Філософія культури та антикультури. Реферат

У рефераті розглянуто основні концепції походження культури, культура і цивілізація, культура та антикультура

Основні концепції походження культури. Існує декілька концепцій походження культури. Це:

 • Культура-породжене суспільством, належить суспільству і виражає його якісну характеристику соціального явища, збагачуючу духовне життя людини.
 • культура-це процес творчої діяльності людини направлений на пізнання навколишнього світу і самої людини у цій мірі, на отримання об’єктивної та достовірної інформації, у чому головну роль виграє наука та мистецтво.
 • Культура закликана допомогти людині не тільки пізнати світ самого себе, але й визначити своє місце в світі, світобаченні установкою.
 • Культура включає в себе сукупність досягнутих у процесі освоєння світу людиною.
 • Культура, створюючи необхідні для орієнтації людини в світі норми поведінки, забезпечує регулювання соц. відносин людей.
 • Культура виступає як могутній фактор формування людської сукупності сил, формування людини в людині; перетворення його природних потреб, емоцій. В цьому завданні її гуманістичний зміст.
 • Культура є якісною характеристикою розвитку суспільства.

Функції культури:

 • адаптаційна,
 • пізнавальна,
 • інформаційна,
 • комунікативна,
 • нормативна.

Культура і цивілізація. Цивілізація виражає щось загальне, раціональне, стабільне. Вона являє собою систему відносин, закріплених у праві, у традиціях, способах ділової і побутової поведінки. Вони утворюють механізм, що гарантує функціональну стабільність суспільства. Цивілізація визначає загальне в співтовариствах, що виникають на базі однотипних технологій.

Культура - це вираження індивідуального початку кожного соціуму. Історичні етно-соціальні культури є відображення і вираження в нормах поведінки, у правилах життя і діяльності, у традиціях і звичках не спільного в різних народів, що стоять на одній цивілізаційній ступені, а того, що специфічно для їх етносоціальної індивідуальності, їхньої історичної долі, індивідуальних і неповторних обставин їх минулого і сьогоднішнього буття, їхньої мови, релігії, їхнього географічного місця розташування, їхніх контактів з іншими народами і т. д.

Якщо функція цивілізації - забезпечення загальнозначущої, стабільної нормативної взаємодії, то культура відбиває, передає і зберігає індивідуальний початок у рамках кожної даної спільності.

Таким чином, цивілізація - це соціокультурне утворення. Якщо культура характеризує міру розвитку людини, то цивілізація характеризує суспільні умови цього розвитку, соціальне буття культури. Саме сьогодні проблеми і перспективи сучасної цивілізації набувають особливого сенсу, унаслідок протиріч і проблем глобального порядку, що здобувають усе більш гострий характер.

Мова йде про збереження сучасної цивілізації, безумовному пріоритеті загальнолюдських інтересів, унаслідок чого соціально-політичні протиріччя у світі мають свою межу: вони не повинні руйнувати механізмів життєдіяльності людства. Запобігання термоядерної війни, об'єднання зусиль у протистоянні екологічній кризі, у рішенні енергетичної, продовольчої і сировинної проблеми - усе це необхідні передумови збереження і розвитку сучасної цивілізації.

Культура та Антикультура. В середині століття з’явилися культур-песимістичні настрої, які були зумовлені тим, що, загальний фон культ 20 ст був значно нижчім ніж рівень „Золотої Епохи”.

     

Через те, що, культурні цінності перестали бути елітарним „до стоянням” та, егалітарний „урівноважений характер” з'явилась масова культ, створена засобами масової інформації. Масова культ має на сторічній миті забезпечені інформацією широких прошарків населення про можливість культ, про її мову, про навики необхідні для сприйняття мистецтва, але масова культ. не може замінити дотик з високим мистецтвом.

Негативний зміст вияву масової культури полягає в тому, що часто не маса представляють можливість піднятися до рівня справжньої культ; Навпаки, сама культ підробляється під примітивні смаки відсталих прошарків населення.

Розумні, висококваліфіковані може пре підносить щось сире, примітивне, а інколи щось спеціально одурманене, однак на будь якому рівні у широкому розумінні являє собою гуманістичне орієнтовану цінність. А усе, що, розглядає цю цінність є антикультурою.


18.12.2010