Виконання бюджету та його облік. Реферат

Організація обліку виконання бюджету. Баланс виконання бюджету. Облік грошових коштів бюджету. Облік доходів бюджету. Облік видатків бюджету. Визначення результатів виконання бюджетів

Організація обліку виконання бюджету

Облік виконання бюджету у фінансових органах покладений на відповідні служби залежно від рівня фінансового органу. Так, облік виконання Державного бюджету здійснює Управління бухгалтерського обліку та звітності в складі центрального апарату Державного казначейства та відділи бухгалтерського обліку і звітності територіальних органів Державного казначейства.

Облік виконання місцевих бюджетів ведуть головні бухгалтерії у складі обласних, міських (міста Київ і Севастополь) фінансових управлінь державних адміністрацій, а також бухгалтерії районних, міських і районних у містах фінансових відділів.

Фінансові органи належать до бюджетних установ. Крім обліку виконання бюджету вони здійснюють облік виконання своїх кошторисів видатків. Облік виконання бюджету і облік використання кошторису у фінансових органах чітко розмежовані.

Завданнями обліку виконання бюджету є повне, своєчасне і достовірне відображення процесу виконання державного та місцевих бюджетів. Ця інформація має дуже важливе значення для управлінської діяльності в процесі виконання бюджету. Дуже важливим при цьому виступає правильна організація обліку виконання бюджету. Складовими організації обліку є:

 • первинні документи, якими оформляються операції щодо виконання бюджету;
 • облікові реєстри, в яких відображаються ті чи інші операції і порядок ведення запису в них;
 • план рахунків з обліку виконання бюджету держави.

Усі операції з виконання бюджету оформляються документально. Документи, в яких відображаються всі операції, називаються первинними, оскільки вони є вихідними для ведення обліку.

Первинний документ — це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення (визначення наведено у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Бухгалтерські документи підписують керівник фіноргану або його заступник і головний бухгалтер, а під час відсутності головного бухгалтера — заступник головного бухгалтера або старший бухгалтер.

     

Для бухгалтерських записів операцій з виконання бюджету у фінансовому органі підставою є наступні належно оформлені документи:

 • Річний розпис бюджету з помісячною розбивкою.
 • Реєстр доходів, які надійшли до Державного бюджету за відповідний період.
 • Довідка про надходження до Державного бюджету.
 • Розпорядження на перерахування коштів з єдиного казначейського рахунка на рахунки нижчезазначених установ, організацій і підприємств.
 • Повідомлення по взаємних розрахунках (ф. № 11).
 • Платіжні доручення на перерахування коштів із Державного бюджету розпорядникам коштів (типова форма № 0401002).
 • Протокол взаєморозрахунків між розпорядником коштів та платником податків.
 • Меморіальний ордер (ф. № 274).
 • Періодична і річна звітність розпорядників коштів про використання виділених бюджетних коштів (про виконання кошторисів доходів і видатків по бюджету).
 • Виписки установ банків із рахунка для обліку доходів з додатками копій платіжних документів. Щоденна банківська звітність (ф. № 412-Д), місячна банківська звітність (ф. № 412).

Документи, які надійшли в бухгалтерію, перевіряються:

 • за формою: наявність усіх реквізитів і підписів;
 • за змістом: законність операції, правильність арифметичних розрахунків тощо.

Прийняті до обліку документи оформляються загальним меморіальним ордером за всіма операціями за день.

Бухгалтерський облік операцій з виконання всіх видів бюджетів ведеться в облікових реєстрах.

Облікові реєстри — це носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого нагромадження, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку.

В Україні при обліку виконання бюджету використовують наступні форми облікових реєстрів:

 • Книга «Журнал-головна» (ф. № 1-ф);
 • Книга поточних/реєстраційних рахунків розпорядників коштів і касових видатків (ф. № 3-ф);
 • Книга розрахунків з іншими бюджетами (ф. № 4-ф);
 • Книга доходів (ф. № 5-ф).

