Методи оцінки професійного рівня керівників шкіл. Реферат

Розбудова нашої національної школи передбачає розробку чітких, простих у використанні і надійних стандартів освіти і кваліфікації, на основі яких буде здійснюватись оцінка рівня знань і вмінь учнів, професійна компетентність педагогічних працівників

Діюче зараз положення про атестацію педагогічних кадрів поки-що не відповідає цим вимогам, так як не має таких стандартів у своїй основі, не містить чіткої технології оцінки персоналу, яка б передбачала можливість виходу на окремі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.

Одночасно, ця проблема стосовно керівників шкіл на сьогодні ще менш опрацьована. Вона ще чекає свого обґрунтування і розв'язання.

Наш досвід показав: запропоновану нами технологію оцінки професійного рівня вчителів-предметників з застосуванням методів математичної обробки інформації, легко інтерпретувати стосовно і керівників шкіл. Для цього необхідно:

 • Визначитись в оптимальній кількості показників оцінки компетентності керівника школи.
 • Сформулювати самі показники оцінки.
 • Розшифрувати дані показники стосовно системи кваліфікаційних категорій для керівника школи (орієнтовний варіант).
 • Застосувати запропонований нами метод математичної обробки інформації стосовно вчителів-предметників до керівників шкіл, який дозволяє так само “виходити” для них на окремі кваліфікаційні категорії.

Проблема показників оцінки компетентності керівника школи досліджувалась нами з залученням до цього окремих категорій слухачів, які проходили перекваліфікацію або підвищення кваліфікації на базі нашої кафедри (слухачі груп менеджерів освіти, директори загальноосвітніх шкіл та їх заступники по навчально-виховній роботі). При цьому визначались:

 • оптимальна кількість показників оцінки;
 • по частоті зустрічності (кількість наведених варіанті;
 • самі показники оцінки.

На цій основі, а також з урахуванням структури діяльності керівника школи у сучасних умовах, було виділено 10 таких показників оцінки:

 • Наявність концепції розвитку школи на основі державних документів.
 • Управління пед. колективом.
 • Аналітико-дослідницька діяльність.
 • Фінансово-господарська діяльність.
 • Робота вчителем-предметником.
 • Науково-методична, психолого-технологічна підготовленість.
 • Робота з зовнішнім середовищем.
 • Результати роботи колективу школи.
 • Робота з педкадрами.
 • Професійно-соціальний, психологічний статус керівника школи.

Нижче наводиться така примірна розшифровка даних показників у найбільш прийнятій зараз 4-варіантній системі оцінювання:

Рівень вираженості показника, його коротка характеристика

Високий, 4

Добрий, 3 бали

Задовільний,

2 бали

Недопустимий,

1 бал

Показник 1. Наявність концепції розвитку школи на основі державних документів

Розроблена і реалізується чітка концепція розвитку на основі закону “Про освіту”, регіональної програми “Освіта”.

Головні напрямки розвитку школи сформульовані, але чіткості у їх організації немає

Чіткої концепції розвитку школи немає, але дирекція намагається сформулювати вихідні позиції по головних напрямах.

Дана концепція відсутня

Показник 2.Управління пед. колективом.

Відповідає сучасним вимогам суспільства, науки і практики. Демонструється глибоке знання суті кожної функції управління. Технологія управління недосконала.

Такої досконалості у технології управління немає. Керівник науково обґрунтовує цілі і програму управління.

Досить помітним є дефіцит відповідних знань і вмінь у керівника колективу. Робить спроби побудувати систему управління.

Має місце безсистемність в управлінні школою. Це негативно відбивається на результатах роботи колективу.

Показник 3. Аналітико-дослідницька діяльність.

Управління колективом будується на систематичному аналізові і узагальненні інформації і на цій основі на внесенні потрібних коректив у діяльність у діяльність колективу школи. Керівник школи веде продуктивну науково-методичну роботу, пропагує свої знахідки.

Епізодично застосовується такий підхід. Необхідна науково-методична підготовка у керівника школи є.

Прослідковується прагнення до такого підходу у своїй діяльності, але заважає брак необхідних знань і вмінь.

Такого підходу в управлінській діяльності немає.

Показник 4. Фінансово-господарська діяльність.

Всебічно підготовлений до даної діяльності. Володіє високими комунікативними і організаторськими здібностями. Порушень існуючого законодавства у цьому напрямку не допускає.

Володіє достатніми знаннями і досвідом.

Допускає багато помилок через незнання відповідних норм і правил.

Безпорадний у цьому напрямку.

Показник 5. Робота вчителем-предметником.

Творчий характер діяльності. Постійне прагнення до аналізу і узагальнення власного досвіду і досвіду колег. Глибока підготовка по предмету. Досконала технологія його викладання. Публікації по теорії і методиці предмету. Педагогічне звання. Заслужено грає роль “вчителя вчителів”.

