Значення логіки для юристів. Реферат

Логіка як наука про форми та закони правильного мислення. Значення логіки для юристів

Логіка як наука про форми та закони правильного мислення

Логіка – це наука, яка вивчає закони і форми мислення.

Важко перелічити всі існуючі визначення поняття мислення. Загалом, є дві тенденції в перекручуванні змісту і обсягу цього поняття – надто вузьке визначення і надто широке. Першим різновидом надто широкого розуміння поняття мислення є ототожнювання його зі "свідомістю".

Другим різновидом надто широкого розуміння поняття мислення є те, згідно з яким до мислення відносять діяльність митця в процесі створення художніх образів, інтуїція, а іноді навіть деякі форми відображення високоорганізованих тварин – так зване предметне мислення тощо. Не абсолютизуючи це визначення, будемо виходити з того, що мислення – це вища форма активного відображення дійсності, яка полягає в цілеспрямованому, опосередкованому і узагальненому пізнанні істотних властивостей, зв’язків і відношень, предметів і явищ.

Іноді поняттю "мислення" надається надто вузьке значення. Загальновідомо, що до мислення відносять діяльність як розуму, так і розсудку. А "законами мислення", тими законами, які вивчаються формальною логікою, фактично вважаються закони мислення. Тому поняття мислення у визначенні предмета логіки використовується у вузькому значенні. Виходячи з цих обставин, очевидно, раціональніше вважати, що формальна логіка вивчає закони розсудкової діяльності людини

Є проблеми і щодо форм мислення. Оголосивши форми мислення (поряд із законами) предметом вивчення логіки, нечітко визначають, чому в центрі її уваги є саме поняття, судження і умовиводи, а не інші форми мислення. До того ж залишається не з’ясованим, які з цих форм є формами мислі (думки), а які – формами мислення, тобто руху думок. Деякі автори стверджують, ніби поняття і судження належать до форм думки (мислі), а умовивід – до форм мислення. Поняття, справді, більше тяжіє до форми думки, а судження – до форми мислення.

Поняття істинності характеризує думки, перед усім судження, а поняття правильності – зв’язки між думками у формі мислень.

Мислення – це зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків.

     

Істинними є думки, які в принципі, загалом, відповідають дійсності за своїм змістом. У формальній логіці абстрагуються від проблеми відносності істини й розглядають думки як такі, за якими закріплене одне і лише одне логічне значення – або істина або хиба.

Правильне мислення – мислення, в якому одні думки (висновки) з необхідністю випливають з інших думок (засновків).

Метою пізнання є одержання істинних знань. Для того, щоб одержати такі знання за допомогою мислень, треба, по-перше, мати істинні засновки, а по-друге, правильно їх поєднувати, міркувати за законами логіки. При використанні хибних засновків припускаються фактичних помилок, а при порушенні законів логіки, правил побудови мислень роблять логічні помилки. Фактичних помилок, як і логічних, певна річ, треба уникати, що не завжди вдається. Що ж до логічних, то людина високої інтелектуальної культури може уникнути цих помилок, оскільки давно вже сформульовано основні закони логічно правильного мислення, правила побудови мислень і навіть осмислено типові помилки в мисленнях.

Як граматика вивчає форми слів та їх поєднань у речення, абстрагуючись від конкретного змісту мовних виразів, так і логіка досліджує форми думок та їх поєднань, відволікаючись від конкретного змісту цих думок.

Щоб виявити форму думки чи мислення, їх необхідно формалізувати.

Формалізація – побудова моделі, в якій змістовним думкам і мисленням відповідають формальні аналоги.

Формалізація дає змогу виявити загальні структури думок, сформулювати на цій основі загальні закони і правила мислення, завдяки чому можна змінити будь-яке змістовне мислення, фрагмент тексту чи й цілий текст відповідною системою формул.

Науки іноді поділяються на точні і неточні (останній термін використовується рідше). Цей поділ має умовний характер. Але якщо вдатися до нього, то формальна логіка явно тяжітиме до точних наук. Проте і в ній є багато "неточного", невизначеного, дискусійного. Тому інформація про подібні проблеми має велике значення для розвитку критичного, творчого мислення. Тим більше, що існує думка, ніби абсолютизація формально-логічних знань може спричинити схильність до догматизму.

Значення логіки для юристів

Як витікає з сказаного вище, знання логіки потрібно так чи інакше всім нормальним людям, оскільки вони мислячі істоти. Однак є галузі людської діяльності, професії і спеціальності, де це знання особливе необхідно.

