Бюджетний менеджмент: поняття та складові. Реферат

Бюджетний менеджмент: визначення, предмет, об’єкт, суб’єкт. Органи управління бюджетом. Структура бюджетного процесу та методологія бюджетної діяльності. Складові бюджетного менеджменту

Бюджетний менеджмент - сукупність взаємопов’язаних дій, прийомів, методів, направлених на управління рухом бюджетних потоків і відносин, які виникають в процесі руху вказаних потоків.

Як керувати цими потоками і відносинами і складає зміст бюджетного менеджменту.

Об’єктом бюджетного менеджмент є бюджет.

В сучасній економічній літературі бюджет розглядається з 3х сторін:

 • за формою – це фінансовий план.
 • за сутністю – економічна категорія.
 • за матеріальним змістом – централізований фонд державних ресурсів.

Суб’єктом бюджетного менеджменту є органи управління бюджетом.

Предметом бюджетного менеджменту як учбової дисципліни є бюджетний процес та управління ним.

Бюджетний процес характеризує і відображає систему управління бюджетом, яка в свою чергу включає:

 • органи управління бюджетом;
 • структуру бюджетного процесу та методологію бюджетної діяльності.

Органи управління бюджетом можна згрупувати в 3 групи:

     

1. Органи законодавчої та виконавчої влади (Це ВР, КМ, обласні та міські держадміністрації, раднардепи). Повноваження ВР – Конституція ст.85.Повноваження КМ – там же ст.116).

2. Органи оперативного управління бюджетом

 • органи системи Мінфіну (центральний апарат Мінфіну, мінфін АР Крим, обласні і міські фін управління, міські і районні фін відділи);
 • організації при мінфіні (органи Держказначейства, КРУ);
 • ДПА;
 • Рахункова палата.

3. Органи не фінансового профілю, які виконують функції, безпосередньо пов’язані з формуванням доходів та фінансуванням видатків бюджету:

 • митний комітет та його підрозділи;
 • органи МВС;
 • органи юстиції та нотаріату;
 • природоохоронні органи та інспекції;
 • інспекції по контролю за цінами.

По лінії фінансування видатків:

 • головні розпорядники коштів (ГРК) (керівники міністерств, відомств, виконавчих органів і т.д.);
 • розпорядники коштів 2го та 3го рівня які одержують кошти з бюджету і несуть відповідальність за їх цільове використання.

По структурі бюджетний процес складається з 4х етапів:

 • складання;
 • розгляд;
 • затвердження;
 • виконання.

Перші три етапи є бюджетним плануванням.

Рівень бюджетного планування залежить від 3х основних чинників:

 • від чіткого формулювання цілей і задач, які вирішує та чи інша держава – це класична вимога до менеджменту та бюджетного менеджмент в тому числі;
 • від достовірності тієї інформації, яка використовується в бюджетному плануванні;
 • від методів, які використовуються при бюджетному плануванні.

Відомо три методи:

 • Метод прямого рахунку;
 • Нормативний;
 • Аналітичний.

Взагалі бюджетне планування засноване на балансовому методі, (рівність доходів і видатків).

Існує 3 варіанти збалансування бюджету:

 • Зменшення видаткової частини;
 • Збільшення доходної частини;
 • Встановлення реальних джерел покриття дефіциту бюджету.

Складові бюджетного менеджменту визначаються загальними функціями управління, а саме:

 • стратегічне планування;
 • планування реалізації стратегії;
 • організація виконання розроблених планів;
 • облік;
 • контроль.

Відповідно виділяються 3 складових бюджетного менеджменту:

 • організація планування бюджету і виконання бюджету;
 • облік виконання бюджету;
 • контроль за виконанням бюджету.

Інформація є тою забезпечуючою системою, без якої неможлива управлінська діяльність. Інформація характеризує стан об’єкту управління – бюджету на певний час, або за певний проміжок часу.

До інформації ставляться наступні вимоги:

 • Достовірність;
 • Своєчасність;
 • Повнота.

Контроль за виконанням бюджету є складовою фін контролю, фін контроль - реалізація на практиці контрольної функції фінансів.

Органи, на які покладено функцію контролю за виконанням бюджету:

 • податкова адміністрація;
 • КРУ;
 • Рахункова палата;
 • Органи системи Мінфіну.

Форми фінансового контролю:

 • попередня - покликана запобігати порушенням законів;
 • поточна - провадяться всіма фінансами у процесі використання ПП коштів;
 • наступна - використовуються після надходження доходів чи проведених видатків.

Методи фінансового контролю:

 • 1 - ревізія - метод документального контролю за фін.-господ. діяльністю ПП, за дотриманням законодавства з фінансових питань. За наслідками її складається акт;
 • 2 - перевірка - це обстеження й вивчення окремих ланок фінансово господарської діяльності ПП. Наслідки перевірки оформляються довідкою чи доповідною запискою.


21.12.2010