Екологічні пріоритети у галузі державних капіталовкладень. Реферат

Інвестиції для вирішення невідкладних проблем, специфічних для різних країн. Низьковитратні заходи для вирішення довгострокових екологічних проблем. Фінансування капіталовкладень в охорону навколишнього середовища

Аналіз проблем, пов’язаних із станом довкілля і попереднє порівняння витрат та екологічних вигод від виконання різних інвестиційних програм показують, що наведені нижче заходи мають стати пріоритетними при розподілі інвестицій протягом наступних 5-7 років.

Встановлення систем пилових колекторів та фільтрів на підприємствах кольорової металургії, що розташовані в межах 5 км з навітряного боку від великих населених пунктів. Особливу увагу слід звернути на підприємства - виробники свинцю,цинку, міді, алюмінію.

Встановлення обладнання для зменшення викидів пилу, диму, сажі, а також діоксиду вуглецю підприємствами - виробниками чавуну та сталеливарними заводами, особливо там, де використовуються подові доменні печі.

Інвестиції або для заміни вугілля природним газом, або для переведення районних ТЕС на використання бездимного твердого палива в тих містах, де середній рівень концентрації твердих частинок в повітрі узимку перевищує 150 мкг/м3.

Забезпечення підприємств засобами попередньої очистки промислових витоків в тих місцях, де забруднення річок важкими металами розглядають як серйозну проблему, наприклад, в містах з високою концентрацією металопереробних, дубильних та електролітичних підприємств.

Надання матеріальної допомоги на встановлення септичних баків внутрішнього користування та на відповідні заходи для позбавлення від гною (результату інтенсивного тваринництва в сільській місцевості) там, де рівень нітратів у питній воді невеликих колодязів вищий за 10 мг нітратів-N на літр води.

Заходи, що забезпечили б суворий контроль за захороненням відходів внутрішнього виробництва, а також заходи щодо попередження витоків таких відходів у місцях їх захоронення.

Інвестиції для вирішення невідкладних проблем, специфічних для різних країн

     

Пріоритети, про які мова буде вестись далі, як правило, стосуються всіх країн регіону, хоча масштаби кожної проблеми різняться в залежності від характеру промислового виробництва та використання палива.

Встановлення споруд для очистки стічних вод у містах, що межують із зонами, важливими для туризму чи охорони дикої природи, особливо на узбережжі Адріатики, Балтійського та Чорного морів, в районах озера Балатон,Мазурських озер, Карпат та Родопів.

Закінчення будівництва об’єктів для очистки стічних вод в районах, де бактеріологічна якість води особливо низька.

Виконання проектів стійкого розвитку для сільської місцевості в районах з високим біологічним різноманіттям та великою екологічною цінністю, яким загрожує небезпека. Такі проекти повинні поєднувати більш ефективне управління підохоронними територіями з екологічно безпечною діяльністю в галузі сільського та лісового господарства, туризму тощо.

Низьковитратні заходи для вирішення довгострокових екологічних проблем

Наприкінці огляду пріоритетів в інвестуванні не можна не згадати про інші, триваліші екологічні проблеми, вартість вирішення яких в майбутньому може значно знизитися за рахунок відносно дешевих заходів у наш час. Найбільш значними з цих довгострокових пріоритетів є ті, що пов’язані з проблемою подальшого спаду якості повітря в містах через збільшення транспортних потоків.

Зараз ця проблема не стоїть так гостро, як, наприклад, викиди свинцю, шкідливих домішок та частинок від стаціонарних джерел,проте в таких містах як Будапешт, Москва і навіть Варшава автомобільний рух поступово стає, а в майбутньому і стане основною причиною середнього та високого рівня забрудненості повітря. Наступні типи видатків - високоокупні, завдяки зниженню викидів у наш час, а також за рахунок уникнення набагато більших проблем у майбутньому.

Організація станцій з перевірки автомобілів в поєднанні з установкою на автотранспорті необхідного регулювального обладнання. Це потрібно для посилення дії обґрунтовано суворих стандартів щодо вихлопних газів дизельних автомобілів. Як відомо, автобуси та вантажівки - основні джерела викидів твердих частинок.

Виконання програми із поступового припинення використання бензину із високим вмістом свинцю. Також суттєво могло б допомогти введення нових правил, згідно з якими всі нові автомобілі (легкові, вантажні та автобуси) мають відповідати новим стандартам ЄС. Основні витрати із втілення в життя даної програми понесуть нафтопереробні підприємства, виробники автомобілів та їх покупці. Разом з тим певні інвестиції для надання технічної допомоги та подолання проблем перехідного періоду сприятимуть швидкому виконанню цієї програми.

