Фінансові результати діяльності підприємства: поняття і види прибутку. Реферат

Ефективність виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства виражається в досягнутих фінансових результатах

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів.

Доходи підприємства - це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобов'язань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Доходи - витрати = прибуток чи збиток.

Прибуток - перевищення доходів звітного періоду над витратами звітного періоду.

Збиток - перевищення витрат звітного періоду над доходами звітного періоду.

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно дотримуватись принципів визначення доходів і витрат, а саме: нарахування, відповідності, періодичності.

Принцип нарахування передбачає відображення результатів господарських операцій у тому звітному періоді, коли вони відбулися, а не на момент отримання чи сплати грошових коштів, оскільки ці періоди часу не завжди співпадають.

Принцип відповідності полягає у порівнянні доходів та витрат у звітному періоді, тобто витрати, що здійснені у звітному періоді, повинні порівнюватись з доходом, задля якого здійснені витрати цього звітного періоду.

     

Виходячи з принципу періодичності, для визначення фінансового результату доходи та витрати підприємства розподіляються за звітними періодами. Звітним періодом є 1 рік, проміжними звітними періодами є квартал, місяць.

Доходи підприємства класифікуються за видами діяльності, що здійснюються цим підприємством. Такий підхід дає можливість враховувати особливості кожного виду діяльності, відслідковувати зміни за видами діяльності та забезпечувати інформацією для подальшого аналізу та прийняття управлінських рішень.

Склад доходів підприємства наступний:

І Доходи від звичайної діяльності:

Доходи від операційної діяльності:

Дохід від реалізації:

 • Реалізація товарів
 • Реалізація готової продукції
 • Реалізація послуг
 • Дохід від інших операцій:
 • Реалізація інших оборотних активів
 • Операційний лізинг
 • Операційна курсова різниця
 • Відшкодування раніше списаних активів
 • Доходи від фінансових операцій:
 • Дохід від участі в капіталі
 • Інші фінансові доходи
 • Доходи від іншої звичайної діяльності:
 • Дохід від реалізації фінансових інвестицій
 • Дохід від реалізації основних засобів
 • Дохід від реалізації нематеріальних активів
 • Дохід від безкоштовно отриманих активів

ІІ Доходи від надзвичайних подій

За кожним видом діяльності дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов'язань, що приводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Водночас не визнаються доходи від інших сторін:

 • суми ПДВ, акцизів та інших податків, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;
 • суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим договором;
 • суми попередньої оплати продукції, товарів, робіт, послуг;
 • суми задатку під заставу або для на погашення позики, якщо це не передбачене відповідним договором;
 • надходження від первинного розміщення цінних паперів;
 • сума авансу в рахунок оплати продукції;
 • інші надходження, що належать іншим особам.

Доходами підприємства визнаються:

 • а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
 • б) інші операційні доходи;
 • в) фінансові доходи;
 • г) інші доходи;
 • д) надзвичайні доходи.

Однак цей стандарт не поширюється на деякі доходи підприємства, пов'язані з:

 • договорами оренди;
 • дивідендами, які належать за результатами фінансових інвестицій, врахованих методом участі у капіталі (тобто за дивідендами з інвестицій у спільні, дочірні та асоційовані підприємства);
 • страховою діяльністю;
 • змінами у справедливій вартості фінансових активів та фінансових зобов'язань, а також з ліквідацією (продажем, погашенням) вказаних активів та зобов'язань;
 • змінами вартості інших поточних активів;
 • природним приростом поголів'я тварин, виходом продукції сільського та лісового господарства;
 • видобуванням корисних копалин.

Дохід від діяльності підприємства визнається тоді, коли в результаті господарської операції:

 • збільшуються активи або
 • зменшуються зобов'язання, і внаслідок цього відбувається зростання власного капіталу.

Таким чином, якщо активи збільшуються (або зобов'язання зменшуються), але це не призводить до зростання власного капіталу, дохід не визнається.

Визнання доходу (виручки) від реалізації продукції пов'язане з виконанням деяких умов, зокрема:

Передача покупцеві ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на продукцію. Здебільшого передача ризиків і вигод від володіння збігається з передачею юридичного права власності або з передачею в управління покупцеві. В інших випадках передача ризиків і вигод відбувається не завжди одночасно з передачею юридичного права власності, наприклад:

 • а) покупець має право анулювати придбання з причин, визначених контрактом на реалізацію, а підприємство-продавець не має впевненості стосовно його повернення;
 • б) відвантажені товари підлягають подальшому монтажу, і цей монтаж є істотною частиною контракту, який ще не був завершений підприємством;
 • в) одержання доходу від визначеної реалізації залежить від доходу, який отримає підприємство-покупець від власної реалізації цих товарів;
 • г) одержання доходу від певної реалізації залежить від доходу, який отримає покупець від власної реалізації цієї продукції.

Якщо підприємство-продавець залишає тільки незначний ризик володіння, операція вважається реалізацією і дохід визначається.

