Управління корпоративними інформаційними системами. Реферат

Корпоративні комунікації. Інтегровані локальні мережі. Територіально розподілені інтегровані мережі. ІР та традиційна телефонія

Автоматизація бізнес-процесів сьогодні стає для українських підприємств способом виживання. Вона розглядається як засіб найбільш ефективного управління, що забезпечує мінімізацію витрат і збільшення прибутковості підприємства. Крім того, крім рішення глобальних завдань сучасні керівники різного рівня зіштовхуються з різними внутрішніми проблемами, які ставляться до роботи окремих підрозділів й які неможливо вирішити за допомогою численних інструкцій, оскільки їхнє написання займає занадто багато часу й не дозволяє вирішувати завдання в оперативному порядку.

У силу цих причин корпоративні інформаційні системи (КІС) для керівництва середніх і великих підприємств є необхідним інструментом, що дозволяє підвищити ефективність і прозорість бізнес-процесів і забезпечити централізовану підтримку прийняття управлінських рішень на всіх рівнях і у всіх сферах бізнесу компанії. Крім цих параметрів важливу роль при виборі КІС грають швидка окупність первісних інвестицій і забезпечення плавного переходу від старої системи до нового.

Найбільш затребуваними серед інформаційних систем масштабу підприємства сьогодні є:

 • системи електронного навчання;
 • системи управління інформаційними ресурсами підприємства.

КІС мають необхідну гнучкість, адаптованість й надійність для повноцінної й ефективної інтеграції із уже існуючою ІТ-інфраструктурою підприємства й забезпечують широкі можливості для інформаційно-аналітичного забезпечення різного рівня.

Корпоративні комунікації. Із самого початку своєї діяльності INLINE Technologies орієнтувалася на створення комплексних рішень в області інфокомунікаційної інфраструктури, призначених для рішення широкого спектра бізнес-завдань великих підприємств. Типові рішення компаній являють собою набір технологічно взаємозалежних компонентів, кожний з яких у той же час функціонально завершений і може впроваджуватися незалежно від інших.

При цьому одним із ключових принципів діяльності інформаційних служб є постійна орієнтація на інноваційний підхід до формування інфраструктурних рішень. Це дозволяє забезпечити корпоративних замовників найбільш гнучкими сучасними ІТ-інструментами для рішення бізнес-завдань і допомагає підвищити конкурентоздатність підприємства на ринку. Додатковою перевагою INLINE Technologies є забезпечення підтримки пропонованих рішень протягом усього життєвого циклу проекту - від передпроектного консалтингу до супроводу й технічного обслуговування прийнятих в експлуатацію систем.

Інтегровані локальні мережі. Сучасні корпоративні мережі припускають не тільки новий рівень пропускної здатності й готовності, але й підтримку якості сервісу для забезпечення передачі відео- і аудіо-трафіку, підтримку віртуальних приватних мереж і високу надійність. Вони забезпечують підтримку бездротового доступу, забезпечують високий ступінь готовності й необхідні рівні сервісу залежно від використовуваних додатків.

Розвиток концепції традиційної локальної мережі являють собою мережі масштабу одного або декількох будинків (т. зв. кампусні мережі). При цьому до традиційних сервісам, що дозволяє спільно використати принтер або диски файлу-сервера, додалися IP-телефонія, відеоконференції й інші.

     

Рівень доступу відповідає за підключення користувачів мережі. На цьому рівні використаються комутатори з високою щільністю портів, масштабованими портами для підключення до комутаторів рівня розподілу, підтримкою механізмів VLAN, якості надаваних послуг (QoS) і базовою фільтрацією трафіку.

Рівень розподілу забезпечує зв'язок рівня магістралі й рівня доступу в кампусній мережі. На рівень розподілу виносяться питання управління доступом і безпекою. При досить високих вимогах до пропускної здатності комутаторів рівня розподілу, від них вимагається вміння працювати на третьому рівні, ефективно підтримувати складні функції QoS і підтримувати списки управління доступом.

Магістральний рівень забезпечує пересилання даних між головними крапками концентрації трафіку на рівні розподілу. До пристроїв комутації на рівні магістралі пред'являються високі вимоги до пропускної здатності й можливості гнучкого обслуговування трафіку як на другому, так і на третьому рівні, а також розвинені функції QoS.

Всі абоненти й автономні пристрої (сервери, пристрої доступу, що обслуговують глобальні комунікації й ін.) групуються за функціональною й адміністративною ознаками. При цьому кожен модуль охоплює рівні доступу й розподілу. Віртуальні локальні мережі (VLAN) повинні при цьому залишатися в границях рівня розподілу.

Модульний підхід до побудови кампусних мереж забезпечує ряд переваг для замовників у порівнянні з ієрархічною моделлю.