Кошти також необхідні для фінансування прикладних досліджень щодо вирішення екологічних проблем. Їх вартість може бути досить високою, наприклад, очистка земної поверхні при забрудненні її нафтою. Такі дослідження можуть звернути увагу на екологічно допустимі способи ведення сільського та лісового господарства, особливо на засадах економічних витрат та прибутків.

Фінансова підтримка може стосуватися і спеціалізованих дослідницьких установ, що займаються проблемами збереження флори і фауни (наприклад, ботанічні сади) , і організації конкретних дослідницьких робіт щодо визначення екологічних збитків, які були завдані масштабними, але не добре продуманими проектами (будівництво заплав, каналів, активний розвиток туризму тощо).

Знадобляться також ресурси на підтримання на належному рівні системи збору та поширення інформації щодо стану навколишнього середовища та природних ресурсів.

Фінансування капіталовкладень в охорону навколишнього середовища

Як загальний принцип можна взяти варіант, згідно з яким державна допомога при інвестиціях в програму підприємств щодо охорони навколишнього середовища буде здійснюватися лише в тому випадку, коли підприємство також бере участь у фінансуванні. Крім того, має виконуватися ще одна умова: вартість таких інвестицій повинна бути відшкодована за час функціонування даного підприємства. Це означає, що даний вид інвестицій не стосуватиметься тих підприємств, що нежиттєздатні в умовах світових цін. Такі підприємства підлягають якнайшвидшій ліквідації.

Разом з тим є можливість продовжити короткострокові програми урядової або іноземної допомоги для боротьби із забрудненням навколишнього середовища в ряді екологічно небезпечних галузей промисловості. При цьому перед кожним з підприємств має стояти запитання: чи зможуть майбутні прибутки мати додатній баланс у цінах на даний час, якщо справжня вартість основних фондів оцінюється як нульова (тобто залишкові основні фонди не мають ніякої цінності)?

Якщо ці умови виконуються‚то уряд може брати участь в таких природоохоронних інвестиціях‚ пропонуючи гранти (базуються на надходженнях від зборів) або позики з реальнимим ставками‚що мають повертатися за 5-7 років.

Підприємства із від’ємним балансом можуть продовжувати свою діяльність на тимчасовій основі‚ якщо вони отримали субсидії для забезпечення зайнятості або випуску продукції. У цьому випадку треба шукати компроміс між розміром витрат на охорону довкілля та часом‚ протягом якого дане підприємство може існувати.

Майбутня конкурентоспроможність та попит на продукцію різних підприємств невизначені. Але мало галузей промисловості‚ попит на продукцію яких знизиться більш ніж на 50% у середньостроковій перспективі. В зв’язку з цим можливо використовувати простий механізм відбору підприємств для здійснення природоохоронних інвестицій. Нижче запропонована схема‚ яку легко реалізувати.

Організація спеціального фонду для боротьби із промисловим забрудненням навколишнього середовища (ФПЗ) для фінансування екологічних інвестицій в найбільш забруднюючі галузі промисловості‚ такі як металургія‚ хімічна‚ целюлозно-паперолва промисловість‚ виробництво металовиробів немінерального походження. фонд забезпечить комбінацію грантів та позик в розмірах не більших, наприклад, за 2.5 млрд доларів США для фінансування високопріоритетних екологічних капіталовкладень. Дуже велика ймовірність того, що цей Фонд буде функціонувати як спеціалізований підрозділ Національного екологічного фонду і звітувати одночасно перед міністерствами промисловості та Мінекобезпеки.

Підприємства зможуть отримувати фінансову допомогу від ФПЗ‚ якщо увійдуть до першої частини списку підприємств своєї галузі за наступними двома категоріями: рентабельність та середня новизна основних засобів виробництва.

Рентабельність розраховується за формулою:

R = (P – S) / P‚

Де Р - прибутки‚ S – витрати.

ФПЗ повинен мати консультантів‚ які могли б швидко проводити екологічні ревізії підприємства‚ яке звернулося з проханням про інвестиції‚ за умови його відповідності наведеним вище критеріям. Консультанти мають визначати‚ чи приведуть капіталовкладення до стабільного зниження викидів речовин‚ небезпечних для здоров’я працівників підприємства‚ а також осіб‚ що живуть поблизу.

Необхідно також з'ясувати, чи є запропонований підприємством метод зниження викидів екологічно ефективним. Такі роботи мають проводитися протягом місяця‚ і у випадку позитивної відповіді пропозицію підприємства слід прийняти.

