Сучасна школа: громадянська та екологічна освіта. Реферат

Пошук шляхів громадянської освіти та виховання молоді становить одну із актуальних проблем педагогічної науки та шкільної практики. Проблема громадянської освіти не є власне українською. Вона активно розглядається ученими, практиками багатьох країн світу, в т. ч. і країн ближнього зарубіжжя

Національна доктрина розвитку освіти в Україні ставить завданням виховання школярів як активних громадян України. Діти мають навчитися жити в демократичному суспільстві, отримати в школі комплeкc знань і набути навичок, притаманних демократичному суспільству (повага до загальнолюдських цінностей, переконаність у пріоритетах прав особи, толерантність, уміння критично мислити, бути патріотом). Саме тому актуальним для освіти України було введення курсів «Ми - громадяни України» та «Громадянська освіта».

В області були визначені такі основні етапи розвитку громадянської освіти:

 • І етап (2001-2002 рр.). Розвиток громадянської освіти як організації шкільного життя, позакласної та позашкільної активності учнів.
 • ІІ етап (2002-2004 рр.). Розвиток громадянської освіти як між предметної форми діяльності в рамках освітянського простору.
 • ІІІ етап (2004-2005 рр.). Розвиток громадянської освіти як навчального предмета.

Упродовж 2001-2004 рр. у загальноосвітніх закладах області активізувалась діяльність дитячих клубів різних напрямів, дитячих та молодіжних громадських організацій. Органи учнівського самоврядування ініціювали розробки кодексу поведінки учнів, його демократичного обговорення і подальшого чіткого дотримання.

Шкільна молодь була залучена до участі в повсякденному житті школи, спільноти, громади, у громадських акціях та ініціативах (благодійна допомога, екологічні проекти, соціологічні опитування). Заслуговує на увагу в контексті реалізації регіональної моделі досвід педагогічних колективів шкіл міст Полтави та Комсомольська, Кременчука та Гадяча.

Суттєва увага в області приділяється створенню демократичного клімату в школах, удосконаленню стилю спілкування між адміністрацією та вчителями, усередині учительського колективу як прикладу толерантності, взаємоповаги, відкритості, демократизму. До співпраці зі школою залучаються батьки. Нарешті, широко впроваджуються викладачами проблемно-діалогічні підходи, інтерактивні методи навчання і виховання.

У 50 відсотків навчальних закладів області були організовані різноманітні проекти та кампанії, видання газет, журналів. Хочу акцентувати Вашу увагу на тому, що вагомий внесок у реалізацію регіональної програми громадянської освіти зробили керівники та співробітники Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Ними, зокрема, проведено:

 • широке обговорення актуальності громадянської освіти в суспільстві з використанням засобів масової інформації, «круглих столів», конференцій для педагогічної громадськості, запроваджені постійно діючі семінари з громадянської освіти;
 • загальна кількість указаних заходів становить понад 50, ними охоплено понад З тис. педагогічних працівників;
 • забезпечено підготовку 120 вчителів історії, які викладають курси «Ми громадяни України» (авторський колектив очолює О. Пометун) та «Громадянська освіта» (Р. Арцишевський та ін.);
 • розроблено курси, окремі модулі навчально-методичного забезпечення підготовки та перепідготовки вчителів, упроваджено спеціалізацію «Громадянська освіта» на курсах перепідготовки вчителів, включено в програму підвищення керівників навчальних закладів тематику громадянської освіти;
 • створено ресурсний, інформаційний та тренінгові центри на базі інституту для навчання різних категорій педагогічних працівників; експериментально впроваджені навчальні курси в старшій школі як інтегровані курси своєрідних узагальнюючих тренінгів з демократії;
 • до освітніх та навчально-виховних програм «Я - громадянин України», «Я і економіка», «Особистість», «Лідер», «Я і моя сім'я», «Я - людина» залучено понад 100 учнів області.

