Хеджування ризиків за допомогою похідних фінансових інструментів. Реферат

В останні роки значно посилилась увага до так званих похідних фінансових інструментів, хеджування за допомогою яких є найбільш розповсюдженим в ринковій економіці способом зниження фінансових ризиків

Хеджування вже широко використовується в практиці вітчизняного ризик-менеджменту та на думку багатьох вчених [1,2] буде надалі розвиватися завдяки своїй високій результативності. Найбільший інтерес серед похідних фінансових інструментів становлять опціони.

Опціон — контракт, який надає його власнику право (а не обов’язок) купити або продати певні активи за наперед обумовленою ціною (ціною виконання).

В [3, с. 319-323] наведені приклади опціонів "колл" і "пут" на акції, а також опціону "колл" на валюту.

В [4, с. 739-765] описані опціони на фондові індекси, ф’ючерсні контракти і варанти. Характеристика опціонів на фондові індекси дана також в [5, с. 472-473].

В даній праці ми наводимо приклади опціону "пут" на валюту, товарних опціонів, опціонів на фондовий індекс і ф’ючерсний контракт, а також варантів.

Валютний опціон — це угода між покупцем опціону та продавцем валюти, яка дає право покупцю опціону купити або продати за певним курсом деяку суму валюти протягом обумовленого часу за винагороду, яка платиться продавцю.

Приклад 1. Зарубіжний імпортер, який володіє певною сумою в доларах США і в майбутньому повинен виплатити деяку суму в гривнях, купує опціон "пут" на право продажу доларів США за курсом 5,1 грн., сплачуючи при цьому премію 0,02 грн. за долар США.

При настанні терміну валютування можливі наступні варіанти завершення операції, викликані зміною курсу долара.

     

1. Курс долара впав до 5 грн.: покупець опціону використовує своє право на продаж валюти за ціною виконання і отримує умовний прибуток від опціону величиною 5,1-5-0,02=0,08 грн. на 1 долар США.

2. Курс долара зріс до 5,2 грн. покупець опціону продає долари на ринку, отримуючи реальний прибуток величиною 5,2- (5,1+0,02) =0,08 грн.

3. Курс долара знаходиться в межах від 5,1 грн. до 5,12 грн., то покупець опціону може його використати або купити валюту на ринку. В обох випадках його збиток коливатиметься в межах від 0,02 до 0 грн.

Товарний опціон – це угода між покупцем опціону та товарною біржею, яка дає право покупцю опціону купити або продати певну кількість товару за ціною виконання через деякий термін за винагороду, яка платиться товарній біржі.

Приклад 2. Фермеру навесні буде потрібно 100 тонн пшениці. Для хеджування ризику, який може виникнути при підвищенні ціни на пшеницю, він купує опціон "колл" за ціною виконання 700 грн., сплативши премію в розмірі 20 грн.

Якщо ціна однієї тонни пшениці на ринку є меншою, ніж 720 грн., то фермер не використовує опціон, а купує пшеницю на ринку.

Якщо ж ціна більша за 720 грн., наприклад 730 грн., то фермер використовує право на купівлю пшениці та отримує реальний прибуток в розмірі (730 – 700 – 20) ּ100 = 1000 грн.

Приклад 3. Фермер хоче продати навесні 100 т пшениці. Для хеджування ризику, який може виникнути при зниженні ціни на пшеницю, він купує опціон "пут" на продажу за ціною виконання 700 грн., сплативши премію в розмірі 20 грн.

Якщо ціна однієї тонни більша за 720 грн., то фермер продає пшеницю на ринку, якщо ж - менша, то фермер може використати опціон або продати пшеницю на ринку. В обох випадках його збиток коливатиметься в межах від 20 грн., до 0 грн.

Опціон на фондовий індекс – це опціон, у якому за базисний актив приймають значення фондового індексу. Врегулювання угод відбувається без поставок будь-яких реальних цінних паперів, а винятково шляхом грошових розрахунків. Це пояснюється тим, що індекс є тільки розрахунковою величиною, яка виражається не в грошових одиницях - цю величину неможливо поставити й одержати реально.

Тому при закритті позицій за індексним опціоном його продавець виплачує через біржу власнику опціону різницю між ціною виконання опціону, яка зазначена в контракті і фактичним значенням величини індексу помноженим на 100.