Книга по ф. № 1-ф — це реєстр синтетичного обліку, решта аналітичного.

План рахунків. Важливою складовою організації бухгалтерського обліку є встановлення плану рахунків.

Плани рахунків відображають специфіку роботи підприємств, організацій та установ. У бюджетному обліку окремо виділені плани рахунків з обліку виконання бюджету в фінансових органах, в бюджетних установах, у сільських і селищних Радах народних депутатів.

План рахунків у бюджетному обліку – це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку операцій з виконання державного та місцевих бюджетів.

Облік виконання бюджету в фінансових органах ведеться по єдиному плану рахунків, який включає в себе класи, рахунки другого порядку і рахунки третього порядку.

Діючий план рахунків з обліку виконання бюджету був розроблений ГУДКУ і набув чинності з 1 січня 1998 року наказом ГУДКУ від 24 грудня 1997 року № 137. Він складається з 7 класів, кожний із яких має як рахунки другого порядку, так і третього:

 • Ресурси бюджету.
 • Боргові зобов'язання.
 • Кошти в розрахунках.
 • Результат.
 • Доходи.
 • Видатки.
 • Допоміжні рахунки.

Розрізняють два види рахунків: активні і пасивні. Активні рахунки призначені для обліку ресурсів бюджету за їх складом та розміщенням, а пасивні - для обліку джерел бюджетних коштів за їх цільовим призначенням.

Рахунки класів: 1 «Ресурси бюджету» та 6 «Видатки» — активні; 5 класу «Доходи» — пасивні.

Рахунки 3 класу «Кошти в розрахунках» та 2 класу «Боргові зобов'язання» — активно-пасивні. Рахунки визначених класів призначені для обліку розрахунків, коли бюджет виступає одночасно і дебітором, і кредитором. Рахунки 4 класу «Результат» — активно-пасивні, оскільки бюджет може виконуватися і з дефіцитом, і з профіцитом.

План рахунків для обліку виконання бюджету у фінансових органах досить громіздкий. Водночас він дає змогу відображати всі сторони процесу виконання бюджету на всіх рівнях бюджетної системи.

Рахунки другого порядку мають двозначну нумерацію. Вони, у свою чергу, мають субрахунки з тризначним шифром: перші дві цифри означають шифр рахунка другого порядку, а третя — порядковий номер даного рахунка третього порядку. Здійснювані в процесі виконання бюджету операції відображаються за допомогою подвійного запису на рівні рахунків другого і третього порядків.

Кожний рахунок має код, який несе повну інформацію про ту чи іншу операцію. Структури кодів класів рахунків відрізняються за кількістю знаків. Чим більше ознак потрібно для вивчення та відображення тієї чи іншої операції бюджетного процесу, тим більшою мірою деталізується кожний клас рахунків.

Код містить наступні складові:

 • клас рахунка;
 • код рахунка II порядку;
 • код рахунка III порядку;
 • деталізація коду рахунка III порядку;
 • код бюджетної класифікації (економічна структура);
 • код бюджетної класифікації (функціональна структура);
 • код бюджетної класифікації (відомча структура);
 • код установи, яка отримує кошти із бюджету;
 • код установи, яка стягує податки на відповідній території;
 • орган, який стягує податки;
 • вид бюджету (державний, області, обласний, району міста, районний, міський, сільський);
 • установа банку (Національний банк, Державний експортно-імпортний банк України, український акціонерний промислово-інвестиційний банк “Промінвестбанк”, поштово-пенсійний банк «Аваль» тощо);
 • тип операції (грошові операції, взаємозалік, векселі, взаємні розрахунки, централізовані проплати);
 • вид валюти (національна та іноземна);
 • вид іноземної валюти (І група валюти, її група валюти);
 • код території.

План рахунків з обліку виконання бюджету в фінансових органах розроблений для державного і місцевих бюджетів. При цьому, як уже зазначалось, розмежовано облік виконання бюджету і облік виконання кошторису фінансового органу як бюджетної установи (він ведеться за окремим планом рахунків, затвердженим для бюджетних установ). Облік касового виконання бюджету в установах банківської системи ведеться на спеціально виділених рахунках у загальному плані рахунків для обліку в банках.

