Педагогічні підходи до учнів: диференційований та індивідуалізований. Реферат

Лише детально вивчивши психолого-педагогічні особливості дитячого колективу в цілому та кожного учня зокрема, педагог може знайти єдино правильний підхід у доборі та застосуванні режиму роботи на уроці та в позаурочних заходах

Під час викладу нового матеріалу, засвоєння і закріплення вивченого, при контролі якості опанування знаннями найдоцільнішими видаються такі режими:

  • учитель — клас,
  • учитель — група учнів,
  • учитель — учень.

Послідовно втілюючи на практиці диференційований та індивідуалізований підхід, можна використати ще й такий режим роботи, як клас — учитель, група учнів — учитель, учень — учитель, що найдоцільніше на уроках закріплення, узагальнення й систематизації, контролю та корекції знань, коли школярі вже мають достатньо знань, умінь і навичок, щоб працювати із тестами, брати участь у дидактичних іграх, літературних конкурсах, змаганнях тощо.

Диференціація й індивідуалізація навчання максимально забезпечують самостійність учнів у роботі над навчальними, проблемними чи творчими завданнями, у розв’язанні різних за складністю питань. Рівень складності того чи іншого завдання залежить від визначення етапів завдань чи спрямовуючих, коригуючих дій учителя.

На уроках з української літератури використовуються, скажімо, такі завдання:

 

5 клас

 10 клас

Для найслабших

виразно прочитати твір (уривок); відповісти на питання до тексту

виразно й емоційно прочитати поезію напам’ять

Для середніх

пояснити рідковживані чи малозрозумілі слова

назвати тематичний розряд твору, вказати ідейне спрямування його

Для найсильніших

визначити головну думку твору (уривка); висловити своє ставлення до прочитаного

визначити проблематику поезії; пояснити, які почуття вона викликала

 

Завдання ускладнюються поступово: від елементарних, репродуктивних до аналітико-синтетичних, проблемних і таких, які потребують особистісно-творчого підходу до сприймання опрацьовуваного тексту.

Під час узагальнення та систематизації програмового матеріалу з мови завдання теж можна індивідуалізувати:

 

7 клас

 9 клас

На “4” – “6”

визначити ряд однорідних членів; вказати, якими членами речення вони виступають

переписати речення, підкреслити його члени; визначити тип складнопідрядного речення

На “7” – “9”

накреслити схему однорідних членів

намалювати лінійну й просторову схеми

На “10” – “12”

дібрати усно власний аналогічний приклад і пояснити пунктограму

виконати повний синтаксичний розбір речення

 

Градація складності завдань логічно обумовлює і градацію в оцінюванні. Учні самостійно вибирають посильні завдання, а тому не виникає конфліктних ситуацій, пов’язаних з примусовим розподілом завдань різного рівня складності (а відтак і з оцінюванням). Оскільки кожне із завдань розраховане на певний час, учень, який обрав завдання із максимальною кількістю балів, але не вклався в термін, одержує відповідно знижену оцінку. Такий підхід не травмує психіку дитини, не принижує її людської гідності, а педагога убезпечує від мимовільної необ’єктивності у ставленні до учня.

Значну самостійність забезпечує використання карток з кольоровими позначками. Наприклад, червоний колір позначає завдання найвищого рівня складності, зелений – середнього, а жовтий – нижнього. Завдяки цьому вчитель економить час, розподіляючи картки між учнями. Розмічаючи дидактичний матеріал, учитель враховує два фактори: перший – при однаковому обсязі завдань різний рівень їх складності, другий – при завданнях приблизно однакового рівня складності різний їх обсяг.

Така диференціація дає можливість педагогові найефективніше використовувати навчальний час, максимально індивідуалізуючи завдання як щодо складності, так і щодо обсягу.

Принцип поступового підвищення складності (від простого до складнішого) при подачі програмового матеріалу дає можливість диференціювати завдання залежно від рівня підготовленості різних груп учнів: одне і те саме завдання, розраховане на групу школярів середнього рівня підготовленості й сприймання, можна відповідно спростити, знизивши оцінку за виконання на бал, або ускладнити, піднявши її на бал.

9 клас

Конкурс на найкраще речення у фольклорному стилі із підрядним обставинним порівнянням. Речення складаються усно.

 

Варіант 1

(…), (мов…).

(Начебто…), (..).

(…), (нібито…).

Варіант 2

(Ніби…), (…).

(…), (немовби…).

(Наче…), (…).

Варіант 3

(…), (як…).

(Мовби…), (…).

(…), (неначе…).

 

Умова: 1 речення – “5”; 3 речення – “8”; найкраще 1 речення – “11”. (3 хв.)

11 клас

Завдання-гра “Хто найвправніший редактор?” (усно відредагувати речення). (3 хв.)

Нам ніщо не мішало зустрітися тут в другий раз.

Повертаючись додому, хвіртка виявилася зачиненою, і мені прийшлося йти городами.

На літературному вечорі приймали участь поети і письменники різних поколінь.

Умова: 3 речення без помилок або з однією помилкою – “11”-“10”; 2 речення без помилок або з двома помилками – “9”-“7”; 1речення без помилок – “6”.

9 клас

Завдання: намалювати (усно) портрет Чіпки Вареника.

На “6”: схарактеризувати образ у загальних рисах.

На “9”: намалювати детальний словесний портрет персонажа без цитатного підтвердження, прокоментувати окремі деталі.

На “12”: кожну портретну деталь зовнішності чи вдачі розгорнутої словесної характеристики прокоментувати чи підтвердити цитатою.

