Цивільна оборона: забезпечення та обов'язки. Реферат

У рефераті подано відомості про планування заходів цивільної оборони в підрозділах податкової міліції

Планування заходів цивільної оборони є важливою частиною підготовки органів та установ податкової міліції до дій в екстремальних ситуаціях мирного і воєнного часу.

Мета планування – максимальне зниження людських та матеріальних втрат, досягнення чітких і своєчасних дій особового складу, робітників, службовців, спецконтингенту при виникненні стихійного лиха, аварій, катастроф, та у воєнний час.

Планування заходів ЦО здійснюється згідно з рекомендаціями міністерства надзвичайних ситуацій України, Штабу Цивільної оборони України, наказом, вказівкою податкової міліції України з урахуванням місцевих особливостей (дислокація поблизу АЕС, хімічно небезпечних об’єктів, затоплення та інше).

Організація роботи по плануванню наявність зон катастрофічного ЦО покладається на підрозділи, штатних працівників по цивільній обороні, а при їх відсутності – на начальників цивільної оборони. До планування цих заходів залучаються посадові особи галузевих служб органів та підрозділів.

В системі ПМ України розробляються плани:

 • основних заходів по підготовці цивільної оборони. Цей план розробляється щорічно, згідно організаційно-методичних рекомендацій Штабу Цивільної оборони України, ПМ України, враховуючи місцеві можливості та умови. В ньому передбачаються заходи по розвитку й удосконаленню цивільної оборони, підготовці особового складу до дій в надзвичайних ситуаціях;
 • визначаються заходи, які виконуються при загрозі та виникненні стихійного лиха, великих виробничих аварій, катастроф та при переведенні цивільної оборони з мирного на воєнний стан, згідно методичних рекомендацій ПМ України.

Кількість примірників плану цивільної оборони відповідає числу пунктів управління, а в органах, установах податкової міліції, учбових закладах, об’єктах ЦО – по рішенню начальника ЦО, але не менше двох.

План затверджується керівником після узгодження з штабом цивільної оборони. Коректування плану здійснюється щорічно до 1 квітня за станом на 1 січня, про що робиться відповідна відмітка. Крім того, документи плану повинні своєчасно коректуватися при отриманні спеціальних вказівок, зміні рішень, після проведення навчань та інших змін, що потребують внесення відповідних уточнень.

План цивільної оборони доводиться до керівного, начальницького складу, робітників і службовців (відповідно до їх обов’язків по цивільній обороні).

     

План цивільної оборони вводиться в дію у разі виникнення надзвичайних ситуацій відповідно до встановленого порядку.

Матеріально-технічне і фінансове забезпечення заходів цивільної оборони

Матеріальне забезпечення цивільної оборони в системі податкової міліції України – це комплекс організаційних, інженерно-технічних, правових та інших заходів, спрямованих на безперервне постачання органів та підрозділів внутрішніх справ, військ внутрішньої та конвойної охорони, особового складу, спецконтингенту необхідними засобами і майном при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.

Потреба у матеріальних ресурсах, техніці і спеціальних видах майна визначається податковою міліцією України, придбання та забезпечення здійснюється управлінням військового та матеріально-технічного забезпечення податкової міліції України.

З цією метою розробляються і затверджуються наказом Голови ДПА норми належності основних видів матеріально-технічних засобів і майна, а саме:

 • засобів індивідуального протихімічного захисту (протигази, респіратори, захисні костюми, плащі, індивідуальні протихімічні аптечки, тощо);
 • засобів колективного захисту (обладнання для сховищ та протирадіаційних укрити);
 • пунктів управління з захищеними робочими приміщеннями, відповідним обладнанням, майном і документами;
 • автономних джерел електроживлення;
 • світломаскувальних засобів для приміщень і транспорту;
 • засобів зв’язку і оповіщення;
 • приладів радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю;
 • учбово-матеріальної бази (обладнання та матеріали для учбових класів ЦО).

