Попит на інновації: аналіз, стан сфери в Україні. Реферат

Портфель проектів. Ступінь попиту і способи його відображення. Аналіз попиту на інновації. Закон попиту

Портфель проектів. Організація і управління інноваційною діяльністю здійснюється в умовах постійної мінливості, і це обумовлює необхідність невпинного удосконалення інноваційних програм. Адже в будь-який момент можуть виникнути непередбачені економічні, фінансові чи технічні проблеми, змінитися вимоги споживача, а також попит на дану інновацію.

Інвестиційний механізм інноваційної сфери в Україні ще не відлагоджений з огляду на цільові призначення інноваційних проектів, але і на самоплив цей процес пускати неприпустимо.

Керуючи інноваційною програмою, менеджер повинен пам'ятати, що він працює з динамічним проектом. Система планування і управління інноваційного проекту має бути досить гнучкою, щоб можна було припускати необхідні модифікації.

Загальна характеристика проекту (врахувати, де саме та якими засобами буде здійснюватися, якими будуть затрати електроенергії, які задіяні трудові ресурси, хто здійснюватиме управління, на якому обладнанні здійснюватиметься проект, яким може бути ризик, якщо можливо хоч приблизно визначити його.

Фінансова та економічна оцінка (передбачати як можливий зиск, так і можливий збиток та намітити заходи щодо стабілізації фінансового стану).

Тільки після таких обрахувань і їх позитивного результату слід включати інноваційний проект до портфеля.

У сучасних умовах розробка інноваційного проекту в галузі промисловості має бути сфокусована на конкретних ринкових потребах. Вибір проекту пов'язаний з активним пошуком альтернативних рішень. Механізм управління процесом НДДКР унаочнено на рис. 1.

Рис.1. Механізм управління інноваційним процесом

Інноваційний портфель може складатися з різноманітних проектів: великих і дрібних; близьких до завершення і таких, що починаються. Однак кожний проект вимагає виділення ресурсів залежно від його особливостей (складності, трудомісткості й т. п.).

Портфель повинен мати означені контури, бути стабільним, щоб робоча програма могла здійснюватися рівномірно. Кількість проектів, що знаходяться в портфелі в конкретний період часу, залежить від розмірів проектів, що вимірюється загальним обсягом ресурсів, необхідних для розробки, і витратами на реалізацію одного проекту.

Якщо, наприклад, на проведення досліджень і розробок виділено 4000 у. о., а витрати на реалізацію одного проекту складають 2000 у. о., то до портфеля можна включити два проекти.

Таким чином, число проектів у портфелі (п) визначається наступним співвідношенням:

Менеджеру необхідно вирішити, якою кількістю проектів він може одночасно керувати, якщо:

 • сконцентрує зусилля на декількох проектах;
 • розподілить наявні ресурси на більше число проектів.

Портфель, що складається в основному з великих проектів, більш ризикований у порівнянні з портфелем, де ресурси розподілені між невеликими проектами.

Перевага невеликих проектів у тому, що вони краще адаптуються відповідно до наявних ресурсів. Великий проект вимагає великого обсягу дефіцитних ресурсів.

Однак невеликі проекти, як правило, реалізуються в нових продуктах, що мають скромний потенціал з обсягу продаж. Портфель невеликих проектів може привести до рівномірного .потоку нововведень, більша частина з яких має обмежений ринковий потенціал, що небажано з позицій номенклатури продукції, сформованої відділами маркетингу.

Сутність попиту і способи його відображення

Попит відбиває обсяг продукції, що споживач хоче й у змозі придбати за якусь з можливих цін протягом певного часу на конкретному ринку. З цього визначення видні основні напрямки аналізу попиту. Це:

 • обсяг попиту;
 • наявність потенційних покупців;
 • потреба в товарі;
 • можливість придбання товару;
 • ціна пропонованої продукції;
 • час реалізації (пропозиції для реалізації) продукції на ринку;
 • напрямки, ринки збуту продукції.

Оскільки умови роботи російських інноваторів найбільш адаптовані до українського середовища, доцільно розглянути методику й організацію процесу визначення попиту на інноваційну продукцію саме російських дослідників. Досить детально — і методично і організаційно — визначення попиту на інноваційну продукцію розглядається Ільєнковою. За Ільєнковою, попит можна представити одним із трьох способів:

1. У вигляді таблиці (табл. 1):

Таблиця 1. Співвідношення ціпи і кількості телевізорів марки р51, на які пред'явлено попит у 2002 р.

Ціна за один комп'ютер, у. о.

Число телевізорів,

на які пред'явлено попит, шт.

355

360

370

375

459

60

51

35

25

20

 

2. Графічно. Попит у цьому разі зображується у вигляді графіка, що показує кількість продукції, яку споживачі готові, хочуть і в змозі купити за деяку ціну. Перенесемо дані табл. 1 на графік. Для побудови кривої відкладемо на осі абсцис точки, що відбивають кількість товару, на який пред'явлено попит, а на осі ординат — відповідну йому ціну. Дана крива дозволяє графічно відобразити функцію попиту від ціни.

