Механізм дії та патогенез інтоксикації ФОР. Реферат

Теорія неантихолінестеразної дії ФОР. Перебіг отруєння. Клінічний перебіг ран, які заражені ФОР

У механізмі дії ФОР розрізняють антихолінестеразну і неантихолінестеразну теорію токсичної дії.

Основною вважають антихолінестеразну дію, суть якої зводиться у пригніченні ферменту ацетилхолінестерази (АХЕ), яка міститься в тканинах нервової системи, еритроцитах, скелетних м'язах, що приводить до припинення або значного зменшення гідролізу медіатора-ацетилхоліну (АХ), накопичення якого в синапсах супроводжується наступним збудженням і перезбудженням холінергічної нервової системи.

Холінестераза (ХЕ) є простим білком-протеіном, який складається лише з одних амінокислот і вміщує у собі від 30 до 50 активних центрів. Кожен активний центр має 2 активні ділянки: аніонну (-), яка зв'язується з катіонною (+) групою ацетилхоліну, і естеразну, утворену гідроксилом амінокислоти серину і імідазольним кільцем гистидіну (акцептором і донором протону), яка зв'язується зі складноефірною групою ацетилхоліну з послідовним розривом в АХ ефірного зв'язку з утворенням холіну і оцтової кислоти.

Ацетилхолін є медіатором (передавачем) нервових імпульсів в холінергічній нервовій системі (нейронах). Синтез АХ здійснюється в пресинаптичному кінці шляхом переносу ацетильноі групи ацетіл-КоА на холін за допомогою ферменту холінацетилази за участю АТФ.

Холінорецептори являють собою білково-ліпідні комплекси. В залежності від чутливості до тієі чи іншої групи хімічних сполук, вони поділяються на мускариночутливі (М-холінорецептори) і нікотиночутливі (Н-холінорецептори).

М-холінорецептори розташовані на постсинаптичній мембрані у синапсах усіх постгангліонарних парасимпатичних нервів, симпатичних нервів, які іннервують потові залози, частково шлунок і матку, а також у нейронейрональних синапсах головного мозку, у клітинах Реншоу і блокуються холінолітиками. Н-холінорецептори знаходяться на постсинаптичній мембрані скелетних м'язів, гангліях, нейронах спинного мозку, в каротидному клубочці, хромофінних клітинах мозкової речовини наднирників і блокуються гангліоблокаторами, кураре, а в ЦНС - пентафеном.

Більш сильна антихолінестеразна дія є у фосфорілтіохолінів типу V - газів, які завдяки присутності аміногрупи здатні з'єднуватися як з естеразним гідроксилом серину, так і з аніонною ділянкою ферменту.

Тривалість дії ФОР, як і інших антихолінестеразних речовин, визначається швидкістю відновлення активності АХЕ, швидкістю розпаду комплексу ІФ (інгібітор - фермент). Поступова втрата фермент - інгібіторним комплексом здатності до дисоціації визначається як "старіння" АХЕ. Час повного "старіння" фосфорильованої АХЕ коливається від декількох хвилин до декількох діб. Особливо швидко проходить "старіння" зв'язку у зоману. У перші хвилини і часи після отруєння можливе відщеплення ОР від ферменту за допомогою реактиваторів АХЕ, але у пізній час, внаслідок "старіння" фосфорильованого фермента відщеплення ОР стає неможливим. Оборотні інгібітори АХЕ (прозерін, галантамін) зв'язуються з АХЕ неміцно і активність ії швидко відновлюється.

     

Існує пряма залежність між ступенем пригнічення холінестерази і токсичністю, таким чином, чим сильніша антихолінестеразна дія речовини, тим більша її токсичність. Так, при легкому ступені ураження активність АХЕ пригнічена на 30-50%, при середньому - на 50-70%, при тяжкому - більше 70%.

Визначення ступеню пригнічення АХЕ використовується в лабораторній практиці для діагностики отруєння ФОР, а також при індикації для визначення наявності отрути у воді, харчових продуктах та інших середовищах.

Теорія неантихолінестеразної дії ФОР

ФОР має безпосередню (пряму) дію на холінорецептори в силу схожості їх структури з АХ, внаслідок чого виникають такі ж самі ефекти, як і при дії ацетилхоліну.

Будова та фізико-хімічні властивості ФОР забезпечують здатність дії як на аніонний, так і на естерофільний центри ХР.

ФОР пригнічують ферменти, які беруть участь в енергетичному обміні, внаслідок чого знижується продукція макроергів (АТФ). В більшій мірі пригнічуються естерази, оксидази, трансамінази, гексенази, ліпази. Але пригнічення цих ферментів має менше значення в патогенезі інтоксикації порівняно до пригнічення ферменту АХЕ.

З патофізіологічної точки зору, всі симптоми отруєння ФОР поділяють на 3 групи: мускариноподібні, нікотиноподібні, центральні. До мускориноподібних симптомів відносяться: бронхоспазм, посилення тонусу та перистальтики кишечника, посилення секреції слини, сльозотеча, міоз, брадикардія та зниження артеріального тиску.

