Страхові компанії: аналіз страхових послуг і ефективності діяльності. Реферат

З переходом народного господарства до ринкових відносин розпочався новий етап в розвитку страхового ринку, оскільки по суті була ліквідована державна монополія на проведення страхування

Практика підтвердила, що монополія на проведення страхування, як і будь-яка інша монополія не сприяє орієнтації на інтереси страхувальників, породжує відомчі інтереси, задоволення яких стає першочерговим завданням, приводить до бюрократизації страхового апарату, позбавляє його гнучкості і маневреності.

До того ж підвищення фінансової стійкості страхових операцій і концентрації страхового фонду було можливим до певних меж. Негативним було те, що Держстрах надавав обмежений набір страхових послуг. Державне страхування орієнтувалося на задоволення потреб населення, в якого об’єкти страхування були обмежені: домашнє майно, життя, здоров’я, будівлі, транспортні засоби. При цьому найбільшого розповсюдження набуло страхування життя.

З реорганізацією системи Держстраху розпочали створюватись страхові організації недержавних форм власності, які почали займатись неофіційними видами страхування: страхування кредитів, комерційних і фінансових ризиків, біржових операцій. Почали розроблятися нові правила особистого і майнового страхування.

Негативним моментом монопольного проведення страхування було також і те, що Держстрах не завжди виконував свої страхові зобов’язання по захисту інтересів страхувальників, що завдало значну шкоду розвитку страхування і викликало недовіру страхувальників до цієї важливої справи.

Тому нові страхові компанії України бажали розширити сферу послуг і укріпитися на страховому ринку, повинні зруйнувати існуючий стереотип про страхування і довести суспільству, що сучасний страховий бізнес не має нічого спільного із своїми попередниками.

Разом з тим розвиток страхових відносин обумовлює необхідність створення страхового ринку нового типу. Спочатку Укрдержстрах, як правонаступник Держстраху СРСР в Україні, у вересні 1993 р. був перетворений в Національну акціонерну страхову компанію "Оранта" і окремі компанії на базі старої системи. Одночасно інтенсивно розпочали створюватися і комерційні страхові компанії різного профілю. Динаміка чисельності страхових компаній в Україні характеризується такими даними: в 1990 р. — 7, 1991 р. — 28. 1994 р. — 616, 1995 р. — 655, 1996 р. — 700, 1997 р. — 241, 1998 р. — 233 і на початок 1999 р. — 254 компанії.

Як відомо, стан справ на страховому ринку, як правило, відображає загальну ситуацію в економіці держави. Досвід функціонування страхового ринку України показав, що швидке зростання кількості страхових компаній не означає якісних змін в страховій сфері і перш за все наявності конкуренції страхових послуг. Визначальними в умовах ринкової економіки для більшості страховиків стали проблеми їх адаптації до ринкової кон’юнктури і конкурентного середовища та можливості в забезпеченні фінансової стійкості як самих страхових компаній, так і страхових операцій, які вони проводять.

Тому не дивно, що кількість страхових компаній зменшилася в 1998 р. до 233 проти приблизно 700 різних страхових товариств і організацій, які функціонували з початкового періоду становлення страхового ринку.

При цьому були й інші об’єктивні і суб’єктивні причини і особливо загальна економічна і фінансова криза та пов’язані з цим проблеми збитковості галузей народного господарства, невиплати заробітної плати і зубожіння населення та втрата довіри населення до продекларованих економічних і ринкових перетворень, в тому числі і до розвитку страхування, як однієї з дієвих форм соціального захисту населення. Крім того, необхідно звернути увагу і на те, що значним запізненням Верховною Радою України був прийнятий Закон "Про страхування" (Постанова Верховної Ради України № 86/96-ВР від 7 березня 1996 р.), що також не сприяло нормальному розвитку страхового ринку в Україні. За даними Укрстрахнагляду, після набуття чинності даного Закону в перелік страхових організацій, які отримали ліцензії на здійснення страхової діяльності та пройшли перереєстрацію, було включено лише 212 страхових організацій різних типів.

