Планування капітального будівництва та капітального вкладення. Реферат

Інвестиції, їх види і характеристика. Поняття виробничих інвестицій (кап. вкладень), їх склад. Структура капітальних вкладень. Планування капітальних вкладень, джерела їх фінансування. Поняття капітального будівництва, способи здійснення будівельно-вантажних робіт. Планування капітального будівництва. Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій в умовах ринку

Інвестиції, їх види і характеристика

Значну частину фінансових коштів підприємств становлять інвестиції.

Інвестиція - це довгострокове вкладення грошових коштів (капіталу) у підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку.

Юридичні і фізичні особи (підприємства), що здійснюють вкладення капіталу (інвестування) називаються інвесторами.

Всі інвестиції поділяються на зовнішні та внутрішні, тобто іноземні та вітчизняні.

Вітчизняні (внутрішні):

 • реальні (виробничі);
 • фінансові.

Реальні - це вкладення капіталу у різні сфери діяльності і галузі н/г з метою створення нових та оновлення існуючих основних фондів.

Реальні інвестиції називають виробничими, так як вони спрямовані у виробництво, але частіше їх називають капіталовкладеннями.

     

Фінансові - це використання капіталу для придбання облігацій, акцій, інших цінних паперів, що випускаються державою або підприємствами.

В умовах ринкової економіки найбільш поширеними видами фінансових інвестицій є купівля акцій. З метою одержання доходу у вигляді дивідендів.

Поняття виробничих інвестицій (кап. вкладень), їх склад

Капітальні вкладення - це кошти, які направляються на розширене відтворення основних фондів, та збільшення об'єктів соціальної інфраструктури.

До складу капіталовкладень входять:

 • вартість будівельно-вантажних робіт (підготовка території під забудову, будівництво будівель і зведення споруд та монтаж обладнання);
 • вартість технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного устаткування, а також інструментів та інвентаря, які входять до складу основних фондів;
 • витрати на проектно-пошукові роботи, вартість земельних ділянок, витрати на тех. догляд, на підготовку експлуатаційних кадрів, вартість придбаних ліцензій і патентів і інші витрати, які пов'язані з підготовкою до будівництва та експлуатації суб'єкта.

Структура капітальних вкладень

В залежності від кваліфікаційних ознак та напрямків використання капітальних вкладень розрізняють таку структуру:

 • галузеву;
 • територіальну;
 • технологічну;
 • відтворювальну (за формами власності);

Галузеву структуру характеризує розподіл кап. вкладень по галузях і видах виробництв.

Територіальна структура - це співвідношення між складовими частинами:

 • затрати на будівництво;
 • на монтажні роботи;
 • на вартість обладнання машин і механізмів;
 • інші матеріальні затрати.

Поширеною тенденцією в динаміці цієї структури є поступове збільшення частки витрат на устаткування, інструменти та інвестиції.

Відтворювальна структура - це співвідношення довгострокових витрат на нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння на підприємствах.

Структура капітальних затрат за формами власності свідчить про значне переваження державних інвестицій над приватними.

Поки що, вона є домінуючою, але з ростом, акціонуванням державних підприємств має зростати частка приватного капіталу і загальному його обсязі.

Планування капітальних вкладень, джерела їх фінансування

Планування капітальних вкладень проходить в два етапи:

 • проводять обчислення обсягу виробничих інституцій на розрахований період;
 • визначають джерела фінансування капіталовкладень.

Встановлення необхідного обсягу капіталовкладень залежить від економічної ситуації на ринку, яка може бути такою:

а) ринковий попит на продукцію підприємства задовольняється повністю і це не виключає нарощування обсягів виробництва на даному підприємстві;

Необхідний розмір капіталу визначається на основі даних про потребу в новому устаткуванні, цін на нього, врахування його монтажу та транспортування.

ОФ = Зпр + Зч + Зт.

б) попит на продукцію є зростаючим тому що є сенс нарощувати обсяг виробництва з метою збільшення приросту прибутку.

В цьому випадку необхідно проводити розширене відтворення і збільшення виробничих потужностей шляхом реконструкції, розширення, технічного переозброєння і нове будівництво. При цьому складається проект.

Проект складається з розділів:

 • зведені техніко-економічні показники;
 • заходи по окремих напрямках технічного, технологічного та організаційного х-ру;
 • потребу в устаткуванні.

Для визначення необхідного обсягу капіталовкладень в цій ситуації користуються методом прямих розрахунків за даними кошторису технічного переозброєння або реконструкції.

