Погляди Мануеля Кастельса на інформаційне суспільство. Реферат

Використовуючи широкий статистичний та історіографічний матеріал, М. Кастельс робить деякі узагальнення, які стосуються трансформації зайнятості на порозі інформаційного суспільства

Як теоретик М. Кастельс починав із використання марксистського підходу до питань урбанізації ("The Urban Quеstion" (1977)). Потім були книги "The City and the Grassroots" (1983), "The Informational City" (1989), "The Collaps of Soviet Communism: a View from the Information Society" (1995) та інші. Поступово предметом наукового інтересу М. Кастельса ставали глобальні процеси, що відбуваються у сучасному світі під впливом швидкого розвитку усіх видів інформаційних технологій.

Результатом цієї зацікавленості і стало фундаментальне дослідження "Information Age: Economy, Society and Culture" Vol. I-III. Oxford: Blackwell Publishers, 1996-1998. Ціллю книги є спостереження та аналіз процесу переходу людства в інформаційну епоху. Цей перехід заснований на революції інформаційних технологій, яка у 1970-х роках заклала основу для нової технологічної системи, що поширилася по всьому світі.

Одночасно зі змінами в матеріальній технології революційні зміни відбулися і в соціальній та економічній структурі: відносно жорсткі та вертикально орієнтовані інститути замінюються гнучкими і горизонтально орієнтованими мережами, через які здійснюється влада та обмін ресурсами. Для М. Кастельса формування міжнародних ділових і культурних мереж і розвиток інформаційної технології - явища нерозривно пов’язані і взаємозалежні.

Усі сфери життя, починаючи з геополітики крупних національних держав і закінчуючи повсякденням звичайних людей, змінюються, виявляючись поміщеними в інформаційний простір і глобальні мережі. Революція в інформаційній технології є відправним пунктом при аналізі труднощів становлення нової економіки, суспільства та культури.

У сучасному суспільстві інформаційні технології на невідому досі висоту піднімають значення знання та інформаційних потоків. Зростання ролі знання у свій час зазначали Д. Белл, А. Турен, Е. Тоффлер та інші теоретики постіндустріального суспільства. М. Кастельс розмежовує відомі концепції "інформаційного суспільства" (information society) і власне концепцію "інформаціонального суспільства" (informational society).

У концепціях інформаціонального суспільства підкреслюється визначальна роль інформації у суспільстві. На думку М. Кастельса, інформація та обмін інформацією супроводжували розвиток цивілізації протягом усієї історії людства і були критично важливими у всіх суспільствах. У той же час "інформаціанальне суспільство" будується таким чином, що генерування обробка та передача інформації стали фундаментальними джерелами продуктивності та влади.

Однією із визначних рис інформаційного суспільства є мережева логіка її базової структури. До того ж інформаційне суспільство розвивається на фоні прискорення та протиріч процесів глобалізації, процесів, що зачіпають усі точки земної кулі.

М. Кастельс твердить, що ядро трансформацій, які переживає сучасний світ, пов’язане з технологіями обробки інформації і комунікацією. М. Кастельс пропонує соціологічний опис і розуміння основних моментів історії становлення таких технологій, приділяючи багато увани Силіконовій долині у розвитку комп’ютерної індустрії. Дух вільного підприємництва, університетський інтелектуалізм і урядові замовлення зробили Силіконову долину лідером у комп’ютерній сфері.

     

Спираючись на роботи ряду теоретиків, М. Кастельс окреслює межі інформаційно-технологічної парадигми, що має декілька головних рис:

  • По-перше, інформація у рамках пропонованої парадигми є сировиною технології і, відповідно, у першу чергу технологія впливає на інформацію, але аж ніяк не навпаки.
  • По-друге, ефекти нових технологій охоплюють усі сфери людської діяльності.
  • По-третє, інформаційна технологія ініціює мережеву логіку змін соціальної системи.
  • По-четверте, інформаційно-технологічна парадигма заснована на гнучкості, коли здатність до реконфігурації стає вирішальною рисою суспільства.
  • По-п’яте, важливою характеристикою інформаційно-технологічної парадигми стає конвергенція конкретних технологій у високоінтегрованій системі, коли, наприклад, мікроелектроніка, телекомунікації, оптична електроніка та комп’ютери інтегровані в інформаційні системи.

Узяті усі разом характеристики інформаційно-технологічної парадигми є фундаментом інформаційного суспільства. Так само як книга М. Кастельса не є книгою про книги, так само ця книга не є книгою про глобалізацію. Однак розгляд процесу глобалізації і його впливу на суспільство стає найважливішим сюжетом роботи. Для М. Кастельса глобалізація пов’язана, перш за все, із глобалізацією економіки.

Поняття "глобальна економіка" у трактуванні М. Кастельса означає, що основні види економічної діяльності (виробництво, споживання і циркуляція товарів та послуг), а також їхні складові (капітал, праця, сировина, управління, інформація, технологія, ринки) організуються у глобальному масштабі, безпосередньо або ж із використанням розгалуженої мережі, що пов’язує економічних агентів.

Глобальна економіка - це економіка, здатна працювати як єдина система в режимі реального часу у масштабі усієї планети. М. Кастельс досліджує причини виникнення, перспективи та обмеження розвитку глобальної економіки. У своєму дослідженні процесу глобалізації теоретик звертається до соціо-економічного аналізу місця різних регіонів у глобальному економічному та інформаційному просторі. Згідно із М. Кастельсом, процес глобалізації не є однозначним: деякі регіони (наприклад, Тихоокеанський) активно залучаються у глобальний економічний обмін, і одночасно інші великі регіони (Африка) виключаються із глобальної системи.

Ділове підприємство, включене у мережеві обміни, стає основним фактором інформаційної економіки. М. Кастельс детально досліджує трансформації організаційної структури капіталістичного підприємства. М. Кастельс вважає, що у 1970-х роках почалися якісні зміни в організації виробництва і ринків у глобальній економіці.

Ці зміни відбувалися під впливом як мінімум трьох факторів. Звичайно, першим фактором соціолог вважає досягнення інформаційної технології, другим - необхідність ділових організацій реагувати на все більш невизначене швидкоплинне зовнішнє середовище, а третім фактором є перегляд трудових відносин, що передбачає економію трудових затрат і введення автоматизованих робочих місць.

М. Кастельс розглядає зміни у виробництві і управлінні підприємством, спрямовані на створення гнучкої організаційної структури, здатної брати участь у мережевих міжфірмових обмінах. У зв’язку з цим для М. Кастельса важливим є огляд організаційної структури бізнесу в Південно-Східній Азії.

Корпоративні конгломерати Японії, Південної Кореї, Китаю є прикладом ефективної роботи міжфірмових ділових мереж. М. Кастельс робить висновок про те, що традиційний підхід до організації як до автономного агента ринкової економіки повинен бути заміненим концепцією виникнення міжнародних мереж фірм і субодиниць фірм як базової організаційної форми інформаціонально-глобальної економіки.

Використовуючи широкий статистичний та історіографічний матеріал, М. Кастельс робить деякі узагальнення, які стосуються трансформації зайнятості на порозі інформаційного суспільства. Він вважає, що не існує систематичного структурного співвідношення між поширенням інформаційних технологій та еволюцією рівня зайнятості у цілому в економіці.

Також традиційна форма роботи (повний робочий день, чітко визначені посадові обов’язки) повільно, але розмиваються. Таким чином відбувається індивідуалізація праці у трудовому процесі.

Перелік використаних джерел

1. http://www. sociology. ru/forum/00-3-4abramov-eng. html


19.10.2011