За даними Укрстрахнагляду, в 1997-1998 рр. вперше відбулося суттєве перевищення темпів росту страхових платежів над темпами інфляції, тобто відбулося реальне зростання ринку страхових послуг. При цьому страховий ринок на кінець 1997 р. налічував 224, а на кінець 1998 р. — 254 страховика. Показники діяльності страхових організацій України за 1995-1998 рр. наведені в табл. 6.

З даних таблиці 6 видно, що в 1998 р. відбулося зростання страхових платежів (страхових премій) і страхових виплат. В той же час збільшилися сформовані страхові резерви на початок року. Разом з тим зменшилася і кількість діючих договорів на 877 тис. одиниць проти 1997 р. Як позитивний момент можна відзначити те, що темпи росту страхових платежів за період 1995-1998 рр. випереджають темпи росту страхових виплат та має місце значне збільшення обсягів сформованих страхових резервів. Із загальної суми страхових надходжень 408,4 млн. грн. в 1997 р. по обов’язкових та добровільних видах страхування на добровільні види припадає 78% і обов’язкові види — 22%, в 1998 р. — відповідно 89,3 і 10,7%.

Таблиця 1. Показники діяльності страхових організацій України за 1995-1998 рр. (дані Укрстархнагляду)

Показники

1995

1996

1997

1998

1998 в% 1997

Страхові премії, тис. грн.

244360

317811

408401

789159

193

Страхові виплати, тис. грн.

144272

147311

129182

177845

137,7

Рівень виплат (відношення виплат до премій),%

59

46

32

23

-

Сформовані страхові резерви на початок року, тис. грн.

65216

92681

159838

447692

280

Обсяг сплачених статутних фондів на 1 січня, тис. грн.

22573

64210

118656

150595

127

Кількість діючих договорів на початок року, тис. одиниць

28535

28706

23929

23057

96,4

Віддано у перестрахування, тис. грн.

38295

55450

63060

238531

378

 

Показники діяльності страхових організацій України з добровільного і обов’язкового страхування за 1995-1998 рр. приведені в табл. 2.

Таблиця 2. Основні показники діяльності страхових організацій України з добровільного і обов’язкового страхування (крім страхування життя) за 1995-1998 рр. (дані Укрстрахнагляду)

Показники

1995

1996

1997

1998

1998 в% 1997

Страхові премії, тис. грн.

183372

284357

389841

776294

199

Страхові виплати, тис. грн.

77185

105449

108285

164605

152

Рівень виплат (відношення виплат до премій),%

42,1

37,1

27,8

21,0

-

Сформовані страхові резерви на початок року, тис. грн.

51991

83390

138364

156411

113

Кількість діючих договорів на початок року, тис. одиниць

12550

17711

14525

15748

108

 

Як видно з табл. 7, в 1997-1998 рр. зростають страхові платежі і страхові виплати при випередженні темпів зростання надходження страхових пермій при зменшенні темпів зростання кількості діючих договорів.

В 1998 р. виплати страхових сум та страхового відшкодування по всіх видах страхування становили 177,8 млн. грн., з яких на добровільні види припадало 88% і обов’язкові — 12% (табл. 8).

З даних таблиці 8 видно, що в 1998 р. порівняно з 1997 р. загальні надходження страхових платежів збільшилися в 1,9 раза, в тому числі добровільного майнового страхування в 2,5 раза, добровільного майнового страхування в 2,5 раза, добровільного страхування відповідальності — в 2,3 раза, державного обов’язкового страхування — в 1 раз.

Зменшилися в 1998 р. протягом 1997 р. надходження страхових платежів по недержавному обов’язковому страхуванню (93%). Виплати страхових сум та страхового відшкодування в 1998 р. збільшились в порівнянні з 1997 р. по всіх видах страхування, в тому числі по добровільному майновому страхуванню (161%) і по недержавному обов’язковому страхуванню (245%), добровільному страхуванню відповідальності (174%).

Структура страхових премій та страхових виплат по страхових організаціях України характеризується даними таблиці 9.

Дані таблиці 9 свідчать, що відбуваються зміни як у структурі страхових премій, так і у всій структурі та рівні страхових виплат. Зокрема, добровільне майнове страхування займає провідне місце в структурі страхових надходжень і виплат.