1. При впровадженні:

 • можливість у міру необхідності вводити в експлуатацію окремі модулі архітектури;
 • більш гнучко враховуються політики безпеки, що складаються між різними функціональними блоками мережі.

2. При експлуатації:

 • скорочення витрат на виділені лінії зв'язку й телефонні переговори;
 • підвищення продуктивності персоналу;
 • зниження витрат пов'язане з легшим пошуком й усуненням несправностей;
 • зниження часу можливого простою мережі.

3. При розвитку:

 • компоновані модулі легко розширюються й створюють передумови до масштабування розміру мережі й збільшенню пропускної здатності;
 • додавання нових модулів не впливає на функціонування всієї мережі.

Територіально розподілені інтегровані мережі. Територіально розподілені інтегровані обчислювальні мережі призначені для забезпечення надійної, оперативної й захищеної передачі даних між структурними підрозділами організації й покликані забезпечувати доступ користувачів до ресурсів загалькорпоративної інформаційної системи.

Основою функціонування територіально розподілених мереж є:

 • можливість організації обміну даними між об'єктами ІС незалежно від місця їхнього розташування, а також можливість взаємодії із зовнішніми комп'ютерними системами;
 • здатність надавати й підтримувати необхідні класи обслуговування залежно від типу даних, якими обмінюються об'єкти інформаційної системи;
 • можливість гнучкого управління мережею в частині налаштування й конфігурування сервісів, класів обслуговування, обліку подій, їхнього нагромадження й видачі статистичних даних;
 • забезпечення повномасштабного захисту даних і ресурсів мережі від несанкціонованого доступу й мережних атак як із зовнішніх каналів зв'язку й мереж (у тому числі з Інтернету), так і зсередини локальних мереж корпоративної структури.

Рішення з побудови територіально розподілених інтегрованих мереж включають:

 • транспортну інфраструктуру;
 • центральний вузол;
 • міжрайонні вузли;
 • районні вузли.

Як базові протоколи використаються TCP/IP й SNA. Дана схема дозволяє забезпечувати для користувачів наступні послуги зв'язку:

1. Базові:

 • SNA-послуги - послуги по передачі даних по стеку протоколів SNA для забезпечення функціонування автоматизованої системи персоніфікованого обліку (передачі даних між серверами підсистеми персоніфікованого обліку);
 • IP-послуги - послуги з передачі даних по протоколах IP;

2. Окремі:

 • розсилання інформаційних й інших повідомлень;
 • обмін файлами;
 • обмін електронною поштою;
 • синхронізація географічно розподілених баз даних;
 • вилучений доступ з будь-якого підрозділу до інформації баз даних;
 • послуги телефонного зв'язку;
 • послуги факсимільного зв'язку.

ІР та традиційна телефонія. Організація телефонії на базі мережі передачі даних дозволяє позбутися від необхідності експлуатації роздільних мереж для передачі даних і телефонного зв'язку й забезпечує ефективне використання каналів передачі даних. Крім того, цей підхід дозволяє зменшити витрати на впровадження, підтримку й розширення об'єднаної мережі й, як наслідок, підвищити рентабельність телекомунікаційної мережі підприємства.

Одним з найбільш ефективних підходів до питання інтеграції різних додатків даних, голосу й відео є побудова мережі корпоративної телефонії на базі відкритих протоколів передачі даних, у першу чергу IP. Серед основних переваг використання IP-телефонії можна виділити наступні:

 • можливість побудови єдиної телекомунікаційної інфраструктури на базі загальної корпоративної IP-мережі;
 • спрощення настроювання, підтримки й адміністрування телекомунікаційної інфраструктури;
 • можливість використання додатків, що використають переваги інтеграції голосу, відео й даних у рамках єдиної телекомунікаційної інфраструктури;
 • орієнтація на підтримку відкритих протоколів й інтерфейсів для розробки додатків (API), що забезпечує можливість інтеграції із широким спектром сучасних додатків, пропонованих у цей час різними виробниками;
 • скорочення витрат на канали за рахунок можливості ефективного використання каналів для спільної передачі голосового трафіку, даних і трафіку відеододатків;
 • скорочення витрат на оплату міжміських переговорів;
 • зниження загальної вартості володіння системою.

Рішення для побудови мереж корпоративної IP-телефонії засновано на використанні архітектурної моделі Cisco AVVID (Architecture for Voice, Video and Integrated Data) і призначене для рішення наступних основних завдань:

 • побудова сучасної багатофункціональної системи цифрової телефонії на базі розподіленої корпоративної IP-мережі;
 • підключення системи корпоративної IP-телефонії до телефонної мережі загального користування й стикування з існуючими ділянками традиційної телефонної мережі компанії;
 • забезпечення додаткових сервісів для абонентів корпоративної мережі IP-телефонії.