Баланс виконання бюджету

На основі поточного обліку на початок кожного місяця складають баланс про виконання бюджету. Він складається з активу, який показує фінансові ресурси бюджету на певну дату, їх склад та розміщення, і пасиву, де відображаються джерела утворення ресурсів бюджету.

В активі балансу відображають дебетові залишки по активних рахунках 1 «Ресурси бюджету» і 6 «Видатки» класів рахунків та по активно-пасивних рахунках 3 «Кошти в розрахунках» класу рахунків, дебетові обороти по активно-пасивних рахунках 2 «Боргові зобов'язання» класу рахунків. В активі також відображають залишок по дебету рахунку 411 «По виконанню загального фонду бюджету в поточному році (4 клас рахунків «Результат»).

У пасиві балансу відображають кредитові залишки по пасивних рахунках 5 «Доходи» класу рахунків, по активно-пасивних рахунках 3 «Кошти в розрахунках» класу рахунків, кредитові обороти по активно-пасивних рахунках 2 «Боргові зобов'язання» класу рахунків. У пасиві також відображають залишки по кредиту рахунка 41 «Результати виконання бюджету» (4 клас рахунків «Результат»).

Баланс фінансового органу (центрального апарату Державного казначейства, територіальних органів казначейства, фінансових управлінь і відділів) про виконання бюджету дає узагальнену інформацію про стан активів і пасивів бюджету за звітний період.

Облік грошових коштів бюджету

Перший клас рахунків «Ресурси бюджету» охоплює рахунки з обліку операцій з грошовими коштами (готівкою), депозитами, цінними паперами, а також з коштами, залученими для виконання Державного та місцевих бюджетів.

Облік ресурсів бюджету ведеться на активних рахунках: 11 “Фінансові ресурси”, 12 «Депозити», 13 «Цінні папери», 14 «Позики та позички», 15 «Товарно-матеріальні цінності».

Рахунок 11 має наступні рахунки III порядку:

 • 111 — «Кошти бюджету на рахунках у національній валюті»;
 • 112 — «Кошти на валютних рахунках»;
 • 113 — «Кошти загального фонду бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів»;
 • 114 — «Кошти в дорозі»;
 • 115 — «Кошти, заблоковані на рахунках»;
 • 116 — «Кошти спеціального фонду бюджету на рахунках в національній валюті»;
 • 117 — «Кошти, що підлягають розподілу»;
 • 118 — «Кошти спеціального фонду бюджету на рахунках розпорядників коштів”;
 • 119 — «Інші кошти».

Рахунок 12 «Депозити» має такі субрахунки:

 • 121 — «Депозити до запитання»;
 • 122 — «Короткострокові депозити»;
 • 123 — «Довгострокові депозити»;
 • 124 — «Інші депозити».

Рахунок 13 «Цінні папери» має такі субрахунки:

 • 131 — «Короткострокові цінні папери»;
 • 132 — «Довгострокові цінні папери»;
 • 133 —«Середньострокові цінні папери».

Рахунок 14 «Позики та позички» має такі субрахунки:

 • 141 — «Поточний рахунок по зарахуванню короткострокових позик та позичок»;
 • 142 — «Поточний рахунок по зарахуванню довгострокових позик та позичок».

Кожний із рахунків III порядку цього класу має деталізацію.

Дуже важливою при обліку ресурсів бюджету є деталізація першого класу рахунків. Вона дає змогу показати грошові кошти бюджету за їх складом та розміщенням.