Управління і контроль за реалізованою продукцією. Якщо підприємство залишає за собою подальше керівництво або контроль за реалізованою продукцією, то дохід від такої реалізації не визнається.

Сума доходу достовірно визначена. Доходи, достовірну оцінку яких здійснити неможливо, у звітності не відображаються, що відповідає одному з основних принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності - обачливості, який передбачає відображення у фінансовій звітності всіх елементів (активів, зобов'язань тощо) за вартістю, яка має запобігати заниженню зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства.

Упевненість у тому, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а витрати, пов'язані з реалізацією продукції, достовірно визначені. Якщо існує невпевненість в отриманні доходів від реалізації, то до усунення цієї невпевненості дохід не повинен визнаватися.

Дохід від надання послуг визнається в тому періоді, у якому надаються послуги:

 • виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу;
 • шляхом рівномірного його нарахування за певний період часу.

Згідно із цими методами дохід визначається в тих звітних періодах, у яких надаються відповідні послуги.

Визнання доходу через посилання на ступінь завершеності операції називають методом поетапного виконання.

Ступінь завершеності операції з надання послуг може бути оцінено такими трьома методами:

 • вивченням виконаної роботи;
 • визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;
 • визначенням питомої ваги витрат, понесених підприємством у зв'язку з наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на ту саму дату.

Якщо надання послуг полягає у виконанні необмеженої кількості дій (операцій) за певний період часу, то дохід визнається шляхом його рівномірного нарахування за цей період.

Слід зазначити, що не визнається дохід у випадку обміну продукції (товарів, робіт, послуг, інших активів), які є подібним за призначенням та мають однакову справедливу вартість,

Якщо ж відбувається операція обміну подібними активами (роботами, послугами), які мають різну вартість, або здійснюється обмін неподібними активами (роботами, послугами), які мають однакову вартість, то дохід визнається за вартістю отриманих активів (робіт, послуг).

При нерівноцінному обміні, коли відбувається доплата грошовими коштами, дохід визнається за сумою активів, отриманих або які підлягають отриманню, зменшених на суму переданих або одержаних грошових коштів.

У складі інших операційних доходів відображаються всі інші доходи, не пов'язані із реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), до яких, зокрема, належать:

 • дохід від реалізації іноземної валюти;
 • дохід від реалізації інших оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів тощо);
 • дохід від операційної оренди активів;
 • дохід від операційної курсової різниці;
 • пеня, штрафи, неустойки, які визнані боржником або щодо яких отримано рішення судових органів про стягнення;
 • доходи про відшкодування сум раніше списаних активів;
 • дохід від списання кредиторської заборгованості, що виникла під час операційного циклу, після закінчення строку позовної давності;
 • отримані гранти, асигнування і субсидії;
 • інші доходи від операційної діяльності.

У випадку використання активів підприємства іншими сторонами дохід виникає у вигляді:

 • а) відсотків - плати за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству;
 • б) роялті - платежів за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів тощо);
 • в) дивідендів - частини чистого прибутку, розподіленого між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

Процес розрахунку прибутку (збитку) підприємства може бути розділений на такі етапи:

 • Розрахунок валового прибутку (збитку)
 • Визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності
 • Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності
 • Розрахунок чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Етап 1. Розрахунок валового прибутку (збитку):

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт чи послуг) та собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг). Для цього визначимо величину чистого доходу підприємств від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

Дохід від реалізації продукції - ПДВ, акцизний збір, інші податки і збори, інші вирахування з доходу = чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Тепер визначимо величину валового прибутку (збитку) підприємства:

Валовий прибуток (збиток) = чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Етап 2. Визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності:

Прибуток (збиток) від операційної діяльності обчислюють:

Прибуток (збиток) від операційної діяльності = валовий прибуток (збиток) - адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати

Етап 3. Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності:

Спочатку визначимо прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування:

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування = прибуток від операційної діяльності ± дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи ± фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, інші витрати

Далі визначаємо прибуток (збиток) від звичайної діяльності:

Прибуток = прибуток від звичайної діяльності до оподаткування - податок на прибуток

Збиток = збиток від звичайної діяльності до оподаткування + податок на прибуток

Етап 4. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду:

Чистий прибуток (збиток) = фінансовий результат від звичайної діяльності ± дохід від надзвичайної діяльності, податок на прибуток від надзвичайної діяльності, витрати від надзвичайної діяльності, зменшення податку на прибуток від збитків надзвичайної діяльності

У позиціях "надзвичайні доходи" і "надзвичайні витрати" відображаються відповідно:

 • невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи затрати на запобігання виникненню втрати від стихійного лиха, техногенних аварій;
 • прибутки або збитки від інших подій та операцій, які належать до надзвичайних подій.

Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків. У позиції "податки з надзвичайного прибутку" відображається сума податків, що підлягають сплаті з прибутку від надзвичайних подій.

Показники прибутку відображають абсолютний ефект діяльності підприємства.


11.07.2011