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського успішно співпрацює з міжнародними організаціями. За фінансування ради міжнародних наукових досліджень та освіти (IREX) у 2001 р. на базі ПОІППО створено ресурсний центр з громадянської освіти в Полтавській області. Інститут тісно співпрацює з Київським ресурсним центром „Громадянська освіта», одним із напрямів роботи якого є проведення тренувальних курсів з громадянської освіти як частини курсу перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів освіти. На базі цього центру впродовж останніх трьох років пройшли перепідготовку 25 вчителів громадянської освіти та 15 керівників, шкіл нашої області.

Особливо плідна участь співробітників інcтитyтy, учителів історії в діяльності Проекту «Освіта для демократії в Україні», мета якого - сприяння розвитку демократично-політичної культури та впровадження громадянської освіти в середніх школах України в 9-11 класах.

     

Структура шкільних навчальних курсів «Громадянська освіта» та «Ми - громадяни України» передбачає такі модульні компоненти:

 • культурологічні знання, ядром яких у системі освіти для демократії є культура між людських (між групових і міжособистісних). відносин;
 • філософські тa аксеологічні знання про громадянські, демократичні, загальнолюдські, національні цінності;
 • політичні знання про демократичні принципи функціонування політичної системи і влади та їх особливості в Україні;
 • партій, громадських організацій, частіше роблять правильні висновки з ситуацій, що стосуються політичного життя;
 • правові знання про права громадянина та його ролі в суспільстві; Конституції як основного закону;
 • економічні знання про сутність ринкових відносин як елементу демократії;
 • соціально-психологічні знання про психологічну природу та сутність владно-підвладних відносин;
 • мотивації соціальної поведінки особистості.

Важливу роль у ході апробації, а потім викладання як варіативної складової навчального плану курсів Ми громадяни України та «Громадянська освіта» відігравали практикуми та проекти. У ході їх виконання учні на практиці по-дорослому брали участь у розв'язанні суспільних проблем.

Так, практикум «Життя моїх однолітків» у вільний від уроків час, що проводився на базі шкіл міст Полтави, Кременчука, Комсомольська, Гадяча та інших регіонів області, передбачав соціологічне опитування молоді мікрорайону школи, батьків, зустрічі з працівниками районних адміністрацій, створення карт центрів дозвілля.

Як підсумок проведеної роботи виділимо те, що школярі розробили поради одноліткам щодо використання вільного часу, а також рекомендації для служби в справах неповнолітніх щодо організації дозвілля школярів. А результати виконання проекту «Якщо твої права порушені» стали предметом для обговорення на педагогічних радах багатьох шкіл.

В Україні (в т. ч. і в нашій області) нещодавно з ініціативи Всеукраїнської асоціації «Нова Доба» було проведено опитування серед учнів 9-10 класів з питань демократії. Спеціалісти порівнювали знання школярів, які вивчали курси з громадянської освіти, із знаннями тих, хто такої підготовки не мав. Учні, які вивчали курси з громадянської освіти, краще розуміють такі поняття, як політичне право, дискримінація, краще пояснюють роль політичних партій, громадських організацій, частіше роблять правильні висновки з ситуацій, що стосуються політичного життя.

Понад 70 % опитуваних розуміють функції законів, хоча близько 20 % опитаних, припускаючись помилки, вважають, що закони приймаються шляхом референдумів. Старшокласники, які вивчали курс громадянської освіти, набагато краще розуміють призначення громадських організацій у демократичному суспільстві. Опитування підтвердило відчутний вплив курсу громадянської освіти на розуміння учнями демократії як політичного режиму, а також як системи цінностей суспільства.

Для громадянської освіти головним є формування зв'язків з реальним світом, уміння діяти, жити в умовах демократії.

Ми глибоко усвідомлюємо, що молодь має отримувати практичні знання та вміння і при цьому усвідомлювати їх користь.

Досвід закладів освіти області з реалізації моделі громадянської освіти буде вивчатись Міністерством освіти і науки України.

