Ціннісний спектр життєвого шляху студентів. Реферат

Досвід свідчить про те, що духовність як певний спосіб існування людини передбачає орієнтацію на широкий спектр цінностей, які є динамічними, і вони по-різному асоціюються з цими часовими модальностями

Цінності - це ідеї, переконання, ідеали, що характерні для певних соціальних спільнот.

Особливий науковий інтерес становлять цінності, що пов'язані з часовими параметрами - минулим, теперішнім, майбутнім - у такої соціальної спільноти як студенти. Плюралізм цінностей важливий в демократичному суспільстві.

Виходячи з важливості категорії часу в житті і діяльності людини, ми поставили перед собою завдання - дослідити, якими цінностями оперує студентська молодь у визначенні свого минулого, теперішнього і майбутнього. Нами була використана методика "Ціннісного спектру", яка включає в себе вісі сімнадцять цінностей, таких як добро, істина, справедливість, унікальність, цілісність і ін., тобто ми прагнули виявити, яким студенти бачать своє життя у минулому, теперішньому і майбутньому. Суб'єктом дослідження були студенти першого і другого курсів факультету іноземних мов (всього 116 чоловік).

Об'єктом нашого дослідження був психологічний час, під яким ми розуміємо відображення в психіці людини системи часових відношень між подіями її життєвого шляху. При цьому нами було враховано, що він включає в себе такі структурні компоненти:

  • оцінку одночасності, послідовності, тривалості, швидкості протікання різних подій життя, їх приналежності до теперішнього, віддаленості в минуле і майбутнє;
  • переживання спресованості і видовженості, перервності і неперервності, обмеженості і безмежності часу;
  • усвідомлення віку, вікових етапів (дитинства, молодості, зрілості, старості);
  • уявлення про можливу тривалість життя, про смерть і безсмертя, про історичний зв'язок власного життя з життям попередніх і наступних поколінь сім'ї, суспільства, людства в цілому.

Такий підхід до розуміння психологічного часу дав нам можливість виявити суб'єктивну картину життєвого шляху студентів. Ми, насамперед, поставили перед собою завдання: вияснити, яким цінностям надається перевага в характеристиці таких сторін дійсності як минуле, теперішнє і майбутнє. При цьому ми виходили з припущення, що в залежності від основної для особистості часової орієнтації, виділяють такі її типи: ті що живуть в минулому (емоційні, депресивні), в сучасному (імпульси всі, чутливі), в майбутньому (ініціативні).

Крім того, ми враховували, що оцінка часу, значною мірою, залежить від числа актуальних подій, які відбулися, і розуміння того, що минуле існує в людині не як просто пам'ять, а як живе теперішнє.

Результати аналізу емпіричних даних (таблиця N1) повністю підтверджують нашу тезу, що молоді не властиво орієнтуватися на минуле. Кожну з вісімнадцяти цінностей, які можуть бути притаманними їх минулому, не вибрало 46% респондентів, за винятком цінності "добро", яку приписали минулому 54 студенти. Цей факт підтверджує істинність судження М.Бахтіна про те, що "будь-яка пам'ять минулого дещо естетизована..." (1, с. 141). Минуле фіксоване, ригідне, "закам'яніле", його змінити неможливо, тому єдине, що залишається зробити - естетично оформити його як завершальну цінність.

Коли людина займається автобіографічним оформленням свого минулого, вона реалізує естетичну настанову по відношенню до власного життя (2, с. 17). На користь цього судження свідчать ті цінності, що набрали максимальної кількості виборів у респондентів, які притаманні минулій часовій модальності. Окрім "добра", в їх діапазон входить "краса", "завершеність", "необхідність". Водночас мінімальне число виборів набули такі вартості, як "досконалість" (n=18) і "єдність протилежностей" (n=18). Це наводить на думку, що минулу історію студенти усвідомлюють як наповнену конфліктами, небезпекою, з браком консенсусу, єднання в нашого народу і пов'язаній з нею власній біографії.

