикує концептуалізм Локка: загальне не створення розуму, воно складається в подібності одиничних речей між собою, а подібність це і є реальність.

Обговорюючи питання про зловживання мовою, Лейбніц солідарний з Локком у тім, що сюди варто віднести і зловживання фігуральними вираженнями, і натяками, властивій риториці, а також живопису і музиці. Лейбніц у цьому випадку бере за еталон наукове використання знаків. Загальне мистецтво знаків, або мистецтво позначення представляє чудесний посібник, тому що воно розвантажує уяву, варто піклуватися про те, щоб позначення були зручні для відкриття. Це здебільшого буває, коли позначення коротко виражають і як би відображають найінтимнішу сутність речей. Тоді разючим образом відбувається робота думки.

Однак, він вважає (утім як і Локк), що у відношенні мистецтва ця теза повинна бути трохи м'якіше, тому що риторичні прикраси можуть бути тут застосовані з користю в живописі, щоб зробити істину ясною, у музиці - щоб зробити її зворушливої і це останнє повинне бути також задачею поезії, що має щось і від риторики, і від музики.

Ідеї Лейбніца дуже вплинули на естетику Баумгартена, Канта й інших німецьких філософів. Геній Лейбніца вніс діалектичний початок у теоретичну думку Німеччини. Його власне навчання виявилося тією брунькою, з якої виросло могутнє древо німецької класичної філософії.


20.12.2010