Забезпечення якості і управління якістю: організаційно-методичні принципи. Реферат

У рефераті детально розглянуто організаційно-методичні принципи забезпечення якості та управління якістю

В основі всіх систем якості лежить «петля якості». Вона включає 11 етапів, або стадій, життя продукту, на кожному з яких повинна вироблятися оцінка якості (рис. 1).

Рис. 1. «Петля якості» у системі менеджменту якості.

Забезпечення якості продукції складається із процедур забезпечення якості на кожній стадії життєвого циклу продукції.

Забезпечення якості маркетингу ґрунтується на тім, що маркетинг повинен:

Створити систему пошуку, обробки і аналізу інформації про вимоги, пропонованих зовнішнім середовищем (споживачами, суспільством) до продукції і організації. Основними показниками якості маркетингової інформації при цьому повинні виступати її повнота, вірогідність і актуальність.

Установити наявність поточної або перспективної потреби, засобом якого може стати конкретний товар (послуга), і сформулювати вимоги споживачів.

Основою для виконання наступного етапу життєвого циклу продукції може служити загальний опис продукції, що включає наступні аспекти:

 • параметри експлуатації (умови використання, надійність і т.д.);
 • споживчі переваги відносно дизайну і органо-лептичних характеристик продукції;
 • вимоги до впакування;
 • процедури забезпечення якості продукції в процесі експлуатації;
 • існуючі законодавчі обмеження і стандарти.
     

Рівень якості робіт забезпечується за допомогою: розробки системи документованих процедур по зборі, обробці і аналізу даних; планування робіт з періодичним переглядом планів і їхнім коректуванням (якщо буде потреба); доручення виконання робіт кваліфікованому персоналу, що має у своєму розпорядженні необхідні засоби.

Якість проектування забезпечується шляхом: розробки і реалізації програми проектування, що включає контрольні крапки оцінки проекту на кожному етапі програми. Результати оцінки і аналізу підлягають реєстрації і відбиттю в технічних умовах і кресленнях; залучення до аналізу проекту представників різних підрозділів організації; твердження всієї документації, що становить основу проекту, на відповідних рівнях керівництва, що несуть відповідальність за виробництво продукції.

Покупні сировина, матеріали і комплектуючі вироби безпосередньо впливають на якість продукції.

Якість постачання забезпечується наступними заходами:

 • Розробкою і реалізацією програми поставок.
 • Процедурами врегулювання спірних питань, що ставляться до якості поставок.
 • Організацією робіт із прийому, зберіганню, видачі, а також по забезпеченню схоронності матеріалів.

Якість виробництва забезпечується наступними заходами:

 • плануванням виробничих операцій, докладно документуемих у робочих інструкціях;
 • технічним контролем виробничих процесів;
 • створенням умов, що виключають можливість ушкодження матеріалів, напівфабрикатів і продукції в ході виробництва;
 • перевіркою, калібруванням і випробуваннями встаткування, інструментів і оснащення.

Спіраль якості являє собою просторову модель якості, у якій кожен виток характеризується новим, більше високим рівнем якості. Такий розвиток обумовлений постійною еволюцією індивідуальних, групових і суспільних потреб.

Модель Демінга описує діяльність по керуванню якістю, реалізовану на кожному етапі життєвого циклу підприємства (рис.2).

Рис. 2. Круг Демінга.

Для загального управління якістю передбачається залучення в роботу із забезпечення, підтримці і удосконалюванню якості всіх структурних підрозділів організації, усього персоналу фірми – від рядового робітника або службовця до глави фірми. Для ефективної роботи організації будуть потрібні не тільки різні ресурси, але і розробка всіляких механізмів взаємодії і процесів. Саме в такий спосіб складається система якості, що представляє собою сукупність організаційної структури, ресурсів, процесів і методик, що забезпечують адміністративне (загальне) керівництво якістю.

Ефективна, добре структурована система якості дозволяє організації оптимізувати якість із погляду зменшення різних ризиків, зниження витрат і зростання прибутку.

Всі системи якості, незважаючи на особливості підприємств і організацій, спрямовані на досягнення фундаментальних цілей (рис. 3).

Рис. 3. Цілі систем якості.

Система менеджменту якості повинна задовольняти наступним групам вимог до системи:

 • управління якістю на всіх стадіях ЖЦП;
 • організації виробництва.

Основним документом при розробці і впровадженні системи якості в організації є «Посібник з якості», що містить опис системи загального керівництва якістю і виконуючої функції постійного довідкового матеріалу при впровадженні і підтримці в робочому стані інформаційних даних системи.

Усі компоненти системи якості повинні бути постійно контрольовані. Систематична внутріфірмова перевірка повинна забезпечувати оцінку ефективності функціонування різних елементів системи менеджменту якості.

Результати аналізу матеріалів перевірки повинні представлятися в документальній формі керівництву організації.

Керівники підприємства повинні офіційно оголосити основні цілі і завдання організації в області якості, тобто сформулювати політику фірми в області якості, що є невід'ємним елементом загальної політики фірми.

Ця політика може переслідувати наступні цілі: розширення цільового ринку організації; збільшення прибутку; поліпшення найважливіших показників якості продукції; висновок на ринок принципово нової продукції; зниження рівня дефектності виробленої продукції і т.д.

Політика в області якості реалізується за допомогою забезпечення якості, управління якістю і удосконалювання якості.

Забезпечення якості – це планована і систематично здійснювана діяльність у рамках системи якості, необхідна для створення впевненості в належній якості об'єкта (продукції, процесу, системи).

Управління якістю являє собою методи і види діяльності оперативного характеру, використовувані для задоволення вимог до якості і орієнтовані на усунення недоліків на всіх стадіях «петлі якості».