     

Вміння оцінювати своє життя з різних часових точок характеризує особистість в аспекті її здатності до об'ємного, панорамного бачення власного життєвого шляху, до осмислення кожної події з різних часових позицій, з точки зору загальнолюдської культури, історії, попередніх і наступних поколінь.

Оцінюючи теперішню локалізацію в часі, людина виходить з того, наскільки вона зв'язана з близькими, рідними їй людьми, наскільки тісними для неї є зв'язки з значущими людьми. Знаменно, що в свідомості студентів найчастіше (n=70) з теперішнім часом асоціюється цінність "смисл". Справжній смисл в житті молодої людини локалізується не в матеріальних речах, а в між особистих відносинах.

Дехто вважає, що смисл життя полягає в тому, щоб що-небудь робити. Проте це не так. Смисл теперішнього життя студентів, як свідчать отримані нами дані, знаходиться не в чомусь, але в комусь - в комусь, Для кого щось ними робиться. Дух теперішнього часу такий, що пересічні люди зосереджуються на процесах нагромадження капіталу. Вони не беруть до уваги інших форм нагромадження, зокрема, нагромадження "смислу", що є ціннішим явищем нашого часу. Як зазначає відомий психолог Віктор Франкл, дійсний смисл життя знаходиться не в матеріальних речах, чи всередині лише власного “Я”, а завжди за допомогою розширення самого себе по той бік власних границь наших матеріальних бажань, дотягуючись до потреб інших. Це і є сутністю духовності (5, С. 19).

Таким чином, в теперішньому часі концентрується весь запас енергії, який є у людини, надає їй нових сил для розв'язання завдань сьогодення. Людині, яка живе сучасним, легше відчути всю принадність життя, красу дружніх стосунків, високу емоційність взаємин, радість бути разом з усіма, а не поруч. Це люди, які переповнені сучасністю, вони повністю заглиблені у справи, піклуються про те, що необхідно вирішити в даний момент. Таким є сучасне студентство у переважній своїй більшості. Для оцінки теперішнього студенти вибрали найбільш привабливі цінності - "смисл" (60%), "добро" (55%), "істина" (45%), краса (38%), "необхідність" (54%), "порядок" (49%), "справедливість" (47%), "унікальність" (34%).

Як правило, минуле пов'язане з реалізованими подіями, майбутнє з потенційними, сучасне - з актуальними. Найкраще цінять час люди, які пов’язують у своєму житті події далекого минулого з далеким майбутнім, У кого актуальні зв'язки сучасного тягнуться багато років.

Як це проявилося у нашому дослідженні при визначенні студентами цінності майбутнього часу?

Для характеристики майбутнього таку цінність як "добро" вибрали 93 студенти, що становить 80% від загальної кількості тих, хто брав участь в опитуванні; 85 студентів, оцінюючи майбутнє, на друге місце поставили "смисл"; 77 - оцінили його такою цінністю як "краса", 74 - цінностями "істина" і "справедливість"; 61 - як "життєвість"; 60 приписали майбутньому цінність "досконалість".

Цей отриманий емпіричним чином факт підтверджує відомий постулат Михайла Бахтіна про, що "... пам'ять майбутнього - завжди моральна. Числові показники цінностей психологічного майбутнього є найважливішими для студентів. На противагу минулому і теперішньому, майбутнє буде значно добрішим, справедливішими, істиннішим, осмисленішим. Це вічне невід'ємне право кожного покоління молоді критично сприймати стандарти і цінності старшого покоління, виявляти конформізм по відношенню до нього.

Позаяк цінності студентської молоді характеризуються суттєвою розбіжністю, поміж тим "що є" в теперішньому часі і тим "що повинно бути" в майбутньому, її часова перспектива є протилежною щодо образу майбутнього у тих індивідів, які задоволені існуючим статус-кво. Саме моральний ідеалізм і є показником зрілості моралі: молода людина сама формулює ідеали, норми, принципи і від них не відхиляється, а не просто пристосовується до існуючих правил, цінностей, звичаїв, норм.

