Потенціал та потреби людини: структура потреб, трудовий потенціал та його реалізація. Реферат

Структура потреб людини. Трудовий потенціал і його компоненти. Передумови реалізації потенціалу людини

Структура потреб людини

Основні проблеми аналізу потреб складають встановлення їх складу, ієрархію, границь, рівнів і можливостей задоволень.

Найбільше число публікацій посвячено класифікації потреб. По крайній мірі, з часів Аристотеля, відоме їх ділення на тілесні і духовні. В даний час основою вважається класифікація запропонована американським психологом А. Маслоу. Він виділяв 5 груп потреб: фізіологічні, безпеки, причетності (до колективу, суспільства), визнання і самореалізація. Ці групи складають ієрархічну структуру, тобто вважається, що потреби задовольняються в тому порядку, в якому вони перераховані (схема в виді піраміди). В класифікації К. Альдерфера виділяється три групи: існування, зв'язку і росту. Вона також має ієрархічну структуру, але тут "переключення" потреб йде із верху вниз також.

Д. Маклелланд виділяє потреби досягнення, співучасті і влади. Вони не мають ієрархічної структури, вони взаємодіють в залежності від індивідуальної психології людини. Двофакторна теорія потреб Ф. Герцберга людини на підприємстві: гігієнічні і мотивуючі. При класифікації потреб потрібно передусім дотримуватись "вимоги повноти" класифікації, але в даному випадку його умову важко виконати, тому що, повний перелік потреб людини практично не можливо встановити. Так, наприклад, в попередніх класифікаціях не має груп, до яких би відносились потреби в свободі, вірі, духовному удосконаленні і т. д.

Відомі нам схеми класифікації не враховують:

 • всього діапазону потреб людини;
 • індивідуальних відмінностей за складом, ієрархії і значимості потреб;
 • рівні задоволення потреб;
 • в залежності потреб від цінностей і цілей життя людини.

Щоб врахувати ці фактори, доцільно розділити потреби на два види: потреби існування і потреби досягнення цілей життя. До перших відносять перші три по Маслоу.

Виділимо наступні рівні задоволення потреб існування:

 • мінімальний - забезпечує виживання;
 • базовий (мінімальний) - забезпечує появу інтелектуальних і духовних потреб (критерій, час думання про їжу, одежу, житло і т. д.);
 • рівень ракоші - задоволення потреб існування стає самоціллю.

Після досягнення разового рівня задоволення потреб існування формуються потреби досягнення цілей життя, які доцільно диференціювати на 4 групи:

 • матеріальні блага для індивідуума і сім'ї;
 • влада і слава;
 • знання і творчість;
 • духовне удосконалення.

Трудовий потенціал і його компоненти

Трудовий потенціал людини є частиною його потенціалу як особистості тобто по відношенню до індивідуума трудовий потенціал - це частина потенціалу людини, який формується на основі природних даних (здібностей), освіти, виховання і життєвого досвіду. Його компоненти повинні характеризувати:

 • психофізіологічні можливості участі у суспільно-корисній діяльності;
 • можливості нормальних соціальних контактів;
 • здібності до генерації нових ідей, методів, образів, уявлень;
 • раціональна поведінка;
 • наявність знань і навичок, необхідних для виконання певних зобов'язань і видів праці;
 • пропозиція на ринку праці.

Приведеним аспектам відповідають наступні компоненти трудового потенціалу:

 • здоров'я;
 • моральність і вміння працювати в колективі;
 • творчий потенціал;
 • активність (пессіонарність);
 • організованість і ассертивність;
 • освіта;
 • професіоналізм;
 • ресурси робочого часу.

Показники, характеризуючи ці компоненти, можуть відноситись до окремої людини, так і до різних колективів, персоналу підприємства і населення країни в цілому.

Приклад характеристик трудового потенціалу.

Компоненти трудового потенціалу

Об'єкти аналізу і відповідні їм показники

 

Людина

Підприємство

Суспільство

Здоров'я

Працездатність. Час відсутності на роботі через хвороби.

Втрата робочого часу через хворобу і травми. Затрати на забезпечення здоров'я персоналу.

Середня тривалість життя. Затрати на охорону здоров'я. Смертність по віку.

Моральність

Відношення до навколишніх.

Взаємовідношення між співробітниками. Втрати від конфліктів.

Відношення до інвалідів, дітей, пристарілих. Злочинність, соціальна напруга.

Творчий потенціал.

Творчі здібності

Кількість винаходів, патентів, раціоналізаторських пропозицій, нових виробів на одного працівника. Заповзятливість.

Доходи від авторських прав. Кількість патентів і міжнародних премій на одного жителя країни. Темпи технічного прогресу.

Активність

Прагнення до реалізації здібностей. Заповзятливість.

 

 

Організованість і ассертивність

Акуратність, раціональність, дисциплінованість, обов'язковість, порядність, доброзичливість.

Втрати від порушень дисциплін. Чистота. Виконавчість. Ефективність співпрацювання.

Якість законодавства. Якість доріг і транспорту. Дотримання договорів і законів.

Освіта.

Знання. Кількість років навчання в школі і вузі.

Для спеціалістів з вищою і середньою освітою в загальній чисельності працюючих. Затрати на підвищення кваліфікації персоналу.

Середня кількість років навчання у вузі і школі. Доля затрат на освіту в держбюджеті.

Професіоналізм.

Вміння. Рівень кваліфікації.

Якість продукції. Втрати від браку.

Доходи від експорту. Втрати від аварій.

Ресурси робочого часу.

Час зайнятості на протязі робочого року.

Кількість співпрацівників. Кількість годин роботи за рік одного співпрацівника.

Працездатність населення. Кількість зайнятих. Рівень безробіття. Кількість годин зайнятості на рік.

 

Передумови реалізації потенціалу людини. Розвиток природних даних і їх реалізація визначаються трьома основними системами: сім'я, колектив, в якому здійснюється діяльність людини; суспільство.


18.06.2011