Особлива увага при рішенні завдань по керуванню якістю приділяється таким видам діяльності, як планування якості, контроль над якістю, мотивація і навчання персоналу.

Планування якості являє собою діяльність, що встановлює вимоги до якості і застосування окремих складових систем якості. При цьому передбачається визначення конкретних показників якості в усіх напрямках діяльності фірми.

Контроль якості – діяльність, що включає проведення вимірів, експертизи, випробувань або оцінки параметрів об'єкта і порівняння отриманих

Широко розповсюдженим методом контролю є контрольні карти, що представляють собою різновид графіка, що містить лінії, називані границями регулювання, або контрольними границями.

Для виявлення причин порушення технологічного процесу в тих випадках, коли очевидні його порушення важко знайти, застосовуються причинно-наслідкові діаграми Ісікави. Діаграми будуються за наступними правилами:

 • Діаграму будує група не керівників.
 • Застосовується принцип анонімності висловлень.
 • На експертизу виділяється обмежений час.
 • Знайдене рішення повинне винагороджуватися.

Схема Ісікави зовні нагадує риб'ячий кістяк, тому її часто так і називають (рис. 4).

Побудова діаграми включає наступні етапи:

 • вибір основного (результуючого) показника якості;
 • установлення головних причин, що впливають на основний показник («великої кістки»);
 • визначення вторинних («середньої кістки») і третинних («дрібні кісточки») причин.

Рис. 4. Схема Ісікави.

У діяльності підприємства постійно виникають різні проблеми: труднощі з оборотом кредитних сум, освоєнням нових правил прийняття замовлень, появою браку; ростом трудомісткості; наявністю на складах нереалізованої продукції; надходження рекламацій, кількість яких не зменшується, незважаючи на старання підвищити якість.

Пошуки рішення цих проблем починають із їхньої класифікації по окремих факторах (операціям) з метою з'ясування основних, тобто тих, які зв'язані, наприклад, з найбільшими витратами. Щоб виявити основні фактори будують діаграми Парето і потім роблять їхній аналіз.

Існують два різновиди діаграм Парето:

 • Із причин – причини, що відбивають, проблем, що виникають у процесі виробництва продукції.
 • За результатами – небажанірезультати, що відбивають, діяльності (брак, відмови і т.п.).

Ціль побудови стовпчикових діаграм є виявлення найбільш значимих причин проблем, що виникають у ході виробництва продукції.

Загальний вид діаграми Парето показаний на рис. 5.

Рис. 5. Діаграма Парето (вимоги).

Безпосередня побудова діаграми складається з наступних дій:

 • Вибір однієї із двох різновидів діаграм Парето.
 • Класифікація причин або результатів (залежно від обраного виду діаграми.
 • Розробка реєстраційної форми для збору інформації.
 • Визначення значимості даних.
 • Графічне зображення результатів (група «інші» завжди перебуває на останнім місці).

Існування декількох ієрархічних рівнів діяльності має на увазі аналіз якості:

 • керівництвом організації;
 • спеціалізованим структурним підрозділом організації;
 • у рамках окремих напрямків діяльності або робіт.

Існує аналітичний метод визначення вагових показників, що використають, якщо вихідна характеристика процесу описується аналітичною функцією, що отримана на підставі теоретичних передумов або експериментальних даних. Математичною базою методу є використання повного диференціала функції.

Використається також і метод споживчого і виробничого допусків.

Аналіз якості вищим керівництвом організації – це офіційна оцінка стану внутріфірмової системи управління. Він припускає в першу чергу оцінку відповідності системи якості політиці фірми в області якості.

У великих організаціях, як правило, створюються служби управління якістю, що виконують широкий спектр функцій.

Література

1. Азгальдов Г. Г. Теория и практика оценки качества товаров (основы квалиметрии). - М.: Экономика, 1982, 256 с.

2. Андрианов Ю. Л., Субетто А. И. Квалиметрия в приборостроении и машиностроении. - Л.: Машиностроение, 1990, 216 с.

3. Басовский Л. Е.. Протасьев В. Б. Управление качеством: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2001, 212 с.

4. Балабанова Л.В. та інші. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник для вузів. - Д.: ДонДУЕТ, 2003.

5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесе: Учебник для вузов. - М.: Изд-во МГУ, 1995.

6. Гличев А. В. Методы количественной оценки качества продукции (квалиметрия). - М.: 1972, 196 с.

7. Зудина Л.Н. Организация управленческого труда. - М.: ИНФРА-М, 1997.

8. Качалов В. А. Сертификация систем менеджмента качества как основа для перехода к ТОМ, Стандарты и качество, 1997, № 8, 46-53 с.

9. Колпаков В.М. Методи управлення. Учебное пособие. - К.: 1997.

10. Круглов М. Г., Сергеев С. К. и др. Менеджмент систем качества. - М.: Изд-во стандартов, 1997.

11. Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001, 711 с.

12. Кураков Л. П.. Данилов И. П., Артюишн А. Н. и др. Международный опыт стандартизации. Чебоксары: Волго-Вятский региональный центр «Ассоциация содействия вузам», 1996, 104 с.

13. Международный стандарт ИСО 8402. Управление качеством и обеспечение качества. Словарь: версия 1994 г. - М.: Изд-во стандартов, 1995.

14. Мюллер К. Некоторые аспекты внедрения систем качества в промышленности. Стандарты и качество, 1998. № 3, 58-64 с.

15. Окропилов В. В. Управление качеством: Учебник. - М.: Экономика, 1998.

16. Харрингтон Дзк. X. Управление качеством в американских корпорациях. - М.: Экономика, 1990.

17. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента Учебно-практическое пособие. - М.: АО "Бизнес-школа", "Интел-Синтез", 1996.


07.01.2011