Зріла мораль стосується приписових відносин та взаємодії між людьми. Але сама вага, що має майбутня часова перспектива для індивіда, який ставиться до неї серйозно, сам Факт, що він незадоволений існуючою теперішньою ситуацією створюють для нього певні труднощі в тім, щоб надавати достатньої уваги дійсній структурі теперішньої ситуації чи реалістично усвідомлювати те, який крок можна робити тепер, щоб досягти цінностей цієї майбутньої перспективи (К. Lewіn, 1942).

Студенти оцінили майбутнє важливими цінностями, розглядаючи його як період для здійснення своїх цілей, втілення в життя ідей, дій, вчинків.

Висновки. Наявність "ціннісних центрів бачення" власного життєвого шляху є істотною особливістю особистості студента при нормальному продуктивному розвитку.

Оцінюючи своє минуле, теперішнє і майбутнє, студенти надали перевагу цінностям майбутнього в їх житті.

Для оцінки минулого нами було зроблено 651 вибір, найбільш частою цінністю є "добро", за нею йдуть "необхідність", "завершеність", смисл. Не істотними цінностями минулого є такі цінності як "єдність протилежностей", "самодостатність", "досконалість", "цілісність". Такі результати оцінки минулого підтверджують положення про те, що молоді люди живуть теперішнім і прагнуть до майбутнього.

Для оцінки теперішнього студенти зробили 704 вибори, поставивши на перше місце "смисл", на друге - "добро" і "необхідність", а далі -"порядок", "справедливість", "істина". Найменш важливими цінностями для характеристики теперішнього виявилися "завершеність" і "легкість" (таких виборів було відповідно 5 і 19). Не вважають студенти цей період свого життя також простим, самодостатнім, досконалим і цілісним. Де говорить про те, що в даної категорії молодих людей є усвідомлення можливостей свого росту в майбутньому.

Оцінка психологічного часу майбутнього показала, що студентська молодь зберігає перспективу подальшого росту. Студенти зробили 999 виборів, оцінюючи майбутнє. Цей факт свідчить про те, що переважна більшість студентів приписує значно ширший спектр цінностей майбутньому, вище його цінує, вважаючи цей період дуже плідним для реалізації себе і своїх потенціалів. Якщо порівняти частоту вибору цінностей щодо майбутнього з минулим і теперішніми часовими модальностями, то можна побачити, що частота вибору цінності "добро" значно зросла (відповідно 54, 64, 93).

На друге місце вийшла цінність "смисл" (відповідно 45, 70, 85); третє місце посіла "краса" (40, 44, 77); далі пішли такі цінності як "істина", "справедливість", "порядок", "досконалість", життєвість. Таким чином, оцінка психологічного часу людиною дає можливість виявити те, що нею вже реалізовано в житті, що є актуальним для теперішнього періоду життя і які потенційні можливості майбутнього. А так як цінності, особливо соціальні, входять в психологічну структуру особистості у формі особистісних цінностей, вони складають ієрархію її цінностей, які пов'язують духовну культуру суспільства і духовний світ особистості, суспільне і індивідуальне буття і служать важливим фактором соціальної регуляції взаємовідносин людей і поведінки індивідів.

Література

1. Бахтин Н. Н.Эстетика словесного творчества. / Н.: Искусство, 1986.

2. Василюк Ф. Автобиография и личность // Наука й техника, 1984, 112.

3. Lіfe-lіne и другие новые методы психологии жизненного пути. // Н.: Прогресс, 1994.

4. lewіn К. Тіmе регshectіve and moral // СіvіІіаn mогаіе. Н.7., 1942.

5. Франкл В. Человек в поисках смысла. - Н.: Прогресс, 1990.


03.01.2011