в) попит на продукцію підприємства різко змінюється. Втрачена конкурентоспроможність, тоді підприємство проводить модернізацію виробництва, або організовує виробництво нової продукції.

В цій ситуації слід здійснити докорінну перебудову техніко-економічної бази підприємства.

Розрахунок необхідного капіталовкладення проводять, як і в перших ситуаціях, але враховують значні розміри затрат на модернізацію та диверсифікацію виробництва.

Джерелами фінансування для відшкодування матеріальних затрат є:

 • власні кошти підприємства у вигляді залучення частини нерозподіленого прибутку, а також доходи від реалізації цінних паперів (ЦП);
 • довгострокові кредити банку;
 • залучення закордонних інвестицій та створення спільних підприємств;
 • засоби державного бюджету (центральне капіталовкладення).

Поняття капітального будівництва, способи здійснення будівельно-вантажних робіт

Капітальне будівництво - це процес створення нових або техніко-покращених або реконструкція та розширення діючих об'єктів та виробничої і соціальної інфраструктури підприємства.

Капітальне будівництво характеризується:

 • тривалим циклом складності споруджуваних об'єктів;
 • великими затратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

Складається капітальне будівництво:

 • спорудження будівель і об'єктів виробничого і невиробничого значення;
 • монтаж устаткування;
 • проектно-пошукові та інші роботи;
 • капітальний ремонт обладнання і споруд.

Підприємства, для яких створ. основні фонди, які здійснюють для цього певні капітальні вкладення називаються забудовниками.

Для управління господарською діяльністю по капіталовкладенню у забудовника створюють спеціальний апарат.

Керівництво будівництвом нових підприємств здійснює дирекція новоутвореного підприємства, а на діючих підставах створюються відділи нач. будівництва.

Капітальне будівництво здійснюється такими методами:

 • підрядний;
 • господарський.

Підрядник - це коли передбачає виконання будівельно-монтажних робіт постійно діючими спеціальними організаціями, на основі підрядних договорів.

При господарському способі - будівництво ведеться самим забудовником, роботи на об'єктах будівництва ведуться поряд з основною виробничою діяльністю, власними силами і засобами.

Планування капітального будівництва

Планування капіталовкладень, його обсягів ведеться в такій послідовності:

 • складають баланс виробничих потужностей підприємств;
 • оцінюють можливий приріст виробничих потужностей, за рахунок проведення технічного переоснащення реконструкції та розширення;
 • визначають необхідні обсяги на будівництво (нове).

При будь-якому способі ведення будівельно-монтажних робіт визначається кошторисна вартість будівництва, вона і є ціною за спорудження об'єкта і розраховується згідно із встановленими цінами, тарифами, розцінками на будівельно-кошторисні роботи.

Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій в умовах ринку

Економічна ефективність виробничих інвестицій визначається за допомогою показників її абсолютної і порівняльної економічної ефективності.

Абсолютна ефективність капіталовкладень показує загальну величину їх віддачі і визначається співвідношенням величини економічного ефекту з величиною самих затрат.

Абсолютну величину інвестицій можна оцінити за допомогою таких показників:

1) коефіцієнт економічної ефективності капітальних затрат - це відношення приросту прибутку підприємства до капітальних затрат (реконструкцію технічного переобладнання).

Ер=, де ΔП - приб. підприємства (приріст); К1 - капітальні затрати

За рік: Ер=, де П - прибуток підприємства; К - капітальні затрати.

2) термін окупності - визначається, як обернений показник економічної ефективності.

Розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень (Ер) повинен порівнюватися із нормативним, який встановлюється міністерством країни на певний період.

На Україні прийнято нормативний коефіцієнт економічної ефективності - 0,15,

якщо Ен > Ер Ен = 0,15,

якщо Ен < Ер, то капіталовкладення вважають недоцільними, то тоді вирішують про доцільність, якщо Ен < Ер, то доцільно.

Розрахунок порівняльної ефективності капіталовкладень проводять тоді, коли треба вибрати кращий із можливих проектів. Показником порівняльної ефективності капітальних вкладень є мінімум приведених затрат.

Приведені затрати - це собівартість випуску продукції в іншому порядку + порівняльний нормативний коефіцієнт х на капіталовкладення "і" порядку.

З прив. = Сі + Ен х Кі.

Сі - собівартість випуску продукції в "і-му" порядку;

Ен - порівняльний нормативний коефіцієнт;

Кі - капіталовкладення в "і-му" порядку.

Приведені затрати можуть визначатись і в розрахунку на 1-цю продукції.

Той проект називаються найкращим з економічної точки зору, де приведені затрати є мінімальними.


19.07.2011