Деталізація 111 рахунка:

 • 00 — «Транзитний рахунок органів Державного казначейства»;
 • 01 — «Рахунки по доходах загального фонду Державного бюджету»;
 • 02 — «Для здійснення видатків Державного бюджету у Національному банку України»;
 • 03 — «Для подальшого переведення бюджетних коштів їх розпорядникам та здійснення оплати рахунків (транзитні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства в областях)»;
 • 04 — «Для здійснення оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів в установах уповноважених банків»;
 • 05 — «Рахунки по доходах спеціального фонду Державного бюджету»;
 • 06 — «Кошти, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами бюджетів»;
 • 07 — «Поточний рахунок по розподілу загальних доходів між бюджетами»;
 • 08 — «Поточний рахунок місцевого бюджету»;
 • 09 — «Поточні рахунки по окремих видах податків місцевих бюджетів»;
 • 10 — «Кошти для здійснення видатків Державного бюджету по дотаціях».

Деталізація 113 рахунка:

 • 01 — «Поточні бюджетні рахунки розпорядників бюджетних коштів»;
 • 02 — «Бюджетні рахунки розпорядників бюджетних коштів для здійснення видатків по капіталовкладеннях»;
 • 03 — «Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів»;
 • 04 — «Особові рахунки розпорядників коштів».

Деталізація 116 рахунка:

 • 01 — «Рахунок органів Державного казначейства по спеціальних коштах розпорядників коштів»;
 • 02 — «Рахунок органів Державного казначейства по сумах за дорученнями розпорядників коштів»;
 • 03 — «Рахунок органів Державного казначейства по депозитних сумах розпорядників коштів»;
 • 04 — «Рахунок органів Державного казначейства по інших власних надходженнях розпорядників коштів»;
 • 05 — «Рахунок органів Державного казначейства по інших доходах спеціального фонду, направлених на здійснення видатків»;
 • 06 — «Рахунок органів Державного казначейства по коштах, отриманих з бюджетів інших рівнів»;
 • 07 — «Рахунок місцевих бюджетів по коштах спеціального фонду”.

Деталізація 118 рахунка:

 • 01 — «Спеціальні кошти розпорядників коштів на спеціальних реєстраційних рахунках»;
 • 02 — «Суми за дорученнями розпорядників коштів на спеціальних реєстраційних рахунках»;
 • 03 — «Депозитні суми розпорядників коштів на спеціальних реєстраційних рахунках»;
 • 04 — «Інші власні надходження розпорядників коштів на спеціальних реєстраційних рахунках»;
 • 05 — «Інші доходи спеціального фонду, направлені на здійснення видатків, на спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників коштів»;
 • 06 – «Кошти, отримані з бюджетів інших рівнів на спеціальних реєстраційних рахунках»;
 • 07 — «Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів»;
 • 08 – «Особові рахунки розпорядників коштів по спеціальному фонду бюджету».

Рахунок 114 призначений для обліку тих коштів, які перераховані до бюджету, але ще не надійшли на його рахунок у банку. Наприклад, перерахування здійснено наприкінці місяця, а зарахування коштів у банку — на початку наступного місяця. Ці кошти можуть враховуватися в балансі про виконання бюджету за звітний період.

Процес виконання бюджету пов'язаний з рухом коштів. У зв’язку з цим більшість бухгалтерських проводок охоплює один із рахунків 1 класу.

Облік доходів бюджету

Облік бухгалтерського синтетичного обліку доходів бюджету використовують пасивні рахунки 5 класу рахунків: 51 «Доходи загального фонду бюджету», 52 «Доходи, що розподіляються між бюджетами», 53 «Нез'ясовані надходження», 54 «Суми, тимчасово віднесені на доходи бюджету», 55 «Доходи спеціального фонду бюджету», 56 «Доходи, які підлягають розподілу між фондами бюджету».

Рахунок 51 має наступні рахунки III порядку:

 • 511— «Податкові надходження»;
 • 512 — «Неподаткові надходження»;
 • 513 — «Доходи від операцій з капіталом»;
 • 514 — «Офіційні трансферти»;
 • 515 — «Державні цільові фонди».
 • Рахунок 52 має тільки один рахунок III порядку:
 • 521 —«Податкові надходження».