11клас

Завдання: дібрати цікаві питання для літературної гри за романом І. Багряного “Сад Гетсиманський”. (5 хв.)

На “12” – 12 питань.

На “9” – 10.

На “6” – 8.

Поступово змінюючи ступінь складності диференційованих знань, учитель вводить питання й завдання, які особливо стимулюють мислення школярів. У цьому разі проводиться градація у формулюванні питання чи постановці завдання. Ось як сформульовані питання різнорівневої складності на порівняння, зіставлення різних явищ чи процесів:

6 клас

Для слабших. Які основні ознаки самостійних частин мови? Які основні ознаки службових частин мови? Чим вони відрізняються?

Для сильніших. Яка відмінність між самостійними й службовими частинами мови?

9 клас

Для слабших. Які особливості побудови і смислових відношень між частинами складносурядного речення? Які особливості побудови і смислових відношень між частинами складнопідрядного речення? Які особливості побудови і смислових відношень безсполучникового речення з однотипними частинами? Які особливості побудови і смислових відношень безсполучникового речення з не однотипними частинами? Пояснити явище синтаксичної синонімії.

Для сильніших. Зіставити складносурядне речення та безсполучникове речення з однотипними частинами. Зіставити складнопідрядне речення та безсполучникове речення з не однотипними частинами. Що між ними спільного в побудові та смислових відношеннях між частинами?

Для найсильніших. Пояснити явище синонімії синтаксичних конструкцій складних сполучникових і безсполучникових речень.

Особливе значення при диференційовано-індивідуалізованому підході має заключний етап уроку – повідомлення домашнього завдання, бо вдома учень залишається сам на сам зі своєю роботою, може розгубитися і зовсім не виконати завдання. Учитель повинен вибрати такі завдання, щоб одержати максимальну віддачу від учнів різного рівня підготовленості й сприймання. Наприклад:

9 клас

§ 44. Впр.320 або виписати 5 обставинних причинових речень із фольклору.

Повт. § 27. Впр.591 або скласти кросворд із синонімами й антонімами.

Цікавими й перспективними є нестандартні типи уроків: урок-гра, урок-казка, урок-тест, урок “літературний, мовознавчий бій”, урок-семінар, урок-диспут, урок-усна мандрівка, урок-конкурс тощо.

Вельми ефективною є розробка вчителем цікавих ігор, кросвордів, завдань, дидактична роль яких посилюється завдяки максимальній активності учнів різних груп (від найслабших до найсильніших), захоплених як формою, так і змістом, доступністю запропонованого:

5 клас

Завдання-гра. Дібравши правильно синоніми та антоніми до слів, заповнити кросворд.

I

1. Синонім до неголосно.

 

 

 

 

 

 

2. Синонім до праця.

 

 

 

 

 

 

3. Антонім до отой.

 

 

 

 

 

 

4. Синонім до опустися.

 

 

 

 

 

 

5. Антонім до ваше.

 

 

 

 

 

 

6. Синонім до прямуєш.

 

 

 

 

 

 

7. Синонім до артист.

 

 

 

 

 

 

 

Якщо кросворд заповнено правильно, одержимо відгадку на загадку:

Ніжна, гарна, запашна очі милувала.
Королева квітів всіх в садку розцвіла. (Троянда.)

II

1. Синонім до прикро.

 

 

 

 

 

2. Синонім до ікона.

 

 

 

 

 

3. Синонім до збільшуватися.

 

 

 

 

 

4. Синонім до другий.

 

 

 

 

 

5. Синонім до кровожерний.

 

 

 

 

 

 

Якщо кросворд заповнено правильно, одержимо відгадку на загадку:

І зелений кожушок, й кістяну сороку
Щиро одягнув татусь своєму синочку.
Час прийшов – кожушок знявсь,
А синок на зуб попавсь. (Горіх.)

7 клас

Завдання – гра “Визнач спосіб творення прислівників”.

Легко, широко, Чудово
Розправляє крила мова.
Ллється вільно, ллється складно,
Промовляє до мене владно:
Чий ти син? Землі якої?
Чи ти вартий мови тої,
Що за неї до останку
Кров лили безперестанку?

На “5”: виписати всі прислівники та прислівникові сполучення, усно визначити їх спосіб творення.

На “7”: назвати прислівниковий розряд.

На “10”: пояснити правопис до останку та безперестанку.

10 клас

Завдання-гра “Відчуй себе вчителем”.

Розповідаючи про види підрядних речень, учень проілюстрував їх так:

  • підрядне обставинне часу – “Коли ще доведеться сюди вернутись, світи сходивши впоперек і вздовж”;
  • підрядне обставинне порівняльне – “Наші дівчата мов маків цвіт”;
  • підрядне з’ясувальне – “І дерево, що цвіт свій скоро скине, плодами вкриється, гілля спустивши вниз”.

Як ти оцінив би відповідь учня? Чому? Що могло збити його з пантелику?

“Учитель” виправляє відповідь і набирає бали:

  • за одну правку – “5”;
  • за дві правки – “8”;
  • за три правки – “10”.

Диференціація та індивідуалізація навчання допомагає залучити до роботи кожного учня, знайти найоптимальніший, найраціональніший підхід до груп школярів різних рівнів, дає можливість учневі і як об’єктові, і як співтворцеві навчального процесу засвоїти максимум інформації, поданої педагогом фахівцем на уроці.

Тому завданням учителя, зацікавленого в результатах своєї праці, є постійний творчий пошук, системний експеримент, апробація нових, нетрадиційних форм і прийомів навчання і водночас вдосконалення та відшліфування давно відомих, традиційних.


14.01.2011