Проте на шляху реалізації цих важливих завдань є ряд проблем:

 • Знання теорії демократії та основ громадянського суспільства мають поєднуватися з безпосередньою навчальною діяльністю учнів: участь у соціальних проектах, волонтерська діяльність у громаді, створення дієвих форм самоврядування і т. ін.
 • Школа має можливість сьогодні охопити широке коло громадян різними формами освіти: залучення батьків до форм громадянської активності, поєднання зусиль у цій сфері Школи та позашкільних установ, залучення до громадянської освіти молодіжних організацій, представників місцевого самоврядування і т. ін.
 • Демократизація освіти неможлива без якісних змін у педагогічній підготовці кадрів. Педагоги, незалежно від фаху та видів діяльності, мають володіти елементарними знаннями з питань демократії, громадянського суспільства, громадянських компетенцій та бути не лише носіями громадянських цінностей, а й зразком громадянських дій.
 • Державні інституції мають бути готовими до відкритого партнерства та співпраці з професійними спілками, асоціаціями в питанні поширення новітніх освітніх технологій, ідей розвитку громадянського суспільства.

2005 рік Радою Європи оголошено роком громадянської освіти.

Це рішення було зумовлено зростанням політичного екстремізму, апатією багатьох молодих людей відносно політичних процесів, які відбуваються у світі.

В умовах побудови нової держави, переоцінки політичних, моральних цінностей, коли засоби масової інформації пропагують не кращі зразки західної культури, коли в умовах економічної кризи на молодь (у сфері культури, спорту) звертається мало уваги, питання громадянського виховання й освіти молоді є досить актуальним. Основна роль в цьому відводиться школі. І від того, як працюватимуть освітяни, залежить майбутнє нашої держави.

Екологічне виховання молодших школярів

Пізнавальна робота

Екологічні бесіди (можлива тематика):

 • Природа - наш дім.
 • Природа і мистецтво.
 • Про культуру поводження в природі.
 • Як ми допомагаємо природі.
 • Ми - друзі природи.
 • Дивне поруч.
 • Жаліти треба вміти.
 • Рослини під нашим захистом.
 • Звірі і птахи узимку.
 • Де живуть наші менші брати.
 • Про тих, кого ми любимо.
 • Фарби природи.
 • Наш друг - ліс.
 • Зелена аптека.
 • Птахи - наші друзі.
 • Чудеса у твоєму будинку (про живі куточки, кімнатні квіти).
 • Рідні простори.
 • Руку дружби - природі.
 • Маленькі люди - великі справи.
 • Розцвітай, земле, садами.

Гра-подорож «По заповідних куточках України»

Конкурс загадок про природу Вікторина «Рослини Донецької області, що охороняються».

"Круглий стіл" «Наш помічник - книга» (знайомство з книгами про природу).

Естафета улюблених занять (догляд за тваринами, рослинами, виготовлення виробів із пpиpoдного матеріалу, збір марок і листівок, календариків про природу і т. ін.).

Складання і відгадування ребусів про природу

Програвання екологічних ситуацій. Усний журнал «Часи року».

Фестиваль мальованих фільмів „ Екологічний мультфільм”.

Просвітительська робота:

 • .Рішення екологічних задач.
 • .Вірші і твори про природу.
 • .Читання художньої літератури про природу.
 • .Конкурс екологічного малюнка і плаката.
 • .Творчі завдання з екології.
 • .Участь у виставках «Зимовий букет», «Природа і фантазія».

Практичні заходи:

 • .Операція «Первоцвіт», «Мурашник», «Прилітай, товаришу птах», «Чисте місто»,
 • .«Цвітик-семицвітик».
 • .Майстерня Дядечка дятла (виготовлення годівниць і будиночків для птахів).
 • .Очищення парку від сушнику.
 • .Заготівля кормів для птахів.
 • .Операція «Мій двір - моя турбота».
 • .Озеленення класу, школи, вулиці, двору. Участь в охороні пам'ятників природи.
 • .Агітаційна робота: випуск листівок, стінгазет, фотогазет і плакатів.

Розважальні заходи:

 • Свята Весни, Літа, Осені, Зими.
 • Свято Квітів. Свято врожаю.
 • Свято птахів. Лісовий карнавал.
 • Вечір екологічної казки.
 • Проведення ранку «Природа і мистецтво».
 • Конкурси читців, співаків, музикантів (за творами про природу).
 • Організація екологічного театру. Екологічна стежина.


10.01.2011