При цьому в 1997 р. виплати на проведення страхування та інші виплати що відносяться на собівартість складають 128,2 млн. грн., або 31,5% надходжень страхових платежів. Необхідно звернути увагу і на таку обставину, що за даними Укрстрахнагляду страхові компанії, створені за участю іноземних юридичних осіб і громадян, істотно вплинули на стан розвитку страхового ринку України.

Так, страховики, створені за участю іноземних юридичних осіб та іноземних громадян, одержали в 1997 р. близько 53,0 млн. грн. страхових платежів, або 13% від загальної суми надходжень і виплатили 18,0 млн. грн. страхових сум на страхове відшкодування, або 13,9% від загальної суми виплат. При цьому рівень виплат у цих компаніях складає 33,9%, а по всіх компаніях — 31,7%. В 1997р. рівень виплат по всіх компаніях становив 22,5%.

В 1997 р. за даними Укрстрахнагляду частка страхових платежів сплачена перестраховикам, становила 63,1 млн. грн., або 16% від надходжень страхових платежів, а в 1998 р. відповідно 283,5 млн. грн. і 30,2%, тобто зростає.

Звертає на себе увагу та обставина, що зменшується кількість діючих договорів по добровільному особистому страхуванню, в тому числі і страхуванню життя (табл. 3.)

Таблиця 3 Кількість діючих договорів по видах страхування в 1996-1999 рр. (станом на початок року), тис. договорів

Види страхування

1996

1997

1998

1999

1998 в% 1997

Добровільне особисте страхування

20206

12657

11362

10188

90

 в т. ч. страхування життя

15984

10995

9404

7310

78

Добровільне майнове страхування

5213

4349

7940

5809

73

Добровільне страхування відповідальності

29

62

149

194

131

Недержавне обов’язкове страхування

3082

11638

4478

6866

153

Всього

28535

28706

23929

15447

83

 

З даних таблиці 10 також видно, що збільшується кількість договорів добровільного страхування відповідальності та недержавного обов’язкового страхування. Разом з тим зменшення загальної кількості діючих договорів свідчить про недостатній рівень розвитку страхового ринку і освоєння страхового поля через відсутність поповнення страхового портфеля, а отже, і про недостатній рівень роботи страхових компаній із страхувальниками, що обумовлено рядом об’єктивних і суб’єктивних причин. Тому у зв’язку з відомими проблемами соціально-економічного розвитку держави: спад виробництва, відсутність накопичень у суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, можливість розширення страхових послуг обмежена.

Як відзначає Укрстрахнагляд, на страховому ринку України існують такі серйозні проблеми:

  • інвестиційні можливості страховиків використовуються недостатньо;
  • питома вага страхування життя постійно знижується;
  • впровадження обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів зіткнулася з перепонами на законодавчому рівні;
  • мають місце окремі випадки зволікання страховиками із виплатами страхових сум та страхового відшкодування, неправомірні відмови в їх виплаті та порушення страхового законодавства.

Необхідно особливо відзначити, що навіть загальний обсяг надходжень платежів у сумі 408,4 млн. грн. в 1997 р. і 789,7 млн. грн. в 1998 р. є недостатнім для страхового ринку і економіки держави в цілому, оскільки фінансові можливості українських страхових організацій при таких показниках залишаються слабими і особливо в порівнянні з німецьким англійським, американським і навіть польським та російським страховими ринками.

Отже в розвитку страхового ринку в Україні намітились позитивні тенденції, серед яких можна виділити такі:

  • темпи росту страхових платежів випереджають темпи росту страхових виплат;
  • має місце значне збільшення обсягів сформованих резервів на кінець року по відношенню до зібраних за рік платежів;
  • намітилася тенденція до збільшення сплачених статутних фондів.

В той же час формування і розвиток страхового ринку України відбувається в умовах спаду виробництва промислової та сільськогосподарської продукції, наявності інфляційних процесів, зростання цін на матеріально-технічні засоби виробництва і енергоресурси, несвоєчасної виплати заробітної плати і пенсій, що суттєво стримує розвиток страхування в нашій державі.


25.03.2011