В діяльності юристів логіка має особливе значення. Ще Цицерон, говорячи про судові справи, радив ораторові, які б справи він не узявся вести, "ретельно і ґрунтовно в них розібратися". Він підкреслював, що на судовому форумі документи, свідчення, договори, угоди, зобов'язання, споріднення, властивість, укази магістратів, висновки правознавців, усе життя, нарешті, тих, чия справа розбирається, і усе це повинне бути розібрано.

У цій попередній роботі Цицерон особливо виділяв логічну сторону справи: "Той довід, у якому більше допомоги, чим шкоди, я намічаю привести; де я знаходжу більше зла, чим блага, то я цілком валю і відкидаю. Так мені і вдається спочатку обміркувати, що мені сказати, а потім вже і сказати".

У сучасній юридичній практиці широко використовується, власне кажучи, весь найбагатший арсенал логічних засобів:

  • визначення (юридичних понять),
  • розподіл (наприклад, класифікація злочинів),
  • підведення під поняття (наприклад, кваліфікація конкретного діяння),
  • версія як вид гіпотези (наприклад, як слідча версія),
  • умовивід (наприклад, в обвинувальному висновку),
  • доказ і спростування (наприклад, під час судового розгляду) і т. д..

Мислити логічно - це значить мислити точно і послідовно, не допускати протиріч у своїх міркуваннях і вміти розкривати логічні помилки. Ці якості мислення мають велике значення в будь-якій області наукової і практичної діяльності, у тому числі й у роботі юриста, що вимагає точності мислення, обґрунтованості висновків. Наприклад вирок суду повинний ґрунтуватися на ретельно перевіреному фактичному матеріалі. Для правильного судового рішення важливе значення при розгляді справи має також переконлива, логічно струнка мова прокурора або захисника.

Кращі юристи відрізняються не тільки глибоким знанням всіх обставин справи і яскравістю судових мов, але також строгою логічністю у викладі й аналізі матеріалу і незаперечною аргументацією висновків. І навпаки, мова, що містить логічні помилки, плутана і суперечлива, утрудняє з'ясування справи, а в деяких випадках може служити причиною винесення неправильного вироку.

Для успішного використання логічного арсеналу потрібно в досконалості їм володіти. І отут немає іншого шляху, крім глибокого і вдумливого вивчення логіки - освоєння визначеної суми логічних знань, вироблення відповідних логічних умінь і навичок. Можна сміливо сказати: щоб стати сьогодні гарним юристом потрібні дві речі: висока правова культура і настільки ж висока логічна культура.

Про те, яке значення має логіка для юристів, свідчать стенограми матеріалів Конституційного Суду. Як видно із стенограм, на засіданнях безліч разів уживався сам термін "логіка": "звичайна логіка", "усупереч логіці", "логічна форма думки ". Використовувалися і спеціальні логічні терміни: "визначення", "теза ", "доказ", "довід", "аргументи", "підстава ", "висновок " (або "висновки "). Робилися посилання на закони і вимоги логіки: говорилося про "підміну тези" (закон тотожності), виявлялися логічні протиріччя в міркуваннях сторін (закон протиріччя), застосовувалася вимога "або " (закон виключеного третього), говорилося про "достатні підстави " для висновків (закон достатньої підстави).

Зрозуміло, що рішення суду могло бути правильним лише в тім випадку, якщо не тільки його юридичні підстави вірні, але і хід міркувань - правильний. А це і є логічна сторона юридичних доказів. Характерно, що і самі юристи визнають важливість і значення логіки для юридичної практики.

Логіка має велике значення і для криміналістики, і для рішення всього спектра юридичних задач, регулювання трудових, майнових і інших відносин, соціального і правового захисту трудящих, пенсійного забезпечення і т. п..

У нинішніх умовах розвитку нашої країни значення логіки для юристів ще більш зростає. Становлення правової держави в Україні припускає висування на одне з перших місць у суспільстві всього комплексу юридичних наук як теоретичної основи правового регулювання всієї сукупності суспільних відносин в умовах переходу до ринкової економіки.

Має бути також величезна практична робота, зв'язана з приведенням усього різноманітного законодавства у відповідність з вимогами ринкових відносин. У зв'язку з цим і підсилюється роль логіки як однієї з незамінних теоретичних опор юридичної науки і практики.

Література

  1. Гетманова А. Д. Логика. – М., 1995.
  2. Конверський А. С. Логіка. – К., 1998.
  3. Тофтул М. Г. Логіка. – К., 1999.
  4. Кириллов В. И., Старченко А. А. Логика. – М., 1982.


21.10.2011