Рис. 2. Крива попиту на комп'ютери «Філіпс» у 2002 р.

3. Аналітичне. Наприклад, вираз:

Q(C),=a + bP1;

де Q(C) — обсяг попиту на /-й товар (7 =1,2, ..., k);

Р1 — ціна 1-го товару.

Варто розрізняти зміну величини попиту і зміну попиту. Величина попиту відображається в конкретних кількісних показниках продукції, на яку пред'явлений попит, її зміна виникає під дією ціни. Графічно це означає пересування точки на кривій попиту без зміни положення самої кривої. Наприклад, на графіку показано, що при зниженні ціни з Р1 до Р2 величина, чи обсяг попиту, збільшується з Q1 до Q2.

Вплив на попит, окрім ціни, інших факторів викликає зрушення лінії попиту від DD до D1D1 таким чином, що при збереженні ціни на рівні РІ відбувається збільшення попиту з величини Q1 до Q3, а при зниженні ціни до рівня Р2 попит зростає з Q2 до Q4. Зміщується положення попиту, що і називається зміною попиту.

Найважливіша властивість попиту полягає в зворотній (негативній) залежності між ціною продукції і попитом на неї при незмінності всіх інших факторів. Ця залежність називається законом попиту. Інакше кажучи, за інших рівних умов зниження ціни приводить до збільшення величини попиту і, навпаки, зростання ціни веде до зниження величини попиту на продукцію.

Рис. 3. Зміна величини попиту і зміна попиту

Аналіз попиту на інновації

Аналіз попиту на інноваційну продукцію — один з найважливіших напрямків у діяльності організацій, що займаються інноваційною діяльністю.

В умовах ринкової економіки аналіз попиту на інноваційну продукцію має першорядне значення. Він проводиться у таких напрямках:

 • аналіз потреби в нововведенні, що випускається, чи в новій послузі;
 • аналіз попиту на нововведення і пов'язані з ним послуги і впливу на них різних факторів;
 • аналіз впливу попиту на результати діяльності підприємства;
 • визначення максимальної можливості збуту й обґрунтування плану збуту з урахуванням вирішення перших трьох завдань, а також виробничих можливостей фірми.

Особливості розвитку нововведень і їхні різновиди багато в чому визначають специфіку аналізу попиту на них у кожному конкретному випадку. Насамперед необхідно уточнити, до яких нововведень — базисних чи удосконалених — відноситься продукція, попит на яку підлягає вивченню. Таку ідентифікацію можна здійснити двома способами.

По-перше, за допомогою побудови кривих життєвих циклів продукції на основі даних про обсяги тривалості її чи пропозиції збуту на ринку. Якщо циклічна хвиля укладається в більш високу і термін життя продукції невеликий відносно «великої» хвилі, йдеться про еволюційні чи часткові нововведення.

По-друге, підприємство, що вироблює інноваційну продукцію, має провести порівняльний аналіз параметрів раніше виробленої і нової продукції за певною схемою. При цьому виявляються:

 • наявність у конструктивній розробці нового виробу в порівнянні зі старим, принципово інших підходів, наприклад, не відомих раніше законів і закономірностей;
 • кількість нових деталей, вузлів у виробі чи операцій у технології;
 • додаткова сума витрат на зміну виробу і її частка у витратах на новий виріб.

Закон попиту

В основі закону попиту лежить, по-перше, психологія покупця, яка полягає у тому, що великі обсяги конкретного товару купуються за більш низьку ціну, ніж за високу. Підтвердженням цього служить крива попиту.

По-друге, споживання підкоряється принципу убутної граничної корисності, відповідно до якого наступні одиниці конкретного товару приносять усе менше і менше задоволення. Наприклад, другий телевізор вдома сприймається як менш «корисний», ніж перший, тому що основні потреби задоволені, третій — ще менше і т. д. Тому покупець придбаває додаткові одиниці за умови зниження їхньої ціни.

По-третє, чинність закону попиту пов'язана з ефектом доходу, який відображається в можливості для покупця при постійному доході й інших рівних умовах придбавати більше даного товару. І навпаки, більш висока ціна спричиняє зниження купівельного попиту.

З ефектом доходу пов'язаний ефект заміщення. Він полягає в тому, що високі ціни на товар спонукають покупця заміняти його придбання покупкою більш дешевих аналогічних за призначенням товарів. Причини, що викликають дію закону попиту, особливо актуальні під час виробництва і пропозиції реалізації нової продукції.

За високої ціни на неї, наявності в покупця і на ринку аналогічної за призначенням продукції, а також зниженні реальних доходів як населення, так і виробничих підприємств-споживачів продукції виробничо-технічного призначення, попит на нову продукцію може або не виникнути, або опуститися нижче критичної величини, що покриває витрати на її виробництво, які на початковому етапі виробництва звичайно досить високі в порівнянні з витратами на виробництво традиційної продукції.


05.01.2011