Організація внутрішньо шкільної методичної роботи: управлінський аспект. Реферат

Виявити і об’єктивно оцінити реальні можливості, здібності і талановитість кожного вчителя, виростити з них майстрів педагогічної справи, які забезпечать кінцевий результат – високі навчальні досягнення наших учнів – головне завдання методичної роботи в школі

Успіх розв’язання накреслених перед сучасною школою завдань багато в чому залежить від того, наскільки правильно сплановано в школі організаційно-педагогічні та методичні заходи.

З метою оптимізації керівництва методичною роботою розподіляємо обов’язки так: я, як директор, визначаю організаційну структуру методичної роботи, добираю керівників методоб'єднання, розглядаю й затверджую плани методичних об’єднань, забезпечую участь учителів у курсовій підготовці.

Завуч школи відповідає за планування методичної роботи, організовує й координує роботу всіх методичних ланок школи.

Дирекція школи спрямовує усю методичну роботу на підвищення фазового та освітнього рівня вчителів, вивчення і втілення в практику кращого педагогічного досвіду, збагачення досвіду педагогів школи новими прогресивними технологіями та на постійне вдосконалення навичок самоосвіти.

Виявити і об’єктивно оцінити реальні можливості, здібності і талановитість кожного вчителя, виростити з них майстрів педагогічної справи, які забезпечать кінцевий результат – високі навчальні досягнення наших учнів – головне завдання методичної роботи в школі.

Першою сходинкою до вдосконалення професійної майстерності вчителя є діагностування.

На березень припадає початок діагностування вчителів. Його проведення дає можливість цілеспрямовано й послідовно організувати методичну роботу в школі, допомагає подолати такі характерні недоліки, як необґрунтованість вибраних форм і напрямків, брак елементів кращого педагогічного досвіду, взаємодопомоги.

Перед діагностуванням проводиться підготовча робота. Насамперед вчимо вчителів аналізувати свої уроки, адже діагностування неможливе, якщо вчитель не вміє давати адекватну оцінку своїй праці.

     

Основний етап роботи – заповнення вчителем діагностичних анкет, який проводиться щорічно в березні-квітні.

Учителям заздалегідь пропонується перелік основних питань з навчальної та виховної роботи, що випливають з проблемної теми, над вирішенням якої працює педколектив.

Після коригування анкет складаємо діагностичну карту. Аналіз кожного стовпчика по горизонталі дає можливість спланувати методичну роботу в школі, орієнтуючись на потреби і можливості педколективу. Аналізуючи дані по вертикалі, можна об’єктивно визначити форми роботи з питань удосконалення педмайстерності кожного педагога. Отже, вся методична робота, що проводиться в школі, планується відповідно до результатів педагогічного діагностування і спрямовується на ґрунтовне теоретичне і практичне засвоєння педколективом актуальних проблем становлення національної школи України, піднесення ефективності уроку, оновлення позакласної роботи.

На даній основі у школі розробляється план-сітка методичної роботи, яка спрямована на надання практичної допомоги з питань вдосконалення методики уроку як основної форми навчального процесу; вивчення і впровадження в практику кращого педагогічного досвіду і досягнень психолого-педагогічної науки; оволодіння новими педагогічними технологіями навчання і виховання школярів; систематичне вивчення і аналіз навчальних програм, підручників і методичних посібників; надання допомоги молодому вчителю.

Структура методичної роботи в школі визначається на рік. всі вчителі школи, крім заочників, охоплені різними формами методичної роботи. Частина вчителів відвідують районні семінари, частина залучена до шкільних методоб'єднань. В школі працюють 4 методоб'єднання: вчителів української мови та літератури, вчителів математики, вчителів початкових класів, методичні об’єднання класних керівників, школа молодого вчителя.

Методичні тижні, предметні тижні, декади молодого вчителя, педчитання, конференції, методичні наради та індивідуальні консультації проводяться згідно плану методичної роботи.

Навчання в школі будується за принципом внутрішкільної групової диференціації, що ґрунтується на врахуванні реальних навчальних можливостей та психологічних особливостей школярів. Воно вимагає від учителя високої діагностико-педагогічної культури, вміння реалізувати принципи особистісно-орієнтованого навчання, тобто глибоких знань педагогіки і психології. Це питання допомагає нам вирішити психолого-педагогічний семінар, який веде в школі практичний психолог.

А зараз конкретно про окремі заходи методичної роботи, які проводилися в цьому навчальному році. З традиційних форм проводилися:

 • інструктивно-методичні наради;
 • індивідуальні консультації;
 • засідання методоб’єднань;
 • предметні тижні;
 • заняття школи молодого вчителя;
 • методичні тижні „Розвиток творчих можливостей особистості в умовах національної школи” та „Через самоосвіту та курсову підготовку – до педмайстерності”;
 • методична декада „Твоя майстерність, молодий вчителю”.

З нетрадиційних форм:

 • педагогічні консиліуми „Проблеми наступності” та „Визначення реальних навчальних можливостей учнів;
 • організація роботи з обдарованими дітьми”;
 • семінар-супутник з основної проблеми школи;
 • ярмарок педагогічних ідей;
 • день відкритих дверей для молодого спеціаліста – творча лабораторія вчителя-наставника;
 • методична сесія з презентації матеріалів з досвіду роботи вчителів, що атестуються;
 • ділова гра „Урок-фантазія”;
 • авторські заняття по розробці різноманітних завдань з реалізації принципів особистісно-орієнтованого навчання.

Повністю використовуємо курсову підготовку і атестацію як важливий фактор підвищення професійної майстерності педагогів.

Чітко відображені заходи методичної роботи в річному плані роботи школи.

Беруть участь вчителі школи і в такій формі підвищення професійної майстерності як конкурс „Учитель року”.


23.01.2011