Для забезпечення особового складу засобами індивідуального захисту, дозиметричними приладами, речовим майном, медичними препаратами, продуктами харчування й іншим майном, на випадок аварій на атомних електростанціях та інших надзвичайних ситуацій мирного часу та на воєнний час, в податковій міліції України, УПМ, відділах ПМ створюється мобілізаційний резерв. Контроль за накопиченням та зберіганням майна ЦО здійснюється керівниками відповідних підрозділів податкової міліції.

Технічне забезпечення заходів цивільної оборони є:

 • планування та організація ремонту техніки, яка вийшла з ладу під час виконання завдань ЦО;
 • організація технічного обслуговування техніки;
 • евакуація пошкодженої техніки з маршрутів і ділянок рятувальних та інших невідкладних робіт на стаціонарні ремонтні підприємства і збірні пункти пошкоджених машин;
 • забезпечення органів та установ внутрішніх справ і ремонтних підприємств запасними частинами.

Завданнями транспортного забезпечення заходів ЦО є:

 • планування транспортного забезпечення на випадок надзвичайних ситуацій;
 • підготовка транспортних засобів до використання за призначенням;
 • організація сталої роботи транспорту, що бере участь в евакуаційних заходах та інших перевезеннях

Обов’язки по цивільній обороні підрозділів податкової міліції України

На головні управління, управління та підрозділи податкової міліції України покладається:

 • 1. Організація та планування заходів цивільної оборони в підлеглих службах та контроль за здійсненням цієї роботи в підвідомчих органах, установах, закладах і підрозділах податкової міліції.
 • 2. Розробка типових планів цивільної оборони для підлеглих служб з визначенням їх завдань та функцій по цивільній обороні.
 • 3. Розробка і здійснення заходів по забезпеченню стійкого функціонування підлеглих служб, захисту співробітників та членів їх сімей.
 • 4. Забезпечення постійної готовності підлеглих служб до дій в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу.
 • 5. Організація оповіщення співробітників про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та введення ступенів готовності.
 • 6. Оцінка обстановки, що склалася в підлеглих службах у результаті надзвичайних ситуацій, організація і проведення заходів по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відновленню діяльності підвідомчих апаратів в органах, установах, закладах, податкової міліції.
 • 7. Розро6ка та подання у встановленому порядку проектів планів заходів цивільної оборони, що потребують капітальних вкладень і матеріально-технічних засобів; здійснення контролю за їх реалізацією.
 • 8. Розробка та здійснення заходів з евакуації співробітників і членів сімей із зон ураження надзвичайних ситуацій.
 • 9. Керівництво створенням на підвідомчих об’єктах формувань цивільної оборони та організація їх підготовки.
 • 10. Навчання по цивільній обороні співробітників, робітників і службовців.
 • 11. Контроль за забезпеченням особового складу засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю згідно з нормами табельної належності, а також за станом і організацією зберігання цього майна.
 • 12. Організація і здійснення взаємодії з іншими галузевими службами міністерства з питань цивільної оборони.
 • 13. Розробка заходів по підвищенню стійкості управління підвідомчими службами в органах, установах, закладах податкової міліції в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу з урахуванням розгортання запасних (заміських) пунктів управління; визначення розрахунків співробітників по пунктах управління міністерства та розподілення між ними управлінських функцій.
 • 14. Організація по своїй галузі аналітичної і науково-дослідницької роботи по розробці проблемних питань і виробці оптимальних рішень, створенню алгоритмів дій особового складу підрозділів податкової міліції в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу при виконанні покладених завдань цивільної оборони.
 • 15. Узагальнення та розповсюдження передового досвіду організації, підготовки і здійснення цивільної оборони в підвідомчих підрозділах.
 • 16. Розробка проектів наказів, інструкцій, методичних посібників, рекомендацій та інших документів, що регламентують діяльність підвідомчих апаратів органів й установ податкової міліції по цивільній обороні.
 • 17. Розробка й подання в інстанції звітно-довідкових та інших документів по лініях роботи, що пов’язані з виконанням покладених завдань з цивільної оборони.
 • 18. Контроль за станом цивільної оборони в підвідомчих підрозділах, подання керівництву податкової міліції України пропозицій по її подальшому удосконаленню.


27.09.2011