Добросовісне виконання фахових обов’язків. Учні мають добрі знання по предмету.

Прагне до фахового зростання. Наслідки такої роботи над собою помітні.

Знання і вміння по предмету на рівні вчителя-початківця. Прагнень до самовдосконалення немає.

Показник 6. Науково-методологічна, психолого-технологічна підготовленість.

Володіє високим рівнем даної підготовки. Стиль керівництва досконалий, демократичний. В основі такої технології - досконале поєднання форм, методів, прийомів даної діяльності.

Працює над підвищенням даного рівня. Набутий досвід і знання застосовує у своїй управлінській діяльності.

Знання теорії і практики управлінської діяльності недостатні.

Має низький рівень у цьому напрямку.

Показник 7. Робота з зовнішнім середовищем.

Підтримує і вдосконалює тісні і всебічні контакти з установами і організаціями у мікрорайоні школи. Пед. колектив тісно співпрацює з батьками учнів. Така тісна взаємодія сприяє поліпшенню навчально-виховного процесу та навчально-матеріальної бази школи.

Зв’язки не мають всебічного, розвиваючого характеру. Нерідко відсутні деякі головні напрями такого співробітництва.

Зв’язки епізодичного характеру, безсистемні.

Проявляє безпорадність у встановленні і підтриманні таких зв’язків, що негативно впливає на стан справ у школі.

Показник 8. Результати роботи пед. колективу.

Школа має стійкі позитивні показники по головних напрямах діяльності, зокрема, учні школи постійні призери олімпіад, змагань, конкурсів різних рівнів. Досвід роботи пед. колективу схвалений і використовується у районі, області. Рейтинг школи високий.

По окремих напрямах діяльності пед. колектив має стійкі позитивні показники.

Стан навчально-виховного процесу посередній, хоча різко виражених недоліків у своїй роботі пед. колектив немає.

За показниками діяльності школа займає останні місця у районі (місті).

Показник 9. Робота з педкадрами.

У школі продумана, зорієнтована на перспективу система роботи з окремими категоріями вчителів (молоді, досвідчені, майстри педагогічної справи). Результати такої роботи: професійний ріст пед. колективу по роках, експериментально-дослідницька атмосфера.

Дирекція школи систематично аналізує динаміку професійного рівня пед. колективу, але робота з ним не спрямована на ліквідацію найбільш типових прогалин у його підготовці.

Методична робота з пед. колективом на діагностичному рівні відсутня.

Системи роботи з педкадрами немає.

Показник 10. Професійно-соціальний, психологічний статус керівника школи.

Він входить до групи провідних керівників шкіл у своєму районі. Є авторитетним спеціалістом по проблемі управління освітою. Такий рейтинг базується на глибокому знанні проблеми, всебічній науково-методичній підготовленості, інтелектові і моральних якостях.

Визнаний як авторитетний спеціаліст. Колектив школи працює без якихось серйозних зривів.

Колектив, яким він керує, не є згуртований колектив однодумців. Його статус серед батьків, учнів невисокий.

Є малоавторитетним керівником. У структурі його особистості мають місце від’ємні показники.

 

Як узагальнити таку інформацію, оцінити таким чином професійну компетентність керівника школи, в кінцевому підсумку “вийти” на окремі кваліфікаційні категорії?

У пропонованій вище системі взято 10 показників оцінки, кожен з яких може бути оцінений у 4-бальній системі, так як взято нами 4 рівні оцінювання. Отже, максимальний бал 40. Це буде у випадку, коли всі 10 показників оцінки одержать по 4 бали.

Аналіз показує: вища категорія може бути присвоєна керівникові школи, коли він одержує 90-100% балів від максимального, тобто не менше 36 балів, перша категорія - 80-90 % (не менше 32 бали) і друга - 70-80 % (не менше 28 балів). Якщо в ході такого оцінювання професійної компетенції або його атестації він одержує менше 28 балів, то в цій школі, очевидно, необхідно рахувати вакантною посаду, яку він займає.

На наш погляд, один принциповий момент: вища категорія присвоюється керівнику школи тоді, коли по показниках 2, 5, 6, 8 він одержує по 4 бали.

Явище, чи процес, у тому числі у педагогічній галузі, сьогодні вважаються достовірними, переконливими і серйозно сприймаються лише тоді, коли піддаються математичній обробці. Існуюче положення про атестацію педагогічних кадрів, як відомо, такої чи якоїсь іншої математичної обробки інформації не передбачає. Наведена вище технологія - поки-що перша спроба такого розв’язання проблеми на основі застосування математичного аналізу стосовно діяльності керівника школи.


05.01.2011