Приклад 4. Куплено опціон "колл" на індекс "Standard and Poor’s – 100" з розрахунку 291,12 пунктів і вартістю на даний момент 29 112 дол. Але покупець виплачує продавцеві тільки премію 10∙100=1000 дол. До кінця терміну дії величина наведеного вище індексу зросла до 312,12 пунктів (312,12-291,12=21 пункт). Відповідно, вартість індексу виросте до 31 212 дол., тобто зросте на 31 212 – 29 112 = 2 100 дол. В цьому випадку власник опціону реалізує своє право й продавець повинен виплатити йому різницю в розмірі 2100 дол., причому чистий виграш складе 1100 дол.

Якщо б величина індексу знизилася нижче 291,12 пунктів, то втрати власника опціону дорівнюватимуть величині виплаченої премії. Максимально можлива сума прибутку продавця опціону "пут" або "колл" у кожному випадку дорівнює величині отриманої премії.

Ф’ючерсний опціон – це опціон, базисним активом якого є певний ф’ючерсний контракт. Його продавець бере на себе зобов’язання продати або купити ф’ючерсний контракт. Дата виконання ф’ючерса повинна наступати після дати поставки за даним опціонним контрактом. За ним продавцеві виплачується премія, а гарантом виступає розрахункова палата біржі. Опціони за ф’ючерсними контрактами є опціонами європейського типу.

Якщо власник опціону на купівлю має можливість і бажання реалізувати свій опціон, то він одержує різницю між ціною реалізації опціону й поточною ціною ф’ючерсного контракту.

На західних біржах на ф’ючерси існують і опціони "пут" і опціони "колл".

Ми наведемо приклад опціону "колл" на ф’ючерсний контракт.

Приклад 5. Купується опціон "колл" на жовтневий ф’ючерс на 100 т пшениці з ціною виконання 700 грн. за тонну. При цьому загальна ціна виконання 70 тис. грн. Покупець виплачує премію, наприклад, 20 грн. за тонну, що складе 2 тис. грн. Якщо він надалі вирішує виконати опціон, то продавець повинен поставити покупцеві жовтневий ф’ючерс з обумовленою в опціоні ціною поставки.

Якщо в момент виконання опціонів ф’ючерси на ринку продаються вже по 730 грн. за тонну, то можуть проводитися грошові розрахунки: продавець виплачує покупцеві (730-700) ∙100=3000 грн., причому втрати продавця 3000-2000=1000 грн. - дохід покупця, не враховуючи комісійних.

Зауважимо, що більшість ф’ючерсних опціонів не виконуються, а найчастіше здійснюються зворотні угоди до дати виконання. Навіть після того, коли опціон виконаний і по ньому відкрита відповідна ф’ючерсна позиція, можна здійснити офсетну операцію на ф’ючерсному ринку.

Таким чином, на один і той же базисний актив можуть одночасно існувати опціони, ф’ючерси і ф’ючерсні опціони.

Досить часто фірми випускають опціони для придбання своїх акцій, які називають варантами. Варант — це, по суті, емітований фірмою опціон "колл". Головна відмінність варанта від опціону "колл" полягає в тому, що виконання варанта вимагає від фірми емісії нових акцій, а виконання опціону "колл" вимагає тільки того, щоб продавець запропонував випущені в обіг акції.

В цьому випадку випущене число акцій залишається фіксованим. Крім того, коли власник варанта виконує його, то на відміну від опціону, саме фірма отримує гроші. Через наведені відмінності вартість варанта відрізняється від вартості опціону "колл" з тими ж умовами.

Приклад 6. Ринковий курс акцій деякого акціонерного товариства становить 6 грн. за акцію. Акціонер одержує безкоштовно й пропорційно до пакету акцій, яким він володіє, право або варант на купівлю акцій за ціною 5 грн. за акцію. Якщо інвестор з певних причин вважає для себе невигідним використати своє право на купівлю, то він може продати його за ціною, що встановилася на ринку. Зокрема, якщо ринковий курс варанта дорівнює 0,5 грн., то особа, яка його придбала, може купувати за варантом акції за ціною 5,5 грн. за акцію. Подальший ріст ринкових цін на акцію дає можливість власнику варанта придбати її за більш низькою, заздалегідь зафіксованою ціною, отримуючи непоганий прибуток. При зниженні ринкових цін на акцію максимальний збиток власника дорівнює ціні варанта.

Література

1. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. -К.:КНЕУ, 2005. -536 с.

2. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т. 2. -К.:Ника-Центр, Эльга, 2001. -512с.

3. Четыркин Е. М. Финансовая математика: Учебник – 4-е изд. -М.:Дело, 2004. -400с.

4. Боди Зви, Кейн Алекс, Маркус Алан. Принципы инвестиций: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. - 984 с.: ил. - Парал. тит. англ.

5. Боди Зви, Мертон Роберт. Финансы.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. -592 с.: ил. - Парал. тит. англ.


02.02.2011