Альфред Маршал як засновник кембриджської економічної школи. Реферат

У 90-х роках ХIХ ст. в Англії сформувалася так звана кембриджська економічна школа, засновником якої був Альфред Маршал (1842-1924)

Кембриджська економічна школа за своїм впливом на економічну думку не поступалася австрійській і започаткувала так званий неокласичний напрям. Наукові заслуги Маршала в царині економіки на Заході іноді навіть порівнювали з відкриттями Коперника в астрономії.

Автор відомої праці "Принципи політичної економії". Саме він ввів у вживання такий термін як "економікс" підкресливши тим самим своє розуміння предмету економічної науки.

На його думку цей термін повніше відображує предмет дослідження. Економічна наука досліджує економічні аспекти і умови суспільного життя, спонукальні мотиви економічної діяльності. Будучи наукою лише прикладною вона не може ігнорувати питання практики, але питання економічної політики не є її предметом. Економічне життя повинне розглядатись без політичних впливів, без державного втручання.

Істини, розроблені класиками, "будуть зберігати своє значення, поки існує світ", визнавав Маршал. Але багато з положень, потребують уточнення і більш повного усвідомлення з урахуванням змінившихся умов.

Серед економістів йшли дискусії навколо того, що є джерелом вартості – затрати праці, корисність, виробничі фактори?Маршал перевів спори в іншу площину, прийшовши до висновку, що не треба шукати джерело цінності, а досліджувати фактори, які визначають ціни, їх рівень, динаміку.

Концепція Маршала виявилася свого роду компромісом між різними напрямками економічної науки. Основна ідея, висунута ним, полягає в переключенні зусиль з теоретичних суперечок навколо вартості вивчення проблем взаємодії попиту та пропозиції як сил, визначаючих процеси, які відбуваються на ринку.

Маршал глибоко проаналізував, як складаються і взаємодіють попит і пропозиція, ввів нові категорії і поняття, запропонував "компромісну" теорію вартості. Економічна наука вивчає не тільки природу багатства, а й головним чином мотиви, які породжують, господарську діяльність. Гроші вимірюють інтенсивність стимулів, які спонукають людину до дії, прийняття рішення. Аналіз поведінки індивідів покладений в основу "Принципів політичної економії".

"Принципів політичної економії" заложили основу неокласичній теорії. Увага автора сконцентрована на аналізі діяльності конкретного господарського механізму. Механізм ринкової економіки досліджується перш за все на мікрорівні, а потім – на макрорівні.

     

"При рівних умовах"

Подібно тому як на дошці із шахами навряд чи можна зустріти дві однакові партії, так і в економічній діяльності не буває повтору господарських комбінацій. Використовуючи таке порівняння Маршал звертає увагу на багатозначність рухомість причинно-наслідкових зв`язків, на специфіку економічних законів, діючих, як правило, у вигляді тенденцій.

Економічні закони – це не точні закони механіки, їх можна скоріш порівняти із законами приливів і відпливів. Закони економіки дуже специфічні, що ускладнює пошук істини, потребує використання відповідних методів.

У відповідності до методу Маршала, спочатку, потрібно виділити головні причини і виключити вплив інших факторів.

На другому етапі залучаються і досліджуються нові фактори. Скажімо, враховуються попит і пропозиція по різним категоріям товарів. Розглядаються сили, які впливають на рух попиту і цін. Наприклад, вивчаються коливання цін на рибу під впливом кон'юнктури, погодних умов.

Метод Маршала – метод частинної рівноваги. Він розуміє відому умовність і обмеженість прибутку, який передбачає абстрагування факторів, які у даний час не грають визначеної ролі. вторинні фактори, які спотворюють загальну картину, розмішуються в особливий запасник, який називають "при рівних умовах".

Всі економічні фактори мають одну причину – ціну, яка є свого роду магнітом. Маршал намагається аналізувати економічні проблеми згідно з реальними умовами економічного життя. Його праця насичена прикладами з, порівняннями, взятими з практики. Теоретичний підхід він намагається сумістити з історичним. Разом з тим використовувані ним методи аналізу дещо спрошують, схематизують реальну дійсність.

Негативний нахил кривої попиту

Економічна наука, як писав Маршал, ставить за свою ціль по-перше, придбати знання для самої себе, по-друге, полити світло на практичні питання.

Маршал докоряв Рікардо за черезмірну увагу до вартості і недостатню увагу до аналізу попиту. Саме аналіз потреб, корисності і попиту висувається у ролі головної, визначаючої задачі економічної науки.

В основі попиту лежить корисність. Маршал писав про закон спадаючої корисності як про звичайну властивість людської натури.

Збільшення кількості блага знижує корисність його граничної одиниці. Крива попиту, як правило, повинна мати негативний нахил.

За Маршалом, загальний закон попиту звучить так: кількість товару, на який пред`являється попит, зростає при зниженні ціни і скорочується при її підвищенні.

Поняття еластичності

Крутизна кривої попиту на різні товари неоднакова. У одних вона знижується круто у інших – опускається порівняно плавно.

Поняття "еластичності попиту" – відношення динаміки попиту до динаміки цін – ввів в практику економічного аналізу Маршал.

Кожний товар характеризується своєю кривою попиту. Попит на пшеницю мало еластичний:сильне зниження цін не викличе різкого спаду попиту. Попит на фрукти, рибу досить еластичний:всяке зниження цін на ці продукти викличе збільшення попиту.

У Маршала граничною ціною попиту є ціна, за яку було придбано останній куплений товар.

В теорію ціноутворення Маршал ввів фактор часу. Корисність і попит мають вирішальну роль в короткостроковому періоді. Реальні видатки виробництва мають вирішальну роль в довгостроковому періоді. Якщо виробник не покриває видатки, то це буде викликати скорочення виробництва до тих пір поки, не встановиться рівновага.

"Два леза ножиць"

Маршал запропонував використовувати поняття врівноваженої ціни. Коли "ціна попиту дорівнює ціні пропозиції, об'єм виробництва на виявляє тенденції ні до збільшення, ні до зниження; спостерігається рівновага."

Підхід Маршала до трактування ціни та проблемі ціноутворення спирається як на теорію виробничих видатків, так і на положення австрійської школи про граничну корисність. Він писав: "Принцип видатків виробництва і принцип граничної корисності без сумніву є складовими частинами одного загального закону попиту і пропозиції;кожний з них можна порівняти з одним із лез ножиць."

Керівництво по поведінці в практичному житті.

Пояснення, чому модель попиту і пропозиції, на основі якої формуються ціни, протягом цілого століття складає ядро теорії політичної економії, Маршал відмічав: "Це не тому, що модель точно відображає дійсність, а тому, що вона просто і впевнено призводить до ясних і однозначних висновків. Ці висновки можуть застосовуватись для аналізу різноманітних проблем. Дана модель від картини сучасності, але воно в простій формі змальовує деякі з діючих в господарстві сил і тим самим відображує важливі аспекти реального життя."

Маршал є засновником кембриджської школи, але його вплив виходить далеко за її рамки. По суті, він поклав початок досить широкому та авторитетному напрямку в економічній науці.

На його концепцію, методологію, термінологію спираються економісти, які представляють неокласичну школу, прихильники "економікса".


01.10.2011