До нікотиноподібних симптомів відносять: м’язові фібриляції, посмикування м'язів обличчя, вій, язика, шиї, м’язова слабкість, тахікардія, підвищення артеріального тиску, гіперадреналінемія.

Центральні симптоми виражаються: головним болем, порушенням свідомості, судомами, порушенням дихання, коматозним станом.

Патогенез ураження ФОР достатньо складний: порушуються діяльність нервової, серцево-судинної, дихальної систем організму, значні порушення виникають також у білковому та вуглеводному обміні, обміні катехоламінів та серотоніну, пригнічується багато ферментних систем. Такі порушення виникають на фоні вираженого кисневого голодування тканин організму, у тому числі і ЦНС.

Перебіг отруєння

ФОР викликають в основному однакову клініку ураження. У клініці поряд з загальною резорбтивною дією, яка визначає тяжкість інтоксикації, відмічаються різного ступеню проявлення місцевих симптомів, які виникають у першу чергу.

У зв'язку з цим, існують свої особливості розвитку клінічних симптомів, в залежності від надходження ОР в організм.

При інгаляційній дії, як правило, прихованого періоду немає і симптоми інтоксикації настають відразу (у перші хвилини), виражені симптоми ураження органів дихання (рінорея, гіперсалівація, стиснення за грудиною, утруднення дихання) і органів зору (міоз, сльозотеча).

При попаданні ОР на шкіру симптоми проявляються через 20-30хв при дії зарину і зоману, і 1-3 години при дії V-газів. Відмічається посмикування окремих м’язових волокон (фібриляції), місцеве посилення потовиділення на місці попадання ОР. Загальнорезорбтивна дія наступає пізніше, ніж при інгаляційних формах ураження, міоз спочатку може бути відсутнім.

При попаданні у шлунково-кишковий тракт симптоми отруєння виникають через декілька хвилин: нудота, блювання, спазматичні болі у животі, потім досить швидко виникають симптоми загальнорезорбтивної дії. Міоз з'являється пізніше.

При попаданні ОР на поверхню ран чи опіків у перші хвилини відмічаються міофібріляції у рані.

По вираженості інтоксикації виділяють ураження легкого, середнього і тяжкого ступеню.

Легкий ступінь ураження виникає при дії концентрації (0,001 - 0, 00001г/м3 повітря) при коротких експозиціях. Через декілька хвилин або зразу уражений відмічає відчуття стиснення за грудиною, утруднення дихання. Швидко виникають занепокоєність, напруженість, емоційна лабільність. Через 5-7 хв., внаслідок розвитку міозу уражений відмічає погіршення зору (сутінкового і удалину), а також неприємні відчуття в очах. З'являється сльозо- і слинотеча.

Відмічається тахікардія, яка переходить у брадикардію, підвищення артеріального тиску у помірних межах, а також біль у животі спастичного характеру.

У залежності від вираженості симптомів зі сторони тих чи інших органів або систем у легкому ступені інтоксикації виділяють:

  • міотичну форму, при якій переважають симптоми порушення зору;
  • диспноетичну форму, при якій ведучою ознакою є ураження органів дихання;
  • невротичну форму - тут ведучими є легкі розлади нервово-психічної сфери;
  • кардиальну форму - з переважанням серцевої симптоматики;
  • шлунково-кишкову форму, коли ведучим є больовий кишковий синдром і помірні діспептичні розлади.

При аналізі крові в уражених відмічається зниження активності АХЕ на 30-50%.

Симптоми ураження відмічаються протягом 1-3 діб. Час лікування не перевищує 5-7 діб. Прогноз благополучний, як правило, видужання без ускладнень. Лікування легкоуражених можна проводити в мед. роті або військових госпіталях.

У структурі санітарних втрат уражених легкого ступеню в хімічному вогнищі очікується до 30%.

Середній ступінь ураження (бронхоспастична форма) виникає від більш високих концентрацій ОР або більш тривалого дихання отруйним повітрям невисокої концентрації ОР. У клінічній картині характерний більш швидкий розвиток симптомів інтоксикації і відсутність прихованого періоду.

Симптоми, характерні для легкого ступеню, підсилені, приєднуються приступи бронхоспазму і міофібриляції. У період приступу бронхоспазму, який виникає через декілька десятків хвилин, уражений приймає вимушене положення, - сидячи, він збуджений, відчуття страху, як перед смертю. Нагадує хворих на бронхіальну астму під час приступу.

Шкірні покриви вологі, блідо-сині, губи ціанотичні, зіниці звужені, на світло не реагують, із роту виділяється слина у великій кількості. Інколи спостерігаються фібрилярні посмикування окремих м'язових груп обличчя, верхніх кінцівок і верхньої половини тулуба. Дихання шумне, вдих короткий 0,5-1 сек., видих подовжений до 10 сек. Тахікардія змінюється на брадикардію, артеріальний тиск значно підвищений, у животі перейминоподібний біль, нудота, блювання, інколи пронос.

