Теорія виробництва. Технологічна та економічна ефективність. Реферат

У рефераті подано відомості про підприємницьку діяльність. Зокрема, розглянуто теорію виробництва та ефективність технологічну та економічну діяльності підприємства

Теорія виробництва

Теорія виробництва і витрат є однією з центральних в економічній теорії.

Процес виробництва в мікросистемі розглядається як перетворення ресурсів у кінцеві продукти.

Виробництво - це процес використання робочої сили; обладнання у сполученні з природними і матеріальними ресурсами для вигoтoвлення товарів, послуг, інформації.

Фактори виробництва - виробничі послуги працi капіталу і природних ресурсів. Кожна з цих категорій включає в себе більш вузьке групування:

 • Праця як виробничий фактор за показниками трудомісткості поєднує кваліфіковану, некваліфіковану працю, а також підприємницькі зусилля керівників фірм.
 • Капітал: включає в себе споруди, обладнання, товарно-матеріальні елементи (реальний) та фінансові ресурси (фіктивний).
 • Природні ресурси і матеріали - мають багато різновидів.

Схема виробничої системи

Входження у виробництво (фактори виробництва)  

Виробничий процес (споживання факторів виробництва  

Вихід із виробництва (продукція, виручка,

доход, прибуток)  

 

Підприємницька діяльність пов'язана з пошуком найкращих взаємозв'язків між набором економічних ресурсів і кількістю економічних благ, що виготовляються за допомогою цих ресурсів.

Умови виробництва товарів та послуг:

 • Наявністъ комбінацій факторів виробництва даного обсягу продукції за певний період часу.
 • Аналіз структури витрат, необхідних для виробництва певного обсягу продукції.
 • Урахyвaння обмежень. Основні обмеження - це існування границі обсягу продукції, яка може бути одержана при використанні будь-якої комбінації ресурсів.

Виробництво менш гнyчке і чутливе до будь-яких змiн у межах короткого проміжку часу при умові, що один із факторів виробництва залишається фіксованим порівняно з довгостроковим періодом (коли є можливість змінити всіх факторів виробництва або утворення їх нової комбінації).

Основною метою підприємницької діяльності є максимізація прибутку.

Максимізація прибутку вимагає здійснення вибору:

 • що виробляти?
 • яким чином виробляти?
 • хто повинен виробляти?
 • для кого призначені результати виробництва?

Головним способом досягнення максимізації прибутку є ефективність виробництва.

Технологічна та економічна ефективність

Виробничі відносини на мікрорівні - це передусім технологічні відносини. Вони визначаються не тільки технічною стороною процесу виробництва, але й інтелектуальними, фізичними можностями персоналу фірми.

Технологія - це сукупність мeтодiв і практичних знань та навичок по виготовленню, зміні стaнy, властивостей напівфабрикатів, які здійснюються у процесі виробництва економічних благ.

(Технологія походить вiд грецького techne - мистецтво, майстерність, вміння).

Завданням технології є виявлення фізичних, хімічних, мехaнічних та інших закономірностей з метою використання на практиці найбільш ефективних і економічних виробничих процесів.

Технологічна ефективність:

 • Виробничий процес технологічно ефективний, якщо не існує ніякого іншого способу, при якому для виробництва даного обсягу продукції витрачається менша кількість хоча б одного з ресурсів при умові незбільшення інших видів ресурсів.
 • Виробничий процес технологічно ефективний, якщо обсяг виробленої продукції є максимальним при використанні визначеної кількості ресурсів.

Економічна ефективність:

Економічно ефективним способом виробництва заданої кількості продукції слід вважати такий спосіб, при якому досягається мінімізація альтернативної вартості витрат, що використовуються у процесі виробництва.

Технологія може бути врегульована:

 • в засобах виробництва;
 • в робітниках (краща освіта та досконала професійна підготовка).

Використана література

1. Бугулов В. М. Ціноутворення в умовах ринку: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1996. – 52 с.

2. Єрухимович І. Л. Ціноутворення: Навч. -метод. посібник. – К.: МАУ, 1998. – 104 с.

3. Гальперин В. М. и др. Микроэкономика – СПб: Экономическая школа, 1993. – 351 с.

4. Долан, Єдвин Дж., Линдсей, Дейвид Е. Микроекономика: Пер. с англ. Составил Б. Лисовик, В. Лукашевич – СПб: Санкт-Петербург оркестр, 1994. – 448 с.

5. Макконнол С., Брю Л. Экономикс. – М., 1992: В 2т. – Т. 1. – 400 с., Т. 2. – 400 с.

6. Макконнол, Брю, Кемпбелл Р., Стенлі Л. Економікс: Пер. с англ. – 11-е изд. – К: Хагар-Демос, 1993. – 785 с.

7. Піндайк Роберт, Рубінфельд Даніел. Мікроекономіка: Пер. З англ. – К: Основи, 1996. – 646 с.


26.06.2011