Рахунок 55 має наступні рахунки 3 порядку:

 • 551 — «Доходи від надходження спеціальних коштів»;
 • 552 — «Доходи від надходження сум за дорученнями»;
 • 554 — «Доходи від надходження інших власних коштів»;
 • 555 — «Інші доходи спеціального фонду бюджету, які направляються на здійснення видатків»;
 • 556 — «Кошти, отримані бюджетними установами з бюджетів інших рівнів».

Рахунок 56 має наступні рахунки III порядку:

 • 561 - «Податкові надходження»;
 • 562 — «Неподаткові надходження».

По рахунках цього класу деталізація не передбачається. Код кожного із рахунків 5 класу «Доходи» складається із 25 знаків.

На рахунку 51 враховуються доходи загального фонду відповідних бюджетів. Це основний рахунок для обліку доходів. Повернення платникам переплат, яке відображається в дебеті рахунку 51, здійснюється на підставі заяви платника. На суму повернення бухгалтерія фіноргану виписує чек.

На рахунок 53 відносять суми, що надійшли на рахунки бюджету, для яких немає достатніх підстав зараховувати їх у доходи даного бюджету або відносити їх на відповідні коди бюджетної класифікації. Таке становище може виникнути в разі нечіткого й неповного заповнення передбачених реквізитів у платіжних документах. Фінансовий орган зобов'язаний негайно вжити заходів для з'ясування належності даних сум. Якщо протягом місяця з дня надходження не встановлено належності нез'ясованих сум, їх відносять на доходи загального фонду бюджету (рахунок 51).

Доходи загального фонду бюджету, які надходять, зараховують на основні рахунки по обліку грошових коштів: 11101 “рахунки по доходах загального фонду Державного бюджету» і 11108 «Поточний рахунок місцевого бюджету”.

Аналітичний облік доходів здійснюється в розрізі окремих видів доходів згідно з бюджетною класифікацією.

Аналітичний облік доходів по Державному та місцевим бюджетам здійснює бухгалтерія фінансового органу в книзі доходів за формою № 5-ф. У цій книзі відображають надходження і повернення переплат доходів бюджету. Обороти по кредиту ведуть в розрізі видів доходів, які відображають у рядках форми № 5-ф. Їх враховують у розрізі кожного числа місяця. Обороти по дебету відображають у рядках в порядку їх виникнення. Зазначення кодів бюджетної класифікації дає змогу встановити вид доходів, які повертаються. При цьому зміст рядків оборотів по кредиту і по дебету не збігається. Облік доходів, які розподіляються між бюджетами, також ведеться у книзі доходів відповідно до кодів бюджетної класифікації.

Облік видатків бюджету

Облік фінансування і видатків бюджету ведеться на різних рахунках. Перерахування грошових коштів на рахунки по фінансуванню капітальних вкладень і розпорядникам коштів по державному і місцевим бюджетам характеризує рух грошових коштів і тому облік цих операцій ведеться на рахунках, по обліку грошових коштів (перший клас рахунків). Використання перерахованих коштів характеризує видатки бюджету. Для їх обліку використовуються активні рахунки 61 «Видатки загального фонду бюджету», — 62 «Видатки спеціального фонду бюджету», 63 «Видатки, проведені за рахунок інших коштів”, 64 «Видатки майбутніх періодів». Рахунок 61 має наступні рахунки 3 порядку:

 • 611 — «Поточні видатки»;
 • 612 — «Капітальні видатки»;
 • 613 — «Нерозподілені видатки»;
 • 614—«Кредитування з вирахуванням погашення».

Рахунок 62 має наступні рахунки III порядку:

 • 621 — «Видатки, проведені за рахунок спеціальних коштів»;
 • 622 — «Видатки, проведені за рахунок сум за дорученнями»;
 • 624 — «Видатки, проведені за рахунок інших власних коштів»;
 • 625 — «Видатки, проведені за рахунок інших доходів спеціального фонду»;
 • 626 — «Видатки, проведені за рахунок коштів, отриманих бюджетними установами з бюджетів інших рівнів».