Кожний приступ бронхоспазму продовжується біля 5-10 хв. Відновлюються приступи у перші години ураження через кожні 10-15хв., потім поступово рідшають. Приступи можуть спостерігатися протягом 1-2 діб. У крові понижена активність АХЕ сироватки і еритроцитів на 50-70%. Гострі явища інтоксикації спостерігаються 5-10 діб, видужання наступає через 2-3 тижні. Із ускладнень можуть бути рецедивуючий бронхоспазм, астматичний бронхіт, астеновегетативний синдром.

Лікування уражених середнього ступеню здійснюється, як правило, у військових госпіталях. У структурі санітарних втрат вони складають біля 10%.

Тяжкий ступінь ураження (генералізована або судомно-паралітична форма). Тяжке ураження може розвиватися стрімко і швидко (через декілька хвилин до десятків хвилин), може призвести до смерті. Це так звана блискавична форма ураження. Уражений майже зразу втрачає свідомість, судомний синдром короткочасний, або взагалі відсутній. Через 10-12 хвилин настає смерть. Такі уражені гинуть у вогнищі, де неможливо провести необхідні реанімаційні заходи.

У клініці затяжної форми тяжкого ураження виділяють три стадії: початкову, судомну і паралітичну.

У початковій стадії через декілька хвилин після дії ОР стан ураженого різко погіршується. За лічені хвилини до звичайних симптомів ураження (салівація, бронхоспазм, підвищене потовиділення, нудота, блювання, біль у животі, гіпертензія і т. п.), які інтенсивно наростають, приєднується виражена занепокоєність, загальне рухове збудження. Стають розповсюдженими м’язові фібриляції - спочатку жувальних м'язів, потім верхньої частини тулуба, гомілок. Шкіряний покрив блідий, вологий з різко вираженим акроцианозом. Під час приступу бронхоспазму дихання утруднене, після чого дихання частішає до 30-40 р/хв.

Невздовзі розвивається судомна стадія, для якої характерні втрата свідомості і напади клоніко-тонічних судом. У момент нападу судом свідомість втрачена, шкіра ціанотична, волога. Із рота виділяється піниста слина та слиз. Дихання судомне, під час судом послаблене, у перервах між судомами глибоке, бурляче. Пульс частий, аритмічний, артеріальний тиск поступово понижується, тони серця приглушені. Під час приступу судом можлива зупинка дихання і серцевої діяльності.

Судомна стадія може продовжуватися від кількох хвилин до декількох годин (до 8 год.). При відсутності лікування вона переходить у наступну стадію, яка називається паралітичною або коматозною. Судоми слабшають по частоті і силі, потім закінчуються. Розвивається глибока кома. Дихання рідке, аритмічне. Підсилюється ціаноз. Пульс стає рідким, ниткоподібним. Спостерігається відходження сечі і калу. Понижується температура тіла. Після зупинки дихання серце ще продовжує роботу декілька хвилин. Потім настає смерть.

При сприятливому перебігу і після надання допомоги судоми зникають, відновлюється свідомість, загальний стан ураженого покращується. Однак, протягом 2-3 діб такі уражені нетранспортабельні через тяжкий загальний стан і можливості рецидиву судом. Лікування таких уражених здійснюється у госпітальних умовах, термін лікування 4-8 і більше тижнів. У структурі санітарних втрат тяжкі ураження можуть складати 60% (25% блискавична форма і 35% затяжна). Із ускладнень найбільш частими є пневмонії, гостра серцево-судинна слабкість, психози, психоорганічний синдром, поліневрити, астенічний синдром та ін.

Для тяжких форм ураження ФОР характерно пригнічення активності ХЕ крові на 70-95%.

Клінічний перебіг ран, які заражені ФОР

ФОР не змінює зовнішній вигляд і перебіг рани. Характерними ознаками при цьому є фібрилярні посмикування м'язів у рані і симптоми загальнорезорбтивної дії, які розглянуті вище. Міоз може бути відсутній або виникає пізніше.

Діагностика ураження ФОР основана на клінічній картині інтоксикації, даних хімічної розвідки і результатах лабораторних досліджень - понижена активність АХЕ.

При встановленні діагнозу необхідно диференціювати ураження ФОР від схожих по клінічному перебігу уражень синильною кислотою і оксидом вуглецю.

Література

  1. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист: Підручник / За ред. Ю. М. Скалецького, І. Р. Мисули. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – С. 165-171, 199-215, 312-329.
  2. Медичні аспекти хімічної зброї: Навчальний посібник для слухачів УВМА та студентів вищих медичних навчальних закладів. – К.: УВМА, 2003. – С. 30-36, 78 – 86.
  3. Каракчиев Н. И. Токсикология ОВ и защита от ядерного и химического оружия. – Ташкент: Медицина, 1978. – С. 318-321, 359-365, 406-418.
  4. Защита от оружия массового поражения: Справочник / Под ред. В. В. Мясникова. - М.: Воениздат, 1984. – С. 135-139, 181-327.
  5. Военная токсикология, радиология и медицинская защита: Учебник / Под ред. Н. В. Саватеева. - Л.: ВМА им. С. М. Кирова, 1987. - С. 284-296, 304-308.


25.09.2011