Від підприємств необхідно вимагати‚ щоб витрати точно відповідали (із розрахунку долар до долара) сумі‚ що інвестується Фондом. Фінансові кошти надаються‚ в основному‚ у вигляді позик з умовою виплати протягом 5 років при помірному розмірі відсоткової ставки‚ наприклад‚5% річних.

Фонд можуть підтримувати зовнішні донори‚як безпосередньо‚ так і на утримання співробітників на термін не менший за 6 місяців (для начання персоналу‚ відповідального за проведення термінових екологічних ревізій та оцінки фінансової ситуації підприємств).

Додатково до тих типів видатків‚ що оприсані у пп а) ‚ б) ‚ г) ФПЗ може також фінансувати наступні заходи.

Встановлення спеціального обладнання, що зменшить витоки важких металів‚ токсичних газів у атмосферу‚ промислові води чи в тверді відходи виробництва. Це особливо стосується нафтохімічних та інших хімічнихмпідприємств‚ розташованих поблизу населених пунктів.

Встановлення обладнання для очистки промислових стічних вод на підприємствах (наприклад‚ текстильної та целюлозно-паперової промисловості‚ що несуть відповідальність за викиди БТК та інших шкідливих речовин у відносно чисті води річок в районах‚ розташованих за течією вище населених пунктів.

Капіталовкладення для зменшення скидів засолених вод із шахт в таких країнах як Чеська Республіка, Польща‚ Україна‚ за умови‚ що шахти повернуть вкладені кошти у довгостроковій перспективі.

Жоден з випадків‚ розглянутих у пп л) та м) не завдає великої та тривалої шкоди здоров’ю населення‚ хоча економічні втрати через скиди солоної води дуже великі. Але у випадках к) та л) свідчень про те, що в ґрунти в місцях забору питної води потрапили важкі метали і/або токсичні хімікати достатньо‚щоб віднести ці пункти в категорію проблем‚ що вимагають термінового вирішення.

Щодо хімічних підприємств категорії к) ‚ то маємо реальний‚ але не визначений кількісно ризик для здоров’я людей. У найбільшій небезпеці здоров’я персоналу даних підприємств. Не меншу загрозу становлять і викиди ртуті‚ мономера вінілхлориду та БТК (бензолу‚ толуолу‚ ксилолу).

Працівників заводів має захищати чинне трудове законодавство та гігієна праці. Викиди за межами заводів повинні контролюватися відповідними законами у галузі охорони навколишнього середовища.

В усіх випадках "гарне ведення домашнього господарства" дасть можливість значно скоротити об'єм шкідливих викидів. Кошти повернуться через скорочення витрат сировини та зниження витрат на стандартні виробничі операції.

Урядові інвестиції в середньостроковій перспективі мають концентруватиися на проблемі викидів від малих промислових підприємств, сфери послуг та приватних господарств. Їх (інвестиції) слід використовувати, щоб зробити користування вугілля невигідним, заохочувати економію енергії споживачами, а також для пошуку недорогих методів обробки великих об¢ємів стоків, що зараз забруднюють ріки та підземні води. Це саме ті заходи, які не стануть результатом перебудови економіки і для яких необхідна участь державного сектору.

Більшість малих споживачів вугілля із задоволенням хотіли б перейти на використання газу, навіть якщо він коштуватиме дорожче, оскільки цей спосіб зручніший і не такий трудомісткий. Основним лімітуючим фактором є можливості місцевих мереж газорозподілення для опалення житлових будинків. У Болгарії, наприклад, постачання газу обмежене великими підприємствами, тому необхідно створити нову систему газорозподілення.

В Польщі місцеві газопроводи були сконструйовані для задоволення потреб домашнього господарства, для приготування їжі, а не для опалення. Таким чином, необхідна широка програма інвестицій для розвитку інфраструктури. Це дасть можливість споживачам перейти на використання газу. Програма займе не менше 10 років, а може й більш тривалий час. Очевидно, що в першу чергу увагу слід звернути на розподіл газу в тих районах, де особливо високий вміст твердих частинок та/або діоксиду сірки в повітрі через спалювання вугілля.

Такі державні інвестиції, наскільки це можливо, мають бути каталізатором дій приватного сектору, які мобілізують приватні інвестиції в економічні реформації. В свою чергу такі реформації несуть в собі і природоохоронні прибутки. Державні інвестиції також відіграють важливу роль у фінансуванні пріоритетних проектів у тих галузях господарства, які вимагають спільних зусиль для функціонування основних природоохоронних служб. Наприклад, інфраструктур для збору та ліквідації відходів, управління водними ресурсами, а також для охорони живої природи, інформаційних служб та досліджень.


10.07.2011