Відмінною рисою розглянутої архітектури є її розподілена природа, завдяки якій система легко масштабується. Інша відмінна риса Cisco AVVID - використання відкритих стандартів (зокрема, стандартних протоколів H. 323 й MGCP для передачі голосу й відео в мережах IP). Це дозволяє забезпечити інтеграцію із цілим рядом інших систем як традиційної, так і пакетної телефонії, а також із системами передачі даних і відеододатками, що підтримують ці стандарти.

Узагальнений варіант схеми рішення IP-телефонії являє собою розподілену систему, що забезпечує послуги корпоративної IP-телефонії не тільки для центрального офісу, але й для вилучених підрозділів й офісів, підключених до корпоративної IP-мережі із забезпеченням необхідних механізмів якості послуг (QoS).

Основним компонентом рішення є IP-УАТС Cisco CallManager, що виконує функції керуючого сервера IP-телефонії.

Сервер CallManager призначений для управління телефонних з'єднань і забезпечує ряд додаткових функцій, таких як:

 • настроювання й управління системою IP-телефонії за допомогою графічного інтерфейсу, включаючи настроювання IP-телефонів, шлюзів, настроювання номерного плану, збір й аналіз статистичної інформації про функціонування системи й т. д.;
 • додаткові функції для користувачів у системі корпоративної IP-телефонії, включаючи підтримку аудіо конференцій, інтеграцію з корпоративним каталогом абонентів на базі протоколу LDAP й ін.;
 • інтеграцію з користувацькими додатками, у тому числі із системою голосової пошти й уніфікованої обробки повідомлень (Unified Messaging), із системою голосових меню/автоматичним оператором (IP IVR/AA), та ін.

IP-телефони підключаються в локальну мережу, що комутирує, Ethernet 10/100 і забезпечують ініціацію виклику. Їхніми основними функціями при побудові повнофункціональних систем корпоративної телефонії, зокрема, є:

 • підтримка кількох телефонних ліній на одному телефонному апараті;
 • забезпечення високої якості голосу;
 • організація телефонних конференцій;
 • індикація інформації про телефонне з'єднання;
 • індикація наявності голосового повідомлення (Message Waiting Indicator, MWI).

Висновки. Також, IP-телефони забезпечують ряд нових можливостей, зокрема, доступ до корпоративного каталогу абонентів (з функціями пошуку й прискореного додзвону), списку пропущених дзвінків (а також здійснених раніше дзвінків) і надають доступ до різних сервісів, розташованих на серверах XLM-додатків. Можливості XML-сервісів IP-телефону допомагають вирішити завдання швидкого й зручного доступу до інформації з екрану IP-телефону, наприклад, інформації про розклад зустрічей абонента, інформація з корпоративних інформаційних серверів, інформація з Інтернет.

Подібна архітектура має ряд переваг, серед них:

 • простота й економічність впровадження телефонії для невеликих вилучених офісів;
 • можливість централізованого настроювання й управління телефонною системою;
 • простота організації доступу вилучених абонентів до сучасних сервісів телефонії, розгорнутим у центральному відділенні, таким як сервіси голосової пошти й уніфікованої обробки повідомлень, доступ до автоматичних телефонних довідників з IP-телефону й т. д.;
 • можливість використання ресурсів корпоративної мережі передачі даних для встановлення телефонних з'єднань між різними відділеннями, об'єднаними мережею IP-телефонії;
 • немає необхідності мати досвідчений персонал служби технічної підтримки в кожному вилученому підрозділі або офісі.

Завдяки підтримці відкритих інтерфейсів, таких як TAPI, JTAPI, H. 323 й інших система IP-телефонії забезпечує можливість інтеграції із цілим рядом користувальницьких додатків, що забезпечують додаткові можливості для користувачів, такими як системи інтерактивних голосових меню (IVR), рішення для побудови центрів обслуговування клієнтів (CC), додатка для запису телефонних розмов, диспетчерські додатки й т. д.

Література

1. www. in-line. Ru.

2. Введение в информационный бизнес /Под ред. В.П.Тихомирова и А.В.Хорошилова. - М.: Финансы и Статистика (ФиС). 1996 -240с.

3. Костров А.В. Основы информационного менеджмента - М.: ФиС, 2001. - 336 с.

4. Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами. - М.: "Инфра-М", 2000. - 352 с.

5. Грабауров В.А. Информационные технологии для менеджеров. - М.: ФиС, 2001, 368 с.

6. Информационные системы в экономике: Учебник /Под ред. проф. В.В.Дика. - М.: ФиС, 1996. - 272с.

7. Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса. - М.: ФиС, 1997.


05.02.2011