По рахунках цього класу деталізація не передбачається.

Аналітичний облік фінансування і видатків бюджету ведеться у розрізі головних розпорядників коштів окремо за видатками безпосередньо головного розпорядника коштів, розпорядників коштів другого і третього ступеня та на централізовані заходи.

Аналітичний облік фінансування і видатків за Державним і місцевими бюджетами у фінансових органах ведеться в «Книзі поточних/реєстраційних рахунків розпорядників коштів і касових видатків» — форма № 3-ф і картці обліку асигнувань. У цих облікових реєстрах відображають кошти на фінансування капітальних вкладень і асигнування, затверджені по бюджету, кошти на поточних/ реєстраційних рахунках розпорядників коштів (рахунки 11301, 11303) і на поточних/реєстраційних рахунках для фінансування капітальних вкладень (рахунки 11302, 11303), а також суми касових видатків за бюджетами (рахунки 611, 612). Записи в книзі роблять протягом місяця в процесі здійснення операцій.

В кінці місяця виводять залишки. У цій книзі також відображають залишок фінансування і асигнувань, не покритих бюджетними коштами, в межах яких може здійснюватися перерахування коштів на поточні бюджетні рахунки розпорядників коштів у даному кварталі. Залишок визначають як різницю між сумою фінансування і встановлених асигнувань з початку року для даного кварталу і перерахуванням коштів (обороти по дебету рахунків 11301, 11302, 11303). Відкликані кошти (обороти по кредиту рахунків 11301, 11302, 11303) додають до суми фінансування і встановлених асигнувань.

Для кожного розпорядника коштів виділяють окремі аркуші в книзі № 3-ф.

Визначення результатів виконання бюджетів

Наприкінці бюджетного року рахунки, пов'язані з обліком виконання бюджету у фінансових органах, закривають, визначають .результати виконання бюджету й складають заключний баланс.

Річне заключення рахунків має кілька етапів.

На першому етапі проводять велику підготовчу роботу — мають бути перевірені всі первинні документи й записи по них в облікових реєстрах на предмет повноти й правильності відображення в останніх операцій, пов'язаних з виконанням бюджету.

На другому етапі перевіряють обороти й виводять залишки за рахунками другого та третього порядку, після чого складають баланс.

За рахунками І класу рахунків визначають залишки ресурсів бюджету на кінець року. Залишки є перехідними.

За рахунками II класу рахунків підраховують боргові зобов'язання на кінець бюджетного року.

За рахунками III класу рахунків залишків не повинно бути. Взаємні розрахунки між бюджетами закінчуються до кінця бюджетного року. Якщо встановлено наявність заборгованості за взаємними розрахунками, то вона має бути погашена. Якщо такої можливості немає, то відповідні суми, які необхідно передати або одержати, відображають у балансі.

На рахунках 51, 52, 53, 54, 55 і 56 V класу рахунків «Доходи» та 61, 62, 63 і 64 VI класу рахунків «Видатки» підраховують доходи і видатки бюджету з початку бюджетного року.

Після проведення цієї роботи за окремими рахунками починається третій, заключний етап — здійснюється списання касових доходів і видатків на результати виконання бюджету.

Для обліку результатів виконання бюджету призначений активно-пасивний рахунок 41 «Результати виконання бюджету». В кредиті відображають списання касових доходів, а за дебетом — списання касових видатків. Кредитове сальдо показує перевищення доходів над видатками, дебетове — перевищення видатків над доходами.

Рахунок 41 має наступні рахунки третього порядку:

 • 411 «Результат виконання загального фонду бюджету в поточному році»;
 • 412 «Результат виконання спеціального фонду бюджету в поточному році»;
 • 413 «Залишок невикористаних коштів бюджетних установ, що направляються на видатки у наступному бюджетному році»;
 • 414 «Залишок невикористаних коштів спеціальних цільових фондів Державного бюджету, що направляються на видатки в наступному бюджетному році».

У зазначеному класі деталізація коду рахунку III порядку не передбачається.


17.01.2011